Tải Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 818/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 25/03/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN
DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 818/QĐ-UBND

Khánh Hòa,
ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10
tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động
của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13
tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ
công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ
quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15
tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch
vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông
tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23
tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 08
tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 13
tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận
hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông tại Tờ trình số 261/TTr-STTTT ngày 20 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản
lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công
trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ
hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành
chính công trực tuyến tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Đức Vinh

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh,
đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý hoạt động và
cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh
Khánh Hòa, bao gồm: Quy định về tổ chức quản lý hoạt động và tổ chức cung cấp,
thu thập, cập nhật và đăng tải thông tin.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan quản lý và vận hành Cổng thông tin Dịch
vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

b) Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Khánh Hòa.

c) Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

d) Các tổ chức, cá nhân tham gia viết tin, bài,
khai thác, sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Dịch
vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Chức năng của Cổng
thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực
tuyến tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Cổng thông tin) là hệ thống thông tin điện tử
cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh (bao gồm các tiện ích và dịch
vụ hỗ trợ kèm theo); kết nối, cung cấp các loại dịch vụ công khác đang triển
khai trên địa bàn tỉnh và tích hợp cơ sở dữ liệu với các hệ thống thông tin
khác (hệ thống phục vụ công tác quản lý tổng hợp, hệ thống phục vụ công tác quản
lý chuyên ngành) để tạo kênh cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản
lý nhà nước, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cổng thông
tin được công bố trên Internet tại địa chỉ truy cập:
http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn.

2. Cung cấp các thông tin về: Quy hoạch, kế hoạch
kinh tế – xã hội, phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh, các chương trình kinh tế
– xã hội trọng điểm của tỉnh; thông tin về giá đất, danh mục dự án thu hút đầu
tư; công khai ngân sách, giá, phí các loại, thông tin đấu thầu; cơ chế, chính
sách, quy định quản lý nhà nước của Trung ương và của tỉnh trên các ngành, lĩnh
vực; các chủ trương, chính sách, giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp,
thu hút vốn đầu tư, khởi nghiệp; thông tin về các loại hình dịch vụ công, các
tiện ích do các cơ quan, đơn vị và các cơ quan ngành dọc cung cấp.

3. Cung cấp thông tin thủ tục hành chính. Tập
trung công khai toàn bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính ba cấp.

4. Chức năng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trực
tuyến tập trung của tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh.

5. Chức năng thông tin hồ sơ thủ tục hành chính.
Chủ động cập nhật tự động công khai thông tin danh mục hồ sơ được tiếp nhận
theo ngày, theo cơ quan, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ chờ bổ sung và thông tin nội
dung cần bổ sung.

6. Chức năng thống kê và kiểm soát hồ sơ một cửa.
Công khai các dữ liệu thống kê cơ bản của toàn bộ hồ sơ được tiếp nhận, giải
quyết trên phạm vi toàn tỉnh.

7. Cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành
(không mật) đã được xây dựng và tích hợp (đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng,
nông nghiệp, giao thông vận tải, danh mục giấy phép đã cấp trên các lĩnh vực,…)
phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị
của Nhà nước.

8. Hướng dẫn, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cơ
chế chính sách, giải đáp dịch vụ công, khảo sát ý kiến khách hàng.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CỔNG THÔNG TIN

Điều 3. Tổ chức và hoạt động
của Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến

1. Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực
tuyến hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành
chính công trực tuyến là cơ quan chủ trì quản lý, vận hành và sử dụng Cổng
thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

3. Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành
chính công trực tuyến thực hiện việc biên tập, kiểm duyệt, cập nhật và đăng tải
thông tin lên Cổng thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử
lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin.

4. Việc vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ,
sử dụng thông tin điện tử trên Cổng thông tin phải tuân thủ các quy định của
pháp luật hiện hành về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, báo chí, xuất bản,
bảo vệ bí mật Nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định khác về quản lý
thông tin điện tử trên mạng Internet.

