Tải Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 4915/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH THANH HÓA

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4915/QĐ-UBND

Thanh
Hóa, ngày 20
tháng 11
năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG
SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ
tục
hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưở
ng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

n cứ
Quyết định số 828/Q
Đ-BTC ngày 17/5/2019 của Bộ Tài
chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở
Tài chính tại Công văn số 5198/STC-VP ngày 13/11/2019 và

Báo cáo Thẩm tra số 1240/BC-VP ngày 18/11/2019 của Văn phòng UBND
tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 TTHC mới ban hành thuộc lĩnh vực Quản lý
công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Giao Giám đốc Sở Tài chính xây dựng
quy trình nội bộ 03 TTHC mới ban hành gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để xây dựng quy trình điện tử.

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh
Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 QĐ;
– Cục Kiểm soát
TTHC – VP Chnh ph (bản điện tử);
– Ch tịch UBND tnh (để b/c);
– Trung tâm PVHC công tnh;
– Cổng thông tin điện tử tnh (để đăng
tải);
– Lưu: VT, KSTTHC-NC.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Thìn

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ TÀI CHÍNH, TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
MỚI BAN HÀNH

TT

Tên
thủ tục hành chính

(số
hồ sơ TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia)

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Phí,
lệ phí

Căn
cứ pháp lý

1. Lĩnh vực Quản lý Công sản

1

Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ
chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước

(BTC-THA-287440)

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Sở Tài chính tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện
Biên, thành phố Thanh Hóa).

Không

– Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

– Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

– Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy
định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

2

Thủ tục chi
thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn,
giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên

(BTC-THA-287457)

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Không

3

Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn,
giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định
được chủ sở hữu

(BTC-THA-287458)

30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy
đủ hồ sơ hợp lệ.

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Thanh Hóa (số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành
phố Thanh Hóa).

Không

– Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công;

– Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều
của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

– Nghị định số
29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và
xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Quyết định 4915/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file