Tải Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 414/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 414/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 15
tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày
08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày
07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày
31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục
hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ
trình số: 406/TTr-SXD ngày 10 /04/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 12
Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây
dựng tỉnh Lai Châu.

(Có Danh mục chi
tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
– Lãnh đạo UBND tỉnh: U1 (để b/c);
– Lưu: VT, KSTT(02).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Thanh Hải

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
ĐƯỢC SỬA ĐỔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH LAI CHÂU
(Kèm theo Quyết định số: 414/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
Lai Châu)

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Địa điểm, thời
gian thực hiện TTHC

Phí, lệ phí
(nếu có) (đồng)

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng

1

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng
II, hạng III

18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

1.000.000 đồng/chứng chỉ.

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

2

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng hạng II, hạng III

18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

500.000 đồng/ chứng chỉ.

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

3

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b,
c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong
hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc
cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch
nội dung chứng chỉ hành nghề)

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

300.000 đồng/ chứng chỉ.

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

4

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

150.000 đồng/ chứng chỉ.

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình
cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa; công
trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ
.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

15.000 đồng/giấy phép

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;

3. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

4. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 Quy
định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

5. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

6. Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành về thực hiện thu, quản lý, sử dụng
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

7

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp
I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa; công trình
tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ
.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

150.000

đồng/giấy phép

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

2. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;

3. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc
hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư
xây dựng cơ bản;

4. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 Quy
định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

6. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

7. Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành về thực hiện thu, quản lý, sử dụng
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

8

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công
trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa;
công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự
án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ
.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

150.000 đồng/giấy phép

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

2. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;

3. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc
hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư
xây dựng cơ bản;

4. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 Quy
định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

6. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

7. Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành về thực hiện thu, quản lý, sử dụng
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

9

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I,
II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử – văn hóa; công trình
tượng đài, tranh hoành tráng đã được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn
đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định

12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

150.000 đồng/giấy phép

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

2. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;

3. Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc
hội khóa XII sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư
xây dựng cơ bản;

4. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 Quy
định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

6. Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

7. Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành về thực hiện thu, quản lý, sử dụng
phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

10

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
hạng II, III của cá nhân nước ngoài

22 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

150.000 đồng/ chứng chỉ

1. Luật Xây dựng năm 2014.

2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

3. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

4. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

5. Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016
của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt
động xây dựng.

11

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự
toán xây dựng điều chỉnh quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b
Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42
Khoản 4 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP

– 20 ngày đối với công trình cấp II và cấp III.

– 15 ngày đối với các công trình còn lại.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

Gồm phí thẩm định thiết kế và dự toán được tính
theo tỷ lệ phần trăm của dự toán chi phí xây dựng được phê duyệt quy định tại
Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

4. Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2014 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

5. Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của
Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê
duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

6. Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của
Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm
định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

II

Lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc

12

Thẩm định đồ án/đồ án điều chỉnh quy hoạch chi
tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
lệ.

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành
chính công của tỉnh Lai châu.

– Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 2, Khu hợp khối đơn
vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu,

phường Đông phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu.

– Điện thoại: 02133. 796.888

2. Thời gian nhận kết quả: Các ngày trong tuần
(trừ ngày lễ, nghỉ).

– Sáng: Từ 07h30’ đến 11h30’;

– Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả:

– Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
của tỉnh Lai châu.

– Qua dịch vụ bưu chính.

Phí thẩm định đồ án quy hoạch theo Thông tư số
05/2017/TT-BXD ngày 5/4/2017 của Bộ Xây dựng)

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

2. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày
17/6/2009;

3. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của
Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

4. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của
Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

5. Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của
Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng,
quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;

6. Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch
đô thị;

7. Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng và kiến
trúc công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 414/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file