Tải Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 47/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 47/QĐ-UBDT


Nội
, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP
ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức c
a Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định 249/QĐ-UBDT ngày
16/5/2017 của Bộ trư
ng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Địa phương II;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc về việc giao thực hiện
nhiệm vụ trình Chính ph
, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Địa
phương II,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công
tác năm 2020 của Vụ Địa phương II.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Thủ trưởng các Vụ
đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm;
– Ban Dân tộc các tỉnh MT-TN;
– Cổng thông tin điện tử UBDT;
– Lưu: VT, HC-TH.

KT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Nông Quốc Tuấn

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ ĐỊA PHƯƠNG II
(Kèm theo Quyết định số
47
/QĐ-UBDT ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Lãnh đạo phụ trách, bộ phận tham mưu thực hiện

Đơn vị phối hợp, thc hiện

Địa điểm thực hiện

Hình thức sản phẩm

Ghi ch

I

Nhiệm vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao

1

Tiếp đón các đoàn
người uy tín đến thăm và làm việc tại Vụ; biểu dương khen thưởng người có uy
tín, chức sắc tôn giáo; thăm hỏi, hỗ trợ các hộ ĐB DTTS nghèo trong dịp Lễ Tết
hoặc khó khăn hoạn nạn …

Thường xuyên

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách
trực tiếp:
PVT Phạm Thị Phước An

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo Phòng HCTH

VPUBDT, Vụ DTTS, BDT các tỉnh trong khu vực; Các phòng chức
năng Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II, các địa phương trong khu vực

Tờ trình; Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

Quyết định số 979/QĐ- UBDT ngày 23/12/2019

2

Thực hiện dự án
“Xây dựng mô hình cải thiện vệ sinh môi trường cho hộ đồng bào dân tộc thiểu
số Tây Nguyên”

Trong năm 2020

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Tham mưu
thực hiện:
Phó TP Địa bàn: Trần
Văn Hùng.

Văn phòng UBDT, Vụ TH, BDT tỉnh Đắk Lắk, Gia
Lai; CV các phòng chức năng Vụ ĐPII

Tại tỉnh ĐắkLắk, Gia Lai

Báo cáo tổng hợp DA

Quyết định số 979/QĐ- UBDT ngày 23/12/2019

3

Hội nghị giao
ban 6 tháng đầu năm 2020 khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Tháng 7

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách: Các Phó Vụ trưởng

– Tham mưu thực
hiện:
Lãnh đạo Phòng HCTH, Lãnh
đo
Phòng Đa bàn

VPUBDT, VPĐP CT 135;

Vụ CSDT, KHTC, một số đơn vị liên quan

Tp. Đà Lạt, tnh Lâm Đồng

Tờ trình; Kế hoạch, BC kết quả thực hiện

 

II

Thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Vụ
Địa phương II

1

Theo dõi và tổng hợp tình hình kinh tế
– xhội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xhội, tâm tư,
nguyện vọng của đồng bào, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất kiến nghị
của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn; tình hình thực hiện các chính sách dân
tộc trên địa bàn.

Thường xuyên

– Chđạo: PVT Điểu Mưu và các Phó vụ trưởng thuộc địa bàn phụ
trách.

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo, chuyên viên
phòng Địa bàn.

Ban Dân tộc các tỉnh; một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Qung Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia
Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng

Tổng hợp BC theo định k
và đột xuất

 

2

Tổ chức Đoàn
công tác đi kiểm tra, tình hình tổ chức thực hiện các CSDT và công tác dân tộc
trên địa bàn.

Tháng 5, 6

– Trưởng đoàn: Lãnh đạo y ban Dân tộc

Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo phòng Địa
bàn

VPUBDT VPCT135,
Vụ CSDT, Vụ TH, một số Vụ liên quan; các phòng chức năng Vụ ĐPII

Quảng Nam, Quảng Ngãi

Kế hoạch, Báo cáo kết quả kiểm tra

 

Tháng 9, 10

– Trưởng đoàn: Lãnh đạo y ban Dân tộc

Phó đoàn: Lãnh đạo Vụ ĐPII

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo phòng Địa
bàn

VPUBDT VPCT135, Vụ CSDT, Vụ TH, một số Vụ liên quan; các
phòng chức năng Vụ ĐPII

Bình Định, Gia Lai

Kế hoạch, Báo cáo kết quả kiểm tra

 

3

Xây dựng kế hoạch,
chuẩn bị các điều kiện, nội dung liên quan phục vụ Hội nghị giao ban
công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020 địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức
tại tnh Lâm Đồng

6

– Chđạo: Lnh đạo Vụ Địa phương II

– Tham mưu thực
hiện:

+ Lãnh đạo
phòng Địa bàn:
xây dựng các loại
báo cáo (BC tại HN, BC kết quả kết quả hội nghị giao ban)

+ Lãnh đạo
phòng HCTH:
Kế hoạch kinh
phí, chương trình và các điều kiện cần thiết tổ chức hội nghị

Lnh đạo, CV các phòng chức năng Vụ ĐPII

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tờ trnh, Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện

 

4

Tham gia nghiên
cứu,
đề
xuất,
sửa đổi
bổ sung
chính sách đang thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn.

 

Lnh đạo Vụ
ĐPII, LĐ phòng Địa bàn, CV theo di Địa bàn

Các Vụ đơn vị UBDT, BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn

Công văn, báo cáo, văn bản góp ý

Khi đơn vị yêu
cầu

5

Chuẩn bị các nội
dung phục vụ Lãnh đạo UBDT đến làm việc tại các tỉnh trên địa bàn phụ
trách.