Điều 4. Nhiệm vụ của Ban
Biên tập Cổng thông tin

1. Ban Biên tập chịu trách nhiệm chính về nội
dung Cổng thông tin.

2. Tổ chức quản lý tin, bài viết trên Cổng thông
tin; thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật và đăng tải thông tin,
dữ liệu tại các chuyên mục, chuyên trang trên Cổng thông tin được kịp thời,
chính xác.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý
chuyên môn, các đơn vị cung cấp thông tin xây dựng và ban hành áp dụng các biểu
mẫu cung cấp thông tin theo các loại thông tin quy định tại Điều 6 Quy chế này.

4. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan cung
cấp thông tin, kiểm tra nội dung thông tin và xử lý yêu cầu kỹ thuật khi đăng tải
thông tin.

5. Chủ trì, phối hợp xử lý, trả lời các phản
ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về các vấn đề liên quan.

6. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và
Dịch vụ hành chính công trực tuyến đề xuất, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động
hàng năm của Ban Biên tập, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của Cổng
thông tin.

7. Xây dựng, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin và tổ chức triển khai
thực hiện Quy chế.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP
THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN

Điều 5. Nguyên tắc chung
trong việc cung cấp, tiếp nhận, đăng tải thông tin trên Cổng thông tin

1. Các thông tin được cung cấp, tiếp nhận và
đăng tải trên Cổng thông tin phải đáp ứng mục tiêu công khai, minh bạch về
thông tin và các hoạt động dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

2. Thông tin cung cấp trên Cổng thông tin phải
đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tuân
thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ và quản
lý thông tin điện tử trên mạng Internet.

3. Thông tin do các cơ quan, tổ chức, cá nhân
cung cấp trên Cổng thông tin phải đảm bảo nguyên tắc: Đầy đủ, chính xác và kịp
thời. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung và tính chính xác của thông tin đã cung cấp.

4. Các thông tin được đưa chính thức lên Cổng
thông tin phải chịu sự kiểm duyệt của Ban Biên tập Cổng thông tin.

5. Thông tin của các cơ quan, tổ chức cung cấp
trên Cổng thông tin phải sử dụng các phông chữ của Bộ mã ký tự chữ Việt theo
tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Điều 6. Nội dung thông tin
cung cấp trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Thông tin giới thiệu về Cổng thông tin Dịch vụ
hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch kinh tế – xã
hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch
sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; các chương trình kinh tế – xã hội trọng điểm của
tỉnh; thông tin về giá đất, danh mục dự án thu hút đầu tư, công khai ngân sách,
giá, phí các loại, thông tin về đấu thầu; cơ chế, chính sách, quy định quản lý
nhà nước của Trung ương và của tỉnh trên các ngành, lĩnh vực; các chủ trương,
chính sách, giải pháp về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

3. Thông tin về thủ tục hành chính: Thông tin
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở,
ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; liên kết đến
cơ sở dữ liệu (CSDL) thủ tục hành chính ba cấp gồm tên thủ tục hành chính,
thành phần hồ sơ, giấy tờ, biểu mẫu, quy trình và thời hạn giải quyết, phí, lệ
phí thực hiện thủ tục, cơ quan giải quyết thủ tục, căn cứ pháp lý, thông tin hướng
dẫn thực hiện thủ tục hành chính và các thông tin liên quan.

4. Thông tin tiếp nhận và nội dung trả lời phản
ánh, vướng mắc về cơ chế chính sách và giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa của
người dân và doanh nghiệp.

5. Cung cấp công cụ giao dịch phục vụ nhu cầu thực
hiện thủ tục hành chính trực tuyến của người dân doanh nghiệp từ mức độ 3 trở
lên. Bao gồm đăng ký tài khoản giao dịch khách hàng, đăng nhập hệ thống để điền
tờ khai thủ tục hành chính, thanh toán phí, lệ phí, tra cứu tiến độ hồ sơ,
thông báo kết quả giải quyết hồ sơ.

6. Cập nhật tự động công khai thông tin danh mục
hồ sơ được tiếp nhận theo ngày, theo cơ quan, hồ sơ đã có kết quả, hồ sơ chờ bổ
sung và thông tin nội dung cần bổ sung.

