Tải Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 866/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 15/04/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 866/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày
15 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH
VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng
6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định
liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017
của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày
23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông tại Tờ trình số 10/TTr-STTTT ngày 08/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (Chi tiết tại Phụ lục
01).

2. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính có liên quan (Chi tiết tại Phụ lục 02).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ
ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC-Văn phòng Chính phủ;
– Sở TT&TT (p/h cập nhật các pm);
– Trung tâm Hành chính công tỉnh;
– Lưu: VT,NCKSTTHC.Huy

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hai

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Quyết định
số 866/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

DANH MỤC THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC XUẤT BẢN,
IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TT

Mã số thủ tục
hành chính

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn giải
quyết

Cách thức thực
hiện

Địa điểm thực
hiện

Phí, lệ phí (nếu
có)

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Mức độ DVC

Thực hiện qua
BCCI

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
(01 TTHC)

1. Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (01 TTHC)

1

1.008201

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành
xuất bản phẩm

07 ngày làm việc

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ
SUNG (08 TTHC)

1. Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành (08 TTHC)

1

1.003868

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

07 ngày

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Phí thẩm định nội dung tài liệu đểcấp giấy phép:

– Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy
chuẩn;

– Tài liệu dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút;

– Tài liệu dưới dạng nghe,nhìn: 27.000 đồng/phút.

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của
Bộ Tài chính;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

2

2.001594

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

13 ngày

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật
có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông;

 

3

2.001584

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

05 ngày làm việc

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

4

1.003729

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

05 ngày làm việc

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

5

2.001564

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước
ngoài

08 ngày

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

6

1.003725

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh
doanh

13 ngày

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

50.000 đồng/hồ sơ

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của
Bộ Tài chính;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

7

1.003483

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản
phẩm

08 ngày làm việc

Mức độ 4

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

8

1.003114

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành
xuất bản phẩm

05 ngày làm việc

Mức độ 3

– Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành
chính công tỉnh.

– Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền
thông.

Không

– Luật Xuất bản năm 2012;

– Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của
Chính phủ;

– Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020
của Bộ Thông tin và Truyền thông

 

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định
số 866/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (09 TTHC)

1. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không
kinh doanh
(mã số TTHC: 1.003868)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

04 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện dự
thảo văn bản xử lý. Tham mưu Dự thảo Giấy phép.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép xuất bản TLKKD.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC tỉnh.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày

2. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản
phẩm
(mã số TTHC: 2.001594)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

10 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện
bước tiếp theo.

Xuống cơ sở in để thẩm định điều kiện hoạt động
in. Nếu đủ điều kiện tham mưu Dự thảo Giấy phép.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

3. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất
bản phẩm
(mã số TTHC: 2.001584)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

03 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện
bước tiếp theo.

Xuống cơ sở in để thẩm định điều kiện hoạt động
in. Nếu đủ điều kiện tham mưu Dự thảo Giấy phép.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

0.5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

0.5 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

4. Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất
bản phẩm
(mã số TTHC: 1.003729)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

03 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện
bước tiếp theo.

– Xuống cơ sở in để thẩm định điều kiện hoạt động
in. Nếu đủ điều kiện tham mưu Dự thảo Giấy phép.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

0.5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

0.5 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

5. Cấp giấy phép in gia công xuất bản
phẩm cho nước ngoài
(mã số TTHC: 2.001564)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

05 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện
bước tiếp theo. Dự thảo Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

6. Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm
không kinh doanh
(Mã số TTHC: 1.003725)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

9.5 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tham mưu
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

1.5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng
TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

13 ngày

7. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội
chợ xuất bản phẩm
(mã số TTHC: 1.003483)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

05 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tham mưu
Giấy phép.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

01 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt Giấy phép và chuyển Phòng TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy phép và vào sổ theo
dõi cấp phép.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

08 ngày

8. Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động
phát hành xuất bản phẩm
(mã số TTHC: 1.003114)

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

02 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tham mưu Dự
thảo xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

01 ngày

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

+ Nếu đạt: Ký duyệt xác nhận và chuyển Phòng
TTBCXB.

01 ngày

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy xác nhận và vào sổ
theo dõi.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

05 ngày

9. Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký hoạt
động phát hành xuất bản phẩm
(mã số TTHC: 1.008201).

Trình tự công
việc

Chức danh, vị
trí

Nội dung công
việc

Thời gian thực
hiện

Bước 1

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ.

Giờ hành chính

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định,
CCVC tại Trung tâm HCC lập giấy tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo
quy định, CCVC tại Trung tâm HCC hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, CCVC tại Trung tâm
HCC phải nêu rõ lý do.

Bước 2

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý.

0.5 ngày

Bước 3

Công chức phòng TTBCXB

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản
xử lý hồ sơ.

03 ngày

– Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông
báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung
thêm, thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ.

– Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu, tham mưu Dự
thảo xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Bước 4

Lãnh đạo phòng TTBCXB

Xem xét, thông qua nội dung dự thảo:

– Đồng ý: ký nháy văn bản, trình Lãnh đạo Sở phê
duyệt.

– Không đồng ý: Chuyển lại cho chuyên viên.

1.5 ngày

Bước 5

Lãnh đạo Sở

– Kiểm tra, xem xét tổng quát:

+ Nếu không đạt: chuyển lại phòng TTBCXB, chỉ đạo
xử lý hồ sơ không đạt.

1.5 ngày

+ Nếu đạt: Ký duyệt xác nhận và chuyển Phòng
TTBCXB.

Bước 6

Công chức phòng TTBCXB

– Vào số, ngày tháng năm Giấy xác nhận và vào sổ
theo dõi.

– Chuyển Văn thư của Văn phòng Sở.

02 giờ

Bước 7

Văn thư Sở

Photo, đóng dấu và chuyển trả kết quả cho Trung
tâm HCC.

02 giờ

Bước 8

CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh

Trả kết quả TTHC và thu phí/lệ phí (nếu có).

Giờ hành chính

 

Tổng thời gian thực hiện

07 ngày

Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file