Tải Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 52/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hoàng Thị Hạnh
Ngày ban hành: 21/01/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
52/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CÔNG TÁC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP,
ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ủy
ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-UBDT ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT,
ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy
ban Dân
tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;
Quyết định số 33/QĐ-U
BDT ngày 16/01/2020 về việc
giao thực hiện nhiệm vụ trình Chí
nh phủ, Thủ tướng
Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên
truyền,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết
định này Kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm
2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu
lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban,
Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ủy
ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
– Các TT, PCN UBDT;
– Các Vụ, đơn vị: VPUB, KHTC, TCCB (p/h);
– Website UBDT;
– Lưu: VT, Vụ TT (05);

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Hoàng Thị Hạnh

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-UBDT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT)

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

Văn bản chỉ đạo

Lãnh đạo Vụ phụ trách

Chuyên viên thực hiện

I

NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

II

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
GIAO NĂM 2020

1

Xây dựng
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN giai đoạn 2021-2030. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực
hiện Chương trình.

1.1

Dự án 10: Truyền
thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN

Tháng 01- tháng
3/2020

Dự án; Tiểu Dự
án; Chương trình

Quyết định số
993/QĐ-UBDT, ngày 26/12/2019; và S 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Vụ trưng Vũ Hữu Hoạt

Phó Vụ trưởng:

1. Đinh Xuân Thắng;

2. Hoàng Thị L

1. Trần Trọng Tấn

2. Lò Thị Hi Yến

3. Một số
chuyên viên

2

Tuyên truyền
về Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu s
Việt
Nam lần thứ II – năm 2020

2.1

Xây dựng kế hoạch
tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; Xây dựng kế hoạch họp báo về tổ chức
Đại hội

Cả năm

Quyết định; Kế
hoạch; Chương trình Công văn; Kịch bản

Quyết định số
45/QĐ-BCĐDTTS, ngày 14/01/2020; và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Vụ trưởng Vũ Hữu
Hoạt

Các Phó Vụ trưởng:

1. Đỗ Văn Đại

2. Đinh Xuân Thắng

3. Hoàng Thị Lề

(có Phân công
riêng)

Chuyên viên của
Vụ Tuyên truyền

2.2

Hướng dẫn xây dựng
chuyên trang, chuyên mục giới thiệu gương đại biểu DTTS tiêu biểu trên các
phương tiện truyền thông đại chúng.

Tháng 3 và
4/2020

2.3

Xây dựng kế hoạch,
kịch bản truyền hình, phát thanh tường thuật trực tiếp về Đại hội.

2.4

Thực hiện nhiệm
vụ phân công của Ban Tổ chức Đại hội; thực hiện nhiệm vụ được giao của Tiểu
Ban Tuyên truyền và khánh tiết.

3

Thực hiện Quyết
định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2020: “Cấp báo, tạp chí cho
vùng dân tộc thiểu số và miền núi
, vùng đặc biệt khó khăn giai
đoạn 2019- 2021”

3.1

Tham mưu quản
lý chính sách báo chi, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg.

Cả năm

Quyết đnh, Kế hoạch,
Chương trình, Báo cáo, Công văn, Hợp đồng, Bảng biểu, Biên bản, Điểm báo

QĐ số
45/QĐ-TTg, ngày 09/01/2019; và Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày
16/01/2020

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

1. Lò Thị Hải Yến

2. Trịnh Văn
Tân

3. Trương Quỳnh
Trang

3.2

Phối hợp với Vụ
KH-TC thẩm định phương án chi phí xuất bản, phát hành; kiểm tra, nghiệm thu sản
phẩm, ký hợp đồng các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg

Tháng 01 và
02/2020

3.3

Rà soát, tổng hợp
đối tượng thụ hưng chính sách theo Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2020

Quý I và IV/2020

3.4

Định hướng
tuyên truyền đối với các báo, tạp chí thực hiện QĐ 45/QĐ-TTg

Hàng quý và đột
xuất

3.5

Giao ban báo
chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg 06 tháng và 09 tháng; Tổ chức gặp mặt Kỷ
niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

Tháng 6 và
9/2020

3.6

Tổ chức Làm việc
với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg về nội dung và hình thức
ấn phẩm chuyên đề DTTS&MN.

