Tải Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học

Số hiệu: 649/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Y Ngọc
Ngày ban hành: 26/07/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 649/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 26
tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM CẤP
TRUNG HỌC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14
tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số
1106/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình
giáo dục phổ thông mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở
Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 105/TTr-SGDĐT ngày 19 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình giáo dục
địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học.

Điều 2.
Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương cấp
trung học.

Điều 3.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
– Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
– Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
– Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX;
– Lưu: VT, KGVX.THT.

TM. ỦY BAN NHÂN
DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc

 

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM CẤP TRUNG HỌC
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 649/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh)

I. ĐẶC ĐIỂM
NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG

Nội dung giáo dục địa phương
(GDĐP) cấp trung học là một bộ phận của Chương trình giáo dục phổ thông ban
hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông), có vị trí
tương đương với các môn học khác. Ở cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ
thông (THPT), chương trình giáo dục địa phương được quy định thời lượng 35 tiết/lớp/năm
học.

Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
trung học trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa
lí, kinh tế, chính trị – xã hội, môi trường, hướng nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon
Tum, góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh được
quy định trong Chương trình tổng thể, cụ thể:

Các phẩm chất chủ yếu: Yêu nước,
nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Các năng lực chung: Năng lực tự
chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và
sáng tạo.

Các năng lực đặc thù: Năng lực
thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định
hướng nghề nghiệp; năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội; năng lực vận dụng kiến
thức (tự nhiên, văn hóa, xã hội) vào thực tiễn, ứng xử với tự nhiên phù hợp với
yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Nội dung GDĐP cấp trung học tỉnh
Kon Tum gồm 03 mạch kiến thức cơ bản được quy định tại Công văn số 1106/BGDĐT-
GDTrH ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc biên soạn và
tổ chức nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông, cụ
thể: (1) Các vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống; (2) Các vấn đề về địa
lí, kinh tế, hướng nghiệp; (3) Các vấn đề chính trị – xã hội, môi trường
.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ
chức biên soạn và thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương cấp trung học, trình Bộ
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

II. QUAN ĐIỂM
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH:

Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
trung học tuân thủ các quy định cơ bản được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng
thời nhấn mạnh một số quan điểm sau:

1. Tính thống nhất và kế thừa

Nội dung bảo đảm tính thống nhất,
chỉnh thể, có sự nhất quán và phát triển liên tục qua các lớp, các cấp học. Nội
dung chương trình GDĐP cấp trung học được xây dựng theo hướng vừa đồng tâm, vừa
tuyến tính, xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 12 (có tham chiếu chương trình cấp Tiểu
học) với các mạch, lĩnh vực được thể hiện qua các chủ đề gắn với đặc điểm địa
phương tỉnh Kon Tum.

Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
trung học được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa kế thừa từ kiến thức các chương
trình học cơ bản, tài liệu tìm hiểu về các vấn đề kinh tế – xã hội hiện hành tại
Việt Nam và các tài liệu chính thức của địa phương, đảm bảo phù hợp với thời kỳ,
thực trạng tại Việt Nam nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; đồng thời đảm bảo
cập nhật kiến thức mới nhất trong các lĩnh vực Văn hóa, Lịch sử, Địa lí, Kinh tế,
Chính trị – xã hội, Môi trường, Hướng nghiệp của tỉnh.

2. Tính khoa học, tích hợp
và thực tiễn

Chương trình đảm bảo tính khoa
học, tính sư phạm, vừa sức, phù hợp với các đặc điểm tâm, sinh lý, trình độ
phát triển nhận thức của học sinh, không gây quá tải; chương trình đảm bảo liên
thông với các môn học và hoạt động giáo dục ở từng lớp , đồng thời tránh trùng
lặp với nội dung đã được xác định trong các môn học và các hoạt động giáo dục
khác trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình được xây dựng trên
cơ sở tích hợp các vấn đề cơ bản của tự nhiên, địa lí, lịch sử, văn hóa, nghệ
thuật, an sinh xã hội, kinh tế – chính trị, của địa phương; tích hợp nội dung bảo
vệ môi trường, giáo dục giá trị nhân văn, gắn lý thuyết với thực hành, gắn nội
dung giáo dục với thực tiễn.

3. Phù hợp với định hướng
tích cực hóa hoạt động của học sinh

Lựa chọn những nội dung, chủ đề
thiết thực đối với việc hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh
thông qua phương pháp tổ chức các hoạt động học tập, hoạt động trải nghiệm, dự
án học tập… nhằm tăng cường sự chủ động, tích cực của họ c sinh trong quá trình
học tập, hỗ trợ học sinh vận dụng tích hợp các lĩnh vực kiến thức, kỹ năng để
giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống phù hợp với lứa tuổi.

4. Thực hiện giáo dục định
hướng nghề nghiệp

Đáp ứng nhu cầu tạo nguồn nhân
lực trong yêu cầu phát triển và hội nhập sâu rộng, nội dung giáo dục địa phương
tỉnh Kon Tum cấp trung học sẽ bổ sung các vấn đề về thực trạng phát triển kinh
tế ở địa phương, tiềm năng và chiến lược phát triển kinh tế góp phần hình thành
phẩm chất, năng lực cần thiết để học sinh sẵn sàng lựa chọn ngành nghề phù hợp
với bản thân, có khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp và góp phần xây dựng
quê hương giàu đẹp.

5. Đảm bảo tính mở, linh hoạt

Trên cơ sở tổng số tiết quy định
ở 03 mạch kiến thức, nội dung giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học được
thiết kế mở để các cơ sở giáo dục và giáo viên chủ động lựa chọn nội dung,
phương pháp không gian, thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều
kiện thực tiễn của địa phương, điều kiện của nhà nhà trường, đối tượng học sinh
trên nguyên tắc bảo đảm mục tiêu giáo dục và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất,
năng lực đối với mỗi lớp, cấp học.

III. MỤC
TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Nội dung GDĐP cấp trung học được
xây dựng nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về văn hóa, lịch sử,
địa lí, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp,… của tỉnh Kon Tum, giúp học
sinh hiểu được những nét đặc trưng của địa phương, h ình thành và phát triển phẩm
chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ cấp học đã được quy định tại
Chương trình tổng thể. Từ đó, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu và lòng tự hào với
quê hương; ý thức bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa của cộng đồng các
dân tộc trong tỉnh; ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng giá trị lao động, có
khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, xây dựng địa phương ngày càng giàu, đẹp.

2. Mục tiêu cụ thể từng cấp
học

2.1. Mục tiêu cấp Trung học
cơ sở (THCS)

Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
THCS tiếp tục phát triển, nâng cao nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp Tiểu học. Tiếp
tục hình thành những hiểu biết cơ bản về điều kiện địa lí dân cư, lịch sử, văn
hóa, một số hoạt động kinh tế, chính trị – xã hội, một số đặc điểm môi trường của
địa phương. Tăng cường tính thực tiễn, trải nghiệm của học sinh Kon Tum, gắn
giáo dục nhà trường với cộng đồng, gắn những kiến thức đã học trong nhà trường
với những vấn đề đặt ra ở tỉnh Kon Tum, cộng đồng nơi học sinh sinh sống.

Chương trình GDĐP cấp THCS cùng
các môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành, phát triển ở học
sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, đặc biệt khơi dậy ở học sinh ước
muốn khám phá thế giới xung quanh, vận dụng những điều đã học vào thực tế, khám
phá định hướng năng lực nghề nghiệp của bản thân; giáo dục tình yêu quê hương,
đất nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa lịch sử của Kon Tum, thái độ tôn
trọng sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng dân cư, ý thức bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa tiêu biểu; tích cực tham các hoạt động vì cộng đồng, bảo vệ
môi trường và các hoạt động xã hội ở địa phương.

2.2. Mục tiêu cấp Trung học
phổ thông (THPT)

Chương trình giúp học sinh tiếp
tục hệ thống hoá, củng cố kiến thức ở giai đoạn
giáo dục cơ bản (THCS) đồng thời phát triển,
phân hóa sâu đối với kiến thức các lĩnh vực: văn hóa, lịch sử; địa lí, dân cư, kinh tế, hướng
nghiệp; chính trị – xã hội, môi trường địa phương Kon Tum đặt trong mối liên
thông với các vấn đề quốc gia, toàn cầu.

Chương
trình GDĐP cấp THPT góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục tiếp tục củng
cố phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Trong đó, tập trung phát
triển năng lực thích ứng với thực tiễn, năng lực chủ động phân tích và giải quyết
các vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội, chính trị và văn hoá, môi trường địa phương;
tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động vì cộng đồng, bảo
vệ môi trường và vì sự phát triển bền vững của quê hương Kon Tum. Bồi dưỡng sâu
sắc hơn tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống văn hóa lịch
sử của Kon Tum, thái độ tôn trọng và giữ gìn sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng
dân cư, phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu và chủ động đấu tranh phê phán
các hành vi lạc hậu, tiêu cực; khát vọng vươn lên trong học tập, định hướng nghề
nghiệp của bản thân và hội nhập trở thành công dân có ích.

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Nội
dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp trung học góp phần hình thành và phát triển ở học
sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo các mức độ phù hợp với môn học,
cấp học đã được quy định tại Chương trình tổng thể.

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Nội dung khái quát

Nội
dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp trung học gồm 3 nhóm lĩnh vực: Văn hóa – Lịch sử
truyền thống; Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp; Chính trị – Xã hội – Môi trường.
Mỗi lĩnh vực được thiết kế theo mạch nội dung riêng. Mức độ tích hợp được thể
hiện ở ba cấp độ: tích hợp nội môn (trong từng nội dung giáo dục của 3 nhóm
lĩnh vực); tích hợp nội dung lĩnh vực này trong những phần phù hợp với lĩnh vực
khác; tích hợp theo các chủ đề chung.

