Tải Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, có nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, có nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu: 4090/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, có nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Ninh ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, có nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Ninh ban hành

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
4090/QĐ-UBND

Quảng
Ninh, ngày 27
tháng 9
năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN MỘT SỐ VIỆC TRONG QUÁ
TRÌNH ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT, CÓ
NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số
43/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Căn cứ thông tư số 05/2014/TT-BTP
ngày 07/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục
hành chính và báo cáo về tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại văn bản số 2772/KHĐT-TĐGSĐT ngày 05/9/2019 về việc ủy quyền thực hiện một
số công việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án ngoài
ngân sách có sử dụng đất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy
quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện một số công việc trong quá trình đấu
thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất có nguồn vốn
ngoài ngân sách thuộc phạm vi cấp huyện quản lý, như sau:

Thực hiện công việc thuộc trách nhiệm
của Bên mời thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số
30/2015/NĐ-CP ; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt: Hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả
sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký hợp đồng với Nhà đầu tư.

Điều 2.
Thời gian thực hiện ủy quyền từ ngày 01/10/2019 đến ngày 01/10/2021.

Điều 3.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch
và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên
quan căn cứ quyết định thi hành./.


Nơi nhận:
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 3;
– Phòng KSTTHC;
– V0-4, XD1-5, GT1,2;
– Lưu: VT, XD4.
10bQĐ9-13

TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng

Quyết định 4090/QĐ-UBND năm 2019 về ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện một số việc trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, có nguồn vốn ngoài ngân sách do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file