Tải Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 402/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 22/06/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 402/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày
22 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SỬA CHỮA, NÂNG CẤP MỘ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh số
04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) sửa đổi,
bổ sung một số điều cùa Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP
ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC
ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham
gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội tại Tờ trình số 66/TTr-SLĐTBXH ngày 12/6/2020 và Sở Tài chính tại
Công văn số 1098/STC-HCSN&DN ngày 29/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa
trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 (Đề án kèm
theo)
, cụ thể như sau:

1. Xây dựng mới 21 công trình ghi
công (Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ) tại 21 xã không có Nghĩa trang liệt sĩ
và công trình ghi công, thuộc 04 huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng.

2. Sửa chữa, nâng cấp 15.964 mộ liệt
sĩ và các hạng mục tường rào, cổng ngõ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt
sĩ, đường đi nội bộ, sân hành lễ có trong 62 Nghĩa trang liệt sĩ các cấp trên địa
bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện: Dự kiến tổng
kinh phí thực hiện Đề án là 124.154 triệu đồng (Trong đó: Ngân sách Trung
ương hỗ trợ là 45.000 triệu đồng, vốn Ngân sách tỉnh (nguồn kinh phí sự nghiệp):
79.154 triệu đồng).

4. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2021 đến
năm 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Làm chủ đầu tư các công trình sửa
chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ được phê duyệt tại Đề án này.

b) Tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc
với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án xây
dựng, nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn
tỉnh, giai đoạn từ năm 2021-2025.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính
và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện và lập dự toán kinh phí trình cấp
có thẩm quyền. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết hàng
năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán
kinh phí do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội lập, tham mưu trình cấp có thẩm
quyền bố trí nguồn kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện Đề án và hướng dẫn
các địa phương trong việc sử dụng ngân sách để thực hiện theo các nội dung Đề
án được duyệt.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh: Chủ trì phát động và vận động các tổ chức hội, đoàn thể, tổ chức
chính trị, chính trị – xã hội…, tham gia phong trào toàn dân đóng góp nhân lực,
vật lực cho công tác nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện chăm sóc các
công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
tỉnh: Làm tốt công tác vận động, huy động Quỹ, hàng năm hỗ trợ từ 30% đến 50% tổng
thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho công tác duy tu, bảo dưỡng mộ, nghĩa trang và
các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông
tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Xây dựng
kế hoạch, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện đối với lĩnh vực thuộc chức
năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố

a) Trên cơ sở Đề án được phê duyệt,
chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn lập kế
hoạch cụ thể hằng năm sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và nhà
bia ghi tên liệt sĩ gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp xây dựng kế
hoạch thực hiện hằng năm trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân
dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

b) Hằng năm bố trí nguồn kinh phí để
thực hiện duy tu, bảo dưỡng theo phân cấp quản lý.

c) Phối hợp với Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội tham gia giám sát chất lượng các công trình ghi công liệt sĩ
trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao
động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giáo dục
và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Cục Người có công;
– Thường trực Tỉnh ủy,
– Thường trực HĐND;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
– Báo Quảng Ngãi;
– Đài PT-TH Quảng Ngãi;
– VPUB: PCVP(VX), TH, KT, CBTH;
– Lưu: VT, KGVXlmc293.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP MỘ, NGHĨA TRANG LIỆT SĨ VÀ CÔNG TRÌNH GHI
CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Ban hành kèm theo Quvết định số 402/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi)

Công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ là một
trong những nội dung quan trọng của công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, là nhiệm vụ
chính trị trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở,
luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Thực hiện tốt công tác mộ, nghĩa
trang liệt sĩ là thể hiện sự tri ân, ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của
các liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; qua đó, làm tốt công tác đền
ơn đáp nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và
mai sau, tiếp tục động viên Nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vì vậy, việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, tôn tạo mộ, nghĩa trang, nhà bia ghi
tên, đài/đền tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là hết sức
cần thiết.

Phần I

CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ
ÁN

I. Sự cần thiết phải
xây dựng Đề án

Quảng Ngãi là tỉnh có nhiều nghĩa
trang liệt sĩ nhưng hầu hết được xây dựng từ rất lâu (trên 30 năm), do điều kiện
kinh tế trước đây có nhiều khó khăn nên vật liệu xây dựng không đảm bảo chất lượng,
là công trình ngoài trời nên không chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, nhất
là những địa bàn trọng điểm lũ lụt nên bị hư hỏng, xuống cấp nhanh.