1.1.
Nội dung khái quát cấp Trung học cơ sở

Mạch kiến thức

Lĩnh vực

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Văn học

Truyện cổ tiêu biểu các dân tộc
thiểu số ở Kon Tum.

Tục ngữ, thành ngữ tiêu biểu
của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Trích đoạn Sử thi Xơ- đăng.

Tác phẩm tiêu biểu của văn học
viết Kon Tum.

Lịch sử

Kon Tum thời nguyên thủy đến
thế kỷ X.

Kon Tum từ thế kỉ X đến cách
mạng tháng Tám 1945.

Kon Tum trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975).

Kon Tum từ 1975 đến nay.

Âm nhạc

Học hát bài: Ru em (Dân ca
Xơ- đăng). Giới thiệu đàn Tơ rưng.

Học hát bài: Con ơi (theo
giai điệu bài Dệt vải, dân ca Gié- Triêng). Giới thiệu đàn Ting ning.

Học hát bài: Ơi em ngủ ngoan
(Dân ca Ba-na). Giới thiệu cồng chiêng.

Học hát bài: Mưa nắng gió quê
em (A Đủh). Giới thiệu nhạc sĩ A Đủh.

Mĩ thuật

Vẽ tranh lễ hội truyền thống
các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Giới thiệu về điêu khắc, hội
họa, trang trí của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Tìm hiểu nghệ thuật trang trí
trên công cụ vật dụng của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Giới thiệu một số công trình
kiến trúc tiêu biểu ở Kon Tum.

Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp

Địa lí

Địa lí tự nhiên Kon Tum.

Địa lí dân cư.

Địa lí kinh tế (Nông nghiệp,
Công nghiệp).

Địa lí kinh tế (Dịch vụ).

Kinh tế – Hướng nghiệp

Nghề truyền thống ở Kon Tum.

Giới thiệu các ngành kinh tế
mũi nhọn ở Kon Tum.

Cơ hội đầu tư tại Kon Tum.

Tấm gương khởi nghiệp ở Kon
Tum.

Chính trị – xã hội, Môi trường

Chính trị – xã hội

– Học sinh Kon Tum với việc
thực hiện an toàn giao thông.

– Học sinh Kon Tum với an
toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương.

– Học sinh Kon Tum với các hoạt
động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo tại địa phương.

– Học sinh Kon Tum với quy tắc
ứng xử văn hóa trong các trường học.

– Học sinh Kon Tum với công
tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

– Học sinh Kon Tum với phòng,
chống bạo lực học đường tại địa phương.

– Học sinh Kon Tum với bình đẳng
giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

– Học sinh Kon Tum với việc
xây dựng văn hóa giao thông.

Môi trường

Đa dạng sinh học và bảo tồn
đa dạng sinh học ở Kon Tum.

Thiên tai và biện pháp phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai ở Kon Tum.

Ô nhiễm môi trường và biện
pháp bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đô thị hóa và vấn đề môi trường
ở Kon Tum.

1.2. Nội dung tổng thể cấp
Trung học phổ thông

Mạch kiến thức

Tiểu mạch

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Văn học

Trích đoạn Sử thi Ba- na.

Tác phẩm tiêu biểu của văn học
Kon Tum trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945- 1975).

Tác phẩm tiêu biểu của văn học
Kon Tum sau năm 1975.

Lịch sử

Cộng đồng làng của dân tộc
thiểu số ở Kon Tum.

Truyền thống đánh giặc giữ nước
và những đóng góp của nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Kon Tum trên con đường đổi mới
(1986-2020).

Âm nhạc

Hát về Kon Tum.

Đệm hát các bài dân ca bằng
nhạc cụ dân tộc hoặc nhạc cụ sẵn có.

Hòa tấu làn điệu dân ca bằng
nhạc cụ dân tộc hoặc nhạc cụ sẵn có.

Mĩ thuật

Mỹ thuật tạo hình tạc tượng
dân gian truyền thống ở Kon Tum.

Giới thiệu, tìm hiểu kiến
trúc nhà Rông của một số dân tộc ở Kon Tum.

Giới thiệu Mĩ thuật Kon Tum
và hoạt động Mĩ thuật trong đời sống hiện nay tại địa phương.

Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp

Địa lí – Kinh tế

Sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp ở Kon Tum.

Phát triển kinh tế du lịch ở
Kon Tum.

Nền kinh tế tỉnh Kon Tum trên
con đường hội nhập.

Hướng nghiệp

Điều kiện cần thiết tham gia
lao động.

Nhân lực tỉnh Kon Tum trong
thời đại mới.

Thị trường lao động ở Kon
Tum.

Chính trị – xã hội, Môi trường

Chính trị – xã hội

– Học sinh Kon Tum thực hiện
quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường mạng.

– Học sinh Kon Tum với việc
phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Học sinh Kon Tum với vấn đề
quốc phòng, an ninh.

– Học sinh Kon Tum với việc
xây dựng khu dân cư văn hóa tại địa phương.

– Học sinh Kon Tum thực hiện
chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc
ở địa phương.

– Học sinh Kon Tum với việc
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương.

Môi trường

Học sinh Kon Tum ứng phó với
biến đổi khí hậu.

Môi trường và phát triển bền
vững ở Kon Tum.

Học sinh Kon Tum với các hoạt
động bảo vệ môi trường tại địa phương.

2. Nội
dung cụ thể và yêu cầu cần đạt

LỚP
6

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Truyện cổ tiêu biểu các
dân tộc thiểu số Kon Tum

– Nhận biết được nội dung, ý
nghĩa của một số truyện cổ tiêu biểu của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

– Nắm được đề tài và một số yếu
tố nghệ thuật, tóm tắt được một số truyện cổ tiêu biểu.

– Trân trọng giá trị truyền
thống của đồng bào dân tộc ở Kon Tum. Bồi dưỡng tình yêu, lòng tự hào đối với
quê hương Kon Tum.

Kon Tum thời nguyên thủy đến
thế kỷ X

– Nhận biết được các di chỉ
khảo cổ của Kon Tum; lược sử vùng đất Kon Tum đến thế kỉ X; sự phong phú
trong đời sống vật chất và tinh thần…

– Quan sát tranh ảnh, nhận
xét về di chỉ khảo cổ ở Kon Tum.

– Biết trân trọng, bảo vệ và
quảng bá về vùng đất mình đang sống, tự hào về nền văn hóa bản địa của quê
hương. Từ đó, biết giữ gìn và phát huy

Lễ hội truyền thống tiêu
biểu của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum

– Học sinh biết được một số lễ
hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

– Cảm nhận được vẻ đẹp và ý
nghĩa của lễ hội truyền thống quê hương. Bước đầu vẽ tranh về các lễ hội truyền
thống.

– Giáo dục niềm tự hào và
trân trọng các lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số ở Kon Tum; đồng thời
có ý thức trong việc bảo tồn, phát huy

Học hát bài: Ru em (Dân ca
Xơ – đăng). Giới thiệu đàn Tơ rưng

– Nhận biết làn điệu dân ca của
dân tộc Xơ-đăng. Nhận biết cấu tạo cơ bản, cách thức trình diễn của đàn Tơ
rưng.

– Hát đúng cao độ, trường độ,
sắc thái diễn cảm đúng phong cách bài dân ca. Phân biệt, nhận biết âm sắc đàn
Tơ rưng và đặc tính âm nhạc của …

– Giáo dục học sinh tình yêu,
lòng tự hào về nhạc cụ dân tộc độc đáo của địa phương.

Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp

Địa lí tự nhiên Kon Tum

– Biết được vị trí địa lí, phạm
vi lãnh thổ của tỉnh; trình bày được một số nét cơ bản về điều kiện tự nhiên
và tài nguyên thiên nhiên: Địa hình, … tỉnh.

– Sử dụng bản đồ tự nhiên để
xác định được vị trí địa lí của tỉnh Kon Tum và xác định được vị trí của một
số sự vật, hiện tượng địa lí trên bản đồ

– Yêu quê hương, yêu mến
thiên nhiên; có trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Nghề truyền thống ở Kon
Tum

– Nắm được các nghề truyền thống,
sản phẩm nghề truyền thống ở Kon Tum hiện nay; biết được sự hình thành, lưu
truyền và phát triển đến …

– Thực hành được các kỹ năng
nhận biết và phân biệt được nghề truyền thống, các sản phẩm từ nghề truyền thống
với các nghề khác và sản phẩm….

– Giáo dục học sinh về tinh
thần hiểu biết và tôn trọng các nghề truyền thống, các sản phẩm từ nghề truyền
thống cần được lưu truyền.

Chính trị – xã hội, Môi trường

Học sinh Kon Tum với việc
thực hiện an toàn giao thông

– Nhận biết được đặc điểm
giao thông tại Kon Tum, tình hình thực hiện an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
trong thời gian qua.

– Nhận biết được một số hành
vi đúng khi tham gia giao thông, rèn luyện một số kỹ năng tham gia giao thông
an toàn, đúng Luật Giao thông, …..

– Trách nhiệm của bản thân về
chấp hành pháp luật giao thông; tuyên truyền với người thân, bạn bè về Luật
Giao thông.

Học sinh Kon Tum với an
toàn vệ sinh thực phẩm tại địa phương

– Biết được thực trạng về
tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và tại địa
phương trong thời gian qua. Nêu được các …

– Hiểu được tầm quan trọng của
việc giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm; nhận biết và thực hiện được các biện
pháp cơ bản để đảm bảo an toàn ….

