Tải Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 664/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 664/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày
9 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính
nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg
ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số
09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ
quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 2153/KH-UBND
ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh
Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch
tại Tờ trình số 07/TTr-SDL ngày 27/02/2020 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND
tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết
định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ
báo cáo định kỳ được công bố tại Quyết định này, giao các các cơ quan, đơn vị
thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông có
trách nhiệm cập nhật, hoàn thiện phần mềm báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin
báo cáo tỉnh Quảng Bình theo Danh mục chế độ báo cáo đã được công bố tại Quyết
định này, đáp ứng các quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của
Chính phủ và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin báo
cáo của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Kế hoạch của Thủ tướng
Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 và Kế hoạch
số 2153/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh.

2. Sở Du lịch có trách nhiệm kịp thời
trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục chế độ báo cáo định kỳ khi
các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo định kỳ có sự thay đổi
sau thời điểm Quyết định này được ban hành.

3. Các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức
liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông
để tổ chức thực hiện báo cáo điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng
Bình theo Kế hoạch số 2153/KH-UBND .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Cục KS TTHC – VPCP;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Cổng thông tin điện tử tỉnh QB;
– Lưu: VT, TH, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Hoàng

DANH MỤC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH QUẢNG
BÌNH
(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày  
 /3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Tên báo cáo

Văn bản QPPL
quy định báo cáo

Ghi chú

A

DO CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

1

Kết quả kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp kinh
doanh lưu trú du lịch hàng tháng

Thông tư số 26/2014/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2014 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng
đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp
phép

 

2

Kết quả kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp kinh
doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch hàng tháng

 

3

Tình hình đầu tư phát triển cơ sở của các doanh
nghiệp kinh doanh du lịch (báo cáo năm)

 

4

Báo cáo công tác du lịch tháng

Thông tư 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức
năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

5

Báo cáo công tác du lịch quý

 

6

Báo cáo công tác du lịch 6 tháng

 

7

Báo cáo công tác du lịch năm

 

B

DO UBND TỈNH QUY ĐỊNH

 

Không

 

NỘI
DUNG CỦA TỪNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ DU
LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH

I. Báo cáo kết quả kinh doanh của
cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch hàng tháng

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo cáo kết quả kinh
doanh của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch hàng tháng.

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo cáo:

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng
đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp
phép.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Thống kê số lượng khách do cơ sở lưu trú phục vụ
(khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở).

– Công suất sử dụng phòng.

– Doanh thu của cơ sở kinh doanh lưu trú.

– Số lao động trực tiếp hoạt động du lịch tại cơ sở.

– Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu (theo
quốc tịch khách quốc tế đến).

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các cơ sở, doanh
nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo thống kê được gửi tới nơi nhận bằng cả hai
hình thức thể hiện bằng văn bản và phải có chữ ký, đóng dấu của thủ trưởng đơn
vị và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử) cho đơn vị nhận báo cáo hoặc
qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10 tháng sau của
tháng báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/01 tháng.

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo: Tính từ ngày 01
đến ngày cuối của tháng báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:

Mẫu
số 01.T/DL-DN ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày
31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo cáo:

Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch
trên địa bàn tỉnh thống kê báo cáo gửi Sở Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Biểu số: 01.T/DL-DN

Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT- BVHTTDL
ngày 31/12/2014

Ngày báo cáo: Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo.

KẾT QUẢ KINH DOANH CƠ SỞ

Tháng …. Năm …

Đơn vị báo cáo:

Cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Du lịch

Tên cơ sở ………………………………………………………………….
số thuế

Địa chỉ
………………………………………………………………………….

Loại hình doanh nghiệp
…………………………………………………………………

Cơ quan chủ quản:………………………………………………………………………..

Điện thoại:
……………………………………..Fax: …………………………
Email: ……………………..

Giấy phép hoạt động du lịch:
…………………………………………………………

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mã số

Số thực hiện kỳ
trước

Số thực hiện kỳ
báo cáo

Lũy kế từ đầu
năm

Lũy kế so với
cùng kỳ năm trước

A

B

C

1

2

3

4= (%)

1. Khách do cơ sở lưu trú phục vụ (khách có
nghỉ qua đêm tại cơ sở)

1.1. Số lượt khách phục vụ

Lượt

01

 

 

 

 

– Khách quốc tế đến

Lượt

02

 

 

 

 

– Khách du lịch nội địa

Lượt

03

 

 

 

 

1.2. Tổng số ngày lưu trú của khách (số đêm lưu
trú):

Đêm

04

 

 

 

 

– Khách quốc tế đến

Đêm

05

 

 

 

 

– Khách du lịch nội địa

Đêm

06

 

 

 

 

2. Công suất sử dụng phòng (07)=(08) /
(09)*100

%

07

 

 

 

 

– Tổng số ngày phòng đã bán

Đêm

08

 