Trong những năm qua, ngoài sự hỗ trợ
của Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị,
doanh nghiệp đã nỗ lực huy động nội lực (bằng tiền, nhân công) để đầu tư, xây dựng,
nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn. Nhưng
do khối lượng lớn, nguồn kinh phí hạn chế nên các công trình mộ, nghĩa trang,
nhà bia ghi tên, đền/đài tưởng niệm liệt sĩ và các hạng mục khác của nghĩa
trang liệt sĩ tại nhiều địa phương trong tỉnh đã xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa
được nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo kịp thời hoặc đã được nâng cấp, sửa chữa, tôn
tạo nhưng lũ lụt đã làm hư hỏng, sạt lở. Bên cạnh đó, nhiều địa phương có truyền
thống cách mạng, có nhiều liệt sĩ nhưng do mới chia tách đơn vị hành chính nên
không có nghĩa trang liệt sĩ, chưa xây dựng được đền/đài tưởng niệm hoặc nhà
bia ghi tên liệt sĩ để làm nơi cho Nhân dân dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ
vào dịp lễ, tết… Vì vậy, việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp mộ, nghĩa trang,
nhà bia ghi tên, đền/đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh là hết sức cần
thiết và thường xuyên.

II. Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh ưu đãi người có công với
cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

– Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày
16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XIII) sửa đổi, bổ sung một số điều
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

– Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày
09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

– Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày
14/11/2018 ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham
gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

III. Thực trạng
công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ và công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp

1. Thực trạng
công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ

Toàn tỉnh có 135 Nghĩa trang liệt sĩ
và công trình ghi công các cấp (Trong đó 01 Nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh; 07
Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện; 107 Nghĩa trang liệt sĩ cấp xã; 06 công trình
ghi công cấp huyện và 14 công trình ghi công cấp xã). Là nơi an táng 27.887 liệt
(không tính khoảng 18.071 liệt sĩ được thân nhân an táng theo gia đình, tộc
họ)
. Đến nay, cơ bản các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đều có các hạng mục
như: phần mộ, tường rào, cổng ngõ, sân hành lễ, đền/đài hoặc nhà bia ghi tên liệt
sĩ…

Mộ, nghĩa trang liệt sĩ là công trình
ngoài trời nên chịu tác động khắc nghiệt của thiên nhiên như nắng, mưa, bão lũ.
Toàn tỉnh có 06/13 huyện, thị xã, thành phố nằm ở địa bàn trũng thấp thường bị
ngập nước cục bộ nên nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng. Do điều
kiện kinh tế những năm trước khó khăn, nên kinh phí xây dựng các công trình ghi
công liệt sĩ hầu hết được đầu tư ít và không đồng bộ nên bị hư hỏng, xuống cấp
nhanh, cần kịp thời khắc phục sớm.

Những năm gần đây, tình trạng mộ liệt
sĩ bị hư hỏng đã được sửa chữa, ốp đá granit tự nhiên như phần mộ liệt sĩ tại
Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Hà, địa đạo Đám Toái xã
Bình Châu; có huyện đã nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện thành Khu tưởng niệm
liệt sĩ cấp huyện như: huyện Bình Sơn. Một số nghĩa trang liệt sĩ bước đầu được
xây dựng khang trang, bền đẹp, cảnh quan nghĩa trang liệt sĩ được cải thiện
đáng kể, thể hiện được “công viên hóa” nghĩa trang liệt sĩ, như: Nghĩa trang liệt
sĩ tỉnh, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tơ, Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quảng
Ngãi…

2. Công tác đầu
tư sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 2010-2020

Tính từ năm 2010 đến năm 2020, một số
Nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công các cấp đã đầu tư cơ bản hoàn chỉnh
cả về phần mộ và các hạng mục khác như: Nhà bia tưởng niệm, đài tưởng niệm, tường
rào, cổng ngõ, đường đi nội bộ, sân hành lễ. Cụ thể như sau:

– Ở cấp tỉnh: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Quảng Ngãi

– Ở cấp huyện: Nghĩa trang liệt sĩ
huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Đức Phổ, Trà Bồng, Lý Sơn.

– Ở cấp xã, bao gồm:

+ Huyện Bình Sơn: Bình An, Bình Mỹ,
Bình Minh, Bình Trung, Bình Hiệp, Bình Thạnh và Bình Khương.

+ Huyện Sơn Tịnh: Tịnh Hà, Tịnh Sơn,
Tịnh Đông, Tịnh Trà, Tịnh Phong, Tịnh Hiệp và Tịnh Bình.

