Tải Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Số hiệu: 5410/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 30/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5410/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC
ĐƯỜNG BỘ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành
chính; Nghị định số
48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013;
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm
soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao
thông vận tải tại tờ trình số 8514/TTr-SGTVT ngày 19 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Bãi bỏ 03 thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải (chi tiết tại
Phụ lục kèm theo
).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính sau đây hết
hiệu lực:

Thủ tục số 22, 47 và 48 Phần I lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số
4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban,
ngành; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường,
thị trấn và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Giao thông vận tải;
– Thường trực: TU, HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
– Các PCT UBND Thành phố;
– VPUBTP: CVP, PCVP L.T.Lực, P.V.Chiến; Các phòng: KSTTHC, ĐT, TKBT, TTTH-CB;
– Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội;
– Lưu: VT, KSTTHC(Quyên).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Hùng

DANH MỤC

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ
HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5410/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

STT

Tên
thủ tụ
c hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa
điể
m thực hiện

Cách
thức thực hiện

Căn
cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Đường bộ

1.

Cấp lại Giấy phép lái xe

05 ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc kỳ sát hạch hoặc kể từ ngày có kết quả xác minh giấy phép lái xe không
bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý

Bộ phận một cửa – Sở Giao thông vận
tải. Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát,
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận
một cửa của Sở Giao thông vận tải.

– Nộp trực tuyến trên trang thông
tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

– Thực hiện trả kết quả qua Dịch vụ
bưu chính công ích

– Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày
15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch,
cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

– Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các
phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

– Quyết định số 1574/QĐ-BGTVT ngày
30/5/2017 của Bộ GTVT về việc công bố sửa đổi và thay thế thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

2.

Cấp mới Giấy phép lái xe

05 ngày làm việc, kể từ ngày kết
thúc kỳ sát hạch.

Cơ sở được phép đào tạo lái xe.

Nộp hồ sơ tại cơ sở được phép đào
tạo lái xe

– Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày
15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định
về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

– Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày
08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các
phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

– Quyết định số 1235/QĐ-BGTVT ngày
28/4/2017 của Bộ GTVT về việc công bố sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

3.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối
với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất
hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

– Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội
dung của Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.

– Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng
theo quy định.

Bộ phận một cửa – Sở Giao thông vận
tải. Số 02 Phùng Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
hoặc số 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận
một cửa của Sở Giao thông vận tải.

– Nộp trực tuyến trên trang thông tin điện tử: http://www.sogtvt.hanoi.gov.vn

– Thực hiện trả kết quả qua Dịch vụ
bưu chính công ích

– Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

– Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày
10/09/2014 của Chính phủ.

– Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày
02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ
BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

STT

Thứ
tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết định công bố TTHC của Chủ
tịch UBND Thành phố

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định bãi bỏ

I.

Lĩnh vực Đường bộ

1.

Số
22 mục I, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối
với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất
hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép

2.

Số
47 mục I, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Cấp lại Giấy phép lái xe

Giảm thời hạn giải quyết thủ tục
hành chính

3.

Số
48 mục I, phụ lục kèm theo Quyết định số 4267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND Thành phố

Cấp mới Giấy phép lái xe

Giảm thời hạn
giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định 5410/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính, bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file