 

 

 

– Tổng số ngày phòng sẵn có để bán

Đêm

09

 

 

 

 

3. Doanh thu

Triệu đ

10

 

 

 

 

– Dịch vụ lưu trú

Triệu đ

11

 

 

 

 

– Dịch vụ ăn uống

Triệu đ

12

 

 

 

 

– Dịch vụ khác

Triệu đ

13

 

 

 

 

4. Số lao động trực tiếp hoạt động du lịch

Người

14

 

 

 

 

– Hoạt động lưu trú

Người

15

 

 

 

 

– Hoạt động ăn uống

Người

16

 

 

 

 

– Khác

Người

17

 

 

 

 

5. Số lượng khách của 10 thị trường hàng đầu
(theo quốc tịch khách quốc tế đến)

 

 

 

 

– …….

Người

18

 

 

 

 

– …….

Người

19

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…….Ngày …
tháng … năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU
BÁO CÁO THỐNG KÊ

Biểu
số 01.T/DL-DN: Kết quả kinh doanh cơ sở

Áp dụng cho các cơ sở kinh doanh lưu
trú du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

1. Nội dung

Tổng hợp kết quả kinh doanh của cơ sở
lưu trú du lịch.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

– Tên cơ sở: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng
chữ in hoa tên của doanh nghiệp đúng theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Mã số thuế của doanh nghiệp: Ghi mã
số thuế 10 số của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ doanh nghiệp: Ghi địa chỉ
trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ theo danh mục hành chính, số điện
thoại, fax, email lấy theo số của đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm chính với
số liệu ghi trong báo cáo).

– Loại hình doanh nghiệp: Ghi rõ tên
loại hình doanh nghiệp.

– Cơ quan chủ quản: Ghi cơ quan,
ngành quản lý trực tiếp đơn vị.

– Điện thoại, Fax và Email:

– Giấy phép hoạt động du lịch: Ghi giấy
phép hoạt động, tiêu chuẩn xếp hạng, loại hình hoạt động hoặc các giấy tờ khác
do ngành Du lịch cấp.

Chú ý:

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở
cùng trên địa bàn và cùng hạng, hạch toán khai thuế chung thì khai cùng trên 1 phiếu,
nếu hạch toán khai thuế riêng thì khai phiếu khác nhau. Nếu cơ sở xếp hạng khác
nhau thì khai phiếu khác nhau.

Cột A: Tên chỉ tiêu và phân tổ:

Chỉ tiêu 1: Khách do cơ sở lưu trú phục
vụ (khách có nghỉ qua đêm tại cơ sở)

Phân tổ 1.1. Tổng số lượt khách phục
vụ (chia theo nhóm khách)

– Số lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch
phục vụ được tính khi đón khách, bắt đầu vào sử dụng dịch vụ cho đến khi trả
phòng.

Nếu một khách đến thuê sử dụng nhiều
phòng, nhiều dịch vụ cùng lúc thì chỉ được tính là một lượt khách.

Nếu một người khách đến thuê phòng dịch
vụ nhiều lần tại các thời điểm khác nhau thì mỗi lần khách đến được xác định là
một lượt khách.

Trường hợp khách đến thuê phòng theo giờ
có trả tiền thì không tính lượt khách.

Trường hợp khách không thuê phòng, hoặc
chỉ thuê các dịch vụ hỗ trợ như phòng hội thảo, ăn uống, … thì không tính lượt
khách.

Trường hợp khách đến đăng ký thuê phòng
ngủ qua đêm (đã thanh toán tiền phòng) nhưng vì một lý do nào đó không ngủ lại
đêm tại cơ sở thì người khách này vẫn được tính là khách có ngủ qua đêm.

Trường hợp khách của đơn vị này giới
thiệu, chuyển giao cho các đơn vị khác thì khách thuê buồng ngủ ở đâu thì đơn vị
đó được tính.

Dòng (01)=(02)+(03)

Phân tổ 1.2: Tổng số ngày khách (số
đêm lưu trú)

Tổng số ngày khách: Được tính là tổng
số đêm lưu trú tại khách sạn của tất cả các khách trong kỳ báo cáo.

Số ngày khách được tính theo số lượt
khách đến, không tính theo phòng. Ví dụ: Cơ sở bán phòng đôi cho 1 khách lưu
trú 2 ngày thì tổng số ngày khách là 2. Nếu bán phòng đôi cho 2 khách lưu trú 2
ngày thì tổng số ngày khách là 4.

Trường hợp khách ở qua thời điểm của
kỳ báo cáo thì số lượt khách chỉ tính 1 lần tại thời điểm khách đến, số ngày
khách được chia theo mốc kỳ báo cáo, ngày lưu trú của kỳ nào sẽ tính cho kỳ đó.
Ví dụ: 1 khách lưu trú từ ngày 28 tháng trước đến ngày 2 tháng sau, thì về lượt
khách, chỉ tính cho tháng trước là thời điểm khách đến, tháng sau không tính lượt
cho khách này. Về số ngày khách thì tháng trước tính từ 28 đến hết tháng, tháng
sau số ngày khách tính từ mồng 1 đến ngày khách trả phòng.