+ Huyện Trà Bồng: Trà Phong, Trà
Bình, Trà Phú, Trà Xuân, Trà Tân, Trà Giang, Trà Thủy, Trà Hiệp và Trà Lâm.

+ Huyện Tư Nghĩa: Nghĩa Hòa, Nghĩa
Sơn, Nghĩa Thọ (nay là Nghĩa Thắng), Nghĩa Lâm và Nghĩa Kỳ.

+ Huyện Nghĩa Hành: Hành Thuận, Hành
Nhân, Hành Đức, Hành Tín Tây, Hành Thịnh, Hành Minh và Hành Tín Đông.

+ Huyện Mộ Đức: Đức Tân, Đức Lân và Đức
Chánh.

+ Thị xã Đức Phổ: Phổ An và Phổ
Khánh.

+ Huyện Sơn Hà: Sơn Bao, Sơn Cao, Sơn
Giang, Sơn Thành, Sơn Nham, Sơn Ba, Sơn Trung, Sơn Thủy và Sơn Hạ

+ Thành phố Quảng Ngãi: Tịnh Châu, Tịnh
Kỳ, Tịnh Long, Nghĩa Phú và Tịnh Khê.

Về nguồn lực thực hiện:

– Chủ yếu từ nguồn vốn của Trung
ương: Hơn 50 tỷ đồng cho Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (2009-2010); Nghĩa trang liệt
sĩ huyện Ba Tơ (2012-2014); nguồn vốn Trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người
có công, từ năm 2010 đến 2020 bình quân mỗi năm khoảng 9.000 triệu đồng.

– Ngân sách tỉnh: Giai đoạn trước năm
2010, ngân sách tỉnh không bố trí cho công tác này. Giai đoạn 2011-2016, mỗi
năm bình quân 1.000 triệu đồng; giai đoạn 2017-2019 mỗi năm 3.000 triệu đồng,
năm 2020 là 1.800 triệu đồng.

– Ngân sách địa phương: Do Ngân sách
các huyện, thị xã, thành phố được hưởng lợi dự án bố trí (Chiếm 20% trên tổng mức
đầu tư của công trình).

– Vốn khác (do các doanh nghiệp tài
trợ): Chiếm số lượng nhỏ.

(Trong đó: Các địa phương thuộc 06
huyện miền núi và hải đảo được hỗ trợ 100% kinh phí từ nguồn vốn Trung ương hoặc
tỉnh; các địa phương thuộc các huyện còn lại đối ứng 20% giá trị công trình;
80% còn lại được bố trí từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh).

Bên cạnh những kết quả, công tác mộ,
nghĩa trang liệt sĩ còn nhiều hạn chế. Về tổng thể, phần mộ liệt sĩ tuy đã được
nâng cấp, sửa chữa từng bước nhưng nhìn chung mới khắc phục tình trạng hư hỏng,
chưa thể hiện được sự vững chắc, độ bền đẹp, còn chắp vá, thiếu tính đồng bộ,
do chất liệu xây dựng đã rất lâu nên xuống cấp nhanh.

3. Công tác đầu
tư, sửa chữa, nâng cấp giai đoạn 2021-2025

Theo báo cáo của các địa phương,
trong giai đoạn 2021-2025, số lượng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang đã hư hỏng, xuống
cấp cần phải đầu tư sửa chữa, nâng cấp là 15.964 mộ (tại 62 Nghĩa trang liệt
sĩ)
; tường rào, cổng ngõ, đường đi nội bộ, sân hành lễ của nhiều nghĩa
trang liệt sĩ, tượng đài, nhà bia ghi tên liệt sĩ hư hỏng, xuống cấp cần được
nâng cấp, tu sửa, tôn tạo; hầu hết các xã, thị trấn do mới chia tách đơn vị
hành chính nên chưa có nghĩa trang liệt sĩ cần phải đầu tư xây dựng nhà bia tưởng
niệm (với số lượng 21) để thân nhân liệt sĩ và Nhân dân dâng hương tưởng
niệm các liệt sĩ vào dịp ngày lễ, tết;

Cụ thể như sau:

a) Huyện Ba Tơ:

– Sửa chữa, nâng cấp 02 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ
thuộc Trung tâm cụm xã Ba Vì và Ba Vinh.

– Sửa chữa, nâng cấp 220 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động.

