Tải Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 848/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 848/QĐ-UBND

Khánh Hòa,
ngày 15
tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY
BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ
về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 962/TTr-SNN ngày 06/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND
các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều
3;
– Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
– TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
– Trung tâm Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
– Trung tâm CNTT và DVHCCTT tỉnh;
– Lưu: VT, P.Kinh tế, P.TCHC, P.KSTTHC, HTh.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố

Căn cứ pháp lý

I

Lĩnh vực
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

T-KHA-287778

(Mã số TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: 1.003274)

Cấp giấy chứng
nhận kinh tế trang trại

Quyết định số
2990/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Thông tư số
02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại;

– Quyết định số
1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

2

BNN-KHA-287786

(Mã số TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: 1.001676 và
1.003260)

Cấp đổi giấy chứng
nhận kinh tế trang trại

Quyết định số
2990/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Thông tư số
02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại;

– Quyết định số
1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

3

BNN-KHA-287780

(Mã số TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: 2.001350)

Cấp lại giấy chứng
nhận kinh tế trang trại

Quyết định số
2990/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc công bố
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Thông tư số
02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc quy định tiêu chí kinh tế trang trại;

– Quyết định số
1025/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.

 

Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file