Tổng số ngày khách: Được chia theo
khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa. Dòng (04)=(05)+(06)

Chỉ tiêu 2: Công suất sử dụng phòng tại
các cơ sở lưu trú du lịch.

Phòng lưu trú du lịch là một đơn vị
nhỏ nhất, được sử dụng để cho thuê với mục đích lưu trú của khách du lịch. Kết
cấu trang bị trong phòng được quy định tiêu chuẩn tương xứng với từng hạng sao
của cơ sở lưu trú.

Chú ý: Không được tự đặt xếp hạng cho
phòng lưu trú khác với xếp hạng do cơ quan quản lý cấp phép.

Trường hợp các phòng xuống cấp, không
đạt tiêu chuẩn xếp hạng của cơ sở lưu trú thì không được thống kê.

Công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu
trú du lịch

Công suất phòng

=

Tổng số ngày phòng đã bán được trong kỳ (đêm lưu
trú)

X

100

Tổng số ngày phòng sẵn có để bán trong kỳ

Dòng (07)=(08) / (09) * 100

– Tổng số ngày phòng đã bán được trong
kỳ (đêm lưu trú) là tổng số ngày (đêm lưu trú) của các phòng đã sử dụng cho
khách thuê trong kỳ báo cáo (Ghi theo phiếu hướng dẫn thống kê ghi sổ).

– Tổng số ngày phòng sẵn có để bán
trong kỳ là tổng số ngày phòng sẵn có để bán, dù bán được hay không (thường là
tổng số phòng nhân với tổng số ngày của kỳ báo cáo).

Chỉ tiêu 3: Doanh thu tại cơ sở lưu
trú là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong thời gian kỳ
báo cáo (tháng, quý, năm) phát sinh từ các hoạt động kinh doanh dịch vụ của
doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận thanh toán.

Dòng (10)=(11)+(12)+(13)

Chỉ tiêu 4: Tổng số lao động trực tiếp
hoạt động du lịch của cơ sở là tổng số lao động của cơ sở hoạt động du lịch, do
cơ sở trực tiếp quản lý sử dụng, có hợp đồng lao động và trả lương hàng tháng
(không tính lao động hợp đồng thời vụ, lao động bán thời gian…).

Dòng (14)=(15)+(16)+(17)

Chỉ tiêu 5: Số lượng khách của 10 thị
trường hàng đầu: Ghi 10 quốc tịch có khách đến lưu trú nhiều nhất (tháng báo
cáo).

Chú ý:

– Đối với dịch vụ lưu trú: Hoạt động
cho thuê nhà ở dài ngày (tháng, năm) và hoạt động cho thuê văn phòng không được
coi là hoạt động thuộc dịch vụ lưu trú, các hoạt động đó thuộc phạm vi của hoạt
động cho thuê bất động sản

Cột B: Đơn vị tính;

Cột C: Mã số: Chỉ tiêu có đánh mã thì
thống kê, không đánh mã không thống kê;

Cột 1: Số thực hiện kỳ trước là số của
tháng trước tháng báo cáo;

Cột 2: Số thực hiện trong kỳ là số thống
kê tháng báo cáo;

Cột 3: Lũy kế từ đầu năm là số cộng từ
tháng 01 đến tháng báo cáo;

Cột 4: Lũy kế so với cùng kỳ năm trước
là tỷ lệ % lũy kế đến tháng báo cáo so với lũy kế cùng kỳ năm trước;

– Báo cáo tháng:

Tháng 1: Cột “Số thực hiện kỳ trước”
là số của tháng 12 năm trước. Cột 3 “Lũy kế từ đầu năm” bằng Cột 2 “Số thực hiện
kỳ báo cáo”.

Tháng 12: Cột 3 “Lũy kế từ đầu năm”
là số cả năm.

3. Nguồn số liệu

– Thống kê ghi sổ của doanh nghiệp;

– Số liệu Báo cáo tài chính tháng,
quý, năm.

II. Báo cáo kết quả
kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du
lịch hàng tháng

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Kết quả
kinh doanh của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du
lịch hàng tháng.

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày
31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê
cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch
quản lý, cấp phép.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Thống kê số lượng khách phục vụ và
doanh thu của cơ sở.

– Số lao động trực tiếp hoạt động du
lịch tại cơ sở.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các
cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo thống kê được gửi tới nơi nhận
bằng cả hai hình thức thể hiện bằng văn bản và phải có chữ ký, đóng dấu của thủ
trưởng đơn vị và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử) cho đơn vị nhận
báo cáo hoặc qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
10 tháng sau của tháng báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/01
tháng.