– Xây dựng mới 05 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại
các xã không có Nghĩa trang liệt sĩ: Cụm xã Ba Trang – Ba Khâm, Ba Thành, Ba
Bích, Ba Liên và Ba Tô.

b) Thị xã Đức Phổ:

Sửa chữa, nâng cấp 3.328 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 11 xã, phường: Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Hòa,
Phổ Vinh, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ Nhơn, Phổ Phong, Phổ Văn, Phổ Thuận và Phổ
Quang.

c) Huyện Mộ Đức:

Sửa chữa, nâng cấp 2.932 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 09 xã: Đức Hiệp, Đức Minh, Đức Hòa, Đức Phong,
Đức Phú, Đức Lợi, Đức Nhuận, Đức Thạnh và Đức Thắng.

d) Huyện Tư Nghĩa:

Sửa chữa, nâng cấp 1.400 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 05 xã: Nghĩa Thắng, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương,
Nghĩa Phương và Nghĩa Hiệp.

đ) Huyện Nghĩa Hành:

– Sửa chữa, nâng cấp 1.198 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 03 xã: Hành Dũng, Hành Phước và Hành Thiện.

– Sửa chữa Đài tưởng niệm liệt sĩ huyện Nghĩa Hành.

e) Huyện Minh Long:

– Sửa chữa, nâng cấp 522 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại 02 Nghĩa trang liệt sĩ huyện Minh Long và xã Long Sơn.

– Sửa chữa, nâng cấp 02 Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ
thuộc 02 xã: Thanh An, Long Môn.

f) Huyện Sơn Hà:

– Sửa chữa, nâng cấp 941 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại 04 Nghĩa trang liệt sĩ: huyện Sơn Hà và các xã: Sơn Hạ, Sơn Linh và
Sơn Kỳ.

– Xây dựng mới 02 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại
các xã không có Nghĩa trang liệt sĩ: Sơn Hải và Sơn Thượng.

g) Huyện Trà Bồng:

– Sửa chữa Đền tưởng niệm liệt sĩ huyện.

– Xây dựng mới 06 nhà bia tưởng
niệm liệt sĩ tại các xã không có Nghĩa trang liệt sĩ: Trà Tây, Sơn Trà, Hương
Trà, Trà Thanh, Trà Xinh và Trà Bùi.

– Sửa chữa, nâng cấp 273 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà Sơn.

h) Huyện Bình Sơn:

Sửa chữa, nâng cấp 2.576 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 12 xã: Bình Đông, Bình Chánh, Bình Dương, Bình
Trị, Bình Châu, Bình Thanh, Bình An Phú, Bình Thuận, Bình Hòa, Bình Chương,
Bình Nguyên và Bình Phước.

i) Huyện Sơn Tịnh:

Sửa chữa, nâng cấp 1.465 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 04 xã: Tịnh Giang, Tịnh Minh, Tịnh Bắc và Tịnh
Thọ.

j) Thành phố Quảng Ngãi:

Sửa chữa, nâng cấp 2.141 mộ liệt sĩ và các hạng mục
khác tại Nghĩa trang liệt sĩ của 11 xã, phường: Trương Quang Trọng, Nghĩa Dõng,
Nghĩa Hà, Tịnh Hòa, Tịnh An, Tịnh Thiện, Nghĩa An, Quảng Phú, Tịnh Ấn Đông, Tịnh
Ấn Tây và NTLS Thiên Bút.

k) Huyện Lý Sơn:

Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang
liệt sĩ huyện.

l) Huyện Sơn Tây:

Xây dựng mới 08 Nhà bia tưởng niệm tại 08 xã không
có Nghĩa trang liệt sĩ: Sơn Tân, Sơn Màu, Sơn Tinh, Sơn Lập, Sơn Long, Sơn Mùa,
Sơn Liên và Sơn Bua.

Phần II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN

I. Mục tiêu chung

Phấn đấu đến năm 2025: có 100% số mộ liệt sĩ trong
các nghĩa trang liệt sĩ được sửa chữa, nâng cấp ốp đá granit tự nhiên phần vỏ mộ
và gắn bia đá granit. 100% các huyện, xã, thị trấn mới chia tách, sáp nhập
không có nghĩa trang liệt sĩ đều được đầu tư xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ để
thân nhân liệt sĩ và Nhân dân làm nơi tổ chức dâng hương, tưởng niệm các liệt
sĩ vào dịp ngày lễ, tết; đầu tư nâng cấp, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ đồng bộ,
không chắp vá, đảm bảo ngày càng khang trang, vững chắc, bền đẹp; từng bước thực
hiện “công viên hóa” nghĩa trang liệt sĩ.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Đầu tư xây dựng mới 21 công trình ghi công cấp
cho cấp xã chưa có Nghĩa trang liệt sĩ: Mỗi công trình bao gồm các hạng mục:
Nhà bia ghi tên liệt sĩ, Tường rào cổng ngõ, Sân hành lễ, đường đi nội bộ…;
diện tích mỗi công trình từ 600-800m2, Sửa chữa, cải tạo
04 công trình ghi công cấp xã.