Quý I và II/2020

3.7

Điểm báo theo
Quyết định số 45/QĐ-TTg và một số báo mạng.

Hàng tháng

3.8

Kiểm tra thực hiện
Quyết định 45/QĐ-TTg tại một số địa phương

Quý III và IV/2020

3.9

Tổ chức Hội nghị
sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định 45; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tháng 12/2020

4

Thực hiện Quyết
định số 1163/QĐ-TTg: Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động
vùng DTTS&MN giai đoạn 2017-2021”.

4.1

Xây dựng kế hoạch thực hiện
Quyết định s 1163/QĐ-TTg năm 2020

Tháng 01 và
02/2020

Quyết định, Kế
hoạch,

Kế hoạch, Báo
cáo,

Kịch bản,
Chương trình, Hợp đồng;

Quyết định s 1163/QĐ-TTg,
ngày 08/8/2017;

Quyết định s979/QĐ-UBDT,
ngày 23/12/2019

Quyết định s 33/QĐ-UBDT,
ngày 16/01/2020

Nghị quyết số
88/2019/QH14

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

1. Trần Trọng Tấn

2. Lý Thị Mười

3. Trương Quỳnh
Trang

4.2

Duy trì Mô hình
điểm về tuyên truyền, vận động tại xã Châu Tiến, Quỳ Châu, Nghệ An.

Cả năm

4.3

Xây dựng 01 Mô
hình điểm về tuyên truyền vận động tại 01 tỉnh Vùng DTTS&MN.

Cả năm

4.4

Tổ chức 05 lp tập huấn về kỹ
năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN và phổ biến các chính
sách dân tộc tại 5 tỉnh.

Quý II,
III/2020

4.5

Tuyên truyền về
bảo vệ rừng và môi trường vùng DTTS&MN.

Cả năm

4.6

Biên soạn, phát
hành Tờ gấp tuyên truyền về Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II – năm 2020 và
tuyên truyền chính sách dân tộc.

Quý III và
IV/2020

4.7

Kiểm tra thực
hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg

Quý III/2020

4.8

Báo cáo tổng hp kết quả thực hiện
Quyết định số 1163/QĐ-TTg năm 2020

Quý IV/2020

5

Triển khai
thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê
duyệt Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng DTTS&MN, vù
ng ĐBKK,
biên giới”

5.1

Tổ chức rà
soát, tổng hợp đối tượng thụ hưởng ra-đi-ô của 10 tnh theo Đề án

Tháng 01/2020

Công văn; Danh
sách;

Quyết định 1860/QĐ-TTg, ngày 23/11/2017;
và Quyết định số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

1. Sùng Thị Mai

2. (Bổ sung 01
chuyên viên)

3. Một số CV phối
hp

5.2

Phối hp với Văn phòng
Ủy ban, Vụ KH-TC: Báo cáo giải trình về việc đấu thầu 2019; Đề nghị Bộ Tài
chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số
1860/QĐ-TTg.

