Tải Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 793/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Mức hỗ trợ cho người chăn nuôi bị dịch tả lợn Châu Phi

Ngày 27/6/2019, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Theo đó, mức hỗ trợ được quy định như sau:

Bạn đang xem: Tải Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

– Đối với người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn Châu Phi:

+ Đối với lợn con, lợn thịt: 25.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 30.000đ/kg lợn hơi.

– Đối với doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa:

+ Đối với lợn con, lợn thịt: 8.000đ/kg lợn hơi;

+ Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: 10.000đ/kg lợn hơi.

Đặc biệt, mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ lợn giống cụ kỵ, ông bà: 500.000đ/con.

Quyết định 793/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực vào ngày 31/12/2019.

Nội dung văn bản

Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 793/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ, MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ TRONG
PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6
năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày
18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng,
chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung
ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ
kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi như sau:

1. Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông
dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp
tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn
nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức cụ thể như
sau:

a) Đối với lợn con, lợn thịt các loại:
Hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lợn đực đang khai
thác: Hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và
vừa theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số
04/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là
công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn
buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Đối với lọn con, lợn thịt các loại:
Hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi;

b) Đối với lợn nái, lọn đực đang khai
thác: Hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi.

Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối
đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền
bồi thường bảo hiểm (nếu có).

3. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
theo tiêu chí quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14
ngày 12 tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con
hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) và chủ hộ nuôi giữ
lợn giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con lợn đến ngày 31 tháng 12 năm
2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại
mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn lợn giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch
bệnh.

4. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục hỗ
trợ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng
01 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để
khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

5. Cơ chế hỗ trợ từ ngân sách trung
ương:

a) Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên:
Ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại; .

b) Các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương còn lại:

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết
các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng
dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện;

Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết
các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương
hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

Các địa phương chưa tự cân đối được
ngân sách còn lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà
nước.

c) Các quy định khác:

Các địa phương huy động thêm tối đa
70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi.

Trường hợp các địa phương có mức độ
thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa
phương (gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh,
huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ bổ
sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành
phố có đủ nguồn để thực hiện.

6. Giám sát việc tổ chức hỗ trợ

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch
tả lợn Châu Phi tại địa phương mình quản lý.

b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan liên quan tổ chức
giám sát việc thực hiện hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn
Châu Phi.

Điều 2. Tổ chức
thực hiện

1. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn
trương tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được phân công tại Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối
hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương đề xuất
nguồn vốn phù hợp để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp 02 phòng thí nghiệm thú y
quốc gia và cơ sở nuôi động vật sạch bệnh đạt chuẩn quốc tế với mức an toàn
sinh học cấp độ III trở lên theo quy định tại Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ để bảo đảm an toàn trong chẩn đoán, xét nghiệm
phục vụ công tác chống dịch và nghiên cứu sản xuất các loại vắc xin, chế phẩm
sinh học (kể cả nguồn dự phòng ngân sách Trung ương), báo cáo Thủ tướng Chính
phủ trước ngày 20 tháng 7 năm 2019.

4. Bộ Tài chính căn cứ quy định tại
Quyết định này và số thực chi từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng bị thiệt
hại do dịch bệnh gây ra do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo (có xác
nhận của Kho bạc Nhà nước), xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa
phương và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Trường hợp dịch
bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện
phòng chống dịch, căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính thực
hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương để thực hiện (tối đa 70%, mức
ngân sách trung ương hỗ trợ). Sau khi địa phương có báo cáo kết quả thực hiện
chi ngân sách cho công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, Bộ Tài chính sẽ bổ
sung thêm (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi (trương họp dư kinh phí)
theo quy định.

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương

a) Khẩn trương tổ chức thực hiện các
nội dung được phân công tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của
Chính phủ;

b) Quyết định hoặc trình Hội đồng
nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ thú y và những
người tham gia phòng, chống dịch bệnh động vật, với mức không thấp hơn ngày
công lao động phổ thông tại địa phương (200.000 đồng/người/ngày làm việc;
400.000 đồng/người/ngày ngày nghỉ, ngày lễ, tết)..

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế và tình hình biến động giá cả
thị trường tại địa phương quyết định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người
tham gia phòng, chống dịch bệnh nhằm tăng tính chủ động của địa phương trong
triển khai hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật (ngân sách địa phương đảm bảo
phần kinh phí tăng thêm so với quy định; ngân sách trung ương không hỗ trợ).

Điều 3. Điều khoản
chuyển tiếp

Trường hợp tiêu hủy lợn để phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi trước ngày Quyết định này có hiệu lực, việc hỗ trợ
cho chủ vật nuôi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09
tháng 01 năm 2017 và Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính
phủ.

Điều 4. Hiệu lực
và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi
hành từ ngày ký ban hành và sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Ban
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi có trách nhiệm tổng kết,
đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất việc hỗ trợ kinh phí trong
giai đoạn tiếp theo (nếu có).

2. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống
bệnh dịch tả lợn châu Phi, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách Xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực
thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, NN (2b).Loan

THỦ
TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Quyết định 793/QĐ-TTg năm 2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file