Tải Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 39/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 39/2019/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN
HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG TỘI
PHẠM TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

n cứ
Luật Ban hành vă
n bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước
ngày 25 tháng 6 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm
2016 của Chí
nh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước; Nghị định số 1
65/2016/NĐ-CP ngày 24
tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà
nước đối với một số
hoạt động thuộc lĩnh vực quốc
phò
ng, an ninh;

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019
của Thủ tướng Chí
nh phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1020/CAT-TM, ngày 24 tháng 6 năm 2019 (kèm theo
o cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 278/BC-STP ngày
07 tháng 6 năm 2019).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban
hành kèm theo Quyết định này Quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử
dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 và
thay thế Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;
Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Công an, Bộ Tài Chính;
– Cục KTVB QPPL (Bộ Tư pháp);
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tnh;
– Ch
tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Trung tâm Thông tin – CB- TH;
– Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

QUY ĐỊNH

VỀ
NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG
TỘI PHẠM TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Văn bản này quy định về nguyên tắc
thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống
tội phạm tỉnh; trách nhiệm của các cơ quan trong thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị chức năng có
liên quan đến hoạt động phòng, chống tội phạm.

2. Các cá nhân, tập thể có thành tích
xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham
gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nguyên tắc thành lập, quản
lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chố
ng tội
phạm

1. Quỹ phòng, chống tội phạm là quỹ
tài chính nhà nước ngoài ngân sách để hỗ trợ cho công tác
phòng, chống tội phạm.

2. Quỹ phòng, chống tội phạm được mở
tại Kho bạc nhà nước.

3. Việc lập dự toán, thanh toán,
quyết toán, kiểm toán đối với Quỹ phòng, chống tội phạm được thực hiện theo các
quy định của Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân
sách nhà nước.

4. Nội dung chi của Quỹ phòng, chống
tội phạm không được trùng với các nội dung chi từ nguồn chi hỗ trợ khác. Số kinh phí kết dư của Quỹ phòng, chống
tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm
sau để tiếp tục sử dụng.

Điều 4. Nguồn hình thành Quỹ
phòng, chống tội phạm tỉnh

1. Số dư từ Quỹ phòng, chống tội phạm
đã được hình thành theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh.

2. Ngân sách địa phương hỗ trợ vốn
điều lệ khi thành lập Quỹ phòng chống tội phạm tỉnh theo Quy định này.

3. Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ
nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng,
chống tội phạm.

Điều
5. Nội dung chi và định mức chi từ Quỹ phòng, chố
ng
tội phạm tỉnh

1. Thưởng đột xuất bằng tiền cho các
cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác
phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và
tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen
thưởng.

2. Hỗ trợ một
lần tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và
người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính
mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số
103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức
tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện quản lý, điều hành Quỹ phòng,
chống tội
phạm tỉnh

1. Công an tỉnh

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành,
sử dụng và thanh quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Trưởng phòng Tham mưu giúp Giám đốc
Công an tỉnh theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết
toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh theo quy định tại Quyết định này, được ủy
quyền mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết
toán Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh
theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào số thực có tại Quỹ phòng,
chống tội phạm tỉnh, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể từng nội dung chi, tổng mức dự toán chi.

Phối hợp các đơn vị liên quan huy
động tài trợ, viện trợ và tiếp nhận
các khoản tài trợ, viện trợ của các cá nhân, tổ chức cho
Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

Tổng hợp tình hình quản lý và sử dụng
Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và gửi Bộ
Công an theo định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của Bộ trưởng
Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Sở Tài chính để
theo dõi, tổng hợp chung.

2. Sở Tài chính

Tham mưu bố trí ngân sách hỗ trợ vốn
điều lệ hoạt động cho Quỹ phòng, chống tội phạm.

Phối hợp Công an tỉnh trong việc hướng dẫn tiếp nhận, kiểm tra, giám sát
tình hình quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh:

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nội
dung chi, mức chi quy định tại Điều 5 Quyết định này lập dự toán chi Quỹ phòng,
chống tội phạm gửi Công an tỉnh thẩm định.

Các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, sử
dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh phải mở sổ kế toán để theo dõi các khoản thu, chi Quỹ và lập
báo cáo quyết toán Quỹ theo đúng quy định của pháp luật về
ngân sách nhà nước; lập và gửi đầy đủ, đúng thời hạn các
báo cáo tài chính về sử dụng Quỹ theo đinh kỳ và báo cáo
quyết toán 6 tháng, hàng năm về Công an tỉnh và Sở Tài
chính.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

2. Trong trường hợp các văn bản trích dẫn trong Quy định này có sửa đổi, bổ
sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới./.

Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Tĩnh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file