Tải Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 4072/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng
Ngày ban hành: 31/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4072/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/201
5; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chí
nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát
thủ tục hành chí
nh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp
vụ về việc kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài
chí
nh tại Tờ trình số 5436/TTr-STC
ngày 15/10/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi,
chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
– TT Tỉnh y, HĐND Tnh;
– CT, các PCT UBND Tnh;
– V0, V1, V5, KSTT1-4;
– SThông tin và Truyền thông;
– Bưu điện tnh;
– Trung tâm thông tin;
– Lưu: VT, KSTT4

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Khắng

DANH MỤC

THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số: 4072/QĐ-UBND
ngày 31
/10/2020 của UBND tỉnh)

STT

Số
hồ sơ TTHC

Tên
thủ tụ
c hành chính

Tên
VBQPPL quy định việc bãi bỏ
thủ tục hành chính

DANH
MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾ
T CỦA UBND CẤP HUYỆN

 

Lĩnh vực Quản lý công sản

 

1

Thủ tục Trình tự, thủ tục điều chuyển
TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Nghị định số 151/2017/QĐ-BTC ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật quản lý, sử dụng tài sản công

2

Thủ tục trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

3

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại
các cơ quan, tổ chức, đơn vị

4

Thủ tục mua bán hóa đơn bán tài sản
nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Quyết định 4072/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file