Tải Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Số hiệu: 42/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trương Cảnh Tuyên
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN
DÂN

TỈNH HẬU GIANG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
42/2020/QĐ-UBND

Hậu Giang,
ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
TRONG KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng
5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu
kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11
tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm
công nghiệp;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các
Khu công nghiệp tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết
định này Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày
29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp
thực hiện công tác quản lý Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban
nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở,
Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan,
đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– VP Chính phủ (HN, TP.HCM);
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Công Thương;
Bộ Nội vụ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
– VP. TU và các Ban Đảng;
– VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
– VP. HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
– Các sở, ban, ngành tỉnh;
– Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
– Liên đoàn Lao động tỉnh;
– Chi cục Hải quan Hậu Giang;
– Công ty Điện lực Hậu Giang;
– Công ty Cổ phần CTN-CTĐT Hậu Giang;
– Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
– UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A;
– UBND: thị trấn Mái Dầm, xã Đông Phú,
xã Tân Phú Thạnh, xã Nhơn Nghĩa A;
– Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
– Công báo tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Lưu: VT, NCTH. TT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Cảnh Tuyên

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHU CÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm
vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên
tắc và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có
liên quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch,
đầu tư, xây dựng, đất đai, doanh nghiệp, môi trường, thuế,… trong
khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung (gọi chung là Khu công nghiệp) trên
cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, không bao gồm cụm công
nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Điều 2. Đối
tượng áp dụng

Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện,
thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân cấp
xã, cơ quan đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà thầu thi
công dự án trong Khu công nghiệp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện cơ chế quản lý tập trung đầu mối,
tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) giữ vai trò đầu mối, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy
ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan giữ
vai trò phối hợp theo quy định tại Chương II Quy chế này; từng cơ quan có phân
công người cụ thể, đủ thẩm quyền gửi Ban Quản lý (nêu rõ họ tên, chức vụ, địa
chỉ, số điện thoại liên lạc và email) để cùng phối hợp thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp.

2. Công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp
trong Khu công nghiệp thực hiện đúng theo quy định của Luật
Thanh tra, Nghị định, Thông tư và các văn bản hiện hành có liên quan. Hàng năm,
Ban Quản lý phối hợp cung cấp thông tin để Thanh tra tỉnh là đầu mối chủ động
phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch thanh tra doanh nghiệp trong
Khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ
QUAN, ĐƠN VỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP

Điều 4. Ban
Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1. Xúc tiến đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về xúc tiến
đầu tư vào Khu công nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Tổ chức thực hiện hoạt động
xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tham gia
các chương trình xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan đề xuất các chính sách, cơ
chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu công nghiệp phù hợp với quy định pháp luật
và điều kiện thực tế của tỉnh.

2. Quản lý đầu tư:

a) Tiếp nhận
hồ sơ, gửi văn bản kèm hồ sơ xin ý kiến thẩm định của các sở, ngành, đơn vị chức
năng có liên quan, tổng hợp, xem xét cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chủ
trương đầu tư hoặc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi
quyết định chủ trương đầu tư.

b) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

c) Chủ
trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân
dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý đầu tư, giám sát và đánh giá hiệu quả
các dự án đầu tư, thực hiện các điều khoản cam kết của các dự án được hưởng ưu
đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì kiểm
tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư, tiến độ góp vốn và tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư, kiểm
tra thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu
tư.

3. Thẩm định,
đánh giá công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ: Phối hợp
với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành có liên quan trong thẩm định
công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng
chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ
trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của
doanh nghiệp.

4. Quản lý sử dụng
đất đai, bất động sản:

a) Tiếp nhận đăng
ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng trong Khu công nghiệp,
của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

b) Phối hợp đăng
ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có Khu công
nghiệp để tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện.

c) Phối hợp hướng
dẫn, tiếp nhận, đề nghị cấp thẩm quyền cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các nhà đầu tư
trong Khu công nghiệp theo quy định.

d) Tổ chức kiểm
tra, xác định thời điểm và tình trạng vi phạm về đất đai tại Khu công nghiệp và
phạm vi được giao quản lý; phản ánh kịp thời bằng văn bản gửi Sở Tài nguyên và
Môi trường để tổ chức kiểm tra, thanh tra và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh
xử lý theo quy định.