2. Sửa chữa, nâng cấp 15.964 phần mộ liệt sĩ và các
hạng mục khác như: Nhà bia ghi tên, đài tưởng niệm, tường rào cổng ngõ, sân
hành lễ, đường đi nội bộ…, có trong 62 Nghĩa trang liệt sĩ. Sửa chữa 02 NTLS cấp
huyện: Lý Sơn, Ba Tơ.

III. Kinh phí thực hiện

1. Định mức kinh phí và cơ cấu
nguồn vốn hỗ trợ

Nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án xây dựng, sửa chữa,
nâng cấp mộ, nghĩa trang liệt sĩ, đài/đền tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ
giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 là: 124.154 triệu đồng (cụ thể có phụ lục
kèm theo)

Hàng năm, trên cơ sở khối lượng các hạng mục công
trình ghi công liệt sĩ đã được khảo sát, cơ quan quản lý Đề án lập kế hoạch, dự
toán định mức kinh phí thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét, cân đối
kinh phí hỗ trợ thực hiện.

2. Cơ cấu nguồn kinh phí

– Dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ:
45.000.000.000 đồng (chiếm 36%);

– Ngân sách tỉnh: 79.154.000.000 đồng (chiếm 64%);

Đối với nguồn kinh phí từ Ngân sách tỉnh: Sử dụng từ
nguồn kinh phí sự nghiệp hằng năm (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối
hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định
giao dự toán chi theo khả năng cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân
sách 2021-2025).

– UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí kinh phí
duy tu bảo dưỡng, chăm sóc hàng năm theo phân cấp quản lý nghĩa trang.

– Trong quá trình thực hiện Đề án, trường hợp giá cả thị trường biến động lớn; cơ quan quản lý Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều
chỉnh danh mục công trình và mức đầu tư hợp lý;

– Trường hợp do thiên tai, lũ lụt làm hư hỏng những
hạng mục công trình trong nghĩa trang liệt sĩ, Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét
hỗ trợ hoặc đầu tư để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo tình hình thực
tế từ nguồn khắc phục thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác.

IV. Các giải pháp thực hiện

1. Về xây dựng

– Các Nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công được
xây dựng, cải tạo, nâng cấp phải đảm bảo vững chắc, đạt độ bền, đẹp, có tính
nghệ thuật kết hợp hài hòa văn hóa hiện đại với tâm linh, tạo vẻ trang nghiêm
tưởng niệm, đồng bộ các hạng mục công trình, quy mô hợp lý, thể hiện công trình
văn hóa, chính trị, lịch sử.

– Mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ phải xây dựng
thống nhất về kích cỡ, kiểu dáng, chất lượng xây dựng cốt mộ bằng gạch, vỏ mộ ốp
đá granit tự nhiên, bia đá đen (nội dung bia theo quy định).

– Xây dựng cổng ngõ phải đổ trụ bê tông kết hợp xây
gạch, ốp đá granit tự nhiên, cổng bằng sắt, tạo sự nghiêm trang.

– Tường rào nghĩa trang liệt sĩ phải xây chắc chắn
chịu được lũ lụt, móng trụ bê tông cốt thép, xây đá chẻ,
tường gạch kết hợp khung lam đổ bê tông, đảm bảo sử dụng lâu dài, bền vững.

– Nền mộ được bê tông hóa, đảm bảo chống sụt lún,
ngập đọng.

2. Về vốn

– Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ:
45.000.000.000 đồng (Theo Qui định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày
14/11/2018 ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí
thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham
gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý).

– Ngân sách tỉnh: 79.154.000.000 đồng.

V. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm
vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả,
chất lượng; đảm bảo đúng lộ trình và thời gian quy định; góp phần thực hiện tốt
chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh./.

PHỤ LỤC: 01

SỐ LƯỢNG CÔNG TRÌNH GHI CÔNG, NGHĨA TRANG LIỆT SĨ CẦN
XÂY DỰNG MỚI, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh)

TT

Địa phương
(Công trình)

Hạng mục công
trình

Kinh phí đầu tư

Ghi chú

I

Năm 2021

Nâng cấp 3.436 mộ liệt sĩ

24.616.000.000

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Thành

Nhà bia tưởng niệm:

– 71m2 x 7.200.000 đ/m2
= 11.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

2

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Hải

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

3

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Thượng

Nhà bia tưởng niệm:

– 71m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

4

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Trà Bùi

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

5

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Sơn Hà

Nâng cấp 642 mộ liệt sĩ:

– 642 mộ x 5.000.000 đ/mộ = 3.210.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 642.000.000 đồng.