– Trách nhiệm của bản thân
trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đa dạng sinh học và bảo
tồn đa dạng sinh học ở Kon Tum

– Biết được đa dạng sinh học
tại Kon Tum: Đa dạng cảnh quan, động vật và thực vật.

– Biết thực trạng bảo tồn đa
dạng sinh học ở Kon Tum; đề xuất một số biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học,
có trách nhiệm trong việc bảo tồn

LỚP
7

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Tục ngữ, thành ngữ tiêu biểu
của một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Kon Tum

– Nhận biết được một số nội
dung, ý nghĩa về kinh nghiệm sống, tri thức dân gian con người qua những câu
thành ngữ, tục ngữ một số cộng đồng dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

– Nắm bắt được chủ đề, một số
yếu tố nghệ thuật và học thuộc một số câu tục ngữ, thành ngữ một số cộng đồng
dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

– Thể hiện thái độ trân trọng
giá trị và trách nhiệm bảo tồn nét văn hóa độc đáo của dân tộc một số cộng đồng
dân tộc thiểu số ở Kon Tum.

Kon Tum từ thế kỉ X đến
cách mạng tháng Tám 1945

– Biết được những nét chính về
đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Kon Tum từ thế kỉ X đến trước khi
thực dân Pháp xâm lược.

– Biết được chính sách cai trị
của thực dân Pháp và tác động của chính sách đó đối với Kon Tum.

– Biết được sự ra đời, hoạt động
của Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Kon Tum.

– Nắm được cuộc nổi dậy giành
chính quyền của Nhân dân Kon Tum trong tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

– Biết sử dụng và khai thác
được thông tin của một số loại tư liệu lịch sử để giới thiệu/trình bày về văn
hóa, lịch sử các dân tộc thiểu số ở Kon Tum từ thế kỉ X đến 1945.

– Giáo dục tinh thần tự lực,
tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Giới thiệu về điêu khắc,
hội họa, trang trí của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum

– Nhận biết được khái niệm, đặc
điểm các loại hình mĩ thuật của các dân tộc tỉnh Kon Tum. Nắm được đặc điểm,
sự hình thành và phát triển các loại hình mĩ thuật tỉnh Kon Tum.

– Bước đầu hình thành năng cảm
thụ thẩm mỹ, năng lực tái hiện, sáng tạo và ứng dụng
các yếu tố thẩm mĩ trong các hoạt động
đời sống.

– Giáo dục ý thức học tập bộ
môn, yêu thích mĩ thuật địa phương. Đồng thời có ý thức bảo tồn và phát huy
các giá trị nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Kon
Tum.

Học hát bài: Con ơi
(Theo giai điệu bài Dệt vải, dân ca Giẻ-Triêng). Giới thiệu đàn Ting ning

– Nhận biết làn điệu dân ca của
một dân tộc Giẻ-Triêng. Nhận biết cấu tạo cơ bản của đàn Ting ning.

– Hát đúng cao độ, trường độ,
diễn cảm đúng phong cách của bài dân ca. Phân biệt, nhận biết âm sắc cũng như
tư thế khi trình diễn đàn Ting ning cách thức trình diễn.

– Học sinh trân trọng, yêu
thích các làn điệu dân ca ở địa phương mình. Giáo dục học sinh tình yêu, lòng
tự hào về nhạc cụ dân tộc độc đáo nói riêng và âm nhạc dân gian của cộng đồng
các dân tộc thiểu số ở Kon Tum; biết trân trọng và yêu mến những giá trị văn
hóa cổ truyền của dân tộc.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Địa lý dân cư

– Trình bày được một số đặc
điểm dân số (số dân, gia tăng dân số, cơ cấu dân số), tình hình phân bố dân
cư ở Kon Tum; trình bày được đặc điểm về nguồn lao động, việc sử dụng lao động,
chất lượng cuộc sống ở Kon Tum; nhận biết được quá trình đô thị hoá ở Kon
Tum.

– Phân tích biểu đồ, số liệu
thống kê về dân số, lao động tỉnh Kon Tum; phân tích được ảnh hưởng của quá
trình đô thị hoá đối với Kon Tum.

– Giáo dục học sinh biết yêu
quê hương, đất nước; thấy được ý nghĩa của sự chung sống hòa hợp giữa các dân
tộc ở tỉnh nhà.

Giới thiệu các ngành
kinh tế mũi nhọn ở Kon Tum

– Học sinh nắm được các nhóm
ngành kinh tế mũi nhọn ở Kon Tum hiện nay; biết được các nhóm ngành kinh tế
mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xã hội ở Kon Tum hiện nay.

– Học sinh thực hành được các
kỹ năng nhận biết và phân biệt được các nhóm ngành kinh tế mũi nhọn.

– Giáo dục học sinh về tinh
thần hiểu biết và kỹ năng nhận biết các nhóm ngành kinh tế mũi nhọn trong
phát triển kinh tế, xã hội ở Kon Tum hiện nay.

Chính trị – xã hội – Môi
trường

Học sinh Kon Tum với
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo tại địa phương

– Học sinh hiểu được ý nghĩa
của các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo, từ thiện hiện có ở địa
phương.

– Học sinh giới thiệu được một
hoạt động hoặc xây dựng được một kế hoạch đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo,
từ thiện tại địa phương. Rèn luyện một số kỹ năng xã hội cho học sinh.

– Học sinh có lòng nhân ái và
tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Học sinh Kon Tum với
quy tắc ứng xử văn hóa trong các trường học

– Học sinh nêu được một số
các giá trị và quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; nhận biết hành vi ứng
xử, giao tiếp thiếu văn hóa trong trường học và ngoài xã hội.

– Hình thành cho học sinh
năng lực tự chủ-tự học, điều chỉnh hành vi trong giao tiếp và các kỹ năng
giao tiếp, ứng xử văn hóa.

– Hình thành cho học sinh văn
hóa giao tiếp chuẩn mực, phù hợp trong nhà trường và ngoài xã hội.

Thiên tai và biện pháp
phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai ở Kon Tum

– Học sinh kể tên các thiên
tai thường xảy ra và hậu quả của những thiên tai đó ở địa phương; giải thích
được nguyên nhân gây ra những thiên tai đó.

– Học sinh đề xuất một số biện
pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai ở Kon Tum và tại địa phương.

– Trách nhiệm của bản thân, vận
động người khác cùng phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

LỚP 8

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Trích đoạn Sử thi Xơ –
đăng

– Nhận biết chung về Sử thi
Xơ-đăng. Nhận biết được nội dung, ý nghĩa của đoạn trích.

– Phân tích được những đặc điểm
cơ bản về tư tưởng và hình thức nghệ thuật của đoạn trích. Bước đầu đóng vai và
đọc lời thoại trong đoạn trích.

– Có ý thức trân trọng, giữ
gìn và phát huy các giá trị tiêu biểu của Sử thi Xơ-đăng.

Kon Tum trong hai cuộc
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

– Nắm được cuộc đấu tranh bảo
vệ quê hương của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum và sự tác động giữa phong
trào đấu tranh bảo vệ quê hương Kon Tum với lịch sử dân tộc.

– Ghi nhớ, nhận xét, đánh giá
ý nghĩa những thắng lợi của nhân dân tỉnh Kon Tum trong hai cuộc kháng chiến
chống Pháp và chống Mỹ.

– Giáo dục tinh thần yêu nước.

Tìm hiểu nghệ thuật trang
trí trên công cụ vật dụng của các dân tộc thiểu số ở Kon Tum

– Nhận biết được nghệ thuật
trang trí độc đáo trên các dụng cụ và vật dụng của cộng đồng các dân tộc thiểu
số ở Kon Tum.

– Biết cách vẽ (chép) hoạt tiết,
hoa văn trang trí trên các dụng cụ và vật dụng đẹp, sáng tạo. Cảm thụ cái đẹp,
phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

– Giáo dục học sinh yêu thích
môn học, yêu quý bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống của quê hương, đất
nước. Luôn quý trọng các sản phẩm lao động của cộng đồng các dân tộc thiểu số
ở Kon Tum.

Học hát bài: Ơi em ngủ
ngoan (Dân ca Ba-na). Giới thiệu cồng chiêng

– Nhận biết làn điệu dân ca của
một dân tộc Ba-na. Nhận biết hình dáng, cấu tạo của cồng chiêng; biết được cơ
cấu biên chế và hình thức trình diễn của cồng chiêng.

– Hát đúng cao độ, trường độ
và sắc thái của bài dân ca. Bước đầu biết kết hợp gõ đệm, tư thế trình diễn cồng
chiêng.

– Giáo dục học sinh biết yêu
thích, trân trọng, tự hào đối với những giá trị văn hoá truyền thống, thêm
yêu quê hương, làng bản. Học sinh biết giữ gìn bảo quản cồng chiêng; yêu quý,
tôn trọng các nghệ nhân đánh cồng chiêng; biết trân trọng, tự hào đối với những
giá trị văn hoá truyền thống.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Địa lí kinh tế (Nông
nghiệp, Công nghiệp)

– Phân tích ảnh hưởng các
nhân tố vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế-xã
hội đến sự phát triển kinh tế; trình bày được vị trí, tình hình phát triển và
phân bố của ngành sản xuất nông nghiệp; công nghiệp tỉnh Kon Tum.

– Phân tích biểu đồ, số liệu
thống kê về kinh tế nông nghiệp, công nghiệp tỉnh Kon Tum.

– Học sinh biết trân trọng
thành quả lao động nông nghiệp, công nghiệp; biết bảo vệ các tài sản công; hướng
phát triển nghề nghiệp của bản thân; có ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên
thiên nhiên của địa phương.

