Tải Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 795/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương Đình Huệ

Ngày ban hành: 27/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Nội dung văn bản

Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 795/QĐ-TTg


Nội, ngày 27
tháng 6
năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CÁC CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13
ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII phê duyệt chủ trương đầu tư
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày
19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ
năm 2011 đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số
34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thành lập, tổ chức và
hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung
ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn 2016 – 2020 (Ban Chỉ đạo Trung ương) thành lập theo Quyết định số
1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Ông Trần Văn Hiếu,
Thứ trưởng Bộ Tài chính là Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông
Huỳnh Quang Hải.

2. Ông Lê Tấn Dũng,
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo
Trung ương thay ông Nguyễn Trọng Đàm.

3. Ông Phan Tâm, Thứ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương thay ông
Nguyễn Minh Hồng.

4. Ông Nguyễn Văn
Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an là Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương thay ông Bùi Văn
Thành.

5. Ông Nguyễn Trường
Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Phạm Lê Tuấn.

6. Ông Võ Tuấn
Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương
thay ông Chu Phạm Ngọc Hiển.

7. Ông Lê Hải An,
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Phạm
Mạnh Hùng.

8. Ông Nguyễn Văn
Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Đỗ Đức
Duy.

9. Bà Trịnh Thị Thủy,
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương
thay ông Huỳnh Vĩnh Ái.

10. Ông Đào Minh
Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương
thay ông Nguyễn Đồng Tiến.

11. Ông Triệu Văn
Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Nguyễn
Trọng Thừa.

12. Ông Phạm Công
Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương thay
ông Trần Quốc Khánh.

13. Mời bà Trần Thị
Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung
ương.

14. Mời ông Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung
ương.

15. Mời ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

16. Mời ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư
Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương.

17. Mời Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch
Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam làm Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung
ương.

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ
trưởng cơ quan liên quan ở Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 và
các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Thành viên BCĐ TW các chương trình Mục tiêu quốc gia;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Các văn
phòng: Điều phối NTM TW (Bộ NNPTNT), Quốc gia Giảm nghèo bền vững (Bộ
LĐTBXH), Điều phối Chương trình 135 (UBDT);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, TH, PL, QHĐP, TCCV;
– Lưu: VT, KGVX (2b).

KT.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vương Đình Huệ

Quyết định 795/QĐ-TTg năm 2019 về thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file