7. Liên kết các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm
pháp luật chuyên ngành, lĩnh vực phù hợp với nội dung chuyên trang.

8. Liên kết cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;
liên kết, tích hợp các cổng/trang thông tin điện tử của Trung ương, địa phương.

Điều 7. Phương thức cung cấp
thông tin

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, cá
nhân, cộng tác viên cung cấp tin, bài, ảnh phù hợp với nội dung của Cổng thông
tin.

– Thông tin điện tử gửi qua hộp thư điện tử của
Ban Biên tập Cổng thông tin: hanhchinhcong@khanhhoa.gov.vn hoặc
hanhchinhcongkh@gmail.com. Thông tin điện tử dưới dạng tập tin văn bản, bảng
tính, phim, ảnh, âm thanh… được định dạng theo các chuẩn thông dụng và tuân
thủ theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông
tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ
thông tin trong cơ quan nhà nước.

– Thông tin bằng bản giấy hoặc dưới dạng lưu trữ
khác gửi về địa chỉ: Ban Biên tập Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến
tỉnh Khánh Hòa – 147 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Các cơ quan, địa phương đã có hệ thống thông
tin riêng bằng nguồn vốn ngân sách của tỉnh chủ động phối hợp với Trung tâm
Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa để xây
dựng phương án tích hợp thông tin, dịch vụ công trực tuyến vào Cổng thông tin
nhằm trao đổi, khai thác và sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến một cách
hiệu quả nhất.

Điều 8. Quy định về cung cấp,
cập nhật và lưu trữ thông tin

1. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin cho Cổng
thông tin phải ghi rõ, đầy đủ họ tên cá nhân, tên tổ chức, chức danh (nếu có),
địa chỉ thư điện tử (email) hoặc địa chỉ liên lạc và số điện thoại của cá nhân,
tổ chức.

2. Thời gian cung cấp thông tin

a) Đối với các tin nổi bật, tin hoạt động: Không
quá 02 ngày làm việc kể từ khi diễn ra các hoạt động sự kiện.

b) Đối với thông tin quy định tại Khoản 2, 3 Điều
6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành.

c) Đối với thông tin quy định tại Khoản 4 Điều 6
thực hiện theo Quy chế tiếp nhận, phối hợp xử lý, hướng dẫn, trả lời vướng mắc,
phản ánh được tiếp nhận qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến do Ủy
ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành.

d) Đối với thông tin quy định tại Khoản 5, 6, 7,
8 Điều 6 thực hiện theo các Quy chế: Quy chế phối hợp kiểm soát, đối soát thanh
toán trực tuyến; Quy chế quản trị, cập nhật các phân hệ cơ sở dữ liệu; Quy chế
tích hợp, liên thông cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực
tuyến với các hệ thống thông tin khác do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban
hành.

3. Ban Biên tập Cổng thông tin có trách nhiệm
lưu trữ, bảo quản toàn bộ nội dung thông tin theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Các thông tin, dữ liệu điện tử (dữ liệu cấu
hình hệ thống, dữ liệu tài khoản người dùng, cấu hình thiết lập kênh, cơ sở dữ
liệu lưu trữ nội dung và các dữ liệu liên quan khác…) của Cổng thông tin phải
được định kỳ sao chép lưu trữ trên ổ đĩa cứng tối thiểu 01 tuần/lần và lưu trữ
theo quy định của Nhà nước.

Điều 9. Đảm bảo hạ tầng kỹ
thuật cho Cổng thông tin

1. Cơ sở hạ tầng thông tin cho Cổng thông tin được
xây dựng, cài đặt và quản lý tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh.

2. Hệ thống máy chủ phải được đảm bảo hoạt động
liên tục, an toàn bằng các hệ thống dự phòng, tường lửa, các phần mềm chống xâm
nhập trái phép. Liên tục cập nhật phần mềm diệt virus mới nhất, phần mềm sửa lỗi
của nhà sản xuất.

3. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho Cổng
thông tin bằng các cơ chế bảo mật, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và khắc phục
lỗ hổng bảo mật.

