Tải Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Số hiệu: 517/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 24/03/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 517/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày
24 tháng 3 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ
DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT
ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chỉnh phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông;

Căn cứ Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục
và Đào tạo tại Tờ trình số 12/TTr-SGDĐT ngày 18/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo
dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình
điện tử và cập nhật quy trình vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Điều 3. Thủ trưởng các
cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền
thông, Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn
cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
– TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– VP UBND tỉnh:
+ CVP, các PVP UBND tỉnh;
+ Các phòng, đơn vị;
– Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Sơn

 

PHỤ LỤC

QUY
TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Giang)

PHẦN
I.

DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

LĨNH VỰC QUY CHẾ THI,
TUYỂN SINH

 

1

Thủ tục đăng ký xét tuyển học
theo chế độ cử tuyển

 

PHẦN
II.

QUY
TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC QUY CHẾ THI,
TUYỂN SINH

1. Thủ tục đăng ký xét tuyển
học theo chế độ cử tuyển

Thứ tự các bước

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

Thời hạn

 

Tổng thời hạn giải quyết

 

40 ngày

Bước 1

Thông báo kế hoạch cử tuyển:
Căn cứ chỉ tiêu cử tuyển được giao, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế
hoạch cử tuyển và phải đăng thông báo công khai trên các phương tiện thông
tin đại chúng của cấp tỉnh, huyện và xã là báo in hoặc báo điện tử hoặc báo
nói hoặc báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng
thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục
và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Không quy định

Bước 2

Đăng ký xét tuyển: Người đăng
ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu
điện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Sở Giáo dục và Đào
tạo hoặc qua cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện
tử cấp tỉnh

Cá nhân đăng ký xét tuyển

30 ngày

Bước 3

Lập danh sách người có đủ
tiêu chuẩn dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục
và Đào tạo

Sở GD&ĐT

5 ngày

Bước 4

Thành lập Hội đồng cử tuyển
để thẩm định hồ sơ, xét chọn và đề xuất danh sách người đủ tiêu chuẩn đi học
theo chế độ cử tuyển theo chỉ tiêu được giao

Sở Giáo dục và Đào tạo

Không quy định

Bước 5

Phê duyệt danh sách người
trúng tuyển đi học theo chế độ cử tuyển

Chủ tịch UBND tỉnh

5 ngày

Bước 6

Thông báo kết quả xét duyệt
ngay sau khi được phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại
trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo

Sở GD&ĐT

 

Tổng thời hạn giải quyết

40 ngày

Quyết định 517/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file