Tải Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 515/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 515/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13
tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết: số
84/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về kỳ họp thứ 7, Quốc hội
khóa XIV; số 71/2018/NQ14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về điều chỉnh
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; số 50/NQ-CP ngày 15 tháng
7 năm 2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các
địa phương tháng 6 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình: số 1836/TTr-BKHĐT ngày 23 tháng
3 năm 2020, số 2117/TTr-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh giảm 21,315 tỷ đồng
(Hai mươi mốt tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn vốn
ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 của các dự án
đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn và điều chỉnh tăng 101,961 tỷ đồng (Một
trăm linh một tỷ chín trăm sáu mươi mốt triệu đồng) kế hoạch đầu tư trung hạn
vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của Bộ Tư pháp, Đại học
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Chính sách
xã hội và tỉnh Sóc Trăng tại Phụ lục kèm theo.

2. Điều chỉnh tăng 676,032 tỷ đồng
(Sáu trăm bảy mươi sáu tỷ không trăm ba mươi hai triệu đồng) kế hoạch đầu tư
trung hạn vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng 10% vốn ngân sách trung
ương tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cho các dự án của các bộ, cơ quan:
Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tối
cao, Đại học Quốc gia Hà Nội và các tỉnh: Đắk Nông, Sóc Trăng tại Phụ lục kèm
theo.

3. Giao chi tiết 6.278,814 tỷ đồng
(Sáu nghìn hai trăm bảy mươi tám tỷ tám trăm mười bốn triệu đồng) kế hoạch đầu
tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho các dự án của
các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao
thông vận tải, Tòa án nhân dân tối cao, Hội nhạc sỹ Việt Nam và các tỉnh: Đắk
Lắk, Yên Bái, Lâm Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh tại Phụ lục kèm theo.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách
nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra và
các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh
mục và mức vốn bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Căn
cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách
trung ương giai đoạn 2016 – 2020 được giao, điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định
này, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục
dự án và mức vốn từng dự án theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; gửi báo
cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30
tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Các
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị có liên quan sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương được giao,
điều chỉnh tại Điều 1 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
Thủ tướng CP, các Phó Thủ tưng CP;
HĐND, UBND các tnh, TP tại Điều 1;
Đoàn ĐBQH các tỉnh, TP tại Điều 1;
Văn phòng Quốc hội;
Kiểm toán Nhà nước;
Các Bộ: KHĐT, Tài chính;
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
VPCP: BTCN,c PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng
TT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, NC, KGVX;
Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

Quyết định 515/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file