4. Mọi thành viên tham gia quản lý, vận hành Cổng
thông tin phải có trách nhiệm bảo quản thông tin truy cập quản trị hệ thống (gồm
tên đăng nhập và mật khẩu) và chịu trách nhiệm về sự cố liên quan đến thông tin
truy cập quản trị hệ thống đó.

5. Việc nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa, thay đổi
trên Cổng thông tin thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung
tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số
3472/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 10. Cung cấp dịch vụ
quảng cáo trên Cổng thông tin

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa được thực hiện các dịch vụ quảng cáo có
thu trên Cổng thông tin theo quy định của Luật Quảng cáo và các quy định pháp
luật hiện hành.

Điều 11. Chế độ thù lao và
nhuận bút

Việc chi trả chế độ nhuận bút, thù lao cung cấp
và tạo lập thông tin trên Cổng thông tin cho Ban Biên tập Cổng thông tin, cộng
tác viên, cá nhân, tổ chức theo Quy định định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù
lao cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh
Khánh Hòa do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Cổng thông tin thực hiện
theo Điều 10 Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính
công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND
ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, được sử dụng cho
các nhiệm vụ sau:

a) Chi cho đầu tư và nâng cấp cơ sở hạ tầng
thông tin;

b) Chi cho việc lưu trữ, bảo mật và an toàn cho
Cổng thông tin;

c) Chi cho việc mua thông tin, biên tập thông
tin cập nhật lên Cổng thông tin;

d) Chi cho công tác đào tạo, tập huấn, hội thảo
chuyên đề nghiệp vụ, chuyên môn liên quan hoạt động của Cổng thông tin;

đ) Lắp đặt và duy trì đường truyền kết nối
Internet đảm bảo đủ băng thông cho việc cập nhật và truy xuất thông tin;

e) Mua các phần mềm máy tính có bản quyền đảm bảo
Cổng thông tin tỉnh hoạt động theo Luật Sở hữu trí tuệ;

g) Chi phí hành chính khác nhằm phục vụ công tác
quản lý và vận hành Cổng thông tin tỉnh.

2. Mức chi được thực hiện theo các quy định pháp
luật hiện hành.

Điều 13. Khen thưởng và xử
lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc
thực hiện Quy chế này, góp phần phát triển Cổng thông tin được xét khen thưởng
theo quy định.

2. Nghiêm cấm hành vi phá hoại Cổng thông tin dưới
mọi hình thức. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong Quy chế này sẽ bị
xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở
Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch
vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm
chỉ đạo, điều hành hoạt động, quản lý, vận hành và sử dụng Cổng thông tin thông
suốt, hiệu quả, kịp thời; thẩm định và tham mưu triển khai phương án nâng cấp,
cải tiến, mở rộng hoạt động của Cổng thông tin.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tổng hợp,
bố trí kinh phí theo khả năng cân đối ngân sách trên cơ sở dự toán kinh phí do
Sở Thông tin và Truyền thông lập hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội
đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành
chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật
cho Cổng thông tin, chủ trì đề xuất thay đổi, bổ sung, nâng cấp; tổ chức quản
lý, vận hành và sử dụng bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin được thông suốt, ổn
định và an toàn trên mạng Internet.

Điều 15. Trách nhiệm của
các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân tham gia Cổng thông tin

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm
cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các nội dung thông tin được quy định tại
Điều 7, Điều 8 của Quy chế này.

2. Các cơ quan, địa phương cung cấp thông tin dịch
vụ hành chính công trực tuyến chủ động rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đề
xuất cập nhật thay đổi, bổ sung thủ tục hành chính; phối hợp với Trung tâm Công
nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến trong việc xây dựng, thực
hiện kế hoạch hàng năm và định hướng phát triển của Cổng thông tin.

3. Các tổ chức, cá nhân khác tham gia khai thác
thông tin trên Cổng thông tin có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của
Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin điện tử trên mạng Internet và
các quy định pháp luật khác liên quan.

4. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có
phát sinh vướng mắc hoặc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các tổ chức, cá nhân
có liên quan kịp thời phản ánh về Ban Biên tập Cổng thông tin hoặc Trung tâm
Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa để tổng
hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file