5. Quản lý quy hoạch:

a) Chủ trì, phối
hợp đề xuất bổ sung, thành lập, mở rộng, điều chỉnh quy hoạch phát triển Khu công nghiệp theo quy định.

b) Chủ trì, phối
hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng,
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng,
quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp trình
cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định.

c) Thực hiện quản
lý quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch của các
nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định, phê duyệt,
quản lý quy hoạch xây dựng các Khu công nghiệp và quản lý đầu tư xây dựng trong
Khu công nghiệp.

d) Chủ trì, phối
hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trong vùng quy hoạch
và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức công bố quy hoạch và quản lý mốc giới
theo quy định; cung cấp thông tin quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu
đối với các đồ án quy hoạch do cơ quan mình quản lý.

6. Quản lý xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp thẩm định thiết
kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B, nhóm C thuộc diện phải thẩm định trong
Khu công nghiệp.

b) Phối hợp
thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư
trong Khu công nghiệp.

c) Chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối
với các công trình xây dựng trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì kiểm
tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp; phối hợp với sở,
ngành có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu
công nghiệp theo kế hoạch thanh tra của đơn vị có liên quan.

7. Quản lý doanh
nghiệp và lao động:

a) Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành
phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định liên quan đến
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Giải quyết các khó khăn, vướng
mắc của nhà đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động của
doanh nghiệp trong Khu công nghiệp và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết
những vấn đề vượt thẩm quyền của Ban Quản lý.

c) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo
tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp.

d) Chủ trì, tham mưu thực hiện báo
cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành có liên quan về tình hình về
thực hiện các quy định của pháp luật lao động trong Khu công nghiệp.

đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu
tư tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo quy định.

e) Thực hiện nhiệm vụ khi được Ủy
ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản
lý về:

– Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất
xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ
Công Thương.

– Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép
lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép
lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc
trong Khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong Khu
công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc
mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động;
tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức
lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động;
tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của
doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90
ngày cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thôi việc
nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời
gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh
nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ
trong một năm của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

8. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:

a) Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ
môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây dựng và
kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong
Khu công nghiệp. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục môi trường, các nội dung về
bảo vệ môi trường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ
môi trường.

b) Quản lý, theo
dõi và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của
các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

c) Tiếp nhận và xử
lý các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực
hiện nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng
các công trình xử lý môi trường của dự án.

d) Phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy
ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi
trường đối với các hoạt động của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ
thuật trong Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong
Khu công nghiệp.

đ) Phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ủy
ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử
lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các chủ đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công
nghiệp theo các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong
lĩnh vực môi trường và các quy định khác có liên quan.

e) Tiếp nhận và
giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực môi
trường trong Khu công nghiệp theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cơ
quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa
các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp; giữa cơ sở sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp với chủ đầu tư đầu tư xây dựng và
kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các tổ chức, cá nhân bên ngoài;

g) Thực hiện công
khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.

h) Chủ trì việc
huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng
phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp. Trường hợp vượt
quá khả năng ứng phó thì báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

i) Thực hiện nhiệm
vụ khi được các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ
quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý: Tổ chức thực hiện thẩm định và phê
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền
quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Khu công nghiệp,
tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư
thuộc diện phải đăng ký trong Khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện
các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các
dự án đầu tư trong Khu công nghiệp.

k) Tiếp nhận đề nghị, báo cáo và các
văn bản có liên quan của doanh nghiệp trong Khu
công nghiệp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước trình Ủy
ban nhân dân tỉnh quyết định.

 l) Tiếp nhận các hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép về tài nguyên nước của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường
giải quyết.

9. Bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư: Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp
huyện và các ngành chức năng có liên quan thực hiện trình tự, thủ tục giải
phóng mặt bằng các dự án trong Khu công nghiệp.

