Tải Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 740/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Trần Quốc Nam
Ngày ban hành: 09/05/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 740/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG
NHẬN BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, LỰA CHỌN VÀ PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM NÔNG
NGHIỆP CHỦ LỰC TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền
địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày
17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày
18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị
định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND
ngày 27/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án cơ cấu lại
ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận gắ
n với ứng phó
với biến đổi khí hậu đến năm 2020 và tầm nhì
n đến
2030;

Căn cứ Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày
10/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận
bộ tiêu chí đánh giá và phê duyệt 12 sản phẩm đặc thù tỉnh giai đoạn 2018-2020 và sản phẩm tiềm năng hướng đến sản phẩm đặc thù;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
1058/SNNPTNT-KHCN ngày 10/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh
mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận, làm
căn cứ để xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày
17/4/2018 của Chính phủ, cụ thể:

1. Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn
sản phẩm nông nghiệp chủ
lực tỉnh Ninh Thuận, gồm 6 tiêu chí, chia theo 03 nhóm:

a) Nhóm tiêu chí về kinh tế (03
tiêu ch
í) gồm: (1)
Quy mô sản xuất, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao trong
cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
(2) Có lợi thế về sản xuất, lợi thế về cạnh
tranh trên thị trường, khả năng mang lại giá trị gia tăng cao. (3)
Có tiềm năng phát triển, phù hợp với định hướng qui hoạch phát triển sản xuất
của ngành đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

b) Tiêu chí về xã hội (02 tiêu
chí)
gồm: (1) Có nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp tham gia. (2) Có khả
năng thu hút đầu tư liên kết sản xuất để hình thành chuỗi
giá trị sản phẩm, thu hút lực lượng lao động, giải quyết công ăn việc làm, xóa
đói giảm nghèo.

c) Tiêu chí về môi trường (01 tiêu
chí):
An toàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Danh mục sản phẩm nông nghiệp
chủ lực tỉnh Ninh Thuậ
n (06 sản phm), bao gồm:

– Cây ăn quả: Nho, Táo;

– Rau, củ quả:
Măng tây xanh;

– Chăn nuôi: Cừu, Dê;

– Thủy sản: Tôm giống (tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng).

Điều 2. Quyết
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
Thưng
trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– VPUB: LĐ, Khối NCTH;
– Lưu: VT, QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2019 về công nhận Bộ tiêu chí đánh giá, lựa chọn và phê duyệt danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Ninh Thuận

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file