Quý I và II/2020

Báo cáo; Quyết
định, Hsơ mời thầu, Hợp đồng

5.3

Phối hp với Vụ KH-TC,
Văn phòng Ủy ban: xây dựng kế hoạch mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp
ra-đi-ô; Ký hợp đồng cung cấp ra-đi-ô; Nghiệm thu và cấp phát

Quý II, III và
IV/2020

 

6

Thực hiện dự
án 4: Truyền thông giảm nghèo về thông tin (thuộc chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững)

6.1

Kế hoạch triển
khai Dự án 4 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” năm 2020

Tháng 01 và
02/2020

Quyết định, Kế
hoạch, Báo cáo

QĐ 1722/QĐ-TTg;
TT 05/TT-BTTTT

TT 06/TT-BTTTT;

Quyết định số
979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

1. Nông Thị
Phương Thảo

2. Trương Quỳnh
Trang

6.2

Sản xuất và phát
sóng truyền thanh: Tuyên truyền về Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới; về
Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14, ngày 18/11/2019 về phát triển kinh tế –
xã hội vùng DTTS&MN (2021-2030); “Thông tin, truyền thông
về Chính sách dân tộc gắn với giảm nghèo bền vững vùng DTTS&MN”

Cả năm

6.3

Biên soạn, phát
hành Tờ gấp tuyên truyền về chính sách dân tộc đặc thù vùng DTTS&MN

Quý III và
IV/2020

6.4

Báo cáo kết quả
thực hiện Dự án.

Quý IV/2020

7

Thực hiện Dự
án 6: Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy tại xã, phường, thị trấn thuộc
Chương trình ma túy Đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma
túy

7.1

Xây dựng Kế hoạch
chi tiết (theo nhiệm vụ theo BCĐ QG giao)

Tháng 01 và
2/2020

Quyết định, Kế
hoch,
Báo cáo

Quyết định số
979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Quyết định s 33/QĐ-UBDT, ngày
16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn
Tân

7.2

Tổ chức 03 lớp
tập huấn cho cán bộ công tác dân tộc, cán bộ xã, thôn bản, người có uy tín

Quý I, II/2020

7.3

Tổ chức kiểm
tra về công tác phòng chống ma túy ở cơ sở; Báo cáo kết quả

Quý IV/2020

8

Thực hiện Dự
án 4: Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ ngư
i cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị
mua bán (thu
c CTMT phát triển hthống trợ giúp xã hội)

8.1

Xây dựng Kế hoạch
thực hiện

Tháng 01 và
02/2020

 

Quyết định số
979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 và Số 33/QĐ-UBDT, ngày 16/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn
Tân

3. (Bổ sung 01
chuyên viên)

8.2

Tổ chức 4 lớp tập
huấn và giới thiệu, tuyên truyền các điển hình cho cán bộ làm công tác dân tộc,
cán bộ xã, thôn bản, người có uy tín ở các vùng trọng điểm tại 3 vùng miền. Báo cáo kết
quả

Quý I, II/2020

Quyết định, Kế
hoạch, Báo cáo

9

Thực hiện
Nghị Quyết 1
6/NQ-CP, ngày 01/6/2018 của Chính Phủ: “Tăng cường công
tác tuyên truyền cho các dân tộc thiểu số dọc theo tuyến biên gi
i Việt
Nam – Lào – Cămpuchi
a,

9.1

Xây dựng Kế hoạch
thực hiện Nghị Quyết số 16/NQ-CP năm 2020

Tháng 01/2019

Quyết định, Kế
hoạch, Công văn; Tliệu tuyên truyền; Báo cáo

NQ số 16/NQ-CP,
ngày
01/6/2018;

Quyết định số
979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019;

Số 33/QĐ-UBDT, ngày
16/01/2020;

Số 28/QĐ-UBDT, ngày 14/01/2020

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

1. Lê Thu Hà

2. Trịnh Văn
Tân

3. (Bổ sung 01
chuyên viên)

9.2

Tổ chức 07 lớp
tập huấn Kết hợp thi tìm hiểu quy định của Pháp luật về biên giới; truyền thống
đoàn kết của nhân dân ở biên giới Việt Nam – Lào – Cămpuchia tại các tỉnh
biên giới vùng DTTS&MN

Quý I, II và III/2020

9.3

Báo cáo kết quả

Quý IV/2020

II

THỰC HIỆN THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1

Kế hoạch tuyên
truyền công tác dân tộc và Chính sách dân tộc năm 2020

1.1

Xây dựng và triển
khai kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc năm 2020

