Tải Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 716/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 07/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 716/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 07 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI
QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày
08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp
vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2007/QĐ-BTP
ngày 26/9/2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc
công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công
chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài
viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BTP
ngày 23/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước
của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 537/QĐ-BTP
ngày 05/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư
pháp tại Tờ trình số 612/TTr-STP ngày 29/3/2019 và ý kiến của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh tại Báo cáo số 3
3/BC-VPUB ngày 07/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giám
đốc Sở Tư pháp căn cứ Danh mục thủ tục hành chính được công bố tại Điều 1 Quyết
định này có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết
các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh niêm yết, công
khai thực hiện.

Điều 3. Quyết
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Mục I – Lĩnh vực luật
sư, Phần I ban hành kèm theo tại Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Điều 4. Chánh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban,
Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Tư pháp;
– Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
– Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– TT CNTT&TT (Sở TTTT);
– VPUB: LĐ;
– Lưu: VT, TTPVHVCC. TXS

CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Phí,
lệ phí (nếu có)

Căn
cứ pháp lý

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề
luật sư

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ

Trung tâm Phục
vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: số 44, đường 16/4, thành phố PR-TC

200.000
đồng/hồ sơ

Quyết định số 711/QĐ-BTP ngày 23/5/2017
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công
bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động
của tổ chức hành nghề luật sư

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

200.000
đồng/hồ sơ


Như trên –

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật
của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

200.000
đồng/hồ sơ


Như trên –

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật
của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên, công ty luật hợp danh.

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

200.000
đồng/hồ sơ


Như trên –

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của
tổ chức hành nghề luật sư

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

100.000
đồng/hồ sơ


Như trên –

6

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công
ty luật nước ngoài

08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

2.000.000
đồng


Như trên –

7

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt
động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

1.000.000
đồng


Như trên –

8

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của
công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

600.000
đồng


Như trên –

9

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi
nhánh, công ty luật nước ngoài

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –

2.000.000
đồng


Như trên –

10

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành
nghề luật sư

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc kể từ ngày thu hồi Giấy đăng ký hoạt động, Chứng chỉ
hành nghề luật sư hoặc kể từ ngày Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc Công ty
luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết.


Như trên –

Không

Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26/9/2016
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC trong lĩnh vực luật sư, tư vấn
pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh
lý tài sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

11

Đăng ký hành nghề luật sư với tư
cách cá nhân

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

12

Hợp nhất công ty luật

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

13

Sáp nhập công ty luật

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

14

Chuyển đổi
công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

15

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công
ty luật

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

16

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ
chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Khi tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh
của tổ chức hành nghề luật sư thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi Giấy
đăng ký hoạt động


Như trên –


Như trên –


Như trên –

17

Giải thể Đoàn luật sư

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải thể
Đoàn luật sư sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chủ tịch Liên đoàn
luật sư Việt Nam


Như trên –


Như trên –


Như trên –

18

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt
Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ hợp lệ.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

19

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm
kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng,
kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận
được ý kiến của Liên đoàn luật sư Việt Nam và kết quả thẩm định của Sở Tư
pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung
Đề án tổ chức Đại hội


Như trên –

Không

Quyết định số 537/QĐ-BTP ngày 05/3/2019
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong
lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

20

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được
báo cáo kết quả Đại hội, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn hoặc từ chối
phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc Nghị quyết Đại hội.


Như trên –


Như trên –


Như trên –

 

Quyết định 716/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file