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 01 đến ngày cuối của tháng báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:

Mẫu số 02.T/DL-DN ban hành kèm theo Thông tư số
26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh lữ
hành, vận chuyển, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thống kê báo cáo gửi Sở
Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Biểu số: 02.T/DL-DN

Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014;

Ngày báo cáo: Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo

KẾT QUẢ KINH DOANH CƠ SỞ

Tháng…..năm ..…

Đơn vị báo cáo:

Cơ sở kinh doanh lữ hành, vận chuyển, khu, điểm
du lịch

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Du lịch

Tên cơ sở ……………………………………………………………..
số thuế

Địa chỉ
………………………………………………………………………….

Loại hình doanh nghiệp
…………………………………………………………………

Cơ quan chủ quản:………………………………………………………………………..

Điện thoại:
……………………………………Fax:………………………..Email:
………………………….

Giấy phép hoạt động du lịch:
…………………………………………………………

Chỉ tiêu

ĐV tính

Mã số

Số thực hiện kỳ
trước

Số thực hiện kỳ
báo cáo

Lũy kế từ đầu
năm

Lũy kế so với
cùng kỳ năm trước

A

B

C

1

2

3

4= (%)

1. Doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch

 

 

 

 

– Số lượt khách phục vụ

Lượt

01

 

 

 

 

+ Khách du lịch quốc tế đến

Lượt

02

 

 

 

 

+ Khách du lịch nội địa

Lượt

03

 

 

 

 

+ Khách Việt Nam du lịch nước ngoài

Lượt

04

 

 

 

 

– Doanh thu Trong đó:

Triệu đ

05

 

 

 

 

+ Khách du lịch quốc tế đến

Triệu đ

06

 

 

 

 

+ Khách du lịch nội địa

Triệu đ

07

 

 

 

 

+ Khách Việt Nam du lịch nước ngoài

Triệu đ

08

 

 

 

 

2. Các khu, điểm du lịch được công nhận

 

 

 

 

– Số lượt khách phục vụ

Lượt

09

 

 

 

 

– Doanh thu

Triệu đ

10

 

 

 

 

+ Phí và lệ phí

Triệu đ

11

 

 

 

 

+ Thu khác

Triệu đ

12

 

 

 

 

3. Tổng số lao động trực tiếp hoạt động du lịch
của cơ sở

Người

13

 

 

 

 

– Ăn uống

Người

14

 

 

 

 

– Lữ hành

Người

15

 

 

 

 

– Vận chuyển khách

Người

16

 

 

 

 

– Vui chơi, giải trí, bán hàng

Người

17

 

 

 

 

– Khác

Người

18

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…….Ngày …
tháng … năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU
BÁO CÁO THỐNG KÊ

Biểu
số 02.T/DL-DN: Kết quả kinh doanh cơ sở

Áp dụng cho các doanh nghiệp lữ hành,
vận chuyển khách du lịch, khu điểm du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

1. Nội dung

Tổng hợp kết quả kinh doanh của doanh
nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, khu điểm du lịch.

– Hoạt động lữ hành là hoạt động bán,
tổ chức thực hiện các chương trình du lịch trọn gói hoặc không trọn gói phục vụ
khách du lịch, thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, lập kế hoạch
tham quan du lịch, hướng dẫn khách du lịch, làm đại lý du lịch cho các đơn vị
khác.

– Hoạt động lữ hành quốc tế là hoạt động
lữ hành đối với khách du lịch quốc tế (bao gồm khách quốc tế đến Việt Nam và
khách quốc tế Việt Nam ra nước ngoài). Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
này phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Hướng dẫn viên của doanh nghiệp
theo đoàn phải có thẻ hướng dẫn viên quốc tế.

– Hoạt động lữ hành nội địa là hoạt động
lữ hành đối với khách du lịch nội địa.

– Vận chuyển khách đường bộ bao gồm tất
cả các phương tiện vận chuyển có hay không có động cơ, vận chuyển trên đất liền,
bao gồm cả đường sắt.

– Vận chuyển khách đường thuỷ bao gồm
tất cả các phương tiện vận chuyển có hay không có động cơ, vận chuyển trên sông
hay biển như thuyền, tàu thuỷ, phà, canô…

– Vận chuyển khách đường không bao gồm
tất cả các phương tiện bay trên không, có hay không có động cơ, được sử dụng vận
chuyển khách như máy bay, tàu lượn, kinh khí cầu…

– Cơ sở kinh doanh khu, điểm du lịch
bao gồm các cá nhân, tổ chức thực hiện các dự án kinh doanh phát triển khu du lịch,
điểm du lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được đón khách và
thu phí theo quy định của pháp luật; Các bảo tàng, khu di tích, khu bảo tồn
thiên nhiên, vườn quốc gia… được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thành lập
ban quản lý và thực hiện thu phí với khách tham quan.

