Tải Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 525/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Lê Sơn Hải
Ngày ban hành: 14/09/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 525/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 14
tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG
DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 771/QĐ-TTG NGÀY 26/6/2018 CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị quyết số:
120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021 – 2030;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP
ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP
ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-TTg
ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân
tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm
tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020
theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học
viện Dân tộc, Thủ trưởng các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban Dân tộc và Ủy
ban nhân dân các tỉnh: Yên Bái, Đắk Lắk, Sóc Trăng chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
– Các Thứ trưởng, PCN UBDT;
– Cổng TTĐT UBDT;
– Phòng KTTV, VPUB;
– Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Sơn Hải

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC DÂN TỘC VÀ TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ
NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg
ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân
tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”. Ủy ban Dân tộc
(cơ quan thường trực của Đề án) xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng
kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm đánh giá về thực trạng công
tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg của địa
phương, cơ quan, đơn vị;

– Qua kiểm tra, đánh giá về kết quả đạt
được; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg, đồng
thời giúp cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra phát huy ưu điểm, kịp thời chân
chính, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành và
tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu

– Tiến hành cuộc kiểm tra phải tuân
theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, không làm cản
trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra;

– Kiểm tra đúng nội dung, thời hạn kiểm
tra theo kế hoạch, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo về tiến
độ và chất lượng cuộc kiểm tra;

– Kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có)
được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

II. NỘI DUNG KIỂM
TRA

1. Việc tổ
chức quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg;

2. Việc
xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg;

3. Việc tổ
chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

(Kèm
theo đề cương báo cáo)

III. THỜI GIAN,
ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

1. Thời gian: 05 ngày/ đơn vị (Dự kiến vào Quý III, IV/2020)

(Thời
gian cụ thể Ủy ban Dân tộc sẽ có thông báo sau)

2. Đơn vị được kiểm tra

– Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

– Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

IV. THÀNH PHẦN
ĐOÀN KIỂM TRA

– Ủy ban Dân tộc: Lãnh đạo và chuyên
viên Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện và một số vụ, đơn vị liên quan;

– Mời đại diện Ban Tổ chức Trung
ương, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo Dục & Đào tạo tham gia Đoàn kiểm tra.

(Dự kiến số lượng: 07 người/đoàn.
Thành phần đoàn kiểm tra cụ thể sẽ có thông báo sau).

V. KINH PHÍ: Thực hiện theo Quyết định số 349/QĐ-UBDT ngày 06/7/2020 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án Bồi
dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-
2025 năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC
HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ

– Giao Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ:

+ Thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
ký Công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo Dục & Đào tạo
và một số đơn vị liên quan cử đại diện tham gia các Đoàn kiểm tra;

+ Thừa lệnh Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc
ký Công văn gửi đến các địa phương, đơn vị được kiểm tra và một số văn bản khác
liên quan đến thực hiện nhiệm vụ;

– Triển khai các nhiệm vụ cần thiết
phục vụ cho công tác kiểm tra theo quy định.

2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra

– Tổ chức hợp Đoàn để quán triệt kế
hoạch kiểm tra, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Đoàn. Đoàn
kiểm tra trao đổi với các đơn vị được kiểm tra để thống nhất thời gian tiến
hành cuộc kiểm tra;

– Các thành viên thường xuyên báo cáo
với Trưởng Đoàn kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ trong ngày. Kết thúc kiểm tra tại
các cơ quan, đơn vị các thành viên tổng hợp kết quả kiểm tra đối với từng nội
dung được giao phải đảm bảo về bố cục, nội dung, số liệu chính xác; đánh giá về
ưu điểm, kết quả đạt được, những thiếu sót, sai phạm và hạn chế tồn tại của tập
thể, cá nhân; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của thiếu sót, sai phạm;

– Các đồng chí Trưởng các đoàn kiểm
tra giao cho một thành viên trong đoàn làm nhiệm vụ Thư ký tổng hợp. Kết thúc đợt
kiểm tra, Thư ký đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo tổng hợp báo cáo
Trưởng đoàn kiểm tra để tổng hợp chung báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

3. Trách nhiệm của các đơn vị được
kiểm tra

– Chuẩn bị báo cáo bằng văn bản (theo
đề cương đính kèm);

– Chuẩn bị các tài liệu có liên quan
đến cuộc kiểm tra để cung cấp cho Đoàn kiểm tra;

– Cử đại diện làm việc với đoàn kiểm
tra, gồm: Đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện Quyết định số
771/QĐ-TTg và đại diện cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến
thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số;

– Chuẩn bị nơi làm việc, bố trí thời
gian làm việc với Đoàn kiểm tra, cùng Đoàn kiểm tra hoàn thành các nội dung cuộc
kiểm tra đề ra (Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, thời gian kiểm tra cụ thể
sẽ có công văn của Ủy ban Dân tộc gửi các đơn vị).

4. Kết
thúc đợt kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Lãnh đạo
Ủy ban Dân tộc theo quy định./.

(Mọi thông tin trao đổi, đề nghị
liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc: Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội,
email: vutochuccanbo@cema.gov.vn: ĐT: 08043393, hoặc ĐTDĐ: 0978430383, đồng chí
Xa Trung Hưng, Chuyên viên chính).

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Kèm
theo Quyết định số: 525/QĐ-UBDT ngày 14/9/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc)

ĐƠN VỊ ….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
         /BC-……

………., ngày
    tháng     năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình 03 năm thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức
dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn theo Quyết định số
771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

– Khái quát về đặc điểm, tình hình chung;

– Tình hình, số lượng cán bộ, công chức, viên chức
thuộc phạm vi quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị;

– Khái quát về điều kiện tổ chức bồi dưỡng cho cán
bộ, công chức, viên chức (Cơ sở bồi dưỡng; Mạng lưới trường lớp; Đội ngũ giảng
viên, báo cáo viên; Khả năng đáp ứng về kinh phí cho bồi dưỡng…).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai,
hướng dẫn việc thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg

2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng

2.1. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ,
công chức, viên chức (Nhóm đối tượng 3 và 4)

a) Điều kiện cơ sở vật chất

b) Công tác chiêu sinh, tổ chức lớp

c) Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

d) Chương trình, tài liệu

2.2. Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số (Trong
đó có đánh giá tình hình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số của cơ quan, đơn vị
khi chưa triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg)

a) Điều kiện cơ sở vật chất

b) Công tác chiêu sinh, tổ chức lớp

c) Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên

d) Chương trình, tài liệu

(Trong mỗi phần nêu rõ số liệu cụ thể)

3. Thuận lợi, khó khăn

a) Thuận lợi

b) Khó khăn, hạn chế

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


Nơi nhận:
– Đoàn kiểm tra của UBDT;
– ……
………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN
VỊ

…………………………

Quyết định 525/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch kiểm tra hoạt động bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định 771/QĐ-TTg do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file