Cơ hội đầu tư tại Kon
Tum

– Học sinh biết được những định
hướng chính về đầu tư của tỉnh. Nắm được những thuận lợi và khó khăn khi đầu
tư tại tỉnh.

– Giới thiệu vài nét chính về
cơ hội đầu tư tại tỉnh.

– Góp phần giáo dục cho học
sinh tình yêu quê hương.

Chính trị – Xã hội – Môi
trường

Học sinh Kon Tum với
công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương

– Học sinh nhận biết các loại
bạo lực gia đình; thực trạng và hậu quả của nạn bạo lực gia đình. Học sinh
nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

– Rèn luyện một số kĩ năng
trong phòng, chống bạo lực gia đình cho học sinh.

– Học sinh có lòng nhân ái,
trách nhiệm, thái độ ứng xử văn hóa, đúng pháp luật trong gia đình.

Học sinh Kon Tum với
phòng, chống bạo lực học đường tại địa phương

– Học sinh nhận biết các loại
bạo lực học đường; thực trạng và nguyên nhân của bạo lực học đường.

– Học sinh nêu và thực hành
được các kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường.

– Giáo dục học sinh tinh thần
nhân ái, trách nhiệm của bản thân trong phòng, chống bạo lực học đường.

Ô nhiễm môi trường và
biện pháp bảo vệ môi trường tại địa phương

– Học sinh chỉ ra những biểu
hiện ô nhiễm môi trường và nêu được nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường tại
địa phương; nêu được một số quy định của pháp luật về hoạt động bảo vệ môi
trường.

– Học sinh đề xuất một số giải
pháp, biện pháp để bảo vệ môi trường ở Kon Tum.

– Học sinh có tình yêu thiên
nhiên, có những việc làm cụ thể và tích cực vận động người khác cùng bảo vệ
thiên nhiên, môi trường nơi mình đang sống.

 

 

 

LỚP 9

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Tác phẩm tiêu biểu của văn
học viết Kon Tum

– Nhận biết và hiểu được những
giá trị nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm văn học viết Kon Tum.

– Nắm được chủ đề, tư tưởng;
phân tích và đánh giá được ý nghĩa của dòng văn học được sáng tác chủ yếu
trong ngục tù.

– Giáo dục lòng yêu nước, niềm
tin vào lý tưởng của Đảng và tự hào với quê hương Kon Tum.

Kon Tum từ 1975 đến nay

– Nêu được những thành tựu nổi
bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa – giáo dục Kon Tum
đã đạt được từ 1976 đến nay, đặc biệt là thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi
mới từ năm 1986 đến nay.

– Giáo dục tình yêu quê hương
đất nước, tinh thần tự lực tự cường, ý thức trách nhiệm cá nhân trong xây dựng
và bảo vệ tổ quốc.

Giới thiệu một số công
trình kiến trúc tiêu biểu ở Kon Tum

– Nhận biết và hiểu đặc điểm
nghệ thuật của các công trình kiến trúc tiêu biểu ở địa phương Kon Tum.

– Bước đầu phân tích và thuyết
trình được đặc điểm và giá trị nghệ thuật các công trình kiến trúc tiêu biểu ở
Kon Tum.

– Có ý thức bảo tồn và phát
huy các giá trị nghệ thuật của công trình kiến trúc đặc trưng của địa phương
Kon Tum.

Học hát bài: Mưa nắng gió
quê em (A Đủh). Giới thiệu nhạc sĩ A Đủh

– Biết thêm một ca khúc mang
âm hưởng dân ca ở Kon Tum. Nhận biết các thông tin cơ bản về nhạc sĩ A Đủh,
biết được những cống hiến về nghệ thuật âm nhạc của ông đối với quê hương Kon
Tum.

– Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp
của ca khúc mang âm hưởng dân ca ở Kon Tum. Có thể kể tên được một số bài hát
mang âm hưởng dân ca của dân tộc nơi mình đang sinh sống. Hát đúng cao độ,
trường độ, rõ lời, và sắc thái của bài âm hưởng dân ca; biết hát kết hợp gõ đệm
hoặc vận động minh họa phù hợp. Nhận biết chân dung của nhạc sĩ A Đủh; biết
được một số ca khúc của ông; hát được một bài hát của nhạc sĩ A Đủh.

– Giáo dục học sinh trân trọng,
yêu thích các làn điệu dân ca ở địa phương mình, hình thành trong các em ý thức
giữ gìn và phát huy cao hơn nữa nền văn hoá âm nhạc truyền thống của dân tộc.
Học sinh yêu quý nhạc sĩ A Đủh và biết trân trọng đối với những đóng góp của
nhạc sĩ A Đủh cũng như các nhạc sĩ khác cho quê hương Kon Tum.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Chủ đề: Địa lí kinh tế
(Dịch vụ)

– Biết được hiện trạng của
các hoạt động kinh tế: giao thông vận tải, thương mại và du lịch; đánh giá được
mức độ phát triển và sự tác động của các ngành dịch vụ đến sự phát triển kinh
tế chung của tỉnh.

– Tìm kiếm các nguồn thông
tin để cập nhật số liệu về ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh; đồng thời tự xác
định các ứng xử phù hợp với các công trình, tài nguyên dịch vụ của địa
phương.

– Tôn trọng và bảo vệ các giá
trị văn hóa, các tài nguyên, công trình kinh tế công cộng, biết bảo vệ môi
trường trong phát triển kinh tế bền vững.

– Lựa chọn được hướng phát
triển nghề nghiệp của bản thân; bồi dưỡng tình yêu và niềm tự hào đối với quê
hương.

Tấm gương khởi nghiệp ở
Kon Tum

– Học sinh biết được một số tấm
gương khởi nghiệp ở Kon Tum; hiểu được ý nghĩa của khởi nghiệp đối với bản
thân; đánh giá được những thuận lợi, khó khăn của việc khởi nghiệp ở Kon Tum.

– Nắm được một số thông tin
chính về các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất chủ yếu; lựa chọn và định hướng
phát triển phù hợp cho bản thân.

– Chăm học, chăm làm, có tinh
thần tự học; vượt khó trong công việc; sẵn sàng học hỏi ở mọi người. Nhận
thức được trách nhiệm trong định hướng nghề nghiệp cho bản thân và
trách nhiệm với sự phát triển kinh tế bền vững của tỉnh nhà.

Chính trị – Xã hội –
Môi trường

Học sinh Kon Tum với
bình đẳng giới và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên ở Kon Tum

1. Bình đẳng giới

– Học sinh hiểu được khái niệm,
vai trò của bình đẳng giới; thực trạng việc thực hiện bình đẳng giới tại địa
phương. Học sinh nêu được một số quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

– Rèn luyện năng lực tự chủ
và tự học cho học sinh để tự điều chỉnh thái độ, hành vi và nỗ lực vươn lên
phát triển bản thân trong việc thực hiện bình đẳng giới.

2. Chăm sóc sức khỏe sinh sản
vị thành niên

– Học sinh hiểu được các khái
niệm về tuổi vị thành niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên; những thay đổi
cơ bản về tâm sinh lý tuổi vị thành niên; nêu được những nguy cơ thường gặp về
sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên.

– Rèn luyện và phát triển cho
học sinh một số kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản của bản thân.

– Học sinh có tính tự chủ và
trách nhiệm trong việc bảo đảm bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
sinh sản vị thành niên.

– Học sinh hiểu được văn hóa
giao thông, ý nghĩa của an toàn giao thông; nêu được các hành vi chưa có văn
hóa, chưa đúng chuẩn mực đạo đức khi tham gia giao thông.

– Rèn luyện cho học sinh một
số kỹ năng về an toàn, văn hóa khi tham gia giao thông.

– Giáo dục học sinh ý thức
văn hóa giao thông, trách nhiệm mỗi người khi tham gia giao thông.

– Học sinh nêu được các biểu
hiện của quá trình đô thị hoá ở địa phương; các ảnh hưởng của đô thị hoá đến
môi trường ở Kon Tum; nêu được một số quy định của pháp luật về phát triển đô
thị gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

– Học sinh đề xuất các giải
pháp hoặc ý tưởng thiết kế một mô hình đô thị theo hướng đô thị xanh gắn với
bảo tồn văn hóa ở địa phương.

– Học sinh có tinh thần chủ động,
tích cực tuyên truyền, vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ môi
trường.

Học sinh Kon Tum với việc
xây dựng văn hóa giao thông

Đô thị hóa và vấn đề
môi trường ở Kon Tum

LỚP 10

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Trích đoạn Sử thi Ba-na

– Nắm được vị trí, giá trị nội
dung của đoạn trích sử thi Ba-na.

– Phân tích được chủ đề,
thông điệp và nghệ thuật đoạn trích. Sân khấu hóa đoạn trích (đóng vai và đọc
diễn cảm lời thoại trong đoạn trích).

– Có ý thức trân trọng, tự
hào giữ gìn và phát huy các giá trị tiêu biểu của Sử thi Ba – na; có ý thức
chủ động, tích cực tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo
vệ, phát huy giá trị các di sản văn hoá dân tộc.

Cộng đồng làng của dân
tộc thiểu số Kon Tum

– Học sinh biết được cơ cấu,
đặc trưng thiết chế, vai trò cộng đồng làng của đồng bào các dân tộc thiểu số
ở tỉnh Kon Tum, những giá trị của cộng đồng làng trong công cuộc bảo vệ và
xây dựng tỉnh nhà.

– Sưu tầm tư liệu lịch sử và
viết báo cáo; giải thích được nguồn gốc ra đời cộng đồng làng và phân tích được
vai trò của cộng đồng làng đối với đời sống của cá nhân và xã hội.

