Tải Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 5/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 10/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5/2020/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 10
tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA
ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/2018/QĐ-UBND NGÀY 17/12/2018 CỦA ỦY BAN
NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA THANH TRA TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số
03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội
vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh;

Theo đề nghị của Chánh Thanh
tra tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-TTr ngày 14 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND
ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn như sau:

 “2. Các tổ chức được
thành lập thuộc Thanh tra tỉnh gồm:

a) Văn phòng.

b) Các phòng Thanh tra, giải
quyết khiếu nại, tố cáo:

– Phòng Nghiệp vụ I.

– Phòng Nghiệp vụ II.

c) Phòng Thanh tra phòng, chống
tham nhũng.

d) Phòng Giám sát, kiểm tra và
xử lý sau thanh tra.

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 03 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Chính phủ;
– Thanh tra Chính phủ;
– Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
– VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
– Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– PCVP UBND tỉnh, Các phòng CV, TT TH-CB;
– Lưu: VT, NC(HTMĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Hồ Tiến Thiệu

 

 

 

Quyết định 5/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định 65/2018/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file