Tải Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 60/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Giảng
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

VIỆN
KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
60/QĐ-VKSTC


Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP PHÊ DUYỆT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ CÁC
DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát
nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ
sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số
67/2006/QH11 ngày 12/7/2006;

Căn cứ Luật Đấu thầu số
43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP
ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP
ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án
đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC
ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn
nhà nước;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế
hoạch-Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối cao, Viện
trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối
cao và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt
các dự án đầu tư xây dựng nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng) từ giai đoạn
phê duyệt quyết định đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất
cả các dự án trong ngành do đơn vị làm chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) và
các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Phân cấp cho Chánh văn phòng VKSND tối
cao phê duyệt các dự án Công nghệ thông tin nhóm B trở xuống sau khi được Viện
trưởng VKSND tối cao phê duyệt chủ trương đầu tư từ giai đoạn phê duyệt quyết định
đầu tư đến giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành đối với tất cả các dự án sử dụng
vốn ngân sách nhà nước được VKSND tối cao cấp (vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp
có tính chất đầu tư) và các nguồn vốn hợp pháp khác đảm bảo đúng quy định của
pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký, thay thế Quyết định số 145/QĐ-VKSTC ngày 15/8/2019 về việc phân cấp phê duyệt
các dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng và thay thế điểm
a khoản 2 Điều 6; điểm a khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 4, Điều 21 Quyết định số
94/QĐ-VKSTC ngày 30/7/2018 ban hành Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng
tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Xử lý chuyển tiếp: Đối với các dự án
đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt dự án hoặc đang triển khai thực hiện
dự án các công việc tiếp theo chủ đầu tư thực hiện theo nội dung phân cấp này.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Chánh văn
phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3, Thủ trưởng các đơn vị dự
toán trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các tỉnh thành phố trực thuộc
Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Xây dựng;
– Đ/c Viện trưởng VKSND tối cao (để b/c);
– Các Đ/c phó Viện trưởng VKSND tối cao;
– Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc NN các tỉnh,
Tp;
– Lưu VT, C3 (VT, LĐ cục, các phòng).
Hùng 200b

KT.
VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Duy Giảng

Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file