– Bồi dưỡng cho học sinh phẩm
chất yêu nước, niềm tự hào đối với những đóng góp của cộng đồng các dân tộc
mình trong sự phát triển của đất nước. Bồi đắp cho học sinh truyền thống đoàn
kết giữa các dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Mĩ thuật tạo hình tạc
tượng dân gian truyền thống Kon Tum

– Nhận biết và hiểu được đặc
điểm về điêu khắc trong nghệ thuật tạc tượng dân gian của cộng đồng một số
dân tộc thiểu số ở tỉnh Kon Tum.

– Biết phân biệt các loại
hình điêu khắc trong nghệ thuật tạc tượng dân gian, tìm hiểu, phân tích, tổng
hợp và trình bày được đặc điểm của một số tượng dân gian đặc trưng truyền thống
Kon Tum.

– Có ý thức chủ động, tích cực
tham gia và vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá
trị các di sản văn hoá dân tộc.

Hát về Kon Tum

– Nhận biết tên một số ca
khúc và tác giả viết về Kon Tum.

– Hát được một số ca khúc phù
hợp với độ tuổi. Bước đầu trình diễn được các ca khúc về Kon Tum trong và
ngoài nhà trường.

– Học sinh yêu quý, tự hào về
quê hương Kon Tum; quảng bá hình ảnh và giá trị về Kon Tum cho cộng đồng.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Sản xuất kinh doanh của
các doanh nghiệp ở Kon Tum

– Nhận biết đặc điểm tình
hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum; tình hình sản xuất kinh doanh của một
số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mô tả các nhóm ngành thế mạnh của tỉnh.

– So sánh thực trạng các nhóm
ngành thế mạnh của tỉnh; tìm hiểu thế mạnh của các doanh nghiệp chế biến trên
địa bàn tỉnh.

– Nhận biết giá trị của những
sản phẩm công nghiệp của địa phương. Thấy được sự nỗ lực phấn đấu của tỉnh
nhà. Bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

– Nhận thức được trách nhiệm
trong định hướng nghề nghiệp cho bản thân và trách nhiệm với cộng đồng và sự
phát triển của tỉnh.

Điều kiện cần thiết
tham gia lao động

– Nêu được quy định lao động
trong độ tuổi; các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; mô tả khái
niệm người lao động và người sử dụng lao động; làm rõ nghĩa vụ và quyền lợi của
người lao động và người sử dụng lao động.

– Tìm hiểu các vấn đề liên
quan đến điều kiện tham gia lao động cụ thể quy định tại: Bộ Luật Lao động,
Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Tôn trọng và chấp hành các
quy định khi tham gia lao động; sẵn sàng hướng dẫn người khác một số hành vi
bị nghiêm cấm đối với người lao động; nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và cách
phòng ngừa.

Chính trị – Xã hội – Môi
trường

Học sinh Kon Tum thực
hiện quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường mạng

– Học sinh hiểu ý nghĩa của
việc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường mạng; nêu được một số quy định của
pháp luật về an ninh mạng.

– Học sinh đề xuất một số giải
pháp, biện pháp để thực hiện tốt các quy tắc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi
trường mạng.

– Học sinh có tính tự chủ,
trung thực và trách nhiệm trong việc ứng xử văn hóa, an toàn trên môi trường
mạng.

– Học sinh nhận biết các loại
tội phạm và thực trạng các tệ nạn xã hội, tội phạm ở địa phương. Học sinh nêu
được hậu quả của các tệ nạn xã hội.

– Học sinh biết phê phán, đấu
tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

– Học sinh có ý thức, trách
nhiệm trong việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong nhà trường,
tại địa phương.

– Học sinh nêu được các biểu
hiện của biến đổi khí hậu ở Kon Tum; nêu được hậu quả của biến đổi khí hậu đến
phát triển kinh tế – xã hội và môi trường địa phương; đề xuất một số giải
pháp hoặc xây dựng kế hoạch sống thích ứng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho gia
đình, trường học,… nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở địa phương.

– Rèn luyện cho học sinh kỹ
năng quan sát, phân tích, tổng hợp về tác động của biến đổi khí hậu; rèn luyện
năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề từ thực tiễn cuộc sống.

– Nâng cao trách nhiệm của học
sinh và rèn luyện một số kỹ năng sống thích ứng với biến đổi khí hậu hiện
nay.

Học sinh Kon Tum với việc
phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Học sinh Kon Tum ứng
phó với biến đổi khí hậu

LỚP
11

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền
thống

Tác phẩm tiêu biểu của
văn học Kon Tum trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945-1975)

– Nắm và nhận xét được nội
dung, nghệ thuật một số tác phẩm văn học tiêu biểu của Kon Tum thời kỳ chống
Pháp và chống Mỹ.

– Phân tích được chủ đề,
thông điệp của một số tác phẩm văn học tiêu biểu thời kỳ chống Pháp và chống
Mỹ. Bước đầu liên hệ, so sánh một số tác phẩm tiêu biểu của văn học Kon Tum với
các tác phẩm văn học Việt Nam cùng giai đoạn.

– Giáo dục tinh thần yêu quê
hương, yêu nước, tình yêu văn học, thái độ trân quý, gắn bó với con người và
mảnh đất Kon Tum.

Truyền thống đánh giặc
giữ nước và những đóng góp của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum trong hai cuộc
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

– Học sinh khái quát được
truyền thống đánh giặc bảo vệ quê hương của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon
Tum. Những thắng lợi quân sự tiêu biểu, vai trò hậu phương của Nhân dân Kon
Tum góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân cả nước trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ.

– Giải thích được nguyên nhân
hình thành truyền thống đánh giặc của Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum; chứng
minh được mối quan hệ giữa những thắng lợi quân sự của Nhân dân Kon Tum với
thắng lợi chung của Nhân dân cả nước trong sự nghiệp chống Pháp và chống Mỹ.

– Bồi dưỡng cho học sinh phẩm
chất yêu nước, trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
quê hương, đất nước hiện nay.

Giới thiệu, tìm hiểu kiến
trúc nhà Rông của một số dân tộc ở Kon Tum

– Nhận biết và hiểu đặc điểm
kiến trúc và giá trị nghệ thuật của nhà Rông ở địa phương Kon Tum.

– Biết quan sát, khám phá,
tìm hiểu nét đặc trưng, tính nghệ thuật độc đáo của từng kiến trúc nhà Rông của
từng dân tộc khác nhau ở Kon Tum; trình bày được nét độc đáo các công trình
kiến trúc tiêu biểu ở Kon Tum.

– Có ý thức bảo tồn và phát
huy các giá trị nghệ thuật của công trình kiến trúc đặc trưng của địa phương
Kon Tum.

Đệm hát các bài dân ca
bằng nhạc cụ dân tộc hoặc nhạc cụ sẵn có

– Học sinh biết chọn tiết tấu
và hòa âm đệm phù hợp với làn điệu dân ca.

– Thể hiện đúng cao độ, trường
độ, sắc thái, duy trì được tốc độ ổn định tạo nên sự hài hòa với tính chất âm
nhạc của làn điệu dân ca.

– Học sinh trân trọng, yêu
thích và phổ biến âm nhạc truyền thống địa phương.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Phát triển kinh tế du lịch
ở Kon Tum

– Nhận biết các điểm du lịch
tiêu biểu của tỉnh. Mô tả việc tổ chức và khai thác các điểm du lịch. Nhận biết
các mô hình để phát triển kinh tế du lịch tỉnh Kon Tum.

– Lập sơ đồ các điểm du lịch
nổi tiếng của tỉnh Kon Tum. Tìm hiểu các điểm du lịch Kon Tum được nhiều người
tham quan.

– Yêu quý các giá trị của những
sản phẩm du lịch địa phương. Bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Nhân lực tỉnh Kon Tum
trong thời đại mới

– Học sinh hiểu được nguồn
nhân lực; vị trí, vai trò của nguồn nhân lực trong việc phát triển kinh tế,
văn hóa, xã hội, tiềm năng nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum. Đánh giá được thực trạng
và nhu cầu cần thiết để phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum.

– Tự lập và thực hiện kế hoạch
học tập để đáp ứng yêu cầu nhân lực tỉnh Kon Tum.

– Yêu nước, yêu quê hương,
yêu con người; chăm học, chăm làm, có tinh thần tự học; sẵn sàng học hỏi và
hòa nhập.

Chính trị – Xã hội – Môi
trường

Học sinh Kon Tum với vấn
đề quốc phòng, an ninh

– Học sinh nêu được một số vấn
đề cơ bản trong chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta hiện
nay.

– Học sinh nêu được một số
công việc của bản thân phải làm để góp phần xây dựng quốc phòng, an ninh tại
địa phương.

– Học sinh có lòng yêu nước,
sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của bản thân trong việc
thực hiện chính sách quốc phòng, an ninh tại địa phương.

– Học sinh hiểu được một số nội
dung cơ bản và ý nghĩa của việc xây dựng khu dân cư văn hoá; Học sinh nêu được
các hành vi thiếu chuẩn mực văn hoá trong khu dân cư.

– Học sinh giới thiệu một số
mô hình hoặc đề xuất một số giải pháp trong việc xây dựng khu dân cư văn hóa.

– Học sinh có ý thức, trách
nhiệm trong việc xây dựng gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa tại địa
phương.

– Học sinh nêu được sự cần
thiết về phát triển bền vững ở địa phương; nêu được các vấn đề môi trường ở địa
phương ảnh hưởng đến phát triển bền vững; phân tích được một số vấn đề đặt ra
trong quá trình phát triển kinh tế theo hướng bền vững ở địa phương.

– Học sinh giới thiệu được một
số giải pháp để phát triển bền vững thông qua việc xây dựng một mô hình hoạt
động hoặc viết một bài luận, hoặc xây dựng một kế hoạch về hoạt động bảo vệ
môi trường gắn với phát triển bền vững ở địa phương.