3.852.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

6

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Minh

Nâng cấp 250 mộ liệt sĩ:

– 250 mộ x 5.000.000 đ/mộ = 1.250.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 250.000.000 đồng

1.500.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

7

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Phong

Nâng cấp 404 mộ liệt sĩ:

– 404 mộ x 5.000.000 đ/mộ = 2.020.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 404.000.000 đồng

2.424.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

8

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Phương

Nâng cấp 140 mộ liệt sĩ:

– 140 mộ x 5.000.000đ/mộ = 700.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 140.000.000 đồng

840.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

9

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hiệp

Nâng cấp 166 mộ liệt sĩ:

– 166 mộ x 5.000.000đ/mộ = 830.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 166.000.000 đồng

996.000.000

Sửa chữa, nâng cấp

10

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Minh Long

Nâng cấp 454 mộ liệt sĩ:

– 454 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.270.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 454.000.000 đồng

2.724.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

11

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Hòa

Nâng cấp 247 mộ liệt sĩ:

– 247 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.235.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 247.000.000 đồng

1.482.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

12

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Thọ

Nâng cấp 416 mộ liệt sĩ:

– 416 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.080.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 416.000.000 đồng

2.496.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

13

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Dõng

Nâng cấp 174 mộ liệt sĩ:

– 174 mộ x 5.000.000đ/mộ = 870.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 174.000.000 đồng

1.044.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

14

Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phú

Nâng cấp 106 mộ liệt sĩ:

– 106 mộ x 5.000.000đ/mộ = 530.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 106.000.000 đồng

636.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

15

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thạnh

Nâng cấp 182 mộ liệt sĩ:

– 182 mộ x 5.000.000đ/mộ = 910.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 106.000.000 đồng

1.092.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

16

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Ninh

Nâng cấp 255 mộ liệt sĩ:

– 255 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.275.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 255.000.000 đồng

1.530.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

II

Năm 2022

Nâng cấp 3.167 mộ liệt sĩ

25.002.000.000

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Trang – Ba Khâm

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

2

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Bích

Nhà bia tưởng niệm:

– 71m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

3

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Trà Tây

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

4

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Trà

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

5

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Trà Thanh

Nhà bia tưởng niệm:

– 71m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

6

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Văn

Nâng cấp 398 mộ liệt sĩ:

– 398 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.990.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 398.000.000 đồng

2.388.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

7

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Châu

Nâng cấp 266 mộ liệt sĩ:

– 266 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.330.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 266.000.000 đồng

1.596.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

8

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Phong

Nâng cấp 523 mộ liệt sĩ:

– 523 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.615.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 523.000.000 đồng

3.138.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

9

Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Linh

Nâng cấp 55 mộ liệt sĩ:

– 55 mộ x 5.000.000đ/mộ = 275.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 55.000.000 đồng

330.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

10

Nghĩa trang liệt sĩ xã Sơn Kỳ

Nâng cấp 97 mộ liệt sĩ:

– 97 mộ x 5.000.000đ/mộ = 485.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 97.000.000 đồng

582.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

11

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Điền

Nâng cấp 191 mộ liệt sĩ:

– 191 mộ x 5.000.000đ/mộ = 955.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 191.000.000 đồng.

1.146.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

12

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Thương

Nâng cấp 180 mộ liệt sĩ:

– 180 mộ x 5.000.000đ/mộ = 900.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 180.000.000 đồng.

1.080.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

13

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Dũng

Nâng cấp 353 mộ liệt sĩ:

– 353 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.765.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 180.000.000 đồng.

2.118.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

14

Nghĩa trang liệt sĩ xã Long Sơn

Nâng cấp 68 mộ liệt sĩ:

– 68 mộ x 5.000.000đ/mộ = 340.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 68.000.000 đồng.

408.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

15

Nghĩa trang liệt sĩ xã Ba Động

Nâng cấp 220 mộ liệt sĩ:

220 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.100.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 220.000.000 đồng.

1.320.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

16

Nghĩa trang liệt sĩ xã Trà Sơn

Nâng cấp 273 mộ liệt sĩ:

– 273 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.365.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 273.000.000 đồng.

1.638.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

17

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Đông

Nâng cấp 223 mộ liệt sĩ:

– 223 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.115.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 223.000.000 đồng.