– Kinh doanh phát triển khu du lịch,
điểm du lịch bao gồm đầu tư bảo tồn, nâng cấp tài nguyên du lịch đã có, đưa các
tài nguyên du lịch tiềm năng vào khai thác; phát triển khu du lịch, điểm du lịch
mới; kinh doanh xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất – kỹ thuật du
lịch. Kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch
có thể bao gồm kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển khách du lịch,
ăn uống, mua sắm, thể thao, giải trí, thông tin và các dịch vụ khác phục vụ
khách du lịch.

Doanh
thu tại cơ sở, doanh nghiệp là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp
thu được trong thời gian kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) phát sinh từ các hoạt động
kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận thanh toán.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

– Tên cơ sở: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng
chữ in hoa tên của doanh nghiệp đúng theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Mã số thuế của doanh nghiệp: Ghi mã
số thuế 10 số của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ doanh nghiệp: Ghi địa chỉ
trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ theo danh mục hành chính, số điện
thoại, fax, email lấy theo số của đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm chính với
số liệu ghi trong báo cáo).

– Loại hình doanh nghiệp: Ghi rõ tên
loại hình doanh nghiệp.

– Cơ quan chủ quản: Ghi cơ quan,
ngành quản lý trực tiếp đơn vị.

– Điện thoại, Fax và Email:

– Giấy phép hoạt động du lịch: Ghi giấy
phép hoạt động, tiêu chuẩn xếp hạng, loại hình hoạt động hoặc các giấy tờ khác
do ngành du lịch cấp.

Cột A: Tên chỉ tiêu và phân tổ

1. Doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển
khách du lịch

Chỉ tiêu 1: Số lượt khách phục vụ

Số lượt khách do các doanh nghiệp lữ
hành phục vụ được tính khi đón khách, bắt đầu vào sử dụng dịch vụ cho đến khi
trả khách về nơi đón.

Các trường hợp khách không sử dụng
tour của doanh nghiệp như khách hủy tour, nhượng khách cho doanh nghiệp khác, hợp
đồng đại lý khách … thì không thống kê.

Trường hợp ghép khách, bán khách với
một công ty lữ hành khác thì không thống kê. Ví dụ: Công ty A có tour xuyên Việt,
nhưng khi khách đến Hà Nội, chương trình có 1 ngày tham quan Hà Nội, Công ty A
bán cho Công ty B thực hiện 1 ngày tham quan Hà Nội. Khi thực hiện thống kê du
lịch, cả hai Công ty A và B đều được tính số lượt khách của đoàn tour, chỉ khác
khi tổng hợp số ngày khách phục vụ thì Công ty A chỉ được tính bằng tổng số
ngày tour trừ đi tổng số ngày đã bán cho Công ty B. Doanh thu theo giá thực tế
cũng phải trừ theo nguyên tắc trên.

Chỉ tiêu 2: Doanh thu

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh
nghiệp thu được trong thời gian kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) phát sinh từ các
hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận thanh
toán (bao gồm cả phần chi hộ khách).

2. Các khu, điểm du lịch được công
nhận

Chỉ tiêu 1: Số lượt khách phục vụ

Số lượt khách do các khu điểm du lịch
phục vụ được tính khi khách bắt đầu vào sử dụng dịch vụ cho đến khi ra khỏi
khu, điểm du lịch.

Số lượt khách đến thông qua kiểm soát
vé.

Chỉ tiêu 2: Doanh thu

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế
doanh nghiệp thu được trong thời gian kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) phát sinh từ
các hoạt động kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp, được khách hàng chấp nhận
thanh toán.

3. Tổng số lao động trực tiếp hoạt
động du lịch của cơ sở

Là tổng số lao động của cơ sở hoạt động
du lịch, do cơ sở trực tiếp quản lý sử dụng, có hợp đồng lao động và trả lương
hàng tháng.

Cột B: Đơn vị tính;

Cột C: Mã số: Chỉ tiêu có đánh mã thì
thống kê, không đánh mã không thống kê;

Cột 1: Số thực hiện kỳ trước là số của
tháng trước tháng báo cáo;

Cột 2: Số thực hiện trong kỳ là số thống
kê tháng báo cáo;

Cột 3: Lũy kế từ đầu năm là số cộng từ
tháng 1 đến tháng báo cáo;

Cột 4: Lũy kế so với năm trước là tỷ
lệ % lũy kế đến tháng báo cáo so với mức lũy kế cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tháng:

Tháng 1: Cột “Số thực hiện kỳ trước”
là số của tháng 12 năm trước. Cột 3 “Lũy kế từ đầu năm” bằng Cột 2 “Số thực hiện
kỳ báo cáo”.

Tháng 12: cột 3 “Lũy kế từ đầu năm”
là số cả năm.

