Tải Quyết định 473/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 473/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 473/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 473/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 473/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 473/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA
TÚY, MẠI DÂM VÀ PHÒNG, CHỐNG AIDS NĂM 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP
ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ
Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-TTg
ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Công văn số 2420/VPCP-KGVX
ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm
và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng
chống tệ nạn ma túy, mại dâm;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ
chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban
hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng,
chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Đảng ủy Bộ Xây dựng;
– Công đoàn Xây dựng Việt Nam;
– Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng;
– Lưu: VT, TCCB.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Sinh

KẾ HOẠCH

TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM VÀ PHÒNG, CHỐNG
AIDS NĂM 2020 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 473/QĐ-BXD ngày 15/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng)

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg
ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy (sau đây viết tắt là Quyết
định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Công văn số
2420/VPCP-KGVX ngày 28/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban quốc gia Phòng
chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch
triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng,
chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai
thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường,
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số
291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm sự thống nhất trong
nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên,
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc tăng cường, nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy tại các cơ quan, đơn vị trực
thuộc Bộ.

2. Xác định rõ các nội dung nhiệm vụ
trọng tâm trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống
AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng,
chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS tại các cơ quan, đơn vị trực
thuộc Bộ.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền, quán triệt và triển
khai các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát
ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban
quốc gia Phòng chống AIDS và Phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

– Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng; các cơ quan
báo chí, Trung tâm Thông tin.

– Thời gian thực hiện: Trong Quý II
năm 2020.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
đảng, phối hợp chặt chẽ các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác phòng ngừa
tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cập
nhật, phổ biến thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về
phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân
nâng cao khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy, đặc biệt ở những nơi
tập trung đông công nhân lao động, các công trình xây dựng.

– Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên
hàng năm.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc
thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS
tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán
bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy
phức tạp, kéo dài tại đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới
đối với cán bộ lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong
gia đình, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của
mình vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy,
mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS.

– Đơn vị thực hiện: Lãnh đạo các cơ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

– Thời gian thực hiện: Thường xuyên
hàng năm.

III. TỔ CHỨC
THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây
dựng, theo phân công phụ trách, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tổ
chức thực hiện kế hoạch này.

2. Báo Xây dựng, Trung tâm thông tin
có hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả về Chỉ thị số 36-CT/TW ngày
16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và kế hoạch này.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
trực thuộc Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tổ chức
thực hiện; có hình thức kiểm tra, giám sát phù hợp đảm bảo hiệu quả công tác
phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống HIV/AIDS tại cơ quan, đơn
vị.

4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì,
phối hợp Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này,
định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Quyết định 473/QĐ-BXD về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file