Tải Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Số hiệu: 4302/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 19/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4302/QĐ-UBND

Bình Định, ngày
19 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG LIÊN THÔNG
CẤP TỈNH TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC, LĨNH VỰC ĐIỆN THUỘC PHẠM
VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số
3792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông
hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở
Công Thương tại Tờ trình số 75/TTr-SCT ngày 12 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm
theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 11 thủ tục hành chính không
liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định đã được Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa (rút ngắn thời gian
giải quyết) tại Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 (Phụ lục
kèm theo
).

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị
liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập lại quy trình điện tử giải quyết thủ tục
hành chính trên phần mềm Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và
sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản
lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
– Bộ Công Thương;
– CT, PCT Phan Cao Thắng;
– VNPT Bình Định;
– Trung tâm Tin học – Công báo;
– Lưu: VT, K6, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG 11 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ
2260/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4302/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

STT của TTHC được sửa đổi, bổ sung (theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND
ngày
03/7/2019)

(1) Tên thủ tục hành chính

(2) Thời gian giải quyết (ngày)

(3) Trình tự các bước thực hiện (ngày làm việc)

(4) TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND
tỉnh

(3A) Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

(Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ)

(3B) Bộ phận chuyên môn

(Bước 2: Giải quyết hồ sơ)

(3C) Lãnh đạo cơ quan

(Bước 3: Ký duyệt)

(3D) Cơ quan chuyên môn

(Bước 4: Vào sổ, trả kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP
TỈNH

 

Lĩnh vực Điện

1

27

Cấp giấy phép hoạt động tư vấn
chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

2

28

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy
phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

3

29

Cấp giấy phép hoạt động phát
điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

4

30

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy
phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa
phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

5

31

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ
điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

6

32

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy
phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

7

33

Cấp giấy phép hoạt động phân
phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

8

34

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy
phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

12 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Năng lượng: 10
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết: 09
ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt kết
quả: 0,5 ngày.

Lãnh đạo Sở: 01 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

 

Lĩnh vực Lưu thông hàng
hóa trong nước

9

70

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác
nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của
Sở Công Thương

15 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Thương mại: 12
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết:
10,5 ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt: 01
ngày.

02 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

10

73

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác
nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

15 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Thương mại: 12
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết:
10,5 ngày;

3. Lãnh đạo phòng duyệt: 01
ngày.

02 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

11

76

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng
nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

15 ngày

1/2 ngày

Phòng Quản lý Thương mại: 12
ngày, cụ thể:

1. Lãnh đạo phòng phân công
thụ lý: 0,5 ngày;

2. Chuyên viên giải quyết:
10,5 ngày

3. Lãnh đạo phòng duyệt: 01
ngày.

02 ngày

1/2 ngày

Quyết định số 4281/QĐ-UBND ngày 19/11/2019

 

Quyết định 4302/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, lĩnh vực điện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file