Tải Quyết định 5456/QĐ-BYT năm 2019 về “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 5456/QĐ-BYT năm 2019 về “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5456/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 20/11/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 5456/QĐ-BYT năm 2019 về “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 5456/QĐ-BYT năm 2019 về “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5456/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng
11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG
DẪN ĐIỀU TRỊ VÀ CHĂM SÓC HIV/AIDS”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày
20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức Bộ Y tế;

Xét biên bản làm việc của Hội đồng chuyên môn
thẩm định “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” ngày 18 tháng 11 năm 2019;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống
HIV/AIDS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn Điều
trị và chăm sóc HIV/AIDS”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban
hành và thay thế cho Quyết định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ
Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” và Quyết định
số 6250/QĐ-BYT ngày 16/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn
bổ sung Quyết định 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 về Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS
tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ
sang con.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh
tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.

 


Nơi
nhận:

Như điuề 3;
– Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
– Website Bộ Y tế; Website Cục PC HIV/AIDS;
– Lưu: VT, AIDS (2).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Quyết định 5456/QĐ-BYT năm 2019 về “Hướng dẫn Điều trị và chăm sóc HIV/AIDS” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file