10. Hoạt động
thanh tra, kiểm tra:

a) Chủ trì, phối hợp tổ chức và phối
hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý
các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, sử dụng lao
động của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử
phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

b) Kiểm tra, giám sát việc doanh
nghiệp trong Khu công nghiệp chấp hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo
hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động
và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với các dự án
trong Khu công nghiệp.

11. Quản lý an
ninh trật tự – phòng cháy, chữa cháy:

a) Phối hợp với Công an tỉnh kiểm
tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo quy định tại Điều 7
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và
phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

b) Phối hợp với
Ủy ban nhân dân cấp huyện, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xử lý các
trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy trong Khu công
nghiệp.

c) Xây dựng kế hoạch phối hợp chữa
cháy với lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
trong Khu công nghiệp khi có cháy xảy ra tại các cơ sở trong và ngoài Khu công
nghiệp.

12. Quản lý dự án
đầu tư công:

a) Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách,
đầu tư và quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật.

b) Đối với nguồn vốn huy động đầu
tư khác thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đầu tư phát triển Khu
công nghiệp đúng theo quy hoạch được duyệt.

c) Định kỳ 02 tuần báo cáo tiến độ
thực hiện các dự án đầu tư công về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh.

d) Thực hiện báo cáo giám sát đánh
giá đầu tư hàng tháng, quý, năm theo quy định hiện hành.

13. Thi đua khen
thưởng: Phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phong trào thi đua và
khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

14. Tiếp nhận và
trả kết quả thủ tục hành chính liên thông: Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Châu
Thành, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A và các đơn vị có liên quan giải quyết
các thủ tục hành chính liên thông cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1.
Tham mưu, xử lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản
của Ban Quản lý và các sở, ban, ngành có liên quan đến Khu
công nghiệp theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật.

2. Tham mưu, xử
lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định đầu tư, chủ
trương đầu tư cho nhà đầu tư vào Khu công nghiệp và ý kiến về việc sử dụng lao
động nước ngoài đối với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

3. Phối hợp với
Ban Quản lý cung cấp thông tin, đề xuất ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan
đến Khu công nghiệp cho Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Tham mưu, phối
hợp với Ban Quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan về công
tác xúc tiến đầu tư của Tỉnh.

Điều 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh kế hoạch huy động, bố trí các nguồn vốn ngân sách hàng năm, trung hạn và nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các Khu công nghiệp.

2. Đề xuất các cơ
chế chính sách, cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào các Khu
công nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của Tỉnh, trình
cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

3. Trao đổi thông
tin với Ban Quản lý trước khi thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các
doanh nghiệp đăng ký thành lập tại các Khu công nghiệp của Tỉnh.

4. Gửi về Ban Quản
lý bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp trong
các Khu công nghiệp để theo dõi thực
hiện nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

5. Khi quyết định
chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công
nghiệp, thông báo cho Ban Quản lý biết
để thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư.

6. Chủ trì, tham
mưu tích hợp quy hoạch phát triển Khu công nghiệp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050.

7. Phối hợp xúc
tiến đầu tư; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích, ưu
đãi đầu tư, các danh mục ngành nghề, dự án khuyến khích đầu tư vào Khu công
nghiệp.

8. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định
hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

9. Phối hợp thực
hiện ghi chi kinh phí giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ứng trước của nhà đầu
tư.

10. Phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý
theo thẩm quyền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

11.
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh
nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan rà soát,
tham mưu thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các doanh nghiệp trong
Khu công nghiệp.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên
quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích mở rộng mạng
lưới kinh doanh, phát triển các tổ chức liên kết lưu thông hàng hóa; triển khai
thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu
hạ tầng thương mại bán buôn, bán lẻ trong Khu công nghiệp.

2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đề xuất
Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư, các loại
ngành nghề, dự án khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào Khu công nghiệp; tham gia
giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định
về tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật, quy phạm kỹ thuật về an toàn công
nghiệp, an toàn điện; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; về an toàn hóa chất,
an toàn thực phẩm, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp với Ban Quản lý theo dõi tình hình sản
xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc
trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương.