– Học sinh có ý thức, trách
nhiệm trong mục tiêu bảo vệ môi trường với phát triển bền vững ở địa phương.

Học sinh Kon Tum với việc
xây dựng khu dân cư văn hóa tại địa phương

Môi trường và phát triển
bền vững ở Kon Tum

LỚP
12

Nội dung/Chủ đề

Yêu cầu cần đạt

Văn hóa – Lịch sử truyền
thống

Tác phẩm tiêu biểu của văn
học Kon Tum sau năm 1975

– Hiểu và nhận xét được nội
dung và nghệ thuật một số tác phẩm văn học Kon Tum sau 1975.

– Phân tích được chủ đề,
thông điệp của một số tác phẩm văn học Kon Tum sau 1975. Trình bày tư tưởng
chủ đạo của văn học sau 1975. Liên hệ, so sánh một số tác phẩm tiêu biểu của
văn học Kon Tum với các tác phẩm văn học Việt Nam cùng giai đoạn.

– Xây dựng tình yêu văn học;
yêu quí, gắn bó với con người và mảnh đất Kon Tum; hướng đến cái đẹp, cái thiện
trong cuộc sống.

Kon Tum trên con đường đổi
mới (1986-2020)

– Học sinh biết được những
thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo
dục Kon Tum đã đạt được trong công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến năm 2020; hiểu
được nguyên nhân thành công bước đầu; xác định được những khó khăn, thách thức
trong công cuộc đổi mới ở tỉnh Kon Tum hiện nay.

– Giải thích được nguyên nhân
thành công bước đầu trong công cuộc đổi mới của tỉnh Kon Tum; Chỉ ra được những
điểm phát triển của địa phương trong công cuộc đổi mới so với trước đây; Vận
dụng được kiến thức lịch sử đã học để lí giải những vấn đề thực tiễn của địa
phương.

– Bồi dưỡng cho học sinh tình
yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào đối với những thành quả đạt được và ý thức
trách nhiệm của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Giới thiệu Mỹ thuật Kon
Tum và hoạt động Mỹ thuật trong đời sống hiện nay tại địa phương

– Nắm được sự hình thành và
phát triển nền mỹ thuật Kon Tum và một số tác giả, tác phẩm hội họa, điêu khắc,
tạc tượng dân gian tiêu biểu. Hiểu được hoạt động của Mỹ thuật truyền thống,
Mỹ thuật hiện đại và Mỹ thuật đương đại trong đời sống hiện nay tại địa
phương Kon Tum.

– Trình bày được sự hình
thành và phát triển mỹ thuật Kon Tum; nêu được một số tác giả, tác phẩm hội họa
và điêu khắc; nêu được tên tuổi của một số nghệ nhân và tác phẩm tạc tượng
dân gian Kon Tum.

– Có ý thức bảo tồn và phát
huy các giá trị nghệ thuật Kon Tum.

Hòa tấu làn điệu dân ca bằng
nhạc cụ dân tộc hoặc nhạc cụ sẵn có

– Học sinh biết chọn các làn
điệu dân ca phù hợp để hòa tấu với các nhạc cụ dân tộc có sẵn.

– Lựa chọn tiết tấu và hòa âm
tương thích. Thể hiện đúng giai điệu, sắc thái của các bài dân ca qua việc
hòa tấu các nhạc cụ dân tộc sẵn có.

– Học sinh yêu thích âm nhạc
truyền thống địa phương, bảo tồn phát huy và giới thiệu rộng rãi các nhạc cụ
dân tộc với mọi người xung quanh.

Địa lí – Kinh tế – Hướng
nghiệp

Nền kinh tế tỉnh Kon
Tum trên con đường hội nhập

– Nhận biết thế nào là hội nhập
và đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum. Mô tả các vấn đề thực
hiện trong hội nhập. Đánh giá việc thực hiện và kết quả mang lại từ hội nhập.
Những khó khăn, thách thức trong thời gian đến.

– Nhận thức tiềm năng, thực
trạng tình hình kinh tế tỉnh Kon Tum. Tìm hiểu các vấn đề ký kết trong việc
thực hiện hội nhập kinh tế của tỉnh Kon Tum.

– Nhận biết giá trị của việc
thực hiện hội nhập. Trân trọng sự nỗ lực của địa phương trên con đường hội
nhập.

– Yêu nước, yêu quê hương. Biết chủ động, tự tin, tích cực tham gia một số hoạt động
hội nhập quốc tế phù hợp với bản thân và điều kiện địa phương.

Thị trường lao động ở
Kon Tum


Nêu được khái niệm về thị trường lao động, việc làm. Giải thích được các
ngành, nghề thị trường có nhu cầu. Sử dụng được các thiết bị, phương tiện để
tiếp cận, sử dụng thông tin thị trường lao động đã được công bố.


Tìm hiểu các ngành nghề hiện tại trên địa bàn tỉnh (Nông nghiệp công nghệ
cao; Công nghiệp chế biến – chế tạo; Thương mại – dịch vụ; …)
và dự báo
xu hướng việc làm trong thời gian đến của tỉnh.


Hình thành ý thức tôn trọng sự lựa chọn ngành nghề phù hợp của mỗi cá nhân và
giá trị của sự lao động; có ý thức định hướng nghề nghiệp cho bản thân, có
khát vọng lập thân lập nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa
phương; Sẵn sàng tham gia truyền thông về thị trường lao động và việc làm cho
cộng đồng, xã hội.

Chính trị – Xã hội – Môi
trường

Học sinh Kon Tum thực
hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các
dân tộc ở địa phương

– Học
sinh nêu được một số chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta
hiện nay về thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn
nhau giữa các dân tộc ở địa phương.

– Học
sinh giới thiệu được các hoạt động về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tỉnh Kon Tum để xây dựng quê hương phát triển và hội nhập quốc tế.

– Học
sinh có lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong
cộng đồng các dân tộc anh em.

Học sinh Kon Tum với việc
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương

– Học sinh nêu được một số
chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

– Học sinh nhận biết và phê
phán, đấu tranh loại bỏ một số hành vi hoạt động mang tính mê tín dị đoan, vi
phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo
tại địa phương.

– Học sinh có ý thức tôn trọng,
có trách nhiệm bảo vệ đúng pháp luật các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong
cộng đồng các dân tộc anh em

Học sinh Kon Tum với
các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương

– Học sinh kể tên và cách thức
tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và nêu được lợi ích của các hoạt động
bảo vệ môi trường ở địa phương; nêu được một số quy định của pháp luật về hoạt
động bảo vệ môi trường.

– Đề xuất được một số biện
pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường như xây dựng và thực hiện kế hoạch
hoặc dự án hoạt động tuyên truyền, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường.

– Học sinh có tinh thần trách
nhiệm và tính chủ động, tích cực vận động người khác tham gia các hoạt động bảo
vệ môi trường tại địa phương.

VI. PHƯƠNG
PHÁP GIÁO DỤC

1. Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
trung học vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức dạy học tích cực nhằm
phát huy tối đa tính tự giác, sáng tạo của học sinh.

2. Tăng cường hoạt động thực
hành, ứng dụng những điều đã học để phát hiện và giải quyết những vấn đề có thực
trong đời sống địa phương.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin, sử dụng hợp lí và có hiệu quả các thiết bị dạy học như: mô hình hiện
vật, tranh lịch sử, ảnh, băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử,…; bản
đồ, sơ đồ, các bản thống kê, so sánh,…; phim video; các phiếu học tập có các
nguồn sử liệu; phần mềm dạy học,… nhằm minh họa bài giảng của giáo viên và hỗ
trợ các hoạt động học tập của học sinh.

4. Được tổ chức trong và ngoài
khuôn viên nhà trường, đặc biệt gắn với môi trường, cuộc sống, di tích lịch sử,
danh lam thắng cảnh,… ở địa phương. Kết hợp hài hòa hoạt động cá nhân, nhóm,
lớp, trường.

5. Một số phương pháp và hình
thức tổ chức chủ yếu:

– Tổ chức chủ đề trải nghiệm;

– Tổ chức chủ đề theo dự án học
tập;

– Tổ chức chủ đề theo mô hình
STEM.

VII. ĐÁNH
GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

1. Mục tiêu đánh giá là cung cấp
thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của
nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum và sự tiến bộ của học sinh để nhà trường hướng dẫn,
điều chỉnh hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh.

2. Căn cứ đánh giá là yêu cầu cần
đạt về phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù của nội dung GDĐP
được qui định trong Chương trình tổng thể và nội dung GDĐP.

3. Tăng cường đánh giá các kĩ
năng của học sinh như: làm việc với bảng số liệu, tranh ảnh, quan sát, thu thập,
xử lí và hệ thống hóa thông tin, sử dụng các dụng cụ học tập ngoài trời, sử dụng
công nghệ và thông tin truyền thông trong học tập,… Đánh giá khả năng vận dụng
tri thức vào những tình huống cụ thể, không lấy việc kiểm tra khả năng tái hiện
kiến thức nội dung GDĐP làm trung tâm của việc đánh giá.

4. Đa dạng hóa các hình thức
đánh giá, tăng cường đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các
hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh
giá qua hồ sơ học tập, sản phẩm học tập; đánh giá qua báo cáo kết quả thực hiện
dự án học tập, báo cáo kết quả thực hành, bài thuyết trình về kết quả thực hiện
nhiệm vụ học tập. Tạo điều kiện để học sinh được tham gia vào quá trình đánh
giá kết quả giáo dục.