Tháng 01/2020

Cả năm

Quyết định; Kế
hoạch; Báo cáo

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưng

1. Lê Thu Hà

2. (Bổ sung 01
chuyên viên)

1.2

Lồng ghép kiểm
tra tại các địa phương thực hiện Kế hoạch

Quý III và
IV/2020

2

Đề án xây dựng
phòng truyền thống của Ủy ban Dân tộc

2.1

Báo cáo đề cương
chi tiết Phòng truyền thống với Ban Cán sự Đảng

Quý III/2020

Đ án

Kế hoạch

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

1. Lý Thị Mười

2. Sùng Thị Mai

2.2

Hoàn thiện Đề án
Phòng truyền thống trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt

Quý IV/2020

3

Thông tin đối
ngoại

3.1

Xây dựng kế hoạch
thông tin đối ngoại về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc năm 2020

Tháng 01 và
02/2020

Quyết định, Kế
hoạch, Báo cáo, Công văn

Quyết định số
368/QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 và Quyết định số 571/QĐ-UBDT ngày 02/12/2013

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

1. Trương Quỳnh
Trang

2. Trần Trọng Tấn

3.2

Thực hiện
chương trình thông tin đối ngoại của Ủy ban Dân tộc, trên cơ sở lồng ghép với
các nhiệm vụ, chương trình, chính sách khác

Cả năm

3.3

Phối hợp kiểm
tra công tác thông tin đối ngoại địa phương

Quý III và
IV/2020

4

Thực hiện
Chương trình phối h
p (CTPH) giữa Ủy ban Dân tộc vi các Bộ,
ngành Trung ương

4.1

CTPH với Bộ VH,
TT và DL

Cả năm

Kế hoạch, Báo
cáo, Công văn

Quyết định 236/QĐ-UBDT, ngày
09/5/2016

Chương trình phi hợp giữa UBDT
với các Bộ, ngành đã ký

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sùng Thị Mai

4.2

CTPH với Hội Chữ
thập đỏ Việt Nam

Lý Thị Mười

4.3

CTPH giữa UBDT với TƯ
ĐTNCSHCM

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Nông T. Phương
Thảo

4.4

CTPH với UBTW
MTTQ Việt Nam

(Bổ sung 01
chuyên viên)

4.5

CTPH với Đài Tiếng
nói Việt Nam

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

Trịnh Văn Tân

4.6

CTPH với Đài Truyền
hình Việt Nam

Lò Thị Hải Yến

4.7

CTPH với Ủy ban
ATGT Quốc gia

Trần Trọng Tấn

4.8

CTPH với BTL Bộ
đội Biên phòng

Lê Thu Hà

5

Thực hiện nhiệm
vụ giúp việc các Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương do Lãnh đạo Ủy ban giao

5.1

Thực hiện công
tác an ninh tư tưởng, văn hóa; nắm tình hình dân tộc và công tác dân tộc; tham
mưu xây dựng báo cáo thực hiện lĩnh vực an ninh tư tưởng, văn hóa chống “diễn
biến
hòa bình”, tình hình dư luận xã hội

Thường xuyên

Cả năm

Báo cáo, Công
văn

Các quyết định
của BCĐ Trung ương và y ban Dân tộc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

1. Trn Trọng Tn

2. (Bổ sung 01
chuyên viên)

5.2

Giúp việc thành
viên BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sùng Thị Mai

5.3

Giúp việc Lãnh
đạo Ủy ban về công tác của UBQG về người cao tuổi Việt Nam

Thường xuyên

Cả năm

Báo cáo, Công
văn

Lý Thị Mười

5.4

Thực hiện nhiệm
vụ Tổ giúp việc Thành viên Hội đồng công tác quần chúng Trung ương