1.338.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

18

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Chánh

Nâng cấp 106 mộ liệt sĩ:

– 106 mộ x 5.000.000đ/mộ= 530.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 106.000.000 đồng.

636.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

19

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ba Tơ

Xây dựng Bia tưởng niệm liệt sĩ các đơn vị đã chiến
đấu và hy sinh trên địa bàn huyện Ba Tơ

1.000.000.000

Xây dựng mới

20

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Hà

Nâng cấp 121 mộ liệt sĩ:

– 121 mộ x 5.000.000đ/mộ = 605.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 121.000.000 đồng.

726.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

21

Nghĩa trang liệt sĩ phường Trương Quang Trọng

Nâng cấp 93 mộ liệt sĩ:

– 93 mộ x 5.000.000 đ/mộ = 465.000.000 đồng.

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 93.000.000 đồng.

558.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

III

Năm 2023

Nâng cấp 2.873 mộ liệt sĩ

25.608.000.000

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Liên

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

2

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Tô

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

3

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Tân

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

4

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Màu

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

5

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Hương Trà

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

6

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Hiệp

Nâng cấp 255 mộ liệt sĩ:

– 255 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.275.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 255.000.000 đồng.

1.530.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

7

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Minh

Nâng cấp 435 mộ liệt sĩ:

– 435 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.175.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 435.000.000 đồng.

2.610.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

8

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Cường

Nâng cấp 596 mộ liệt sĩ:

– 596 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.980.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 596.000.000 đồng

3.576.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

9

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Hòa

Nâng cấp 107 mộ liệt sĩ:

– 107 mộ x 5.000.000đ/mộ = 535.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 107.000.000 đồng

642.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

10

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Phước

Nâng cấp 294 mộ liệt sĩ:

– 294 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.470.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 294.000.000 đồng

1.764.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

11

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Dương

Nâng cấp 128 mộ liệt sĩ:

– 128 mộ x 5.000.000đ/mộ = 640.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 128.000.000 đồng

768.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

12

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Trị

Nâng cấp 151 mộ liệt sĩ:

– 151 mộ x 5.000.000đ/mộ = 755.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 151.000.000 đồng

906.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

13

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Giang

Nâng cấp 394 mộ liệt sĩ:

– 394 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.970.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 394.000.000 đồng

2.364.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

14

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Hòa

Nâng cấp 375 mộ liệt sĩ:

– 375 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.875.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 375.000.000 đồng

2.250.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

15

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Ấn Đông

Nâng cấp 33 mộ liệt sĩ:

– 33 mộ x 5.000.000đ/mộ = 165.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 33.000.000 đồng

198.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

16

Nghĩa trang liệt sĩ Thiên Bút – TP Quảng Ngãi

Nâng cấp 105 mộ liệt sĩ, 36 mộ LTCM; Xây dựng mới
tường rào cổng ngõ; Nâng cấp đường đi nội bộ; Sân hành lễ, Điện chiếu sáng

4.000.000.000

Sửa chữa, nâng cấp

IV

Năm 2024

Nâng cấp 3.320 mộ liệt sĩ

24.920.000.000

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Trà Xinh

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

2

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Tinh

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

3

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Lập

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

4

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Long

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

5

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Hòa

Nâng cấp 312 mộ liệt sĩ:

– 312 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.560.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào Cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 312.000.000 đồng

1.872.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

6

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Phú

Nâng cấp 408 mộ liệt sĩ:

– 408 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.040.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 408.000.000 đồng

2.448.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

7

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Nhuận

Nâng cấp 141 mộ liệt sĩ:

– 141 mộ x 5.000.000đ/mộ = 705.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 141.000.000 đồng

846.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

8

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Vinh

Nâng cấp 172 mộ liệt sĩ:

– 172 mộ x 5.000.000đ/mộ = 860.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 172.000.000 đồng

1.032.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

9

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Nhơn

Nâng cấp 245 mộ liệt sĩ:

– 245 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.225.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 245.000.000 đồng

1.470.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

10

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa Thắng

Nâng cấp 768 mộ liệt sĩ:

– 768 mộ x 5.000.000đ/mộ = 3.840.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 768.000.000 đồng

4.608.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

11

Nghĩa trang liệt sĩ xã Hành Thiện

Nâng cấp 437 mộ liệt sĩ:

– 437 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.185.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 437.000.000 đồng

2.622.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

12

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình An Phú

Nâng cấp 214 mộ liệt sĩ:

– 214 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.070.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 214.000.000 đồng

1.284.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

13

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Minh

Nâng cấp 559 mộ liệt sĩ:

– 559 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.795.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 559.000.000 đồng