5. Kết quả giáo dục được đánh
giá bằng các hình thức định tính và định lượng thông qua đánh giá thường xuyên,
định kì, trên cơ sở đó tổng hợp việc đánh giá chung về phẩm chất, năng lực và sự
tiến bộ của học sinh.

VIII. GIẢI
THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải thích thuật ngữ

a) Thuật ngữ Văn hóa

– Phương tiện giao tiếp phi
ngôn ngữ
là những hình ảnh, số liệu, đồ thị, bảng biểu,… góp phần biểu
nghĩa trong giao tiếp.

– Thể loại văn học là mỗi
loại văn bản văn học bao gồm nhiều thể loại như: Thần thoại, cổ tích, truyền
thuyết, câu đố,…

Văn hóa là “một hệ thống
hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua
quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường
tự nhiên và xã hội.” (Trần Ngọc Thêm (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục,
tr.10).

Lời nói vần là “nằm
trong ranh giới giữa ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ văn chương, vừa là lời nói hằng
ngày vừa được tổng kết lại như một dạng phương ngôn. Trong lời nói vần những
hình thức ví von, so sánh, lối nói giàu hình ảnh nhịp điệu là đặc trưng nổi bật…
Lời nói vần thường gồm một vài dòng, tạo thành cụm câu mang nghĩa trọn vẹn, cấu
trúc hài hòa, cân xứng. Tên gọi của nó xác định đây là hình thức lời nói có vần
điệu thường là chữ cuối cùng của dòng trên hợp vần với một chữ ở giữa dòng tiếp
theo ”. (Nguyễn Việt Hùng (2012), “Folkore ngôn từ người Mơnông-những quan sát
bước đầu”, Tạp chí Nguồn sáng dân gian, số 01).

Di tích lịch sử – văn hóa
công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc
công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. (Điều 4, Luật Di
sản văn hóa hợp nhất 2013).

Danh lam thắng cảnh
cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với
công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. (Điều 4, Luật Di sản
văn hóa hợp nhất 2013).

b) Thuật ngữ Xã hội

Văn hóa ứng xử là một
biểu hiện của giao tiếp, là sự phản ứng của con người trước sự tác động của người
khác với mình trong một tình huống nhất định được thể hiện qua thái độ, hành
vi, cử chỉ, cách nói năng của con người nhằm đạt kết quả tốt trong m ối quan hệ
giữa con người với nhau. Văn hóa ứng xử chính là những đặc điểm tính cách của
cá nhân được thể hiện qua thái độ, hành vi, cử chỉ, lời nói của từng cá nhân
trong giao tiếp xã hội.

Hành vi là một chuỗi
các hành động lặp đi lặp lại.

Thái độ là một trạng
thái cảm xúc được thể hiện thành hành vi của con người. Thông qua các hành vi về
mặt cử chỉ, lời nói, hành động, cử chỉ và nét mặt; họ thực hiện việc phát biểu,
nhật xét và đánh giá, cũng như phản ứng với thế giới xung quanh.

Hủ tục là phong tục, tập
quán đã lỗi thời, lạc hậu.

Quy tắc ứng xử là các
chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức… trong thi hành nhiệm vụ và
trong quan hệ xã hội do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc
thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và được công khai để nhân dân giám
sát việc chấp hành.

Đạo đức là hệ thống
quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của
mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Chuẩn mực đạo đức là một
hệ thống các nguyên tắc có ảnh hưởng chi phối hành vi đạo đức được chấp nhận bởi
xã hội. Chúng là hệ thống các phương pháp, cách thức thực hiện một việc gì đó
theo một quy tắc chính thức được chấp nhận rộng rãi và có tác dụng điều chỉnh
hành vi xã hội của một cá nhân, nhóm người hay xã hội.

Hành vi đạo đức là những
cử chỉ, những việc làm của con người trong các mối quan hệ xã hội phù hợp với ý
thức đạo đức, với các chuẩn mực và các giá trị đạo đức.

Pháp luật là hệ thống
những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực
hiện bằng quyền lực nhà nước.

Tệ nạn xã hội là một
hiện tượng xã hội tiêu cực, có tính phổ biến, biểu hiện bằng những hành vi sai
lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm trọng trong đời sống
cộng đồng.

Ma túy là các chất có
nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, khi được đưa vào cơ thể con người nó có tác dụng
làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý của người đó, nếu lạm dụng ma túy,
con người sẽ lệ thuộc vào nó, khi đó gây tổn thương và nguy hại cho người sử dụng
và cộng đồng.

Bạo lực học đường
những hành vi cố ý sử dụng vũ lực hoặc quyền lực của học sinh hoặc giáo viên đối
với những học sinh, giáo viên hoặc những người khác và ngược lại. Đó có thể là
những hành vi bạo lực về thể xác, tinh thần, tình dục, ngôn ngữ… c ó thể gây ra
tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể xác.

Bảo hiểm xã hội là một
trong những chính sách an sinh hữu ích đối với người lao động. Con người muốn tồn
tại và phát triển cần có hoạt động lao động do đó xuất hiện mối quan hệ giữa
người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Ngoài tiền lương hàng tháng thì đơn
vị sử dụng lao động sẽ phải chi trả một khoản tiền khi người lao động ốm đau
hay mất việc.

Bảo hiểm y tế là loại
hình bảo hiểm thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người mua bảo
hiểm y tế sẽ được chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí thăm khám, điều trị, phục
hồi sức khỏe,… nếu không may xảy ra tai nạn, ốm đau.

Bảo hiểm thất nghiệp
một chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc
làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở
đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (Khoản 4 Điều 3 Luật việc làm 2013).

c) Thuật ngữ Lịch sử

– Nguyên thủy là thời kì
đầu tiên của xã hội, bắt đầu từ khi con người và xã hội xuất hiện đến lúc xã hội
phân chia thành giai cấp và Nhà nước ra đời.

– Các dân tộc thiểu số tại
chỗ
là các dân tộc ít người đã sinh sống từ lâu đời trên địa bàn Kon Tum.
d) Thuật ngữ Địa lí

Địa lí tự nhiên là một
nhánh chính của khoa học địa lí, nghiên cứu một cách tổng hợp các thành phần cấu
thành nên vỏ địa lí của Trái Đất cũng như các bộ phận riêng biệt của Trái Đất.
Địa lí tự nhiên thường được phân chia thành địa lí tự nhiên đại cương nghiên cứu
các quy luật chung của vỏ địa lí và các khoa học địa lí tự nhiên bộ phận nghiên
cứu các địa quyển (như Địa mạo học nghiên cứu về địa hình; Khí hậu học và Khí
tượng học nghiên cứu về khí quyển; Thuỷ văn học nghiên cứu về sông, hồ, nước ngầm;
Thổ nhưỡng học nghiên cứu về lớp đất; Địa lí sinh vật nghiên cứu về các quần xã
thực vật và động vật, các hệ sinh thái,…). Các địa hệ thống (các tổng hợp thể
lãnh thổ địa lí tự nhiên) là đối tượng nghiên cứu của Cảnh quan học và phân
vùng địa lí tự nhiên.

Địa lí kinh tế – xã hội
một nhánh chính của khoa học địa lí, nghiên cứu sự tổ chức lãnh thổ đời sống xã
hội ở các nước, các vùng, các địa phương khác nhau. Địa lí kinh tế – xã hội bao
gồm địa lí dân cư, địa lí kinh tế và địa lí xã hội.

Địa lí dân cư là một
khoa học trong địa lí kinh tế – xã hội, nghiên cứu các quy luật và các đặc điểm
không gian hình thành và phát triển của cơ cấu dân cư hiện đại và của các điểm
dân cư trong các điều kiện tự nhiên, lịch sử, kinh tế và xã hội khác nhau.

Các công cụ địa lí
các phương tiện được sử dụng trong quá trình học tập, nghiên cứu địa lí. Số lượng
công cụ địa lí ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong điều kiện của cách mạng công
nghệ. Trong học tập địa lí, các công cụ sau đây được sử dụng rộng rãi: atlat địa
lí và các loại bản đồ, lược đồ, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu, tranh ảnh, dụng cụ
học tập ngoài trời,… Kĩ năng sử dụng các công cụ địa lí là một trong những nền
tảng quan trọng để hình thành các năng lực địa lí.

đ) Thuật ngữ Kinh tế

Làng nghề là một đơn vị
hành chính cổ xưa mà cũng có nghĩa là một nơi quần cư đông người, sinh hoạt có
tổ chức, có kỉ cương tập quán riêng theo nghĩa rộng. Làng nghề không những là một
làng sống chuyên nghề mà cũng có hàm ý là những người cùng nghề sống hợp quần
thể để phát triển công ăn việc làm.

Năng lượng tái tạo
năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn
như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt.

Khu kinh tế cửa khẩu
một không gian kinh tế xác định, gắn với của khẩu quốc tế hay cửa khẩu chính của
quốc gia, có dân cư sinh sống và được áp dụng những cơ chế, chính sách phát triển
đặc thù, phù hợp với đặc điểm từng địa phương sở tại nhằm mang lại hiệu quả
kinh tế – xã hội cao nhất.

e) Thuật ngữ Môi trường

– Môi trường là tập hợp
tất cả các yếu tố tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người, ảnh hưởng tới con
người và tác động đến các hoạt động sống của con người như: không khí, nước, độ
ẩm, sinh vật, xã hội loài người và các thể chế.

– Ô nhiễm môi trường
hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lý, hóa học,
sinh học của môi trường bị thay đổi gây tác hại tới sức khỏe con người và các
sinh vật khác.