5. Thực hiện chức năng quản
lý nhà nước về an toàn hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp theo quy định.

6. Phối hợp với Ban Quản lý hướng
dẫn các doanh nghiệp thực hiện trình tự, thủ tục:

a) Hỗ trợ từ Quỹ khuyến công (vay
ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, hỗ trợ kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đào tạo).

b) Cấp các loại Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí theo quy định.

c) Cấp giấy phép sử dụng vật liệu
nổ công nghiệp và cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan khác theo quy định
của pháp luật.

d) Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định
hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

đ) Phối hợp góp ý kiến thẩm định
thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của
nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Điều 8. Sở Tài chính

1. Quản lý tài
chính (ghi thu; cấp kinh phí hoạt động, xúc tiến đầu tư; quyết toán vốn ngân
sách, dự án hàng năm…).

2. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định phương án giá đất cụ
thể và giá dịch vụ hạ tầng trong Khu công nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được
giao.

3. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định
hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 9. Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Thẩm định hồ
sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định sự phù hợp về đất
đai và tác động môi trường của dự án.

a) Chủ trì trong
việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác
thu hồi, giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư và
quản lý đất đai tại Khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban
Quản lý và chính quyền địa phương xử lý vướng mắc và các nội dung
khác liên quan đến quản lý đất đai trong Khu công nghiệp. Hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc có liên quan đến lĩnh vực quản
lý của ngành khi có yêu cầu; tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo
quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ
đất tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện bồi thường, giải
phóng mặt bằng khi thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp theo quy định của pháp
luật.

3. Phối hợp giải quyết khó khăn,
vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong Khu
công nghiệp.

4. Quản lý bảo vệ môi trường và tài nguyên nước:

a) Phối hợp với Ban Quản lý tuyên
truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho chủ đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ trong Khu công nghiệp.

b) Phối hợp với Ban Quản lý hướng
dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các hồ sơ, thủ tục
môi trường theo quy định pháp luật.

c) Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân
dân tỉnh, chủ trì phối hợp với Ban Quản lý và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm
định báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công
trình bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ
trong Khu công nghiệp.

d) Phối hợp với Ban Quản lý xử lý
các ý kiến đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp liên
quan đến việc thực hiện nội dung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi
công xây dựng các công trình xử lý môi trường của dự án.

đ) Chủ trì phối hợp với Ban Quản
lý và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử
nghiệm; tham tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các dự án đầu tư, cơ sở sản
xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

e) Thực hiện cấp sổ chủ nguồn chất
thải nguy hại cho chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và các chủ
cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong Khu công nghiệp.

g) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan chức năng có liên
quan thực hiện xử lý vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm
hành chính về môi trường đối với các hành vi vi phạm theo các quy định về kiểm
tra, thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường và các quy định
khác có liên quan.

h) Phối hợp với Ban Quản lý giải
quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường trong Khu công nghiệp
trong phạm vi quyền hạn được giao.

i) Giám sát việc thực hiện công
khai thông tin, dữ liệu môi trường của Khu công nghiệp.

k) Phối hợp với
Ban Quản lý trong việc huy động khẩn cấp nhân lực, nguồn lực và phương tiện để ứng
phó kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu công nghiệp.

l) Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý trong việc xem xét, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh (đối với giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân tỉnh cấp) cấp, gia hạn, thay đổi, đình chỉ, thu hồi
giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn
nước cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

m) Chủ trì, phối
hợp với Ban Quản lý thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về
tài nguyên nước và giấy phép của cấp có thẩm quyền đã cấp;
giải quyết tranh chấp, kiến nghị về xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước
theo thẩm quyền.

5. Phối hợp giải
quyết các thủ tục hành chính liên thông với Ban Quản lý theo thẩm quyền đã được
Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 10. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Tổ chức lập và thực hiện phương án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chặt chẽ, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo
quy định.

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp
kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của pháp
luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng hàng hóa, sở hữu
trí tuệ, chuyển giao công nghệ, an toàn và kiểm soát bức xạ theo quy định pháp
luật.