3.354.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

14

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Vì

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ

500.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

15

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ba Vinh

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ

500.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

16

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Ấn Tây

Nâng cấp 30 mộ liệt sĩ:

– 30 mộ x 5.000.000đ/mộ = 150.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 30.000.000 đồng

180.000.000

Sửa chữa, nâng cấp

17

Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh An

Nâng cấp 34 mộ liệt sĩ:

– 34 mộ x 5.000.000đ/mộ = 170.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 34.000.000 đồng

204.000.000

Sửa chữa, nâng cấp

V

Năm 2025

Nâng cấp 3.168 mộ liệt sĩ

24.008.000.000

 

1

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Mùa

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

2

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Liên

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

3

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Sơn Bua

Nhà bia tưởng niệm:

– 71 m2 x 7.200.000 đ/m2
= 511.200.000 đồng.

Tường rào:

– 110 mét x 2.000.000 đ/mét =
220.000.000 đồng

Cổng ngõ:

– 9 mét x 16.000.000 đ/mét =
144.000.000 đồng

Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– 260 m2 x 480.000 đ/m2
= 124.800.000 đồng

1.000.000.000

Xây dựng mới

4

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Thanh

Nâng cấp 333 mộ liệt sĩ:

– 333 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.665.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 333.000.000 đồng

1.998.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

5

Nghĩa trang liệt sĩ phường Phổ Quang

Nâng cấp 278 mộ liệt sĩ:

– 278 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.390.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 278.000.000 đồng

1.668.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

6

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phổ Thuận

Nâng cấp 291 mộ liệt sĩ:

– 291 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.455.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 291.000.000 đồng

1.746.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

7

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Lợi

Nâng cấp 234 mộ liệt sĩ:

– 234 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.170.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 234.000.000 đồng

1.404.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

8

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Thắng

Nâng cấp 232 mộ liệt sĩ:

– 232 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.160.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Băng 20% kinh phí mộ: 232.000.000 đồng

1.392.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

9

Nghĩa trang liệt sĩ xã Đức Thạnh

Nâng cấp 393 mộ liệt sĩ:

– 393 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.965.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 393.000.000 đồng

2.358.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

10

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Thuận

Nâng cấp 197 mộ liệt sĩ:

– 197 mộ x 5.000.000đ/mộ = 985.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 197.000.000 đồng

1.182.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

11

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Chương

Nâng cấp 408 mộ liệt sĩ:

– 408 mộ x 5.000.000đ/mộ = 2.040.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 408.000.000 đồng

2.448.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

12

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Nguyên

Nâng cấp 137 mộ liệt sĩ:

– 137 mộ x 5.000.000đ/mộ = 685.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 137.000.000 đồng

822.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

13

Nghĩa trang liệt sĩ xã Bình Phước

Nâng cấp 140 mộ liệt sĩ:

– 140 mộ x 5.000.000đ/mộ = 700.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 137.000.000 đồng

840.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

14

Nghĩa trang liệt sĩ xã Nghĩa An

Nâng cấp 261 mộ liệt sĩ:

– 261 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.305.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ; Sân
hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 261.000.000 đồng

1.566.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

15

Nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Thiện

Nâng cấp 264 mộ liệt sĩ:

– 264 mộ x 5.000.000đ/mộ = 1.320.000.000 đồng

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ:

– Bằng 20% kinh phí mộ: 264.000.000 đồng

1.584.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

16

Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lý Sơn

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ

1.000.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

17

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Thanh An

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ

500.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

18

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Long Môn

Sửa chữa Nhà bia tưởng niệm; Tường rào cổng ngõ;
Sân hành lễ, đường đi nội bộ

500.000.000

Sửa chữa, nâng
cấp

 

TỔNG CỘNG

Giai đoạn 2021-2025

 

124.154.000.000

 

 

Cơ cấu nguồn vốn

– Trung ương

45.000.000.000

(Chiếm 36%)

 

– Ngân sách tỉnh

79.154.000.000

(Chiếm 64%)

 

 

 

PHỤ LỤC: 02

KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG MỚI, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Năm

 

Nguồn kinh phí

2021

2022

2023

2024

2025

Giai đoạn
2021-2025

1

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

45.000

2

Ngân sách tỉnh

15.616

15.732

16.608

15.920

15.008

79.154

 

– Xây mới

4.000

5.000

5.000

4000

3.000

21.000

 

– Sửa chữa, nâng cấp

11.616

10.732

11.608

11.920

12.008

78.154

 

Tổng cộng

24.616

25.002

25.608

24.920

24.008

124.154

Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file