3. Nguồn số liệu

– Thống kê ghi sổ của doanh nghiệp;

– Số liệu Báo cáo tài chính tháng,
quý, năm.

III. Báo cáo tình
hình đầu tư phát triển cơ sở của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch năm

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo
cáo tình hình đầu tư phát triển cơ sở của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
năm.

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL ngày
31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê
cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch
quản lý, cấp phép.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Thống kê các khoản chi tiêu cho
công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch.

– Thống kê số vốn đầu tư vào tài sản
phục vụ cho hoạt động du lịch.

– Số dự án đầu tư du lịch mới.

– Số vốn đầu tư du lịch mới.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Các
cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Sở Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Báo cáo thống kê được gửi tới nơi nhận
bằng cả hai hình thức thể hiện bằng văn bản và phải có chữ ký, đóng dấu của thủ
trưởng đơn vị và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử) cho đơn vị nhận
báo cáo hoặc qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
10 tháng 02 của năm sau năm báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/01
năm.

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Không.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo:

Mẫu số 03.N/DL-DN ban hành kèm theo Thông tư số
26/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du
lịch trên địa bàn tỉnh thống kê báo cáo gửi Sở Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Biểu số: 03.N/DL-DN

Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL
ngày 31/12/2014;

Ngày báo cáo: Ngày 10/2 năm sau

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ

Năm ..…..

Đơn vị báo cáo:

Cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch

Đơn vị nhận báo cáo: Sở Du lịch

Tên cơ sở ………………………………………………………
số thuế

Địa chỉ
………………………………………………………………………….

Loại hình doanh nghiệp
…………………………………………………………………

Cơ quan chủ quản:………………………………………………………………………..

Điện thoại:
……………………………..Fax:………………………..Email:
………………………………..

Giấy phép hoạt động du lịch: …………………………………………………………

Doanh thu thuần (Số quyết toán
năm)……………………………………………..

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mã số

Tổng số

Chia ra

Ghi chú

Vốn doanh nghiệp

Vốn khác

A

B

C

1

2

3

4

1. Chi tiêu cho công tác thông tin, quảng bá,
xúc tiến du lịch

Triệu đ

01

 

 

 

 

– Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch

Triệu đ

02

 

 

 

 

– Tổ chức sự kiện

Triệu đ

03

 

 

 

 

– Điều tra, khảo sát…

Triệu đ

04

 

 

 

 

– Khác

Triệu đ

05

 

 

 

 

2. Số vốn đầu tư vào tài sản phục vụ cho hoạt
động du lịch

Triệu đ

06

 

 

 

 

– Đường nội bộ, cảnh quan trong khu, điểm du lịch

Triệu đ

07

 

 

 

 

– Cơ sở lưu trú

Triệu đ

08

 

 

 

 

– Cơ sở ăn uống

Triệu đ

09

 

 

 

 

– Vận tải hành khách

Triệu đ

10

 

 

 

 

– Cơ sở vui chơi, thể thao giải trí

Triệu đ

11

 

 

 

 

– Cơ sở bán hàng hóa, vật phẩm lưu niệm

Triệu đ

12

 

 

 

 

– Khác

Triệu đ

13

 

 

 

 

3. Số dự án đầu tư du lịch mới

Dự án

14

 

X

X

 

4. Số vốn đầu tư dự án du lịch mới

Triệu đ

15

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

…….Ngày …
tháng … năm 20..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU
BÁO CÁO THỐNG KÊ

Biểu
số 03.N/DL-DN: Đầu tư phát triển cơ sở

Áp dụng cho các cơ sở, doanh nghiệp hoạt
động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép.

1. Nội dung

Tổng hợp đầu tư vốn phát triển cơ sở.

2. Phương
pháp tính và cách ghi biểu

– Tên cơ sở: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng
chữ in hoa tên của doanh nghiệp đúng theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Mã số thuế của doanh nghiệp: Ghi mã
số thuế 10 số của doanh nghiệp do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ doanh nghiệp: Ghi địa chỉ
trụ sở chính của doanh nghiệp (bao gồm địa chỉ theo danh mục hành chính, số điện
thoại, fax, email lấy theo số của đơn vị, phòng ban chịu trách nhiệm chính với
số liệu ghi trong báo cáo).

– Loại hình doanh nghiệp: Ghi rõ tên
loại hình doanh nghiệp.

– Cơ quan chủ quản: Ghi cơ quan,
ngành quản lý trực tiếp đơn vị.

– Điện thoại, Fax và Email:

– Giấy phép hoạt động du lịch: Ghi giấy
phép hoạt động, tiêu chuẩn xếp hạng, loại hình hoạt động hoặc các giấy tờ khác
do ngành Du lịch cấp.

Cột A: Tên chỉ tiêu và phân tổ:

Chỉ tiêu 1: Chi tiêu cho công tác
thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch

Ghi tổng số kinh phí chi theo phân loại
nếu có.

