Tải Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 920/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 920/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC
VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM DO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐƯA VÀO TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TẠI
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày
19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018
của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
tại Công văn số 2878/STNMT-VP ngày 26/6/2019, Chủ tịch UBND thành phố tại Công
văn số 3405/UBND ngày 25/6/2019 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện
pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng
Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Danh mục TTHC trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi
trường, đăng ký biện pháp bảo đảm
do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào thực
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ lục I.

2. Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất
đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ
gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào thực hiện
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
Quảng Ngãi tại Phụ lục II.

Điều 2. Giao Văn phòng UBND tỉnh căn cứ quy trình nội bộ giải
quyết TTHC được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức kiểm soát việc chấp hành trình tự,
nội dung, trách nhiệm, thời gian, kết quả giải quyết TTHC của cá nhân, cơ quan,
đơn vị có liên quan; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả
thực hiện; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất xử lý trách nhiệm
của cá nhân, cơ quan, đơn vị vi phạm quy trình nội bộ được phê duyệt tại Phụ lục
II Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp
với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố, Chi cục
Thuế thành phố, Viễn thông Quảng Ngãi và cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ
Quyết định này xây dựng quy trình điện tử nội bộ giải quyết TTHC để thiết lập
lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài nguyên
và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh;
Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố; Giám đốc Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
Như Điều 5;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Nội vụ;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Văn phòng Tỉnh ủy;
– Chi cục Thuế thành phố;
– Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh;
– Văn phòng ĐKĐĐ – CN thành phố;
– VNPT Quảng Ngãi;
– Vietcombank Quảng Ngãi;
– Bưu điện Quảng Ngãi;
– VPUB: PCVP, NNTN, HCC, CBTH;
– Lưu: VT, KSTTHC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Phiên

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC TTHC TRONG LĨNH VỰC
ĐẤT ĐAI, BẢO VMÔI TRƯỜNG, ĐĂNG KÝ BIỆN
PHÁP BẢO ĐẢM DO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PH QUẢNG NGÃI ĐƯA VÀO TIP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KT QUẢ
GIẢI QUYT TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH
CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
(Phê duyệt
kèm theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Ngãi)

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất,
cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ
gia đình, cá nhân, cộng đồng dân (Trường hợp chuyển mục đích
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự
án đầu tư mà phải xin phép cơ quan nhà nước c
ó thẩm quyền thì thủ tục này chỉ thực
hiện sau khi Thủ tướng Ch
ính phủ có văn bản chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất
hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng
đất)

Công bố tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày
02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

2

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân;
giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

3

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

4

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

5

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất đối với trường hp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyển quyền
đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo
quy định

6

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất

7

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc
giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về
hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản
gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

8

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền
kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền
sử dụng hạn chế thửa đất liền k

9

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công ngh cao, khu kinh tế

10

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hp có nhu cầu

11

Tách thửa hoặc hợp thửa đất

12

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất

13

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

14

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định
của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
phát hiện

15

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất lần đầu

16

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất
lần đầu

17

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gn liền với đất mà chủ sở hữu không
đồng thời là người sử dụng đất

18

Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy
chứng nhận đã cấp

19

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà
nước giao đất để quản lý

20

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất cho người nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát
triển nhà ở

21

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng

22

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê
của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

23

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền
sử dụng đt, tài sản gắn liền với đất
để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất;
chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

24

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình
thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời
gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất
hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

25

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung
của Giấy chứng nhận do bị mất

26

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin
phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác định lại diện tích đất ở)

27

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia
đình, cá nhân

28

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên
và môi trường

Công bố tại Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày
20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

II

LĨNH VC ĐĂNG KÝ BIN PHÁP BẢO ĐẢM

29

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế
chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với
tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Công bố tại Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 02/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

30

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở
hình thành trong tương lai

31

Đăng ký thế chấp tài sản gn liền với đất không phải là nhà ở
mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy
chứng nhận

32

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua
bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

33

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng
quyền sử dụng đất, tài sản gn liền
với đất đã đăng ký

34

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bng quyền sử dụng đất, tài sản gn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

35

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế
chấp bng quyền sử dụng đất, tài
sản gn liền với đất

36

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát
sinh từ hp đồng mua bán nhà ở

37

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất

III

LĨNH VC BẢO V MÔI TRƯỜNG

38

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đưa vào tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file