2. Chủ trì trong
thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định
hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao
công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công
nghệ của doanh nghiệp.

3. Chủ trì, phối
hợp tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ theo
thẩm quyền.

4. Chủ trì, phối
hợp hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục cấp phép an toàn bức xạ.

5. Phối hợp
tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều
chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 12. Sở
Xây dựng

1. Tổ chức thẩm định và trình Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt các Đồ án quy hoạch xây dựng trong Khu công nghiệp
thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phối hợp
tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều
chỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

3. Chủ trì góp ý kiến thỏa thuận
quy hoạch chi tiết xây dựng của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp theo quy định.

4. Phối hợp thực hiện kiểm tra trật
tự xây dựng; chất lượng công trình xây dựng và an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ
lao động của các dự án trong Khu công nghiệp theo kế hoạch kiểm tra được duyệt
hoặc đột xuất; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh tra
việc chấp hành pháp luật về xây dựng trong Khu công nghiệp theo kế hoạch hàng
năm.

5. Chủ trì, tổ
chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu
tư trong Khu công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

Điều 13. Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp góp ý kiến thẩm định
thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các dự án của nhà đầu tư trong Khu
công nghiệp theo lĩnh vực ngành phụ trách.

2. Phối hợp với Ban Quản lý về quy
hoạch hệ thống giao thông như: Các vị trí đấu nối, giới hạn hành lang an toàn
đường bộ đối với công trình giao thông (lộ giới), công trình xây dựng,… để
Ban Quản lý lập quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch
chung.

3. Tham gia đóng góp ý kiến về quy
hoạch giao thông trong Khu công nghiệp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế
hoạch đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình giao thông có liên
quan đến việc phục vụ phát triển các Khu công nghiệp.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý hướng dẫn các đơn vị, cá nhân lập các thủ tục xin chấp thuận xây dựng Bến thủy
nội địa, cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho các đơn vị, cá nhân khi
có nhu cầu.

Điều 14. Cục Thuế tỉnh

1. Thẩm định hồ
sơ dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Cho ý kiến thẩm định về ưu đãi đầu tư
và các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư của dự án.

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thuế các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
thực hiện các quy định của pháp luật về thuế thuộc phạm vi, nhiệm vụ của ngành
Thuế trên địa bàn tỉnh và xử phạt các vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề
nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với Ban Quản lý hướng
dẫn doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính như: Kê
khai nộp các loại thuế, phí, lệ phí, kê khai nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,
các chính sách ưu đãi đầu tư được các cấp có thẩm quyền quyết định theo cơ chế
một cửa liên thông.

4. Theo dõi, đề nghị các doanh
nghiệp trong Khu công nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của
pháp luật đối với Nhà nước.

5. Hỗ trợ giải đáp vướng mắc của
doanh nghiệp trong Khu công nghiệp về các chính sách thuế có liên quan đến quyền
và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Điều 15. Sở Lao động Thương binh và
Xã hội

1. Phối hợp với Ban Quản lý nắm
tình hình sử dụng lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp để
phối hợp với các ngành chức năng định hướng cho công tác đào tạo nghề cung ứng
lao động cho doanh nghiệp, tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với doanh nghiệp
và người lao động.

2. Phối hợp với Ban Quản lý và các
ngành liên quan giải quyết các kiến nghị hoặc các tranh chấp lao động trong Khu
công nghiệp theo thẩm quyền.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý và các ngành liên quan hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định về an
toàn, vệ sinh lao động.

4. Phối hợp với các ngành chức
năng hướng dẫn doanh nghiệp khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về
an toàn lao động theo quy định pháp luật.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan điều tra các vụ tai nạn lao động theo thẩm quyền; hướng dẫn tổ chức, cá
nhân sử dụng lao động thực hiện điều tra, khai báo, xử lý và thống kê báo cáo về
tai nạn lao động.

6. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực
lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

7. Hỗ trợ Ban Quản lý thực hiện chức
năng quản lý nhà nước về lao động trong Khu công nghiệp theo ủy quyền.

8. Giới thiệu,
cung ứng người lao động Việt Nam đối với vị trí công việc dự kiến tuyển người
lao động nước ngoài của các nhà thầu trong Khu công nghiệp theo quy định.

