Tải Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Khắc Thận
Ngày ban hành: 09/03/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
722/QĐ-UBND

Thái
Bình, ngày 09 tháng 3 năm 20
20

QUYẾT ĐỊNH

VỀ
VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính
phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính;
số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng
dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 32/TTr-LĐTBXH ngày 04 tháng 3 năm
2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công
bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 (tám) thủ tục hành chính mới ban hành;
12 (mười hai) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 26 (hai mươi sáu) thủ
tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình (có
Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám
đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– LĐVP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
– Cổng thông tin điện tử của tỉnh; (file điện tử)
– Trung tâm PVHCC tỉnh;
– Lưu: VT, NCKSTT.

KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Thận

PHỤ LỤC

DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 722/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình)

PHẦN
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành

TT

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết (ngày)

Địa
điểm thực hiện

Phí,
lệ phí

Căn
cứ pháp lý

I. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO
HIỂM XÃ HỘI

1

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê
lại lao động

27

Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu
vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái
Bình)

Không

Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày
05/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các TTHC
mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền
lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội

2

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

27

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

27

4

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho
thuê lại lao động

17

5

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp
cho thuê lại lao động

10

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN
LAO ĐỘNG

6

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn
luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà
nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng
nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B
(trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập
đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định
thành lập)

25

Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu
vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái
Bình)

1.200.000đ

Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày
09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố các thủ
tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh
lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội.

7

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại,
cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh
lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương,
các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết
định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an
toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ,
ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ,
ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).

25

Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Tầng 1 Nhà triển lãm Thông tin tỉnh, khu
vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái
Bình)


Gia hạn GCN đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 1.200.000 đ


Sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động GCN đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ
sinh lao động: 500.000đ


Các trường hợp còn lại: Không

Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày
09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố các thủ
tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh
lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.

8

Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

07

Không

Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH ngày
04/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Danh mục thủ tục hành chính
được sửa đổi, b
ổ sung

TT

Tên
thủ tục hành chính

Nội
dung sửa đổi, bổ sung

Tên
VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

I. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm
chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh

(Thủ tục số 17, mục I,
Phần I, Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của
UBND tỉnh)


Đơn giản hóa về thành phần hồ sơ.

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày
22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục TTHC
về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm
chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Thủ tục số 22, mục I,
Phần
I Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày
03/12/2018 của UBND tỉnh)


Đơn giản hóa về thành phần hồ sơ.

3

Thành lập hội đồng quản trị trường
trung cấp tư thục

(Thủ tục số 25, mục I, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND
tỉnh)


Đơn giản hóa về thành phần hồ sơ.

4

Công nhận hiệu trưởng trường trung
cấp tư thục

(Thủ tục số 27, mục I, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)


Đơn giản hóa về thành phần hồ sơ.

5

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường
trung cấp, doanh nghiệp

(Thủ tục số 15, mục I, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về yêu cầu, điều
kiện thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày
22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục TTHC
về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

6

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung
hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường
trung cấp, doanh nghiệp

(Thủ tục số 16, mục I, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về yêu cầu, điều
kiện thực hiện thủ tục hành chính

II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

7

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ
cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân
chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu
đãi (Thủ tục số 21, mục IV, Phần I, Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày
03/12/2018 của UBND tỉnh)


Sửa đổi tên thủ tục.

Quyết định số 902/QĐ-LĐTBXH ngày
24/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
TTHC được sửa đổi lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

III. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

8

Đăng ký nội quy lao động của doanh
nghiệp

(Thủ tục số 2, mục I, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về đối tượng thực
hiện thủ tục hành chính

Quyết định số 636/QĐ-BLĐTBXH ngày
05/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố các TTHC
mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền
lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội

IV. LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN TOÀN
LAO ĐỘNG

9

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay
đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

(Thủ tục số 16, mục II, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về đối tượng, cơ
quan giải quyết TTHC, mẫu đơn, tờ khai

Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày
04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

10

Cấp Giấy phép lao động cho người
lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Thủ tục số 19, mục II, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về đối tượng thực
hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết

11

Cấp lại Giấy phép lao động cho
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

(Thủ tục số 20, mục II, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về đối tượng thực
hiện, mẫu đơn, mẫu tờ khai.

12

Xác nhận người lao động không thuộc
diện cấp giấy phép lao động

(Thủ tục số 18, mục II, Phần I,
Phụ lục Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

– Đơn giản hóa về đối tượng thực
hiện, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, kết quả giải quyết TTHC

3. Danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ

TT

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

1

Công nhận trung tâm giáo dục nghề
nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận (Thủ tục số 08, mục III, Phần
I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày
22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục TTHC
về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

2

Bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo
dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố (Thủ tục số 05, mục
III, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

3

Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo
dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố (Thủ tục số 07, mục
III, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

4

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao
đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Thủ tục số 20, mục III,
Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

5

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng
trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Thủ tục số
21, mục III, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của
UBND tỉnh)

6

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung
cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp
huyện (Thủ tục số 26, mục III, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND
ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

7

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng
trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân
cấp huyện (Thủ tục số 28, mục III, Phần I kèm theo Quyết định số
3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

II. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN
XÃ HỘI

8

Đưa người cai nghiện ma túy, người
bán dân tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa
bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (Thủ tục số 06, mục VI, Phần I kèm theo
Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày
15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
TTHC được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9

Chế độ thăm gặp đối với học viên
tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội (Thủ tục số 07, mục VI,
Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày
15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
TTHC được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

III. LĨNH VỰC VIỆC LÀM VÀ AN
TOÀN LAO ĐỘNG

10

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh
nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) (Thủ tục
số 26, mục II, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của
UBND tỉnh)

Quyết định số 1380/QĐ-LĐTBXH ngày
09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố các thủ
tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ về lĩnh vực an toàn, vệ sinh
lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội.

11

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A của tổ chức, doanh
nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý (Thủ tục
số 27, mục II, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của
UBND tỉnh)

12

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động đối với trường hợp bổ
sung, sửa đổi Giấy chứng nhận hạng A của tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có
thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập;
doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý.

(Thủ tục số 28, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

13

Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện
tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức doanh nghiệp
do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định
thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý)

(Thủ tục số 29, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

14

Thẩm định chương trình huấn luyện
chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động cơ sở

(Thủ tục số 42, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

15

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ
200 giờ đến 300 giờ trong một năm

(Thủ tục số 36, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

16

Thông báo về việc tuyển dụng lần
đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

(Thủ tục số 41, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

17

Khai báo tai nạn lao động

(Thủ tục số 30, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

18

Gửi biên bản điều tra tai nạn lao
động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở

(Thủ tục số 31, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

19

Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan
đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài

(Thủ tục số 32, mục II, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018
của UBND tỉnh)

20

Báo cáo tai nạn lao động của người
sử dụng lao động

(Thủ tục số 33, mục II, Phần I kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018
của UBND tỉnh)

21

Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an
toàn, vệ sinh lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động
nghiêm trọng

(Thủ tục số 34, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

22

Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh
lao động của người sử dụng lao động

(Thủ tục số 35, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

23

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua
tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

(Thủ tục số 22, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 1155/QĐ-LĐTBXH ngày
16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc bãi bỏ
các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi
chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

24

Thu hồi giấy phép lao động

(Thủ tục số 21, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày
04/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

25

Thành lập Trung tâm dịch vụ việc
làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành
lập

(Thủ tục số 14, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày
22/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục
hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động
– Thương binh và Xã hội

26

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm
dịch vụ việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết
định

(Thủ tục số 15, mục II, Phần I
kèm theo Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh)

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file