– Biến đổi khí hậu đề cập
đến sự thay đổi trạng thái của khí hậu có thể được xác định (ví dụ: bằng cách sử
dụng các kiểm tra thống kê) bằng các thay đổi về trung bình hoặc sự biến đổi của
các tính chất của nó và tồn tại trong một thời gian dài, thường là hàng thập kỷ
hoặc lâu hơn. Biến đổi khí hậu có thể là do các quá trình tự nhiên hoặc các tác
động bên ngoài như chu kỳ mặt trời, p hun trào núi lửa và thay đổi nhân tạo
liên tục trong thành phần của khí quyển hoặc sử dụng đất (IPCC). UNFCC định
nghĩa “biến đổi khí hậu là một sự thay đổi của khí hậu được quy cho trực tiếp
hoặc gián tiếp đến hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển
toàn cầu và ngoài sự biến đổi khí hậu tự nhiên quan sát được trong các khoảng
thời gian so sánh”.

– Đa dạng sinh học là sự
phong phú về nguồn gen, về giống, loài sinh vật và hệ sinh thái trong tự nhiên.

g) Thuật ngữ Hướng nghiệp

Nghề là công việc
chuyên làm theo sự phân công lao động của xã hội (thường phải do rèn luyện, học
tập mới có).

Ngành là hệ thống cơ
quan chuyên môn của nhà nước từ trung ương đến địa phương (ngành bưu chính viễn
thông, cơ quan liên ngành); lĩnh vực hoạt động về chuyên môn, khoa học, văn
hoá, kinh tế (ngành công nghiệp, ngành kinh tế, ngành dệt may).

Tư vấn là góp ý kiến về
những vấn đề được hỏi đến, nhưng không có quyền quyết định.

Nhân lực là sức người,
về mặt sử dụng trong lao động sản xuất.

Năng lực là khả năng,
điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó; phẩm
chất tâm sinh lí và trình độ chuyên môn tạo cho con người khả năng hoàn thành một
loại hoạt động nào đó với chất lượng cao.

Hướng nghiệp là các hoạt
động giáo dục nhằm hỗ trợ học sinh chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với khả năng của
cá nhân, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các lĩnh vực nghề nghiệp (thị
trường lao động) ở cấp độ địa phương và quốc gia.

2. Từ ngữ thể hiện mức độ
đáp ứng các yêu cầu cần đạt

Nội dung GDĐP tỉnh Kon Tum cấp
trung học sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về
năng lực của học sinh. Một số động từ được sử dụng ở các mức độ khác nhau nhưng
trong mỗi trường hợp thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể.
Trong bảng liệt kê dưới đây, đối tượng, yêu cầu cụ thể của mỗi hành động được
chỉ dẫn bằng các từ ngữ khác nhau đặt trong ngoặc đơn.

Trong quá trình dạy học, đặc biệt
là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên có thể dùng những
động từ nêu trong bảng liệt kê hoặc thay thế bằng các động từ có nghĩa tương
đương cho phù hợp với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh.

Mức độ

Động từ mô tả mức độ

Biết

– Kể tên được; nêu được; phát
biểu được định nghĩa; liệt kê được; ghi lại/kể lại được;…

– Xác định được; đặt đúng vị
trí; điền; nối; nối cặp,…

– Tìm kiếm thông tin; tìm kiếm,…

Hiểu

– Trình bày được; nêu/trình
bày được; đọc bản đồ, mô tả hình vẽ, sơ đồ; vẽ biểu đồ đơn giản; lập được; mô
tả được; sử dụng lược đồ, sơ đồ; giới thiệu được,…

– Phân tích được tác động, mối
quan hệ qua lại và quan hệ nhân quả; phân tích được nguyên nhân thành công
hay thất bại trình bày được mối quan hệ các hiện tượng và đối tượng,…

– Phân biệt được; xếp thứ tự
từ cao xuống thấp; nhận định; phân nhóm/lựa chọn được các đối tượng; đánh giá
được,…

Vận dụng

– Xác định; tìm hiểu về một vấn
đề, một chủ đề lịch sử và địa lí; liên hệ thực tế địa phương; đặt câu hỏi về
một vấn đề; khám phá,…

– Trình bày được một số biện
pháp; vận dụng được điều đã học vào trường hợp cụ thể, hoàn cảnh cụ thể; đề
xuất được (giải pháp); đưa ra được (khuyến nghị).

– Xây dựng/vẽ được lược đồ
trí nhớ để tổng kết nội dung bài học, biểu đồ thích hợp, sơ đồ hoá một hiện
tượng, quá trình, mối quan hệ nhân quả; xây dựng được hồ sơ tư liệu về một vấn
đề; đọc Atlat khai thác thông tin từ các trang bản đồ khác nhau để trình bày
được một vấn đề về sự phát triển và phân bố một ngành kinh tế, về đặc điểm tự
nhiên, kinh tế – xã hội của một lãnh thổ; viết được một báo cáo ngắn trên cơ
sở thu thập và phân tích, tổng hợp thông tin từ các nguồn khác nhau; thuyết
trình được về một vấn đề bằng PowerPoint (là kết quả làm việc cá nhân hay làm
việc nhóm); tranh luận (về một vấn đề); lên kế hoạch (một chuyến tham quan học
tập trong ngày dưới sự chỉ dẫn của giáo viên); thiết kế được (một áp phích về
bảo vệ môi trường),…

3. Thời lượng thực hiện
chương trình

Thời lượng thực hiện chương
trình là 35 tiết/lớp/năm học.

Thời lượng dành cho các lĩnh vực
được dự kiến trong bảng sau:

3.1. Số tiết dạy học theo
lĩnh vực của mỗi khối lớp

Khối lớp

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp

Chính trị – Xã hội – Môi trường

Kiểm tra, đánh giá

Tổng số tiết/khối

Lớp 6

15

9

9

2

35

Lớp 7

15

9

9

2

35

Lớp 8

15

9

9

2

35

Lớp 9

14

11

8

2

35

Lớp 10

14

11

8

2

35

Lớp 11

14

11

8

2

35

Lớp 12

14

11

8

2

35

Tổng

101

71

59

14

245

3.2. Số tiết theo mạch kiến
thức mỗi khối lớp cấp THCS

Mạch kiến thức

Lĩnh vực

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Văn học

5

5

5

5

Lịch sử

4

4

4

4

Âm nhạc

3

3

3

3

Mĩ thuật

3

3

3

2

Địa lí – Kinh tế – Hướng nghiệp

Địa lí

5

5

5

6

Kinh tế – Hướng nghiệp

4

4

4

5

Chính trị – Xã hội – Môi trường

Chính trị – Xã hội

6

6

6

6

Môi trường

3

3

3

2

Kiểm tra, đánh giá cuối kì

2

2

2

2

3.3. Số tiết theo mạch kiến
thức mỗi khối lớp cấp THPT

Mạch kiến thức

Lĩnh vực

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

Văn hóa – Lịch sử truyền thống

Văn học

5

5

5

Lịch sử

4

4

4

Âm nhạc

3

3

3

Mĩ thuật

2

2

2

Địa lí, Kinh tế, Hướng nghiệp

Địa lí

6

6

6

Kinh tế – Hướng nghiệp

5

5

5

Chính trị – xã hội – Môi trường

Chính trị – xã hội

6

6

6

Môi trường

2

2

2

Kiểm tra, đánh giá cuối kì

2

2

2

4. Yêu cầu lựa chọn tài liệu,
thiết bị dạy học

Sử dụng nguồn tài liệu chính thống
được thẩm định về mặt khoa học và được công nhận như Luật Di sản văn hóa, các
văn bản pháp quy về văn hóa, các giáo trình cơ sở văn hóa hiện hành, địa chí
Kon Tum, cập nhật số liệu thống kê của cơ quan thống kê tỉnh. Sử dụng tranh ảnh,
phim, video về văn hóa được trưng bày trong các bảo tàng quốc gia và địa
phương. Các tài liệu, tranh ảnh sưu tầm về văn hóa địa phương cần được thẩm định
trước khi đưa vào dạy học. Tài liệu phù hợp với yêu cầu nội dung và thời lượng
học tập được quy định chương trình. Khuyến khích học sinh sưu tầm tài liệu, hiện
vật, tác phẩm văn học dân gian địa phương.

Các bản đồ (hành chính tỉnh Kon
Tum, Tây Nguyên, Việt Nam) phù hợp với nội dung từng chủ đề của từng lớp học và
phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh; bản đồ đường đến các di tích liên
quan trong chương trình… Tranh lịch sử, ảnh tư liệu (v ề hiện vật, di tích,
băng ghi âm lời nói của các nhân vật lịch sử…).

Các bản đồ giáo khoa treo tường
(tỉnh, huyện, thành phố) phù hợp với nội dung từng chủ đề của từng lớp học và
phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh. Các tranh ảnh, sơ đồ, lược đồ, các
video clip được biên tập cho mục đích giáo dục, phù hợp với nội dung của từng
chủ đề. Các dụng cụ, thiết bị thông thường để quan sát tự nhiên.

Tài liệu, tư liệu (niên giám thống
kê, số liệu kinh tế – xã hội,…); tranh ảnh về các sự vật, hiện tượng kinh tế
– xã hội.

Đồ dùng để trình diễn, hướng dẫn:
Video clip về các nội dung giáo dục; phần mềm về hướng nghiệp; dụng cụ lao động
phù hợp với hoạt động lao động. Bộ tranh về các nghề, làng nghề truyền thống; bảng
trắc nghiệm nhân cách; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động.

Tranh, ảnh: Các cuộc thi ảnh về
môi trường và con người,…

Vi deo clip: Các hiện tượng biến
đổi khí hậu, tác động của ô nhiễm môi trường đến đời sống, công tác bảo tồn đa
dạng sinh học của địa phương,…

Các công cụ hỗ trợ giảng dạy hiệu
quả./.

 

 

Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file