Khi lãnh đạo UB chỉ đạo

– Chỉ đạo: Lãnh đạo Vụ ĐPII

– Thực hiện: Lãnh đạo các phòng chức năng

VPUB; các Vụ liên quan thuộc UBDT; BDT các
tỉnh

Các tỉnh trong khu vực

Báo cáo các nội dung liên quan

 

6

Phối hợp với
các Vụ, đơn vị và Ban tộc tộc các tỉnh trong khu vực về việc triển khai các dự
án, tiểu dự án thuộc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14
Phê duyệt Đề an tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn
2021-2030.

Trong năm 2020

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

Tham mưu thực hiện: Lãnh đạo phòng Địa bàn

Phối hợp:
Các phòng chức năng Vụ ĐPII

VPUB; Các Vụ liên quan thuộc UBDT BDT các tỉnh
trong khu vực

Tại các tỉnh trong khu vực

Kế hoạch, Chương trình, Báo cáo kết quả thực hiện

 

7

Tham dự các cuộc
họp, hội
nghị, hội tho, các hoạt động giao lưu. Đại hội đại hiểu các
DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020: tham gia các đoàn công tác UBDT, các bộ
ngành có liên quan theo sự phân công ca Lãnh đạo y ban Dân tộc hoặc trực tiếp mời Vụ tham dự

Theo CV mời hoặc ủy quyền

Lãnh đạo Vụ, các phòng chức
năng

VPUB; BDT các tnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

BC kết quthực hiện

 

8

Phối hợp với
các vụ, đơn vị ca y ban Dân tộc và các cơ quan liên quan triển
khai các hoạt động công tác trên địa bàn

Khi đơn vị mời

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo Phòng Địa bàn

VPUB; các Vụ liên quan thuộc UBDT; BDT các tỉnh

Các tỉnh trên địa bàn phụ trách

Công văn phối hợp

 

9

Tổ chức tiếp công
dân theo quy định; phối hợp với Thanh tra y ban tiếp nhận và giải quyết các đơn khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị ca công dân liên quan đến lĩnh vực chính sách dân tộc trên
địa
bàn

Thường xuyên

– Chỉ đạo: PVT Y Dẫn Êban

CV Thực
hiện:
Nguyễn Văn Anh Quốc

Thanh tra UBDT; BDT các tỉnh và một số đơn vị có liên
quan

Tại Vụ Địa phương II, các tỉnh trong khu vực

Công văn, BC kết quả thực hiện

 

10

Xây dựng BC
công tác chỉ đạo, điều hành ca lãnh đạo Vụ Địa phương II theo định kỳ

Quý, 6 tháng, năm

Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách: Các PVT

– Tham mưu
thực hiện:
LĐ phòng HCTH

Các phòng chức năng của Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

11

Báo cáo kết quả công tác
dân tộc của khu vực và của Vụ ĐPII theo định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng,
năm

Thường xuyên

– Chđạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách: Các PVT

– Tham mưu
thực hiện:

+ LĐ phòng Địa
bàn: BC tình hình vùng, chính sách dân tộc và hoạt động của BDT thuộc khu vực

+ LĐ phòng HCTH: BC
kết quả công tác của Vụ ĐPII và tổng hợp BC chung của Vụ

BDT các tỉnh trong khu vực và một số đơn vị liên quan;
các phòng chức năng của Vụ ĐPII

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định của UBDT

 

12

– Thực hiện các
nhiệm vụ CCHC, THTK CLP, PCTN, Quy chế Dân chủ;

– Thi ĐKT, Hành
chnh
– quản trị phục vụ hoạt động công tác của Vụ; Công tác tổ chức
cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, thi tuyển công chức, thi
nâng ngạch…)

Năm 2020

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trch TT: PVT Phạm Thị Phước An

– Tham mưu
thực hiện:
Lãnh đạo phòng HCTH

Các vụ, đơn vị liên quan thuộc UBDT: các phòng chức năng Vụ
Địa phương II

Vụ Địa phương II

Kế hoạch, Chương trnh; báo cáo kết quả thực hiện

 

13

Thực hiện các
nhiệm vụ BVCTNB, ứng dụng CNTT.

Thường xuyên

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách
TT:
PVT YDẫn Êban

– Tham mưu
thực hiện:
Phó TP Địa bàn Y Der
Ayun

Trung Tâm Thông tin, CV Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

BC kết quả thực hiện

 

14

Triển khai thực
hiện việc áp dụng tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 2009: 2015 tại cơ quan y ban Dân tộc theo Quyết định số 887/QĐ-UBDT ngày
15/11/2019 của Bộ trưởng Chủ nhiệm y ban Dân tộc

m 2020

– Chỉ đạo: PVT Điểu Mưu

– Tham mưu
thực hiện:
Phó TP HC-TH Y Khúc
Hwing

CBCC Vụ Địa phương II

Vụ Địa phương II

Theo Kế hoạch của UBDT

 

15

Tổng kết công
tác dân tộc năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021; đánh giá,
phân loại CBCC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 của đơn vị.

Cuối năm 2020

– Chđạo: PVT Điểu Mưu

– Phụ trách: Các PVT

– Tham mưu thực
hiện:
LĐ phòng HCTH

Các phòng chức năng

Vụ Địa phương II

Báo cáo theo quy định

 

16

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh

Năm 2020

– Chđạo: Lnh đạo Vụ

– Thực hiện: Các phòng chức năng

 

 

 

 

 

Quyết định 47/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file