Chỉ tiêu 2: Số vốn đầu tư vào tài
sản phục vụ cho hoạt động du lịch

Ghi tổng số kinh phí chi theo phân loại
nếu có.

Chỉ tiêu 3: Số dự án đầu tư du lịch
mới

Ghi tổng số dự án đầu tư du lịch mới
do doanh nghiệp tham gia hoặc làm chủ đầu tư.

Chỉ tiêu 4: Số vốn đầu tư dự án du
lịch mới

Ghi tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp
tham gia hoặc đầu tư mới.

Cột B: Đơn vị tính;

Cột C: Mã số: Chỉ tiêu có đánh mã thì
thống kê, không đánh mã không thống kê;

Cột 1: Tổng cộng: Ghi vốn tổng cộng;

Cột 2: Ghi vốn do doanh nghiệp chi; Cột
3: Ghi nguồn vốn khác nếu có;

Cột 4: Ghi chú: Ghi chú về nguồn vốn
khác nếu có.

3. Nguồn số
liệu

– Thống kê ghi sổ của doanh nghiệp;

– Số liệu Báo cáo thuế tháng, quý,
năm;

– Dự án, đề án của doanh nghiệp./.

IV.
Báo cáo tình hình công tác du lịch tháng (tháng 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11)

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo
cáo công tác du lịch tháng.

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày
29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định kỳ
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND
tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về du lịch, các mặt hoạt động
có liên quan khác.

– Tổng hợp tình hình, kết quả triển
khai thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực du lịch.

– Phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị
(nếu có) về du lịch.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Du
lịch.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Gửi qua Trục liên thông văn bản quốc
gia; gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
kết nối, chia sẻ qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi qua hệ thống thư
điện tử; gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
20 của tháng báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/01
tháng.

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 15 của tháng trước đến hết ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Sở Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo
gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Mẫu số 01 – Phụ lục I

(Ban
hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: … /BC-SDL

…, ngày … tháng …
năm …

BÁO CÁO

Công tác du lịch tháng…./…1

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể
chế

Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về văn hóa, thể thao và du lịch, các
mặt hoạt động có liên quan khác.

2. Lĩnh vực du lịch

– Quy hoạch, đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch

– Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

– Quản lý hoạt động lữ hành

– Quản lý cơ sở lưu trú du lịch

– Xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG…/NĂM…

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Đây là các nội dung chính cần
báo cáo để Bộ VHTTDL nắm được tình hình hoạt động của địa phương trong tháng,
tùy tình hình hoạt động các Sở DL có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong
báo cáo.

– Các bảng số liệu có thể đưa
thành hệ thống phụ lục kèm theo của Báo cáo.

V. Báo cáo tình hình công tác du lịch quý (Quý I
và III)

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo
cáo công tác du lịch quý

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày
29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND
tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về du lịch, các mặt hoạt động
có liên quan khác.

– Tổng hợp tình hình, kết quả triển
khai thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực du lịch.

– Phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị
(nếu có) về du lịch.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Du
lịch.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Gửi qua Trục liên thông văn bản quốc
gia; gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
kết nối, chia sẻ qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi qua hệ thống thư
điện tử; gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
20 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/01
quý (báo cáo Quý I thay cho báo cáo tháng 3; báo cáo Quý III thay cho báo cáo
tháng 9).

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc
kỳ báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Sở Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo
gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Mẫu số 02 – Phụ lục I

(Ban
hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: … /BC-SDL

…, ngày … tháng …
năm …

BÁO CÁO

Công tác du lịch quý…./năm…2

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể
chế

Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về văn hóa, thể thao và du lịch, các mặt
hoạt động có liên quan khác.

2. Lĩnh vực du lịch

– Quy hoạch, đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch

– Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

– Quản lý hoạt động lữ hành

– Quản lý cơ sở lưu trú du lịch

– Xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ…/NĂM…

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Đây là các nội dung chính cần
báo cáo để Bộ VHTTDL nắm được tình hình hoạt động của địa phương, tùy tình hình
hoạt động các Sở DL có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong báo cáo.

– Các bảng số liệu có thể đưa
thành hệ thống phụ lục kèm theo của Báo cáo.

VI. Báo cáo tình hình công tác du
lịch 6 tháng đầu năm

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo
cáo công tác du lịch 6 tháng đầu năm

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày
29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND
tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về du lịch, các mặt hoạt động
có liên quan khác.

– Tổng hợp tình hình, kết quả triển
khai thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực du lịch.

– Đánh giá những thuận lợi, khó khăn,
vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; chỉ ra ưu điểm, nhược điểm và phân tích
nguyên nhân.

– Phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị
(nếu có) về du lịch.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Du
lịch.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Gửi qua Trục liên thông văn bản quốc
gia; gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
kết nối, chia sẻ qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi qua hệ thống thư
điện tử; gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
20 tháng 6 năm báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
(báo cáo 6 tháng thay cho báo cáo Quý II và báo cáo tháng 6).

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/06 của kỳ báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Sở Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo
gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

 

Mẫu số 03 – Phụ lục I

(Ban
hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: … /BC-SDL

…, ngày … tháng …
năm …

BÁO CÁO

Công tác du lịch sáu tháng đầu năm…3

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể
chế

Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành
các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về văn hóa, thể thao và du lịch, các mặt
hoạt động có liên quan khác.

2. Lĩnh vực du lịch

– Quy hoạch, đầu tư và phát triển sản phẩm du lịch

– Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

– Quản lý hoạt động lữ hành

– Quản lý cơ sở lưu trú du lịch

– Xúc tiến, quảng bá và thông tin du lịch

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần này tóm lược khoảng 1 trang A4 và gồm 2 nội
dung sau

1. Phân tích, đánh
giá kết quả thực hiện so với kế hoạch

2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và giải pháp

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SÁU THÁNG CUỐI
NĂM…

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Các kiến nghị cần tập hợp theo các nhóm về: cơ chế,
chính sách; các lĩnh vực hoạt động VHTTDL; đề xuất hỗ trợ các đề án, dự án…

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Đây là các nội dung chính cần
báo cáo để Bộ VHTTDL nắm được tình hình hoạt động của địa phương, tùy tình hình
hoạt động các Sở VHTTDL/VHTT/DL có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong báo
cáo.

– Các bảng số liệu có thể đưa
thành hệ thống phụ lục kèm theo của Báo cáo.

VII. Báo cáo tình
hình công tác du lịch năm

1. Tên chế độ báo cáo định kỳ: Báo
cáo công tác du lịch năm

2. Văn bản QPPL ban hành chế độ báo
cáo:

Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày
29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chế độ báo cáo định
kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Nội dung yêu cầu báo cáo:

– Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND
tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về du lịch, các mặt hoạt động
có liên quan khác.

– Tổng hợp tình hình, kết quả triển
khai thực hiện nhiệm vụ trong từng lĩnh vực du lịch.

– Đánh giá những thuận lợi, khó khăn,
vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; chỉ ra ưu điểm, nhược điểm và phân tích
nguyên nhân.

– Phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị
(nếu có) về du lịch.

4. Đối tượng thực hiện báo cáo: Sở Du
lịch.

5. Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.

6. Phương thức gửi, nhận báo cáo:

Gửi qua Trục liên thông văn bản quốc
gia; gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và
kết nối, chia sẻ qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; gửi qua hệ thống thư
điện tử; gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax.

7. Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày
20 tháng 12 của năm báo cáo.

8. Tần suất thực hiện báo cáo: 01 lần/năm
(báo cáo năm thay cho báo cáo tháng 12 và báo cáo Quý IV).

9. Thời gian chốt số liệu báo cáo:
Tính từ ngày 15/12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.

10. Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch.

11. Biểu mẫu số liệu báo cáo: Không.

12. Hướng dẫn quy trình thực hiện báo
cáo:

Sở Du lịch tổng hợp, xây dựng báo cáo
gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Biểu mẫu báo cáo đính kèm:

Mẫu số 04 – Phụ lục I

(Ban
hành theo Thông tư số 14/2019/TT-BVHTTDL)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ…
SỞ DU LỊCH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: … /BC-SDL

…, ngày … tháng …
năm …

BÁO CÁO

Công tác du lịch năm…4

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ
TRỌNG TÂM

1. Công tác tham mưu xây dựng và
hoàn thiện thể chế

Kết quả tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể về văn hóa, thể thao và du lịch,
các mặt hoạt động có liên quan khác.

2. Lĩnh vực du lịch

– Quy hoạch, đầu tư và phát triển sản
phẩm du lịch

– Công tác đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực

– Quản lý hoạt động lữ hành

– Quản lý cơ sở lưu trú du lịch

– Xúc tiến, quảng bá và thông tin du
lịch

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Phần này tóm lược khoảng 1 trang A4
và gồm 2 nội dung sau

1. Phân tích, đánh giá kết quả thực
hiện so với kế hoạch

2. Khó khăn, tồn tại, nguyên nhân và
giải pháp

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM…

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Các kiến nghị cần tập hợp theo các
nhóm về: cơ chế, chính sách; các lĩnh vực hoạt động VHTTDL; đề xuất hỗ trợ các
đề án, dự án…

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Đây là các nội dung chính cần
báo cáo để Bộ VHTTDL nắm được tình hình hoạt động của địa phương trong năm, tùy
tình hình hoạt động các Sở DL có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong báo
cáo.

– Các bảng số liệu có thể đưa
thành hệ thống phụ lục kèm theo của Báo cáo.

Quyết định 664/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file