Điều 16. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý
cùng các ngành liên quan cung cấp đủ số lượng, chất lượng các dịch vụ về thông
tin truyền thông liên lạc cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp; đảm bảo
quản lý và quy hoạch an toàn thông tin liên lạc. Thực hiện công tác tuyên truyền,
thông tin đối ngoại, cung cấp công khai, minh bạch thông tin địa phương đến người
dân và doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.

Điều 17. Sở Y tế

1. Phối hợp với các cơ quan chức
năng và Ban Quản lý kiểm tra, thanh tra vệ sinh lao động, môi trường lao động
và vệ sinh, chất lượng an toàn thực phẩm.

2. Thường xuyên giám sát môi trường
lao động, phối hợp theo dõi, đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động
trong các doanh nghiệp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe nghề nghiệp, kịp
thời phát hiện bệnh nghề nghiệp và những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe để cảnh
báo chủ doanh nghiệp và người lao động thực hiện các biện pháp cải tiến để
phòng ngừa bệnh.

Điều 18. Công an tỉnh

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà
nước về xuất cảnh, nhập cảnh của các doanh nghiệp và người nước ngoài đến làm
việc, đi lại, cư trú tại Khu công nghiệp; phối hợp với Ban Quản lý quản lý người
nước ngoài làm việc tại Khu công nghiệp.

2. Phối hợp kiểm tra, nhắc nhở
doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về đảm bảo môi trường.

3. Chủ trì lập kế hoạch đảm bảo an
ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Khu công nghiệp. Phối
hợp tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy tại các Khu công nghiệp.

4. Tham gia thẩm định về an ninh
trật tự đối với các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp; xem xét kiến nghị không cấp
giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư năng lực tài chính yếu, có “Lịch sử”
nợ lương, chậm tiến độ, có dấu hiệu gây mất an ninh, trật tự”.

Điều 19. Liên đoàn Lao động tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị
có liên quan giải quyết các trường hợp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm,
an toàn lao động.

2. Hướng dẫn, đề nghị và kiểm tra
các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn và hoạt động công đoàn theo quy định
của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động và các quy định
pháp luật khác có liên quan đến chức năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn.

3. Tuyên truyền đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức
công đoàn; giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật cho công
nhân, viên chức, người lao động.

4. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý, cơ quan quản lý lao động địa phương trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đơn
khiếu nại của công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động.

5. Chỉ đạo Công đoàn các khu công
nghiệp tỉnh hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng, thương lượng, ký kết
thỏa ước lao động tập thể, tham gia xây dựng nội quy lao động; tổ chức các
phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa an toàn vệ sinh lao động,
phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng
và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao tại doanh nghiệp theo quy định.

6. Chỉ đạo Công đoàn các khu công
nghiệp tỉnh triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch phối hợp
với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công
nhân, viên chức, người lao động.

7. Kiến nghị các cấp quản lý, cơ
quan chức năng xử lý những vi phạm của doanh nghiệp trong việc thực hiện chế độ,
chính sách cho người lao động, cản trở người lao động tham gia vào tổ chức công
đoàn.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ
quan chức năng, các đơn vị có liên quan thành lập Hội đồng hòa giải cơ sở, giải
quyết các trường hợp tranh chấp đình công, lãn công, ngộ độc thực phẩm trong
Khu công nghiệp.

Điều 20. Cục Thống kê tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý thống nhất
các số liệu thống kê và báo cáo của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Điều 21. Sở Nội vụ

Phối hợp Ban Quản lý tổ chức phong
trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Điều 22. Thanh tra tỉnh

1.Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối
xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của tỉnh trên cơ sở tổng hợp
yêu cầu về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của Ban Quản lý, cơ quan chuyên môn
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện; theo dõi, tổng hợp kế hoạch
thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đã được cấp trên phê duyệt của các cơ quan để
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra
doanh nghiệp cho Ban Quản lý, phối hợp giải quyết các kiến nghị có liên quan đến
công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Điều 23. Chi cục Hải quan Hậu Giang

Phối hợp với Ban
Quản lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; cung cấp thông
tin, số liệu có liên quan khi có yêu cầu.