Phó Vụ trưng Đinh Xuân Thắng

Trần Trọng Tấn

5.5

Thường trực BCĐ
phòng chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy mại dâm của Ủy ban;

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

Lê Thị Thu Hà

6

Cải cách
hành chính (CCHC)

6.1

Xây dựng và ban
hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC ca Ủy ban Dân tộc năm 2020

Tháng 01/2020

Quyết định, Kế
hoạch, Báo cáo

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Quyết định số
559/QĐ-UBDT, ngày 25/9/2017

Thông tư số
01/TT/2019/TT-UBDT, ngày 31/5/2019

Vụ trưởng

Lê Thị Thu Hà

6.2

Xây dựng và ban
hành Kế hoạch cải cách hành chính của Vụ Tuyên truyn; Báo cáo kết quả.

Tháng 01 và
02/2020

6.3

Xây dựng và ban
hành Kế hoạch công tác và dự toán ngân sách năm 2021 của Vụ

Tháng 7/2020

Quyết định, Kế
hoạch Dự toán

Vụ trưởng

1. Lò Thị Hải Yến

2. Tập thể Vụ

6.4

Thực hiện kế hoạch,
Kế hoạch, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế dân chủ của
Ủy ban Dân tộc; Báo cáo kết quả.

Cả năm

Quyết định, Kế
hoạch Báo cáo

Phó Vụ trưởng Đỗ
Văn Đại

Nguyễn T. Huyền
Nhung

6.5

Báo cáo quý, sơ
kết, tổng kết thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin;
công tác pháp chế.

Quý I, II, III
và IV/2020

Báo cáo

Phó Vụ trưng Đỗ Văn Đại

Lê Thị Thu Hà

6.6

Báo cáo tuần,
tháng, quý, năm của Vụ

Thường xuyên

Báo cáo

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Nông Thị Phương
Thảo

6.7

Thực hiện công
tác khoa học và công nghệ; công tác thống kê; ISO 9001:2015 của Ủy ban Dân tộc

Thường xuyên

Đ án, Báo cáo

LĐUB giao

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

1. Nguyễn T.
Huyền Nhung

2. Trần Trọng Tấn

7

Điểm tin
hàng ngày phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban

7.1

Tổng hợp, nắm
tình hình dân tộc, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; tình
hình dư luận xã hội vùng DTTS&MN

Hàng ngày

Điểm tin

UB giao

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

1. Trương Quỳnh
Trang,

2. Nông Thị Phương
Thảo,

3. Trịnh Văn
Tân

8

Kiểm tra, nắm
tình hình dân tộc, tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân
tộc tại một s
địa phương

8.1

Tổ chức kiểm tra
việc thực hiện các đề án chính sách tuyên truyền về lĩnh vực công tác
dân tộc năm 2020

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo
cáo

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Lãnh đạo và
Chuyên viên của Vụ

9

Một số nhiệm
vụ của Vụ Tuyên truyền

9.1

Một số công việc
khác của Vụ Tuyên truyền thực hiện theo phân công nhiệm vụ năm 2020

Thường xuyên

VB riêng

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưởng

Lãnh đạo và
Chuyên viên của Vụ

10

Thực hin nhiệm vụ
đột xuất do Lãnh đạo Ủy ban giao

10.1

Thực hiện các
nhiệm vụ đột xuất do Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao

Thường xuyên

Báo cáo

Quyết định
236/QĐ-UBDT, ngày 09/5/2016

Vụ trưởng

Lãnh đạo và
Chuyên viên của Vụ

Quá trình tổ chức thực hiện, các nội dung công việc sẽ được xây dựng Kế hoạch cụ
thể và dự toán chi tiết; nếu có vấn đề phát sinh, Vụ trưởng cùng tập thể Lãnh đạo
Vụ họp bàn sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được
giao./.

Quyết định 52/QĐ-UBDT về phê duyệt kế hoạch hoạt động của Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file