Tải Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 4441/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ
Y TẾ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4441/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THEO
TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP
ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT
ngày 25/10/2018 của Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức
chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Xét đề nghị của Trường Đại học Y tế
công cộng tại công văn số 1987/ĐHYTCC ngày 12/9/2019 về việc đăng ký tham gia
đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩ
n chức danh nghề
nghiệp điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y tế công cộng
được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, bao gồm:

1. Các chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: điều dưỡng hạng II, điều
dưỡng hạng III, điều dưỡng hạng IV;

2. Các chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: hộ sinh hạng II, hộ sinh hạng III, hộ sinh hạng
IV;

3. Các chương trình bồi dưỡng theo
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp: kỹ thuật y hạng II, kỹ thuật y hạng III, kỹ
thuật y hạng IV.

Điều 2. Trường Đại học Y tế công cộng có nhiệm vụ tổ chức
bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng và báo cáo theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Đại học
Y tế công cộng và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Bộ Nội vụ;
– Các đơn vị thuộc & trực thuộc BYT;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– Cổng thông tin điện tử BYT;
– Lưu: VT, TCCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

Quyết định 4441/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file