Điều 24. Công ty Điện lực Hậu Giang

1. Cho ý kiến thẩm
định nhu cầu sử dụng điện và khả năng cung cấp điện cho dự án.

2. Có trách nhiệm cung cấp đủ về số
lượng và chất lượng điện tới hàng rào nhà máy của các doanh nghiệp trong Khu
công nghiệp, đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu của doanh nghiệp theo hợp đồng
và cho các dự án, công trình phục vụ Khu công nghiệp.

3. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện
thủ tục cấp điện và cung cấp điện cho nhà đầu tư đúng quy định.

Điều 25. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang

Có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoặc
kinh doanh liên kết với các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân theo quy định
pháp luật, để cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước phục vụ sản xuất, nước
sinh hoạt, tới hàng rào nhà máy của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp theo hợp
đồng.

Điều 26. Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Phối hợp với Ban Quản lý hướng dẫn,
tuyên truyền người lao động, chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt pháp luật
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, lao
động, bệnh nghề nghiệp, có kế hoạch kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp thực hiện
các nội dung trên.

Điều 27. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Phối hợp tham gia ý kiến thẩm định
hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư vào Khu công nghiệp theo quy định.

2. Phối hợp với Ban Quản lý, Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân
lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong Khu công
nghiệp.

3. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản
lý, cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan
giải quyết các trường hợp tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công.

4. Là đầu mối, đại diện cho Nhân
dân địa phương phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động bảo vệ
môi trường trong Khu công nghiệp.

5. Chủ trì và phối hợp với Ban Quản
lý thực hiện việc kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường,
xây dựng không phép, trái phép trong Khu công nghiệp.

6.Thực hiện xác nhận kế hoạch bảo
vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo thẩm quyền.

7. Phối hợp Ban Quản lý, các cơ
quan chức năng có liên quan giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về bảo
vệ môi trường trong Khu công nghiệp.

8. Hỗ trợ, phối hợp với Ban Quản
lý ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố môi trường trong Khu
công nghiệp.

9. Phối hợp công bố quy hoạch, tiếp
nhận mốc giới quy hoạch theo quy định.

10. Chỉ đạo tổ chức thẩm định các
đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng
các dự án của nhà đầu tư trong Khu công nghiệp và thực hiện phê duyệt theo đúng
quy định.

Điều 28. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ động phối hợp với Ban Quản
lý, cùng các ngành liên quan thực hiện quản lý an ninh trật tự công cộng, bảo vệ
môi trường trong Khu công nghiệp.

2. Đại diện Nhân dân địa phương phản
ánh, kiến nghị với Ban Quản lý những vấn đề về quản lý nhà nước trong Khu công
nghiệp.

3. Tổ chức tuyên truyền về mục
đích thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án; vận động
Nhân dân trên địa bàn có Khu công nghiệp chấp hành các chủ trương, chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp.

4. Kiểm tra trật tự xây dựng, quản
lý quy hoạch kịp thời ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại
những trường hợp xây dựng không phép, trái phép và cố tình vi phạm quy hoạch,
buộc khôi phục hiện trạng theo quy hoạch đảm bảo theo thẩm quyền.

5. Phối hợp với lực lượng Công an
đảm bảo an ninh trật tự trong Khu công nghiệp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 29. Chế
độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hàng năm,
các sở, ngành và địa phương có liên quan báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối
hợp của năm trước gửi về Ban Quản lý chậm nhất ngày 15/01 của năm sau; Ban Quản
lý tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Quy chế này chậm
nhất ngày 30/01 hàng năm.

Điều 30. Điều khoản thi hành

Ban Quản lý là cơ
quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện
tổ chức thực hiện Quy chế này; có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc
thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình
thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn
vị báo cáo về Ban Quản lý để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi,
bổ sung cho phù hợp./.

 

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trong Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file