Tải Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 37/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

UỶ BAN NHÂN
DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
37/2019/QĐ-UBND

Thái Nguyên,
ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHỨC DANH TRƯỞNG
PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI CHÍNH; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ
TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ,
THỊ XÃ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14
tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, ngày
05/5/2014 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày
19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ
trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Sở Tài chính thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
Phòng Tài chính -Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính – Kế hoạch
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chuẩn, điều
kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài
chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân
dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài
chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,
thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn ĐBQH tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Uỷ ban MTTQ tỉnh;
– Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
– Lãnh đạo Văn phòng;
– TT Thông tin tỉnh;
– Lưu: VT, NC, TH.
TaintQuyetDinh.55b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Vũ Hồng Bắc

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CHỨC DANH
TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC SỞ TÀI CHÍNH; TRƯỞNG PHÒNG,
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ,
THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 37/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Thái Nguyên
)

Chương I

QUY
ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng,
Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng
phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
(sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) thuộc tỉnh Thái Nguyên, cụ thể
như sau:

1. Chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính gồm: Chánh
Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở;

2. Chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính gồm: Phó
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc
Sở;

3. Chức danh Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân
dân cấp huyện;

4. Chức danh Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân
cấp huyện.

Điều 2. Đối
tượng và nguyên tắc áp dụng

1. Cán bộ, công chức khi được xem
xét bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc các chức danh tại Điều 1 quy định
này phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh
theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan tại thời
điểm bổ nhiệm.

2. Tiêu chuẩn nêu trong Quy định
này là căn cứ để Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem
xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức theo từng chức danh lãnh đạo, quản lý.

3. Đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo
công tác cán bộ. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch
và đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

Chương II

TIỂU
CHUẨN CHUNG

Điều 3. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chấp
hành pháp luật

1. Có bản lĩnh chính trị vững
vàng, tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Nắm vững lý tưởng
cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác-LêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục
tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Chấp hành chủ trương đường lối
đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ
quan.

3. Tận tụy phục vụ nhân dân, đấu
tranh với những tư tưởng, hành vi sai trái, lệch lạc, suy thoái về tư tưởng
chính trị.

4. Gương mẫu về đạo đức, lối sống,
cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

5. Có ý thức trong việc phòng, chống
tham nhũng, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định pháp luật.

6. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp
hành sự phân công, điều động, luân chuyển của các cấp có thẩm quyền.

7. Thực hiện nguyên tắc tập trung
dân chủ, trung thực, khách quan, công tâm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Gắn
bó, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, đồng nghiệp và được tập thể, nhân
dân nơi cư trú tín nhiệm.

Điều 4. Năng lực
công tác

1. Có tư duy độc lập, sáng tạo, có
năng lực điều hành, quản lý, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc thực thi nhiệm
vụ.

2. Có khả năng tập hợp, phát huy
trí tuệ sức mạnh tập thể. Nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệm vụ được phân
giao; có năng lực tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật,
các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án thuộc lĩnh vực được phân công.

3. Phong cách làm việc khoa học,
dân chủ, bình đẳng, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, được cán bộ, công chức và người
lao động trong cơ quan tín nhiệm; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chịu trách nhiệm
trước nhiệm vụ được phân giao; năng động, sáng tạo, nhiệt tình hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao.

4. Hiểu biết và nắm bắt kịp thời về
tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất
nước và của địa phương.

Điều 5. Chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị

1. Tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành được đào tạo phù hợp với
vị trí việc làm và ngành, lĩnh vực được phân công.

2. Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

3. Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên
viên trở lên và đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở
lên.

4. Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ
ngoài ngữ với trình độ tương đương Bậc 2 Khung năng lực ngoài ngữ Việt Nam theo
quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và
Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

5. Trình độ tin học: Có chứng chỉ
tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Điều 6. Các
tiêu chuẩn khác

1. Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định
tại Điều 6 Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán
bộ, công chức lãnh đạo ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày
19/02/2003 của Thủ tưởng Chính phủ.

2. Thuộc đối tượng quy hoạch chức
danh bổ nhiệm hoặc chức danh tương đương với chức danh bổ nhiệm đã được cấp có
thẩm quyền phê duyệt.

3. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện
quy định tại Quyết định này, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức còn
phải đáp ứng theo các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định
hiện hành tại thời điểm đề nghị bổ nhiệm.

Chương III

TIỂU
CHUẨN CỤ THỂ

Điều 7. Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài
chính

1. Tiêu chuẩn về năng lực công tác:

a) Có khả năng lãnh đạo, điều hành, đoàn kết, quy tụ công chức, người
lao động; tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể trong phòng; phối hợp với
các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao;

b) Có khả năng tổng hợp, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề
xuất phương án xây dựng các chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn
vị.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác:

a) Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên trở lên theo
quy định;

b) Đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Sở và tương đương;

c) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liên tục
trước thời điểm đề nghị được bổ nhiệm.

Điều 8. Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở
Tài chính

1. Tiêu chuẩn về năng lực công tác:

a) Có khả năng điều hành, đoàn kết, quy tụ công chức, người lao động; phối
hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt
nhiệm vụ được giao;

b) Có khả năng tổng hợp, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề
xuất phương án xây dựng các chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn
vị.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác:

a) Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên trở lên theo
quy định.

b) Chuyên viên có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, không tính thời
gian tập sự, thử việc.

c) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liên tục
trước thời điểm đề nghị được bổ nhiệm.

Điều 9. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ
ban nhân dân cấp huyện

1. Tiêu chuẩn về năng lực công tác:

a) Có khả năng Lãnh đạo, điều hành, đoàn kết công chức của phòng; tập hợp
và phát huy được sức mạnh tập thể trong đơn vị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị
và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

b) Có khả năng tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
liên quan đến các lĩnh vực công tác chuyên môn của phòng và của ngành trên địa
bàn cấp huyện.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác:

a) Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên trở lên theo
quy định;

b) Đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng thuộc cấp huyện
và tương đương;

c) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liên tục
trước thời điểm đề nghị được bổ nhiệm.

Điều 10. Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc
Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Tiêu chuẩn về năng lực công tác:

a) Có khả năng điều hành, đoàn kết công chức của phòng; tập hợp và phát
huy được sức mạnh tập thể trong đơn vị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các
tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

b) Có khả năng tổng hợp, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
liên quan đến các lĩnh vực công tác chuyên môn được giao.

2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác:

a) Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch chuyên viên trở lên theo
quy định;

b) Chuyên viên có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, không tính thời
gian tập sự, thử việc;

c) Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liên tục
trước thời điểm đề nghị được bổ nhiệm.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng và tương đương thuộc Sở
Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thuộc
tỉnh Thái Nguyên phải tuân thủ các tiêu chuẩn tại Quy định này. Trong trường hợp
các văn bản viện dẫn quy định các tiêu chuẩn thay đổi thì áp dụng theo văn bản
mới.

2. Đối với trường hợp đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi Quy định này
có hiệu lực thi hành nhưng chưa đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
tại văn bản này, cá nhân người đã được bổ nhiệm phải chủ động, bố trí sắp xếp
công việc để bổ sung các nội dung còn thiếu đối với vị trí chức danh đang đảm
nhiệm. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí, tạo điều kiện cho
công chức đi đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định
này.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện,

nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về
Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp./.

 

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Thái Nguyên

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file