Tải Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 974/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

ỦY
BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
974/QĐ-UBND

Bắc
Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ
SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC
NINH

CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp
vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại
Tờ trình số 961/TTr-SYT ngày 20/06/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh
mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục
hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực
thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn
phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm hành chính công. Chủ tịch UBND
các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như
Điều 3;
– Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Lưu: VT, KSTT, KGVX,
CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn
T
iến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 28 tháng 06 năm 2019 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

1. Danh mục thủ tục hành chính mới
ban hành.

Stt

Số hồ
sơ TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Cách
thức thực hiện

Phí,
lệ phí

 (nếu
có)

Căn
cứ pháp lý

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực Dược phẩm

1

BYT-287045

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

– 20 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở; (1 ngày tại
TTHC công tỉnh, 19 ngày tại Sở Y tế).

– 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải
đi đánh giá cơ sở. (1 ngày tại Trung tâm HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở Y tế).

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Thẩm định điều kiện
kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP): 4.000.000đ/hồ sơ

 – Thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ
thuốc (GPP) hoặc tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề dược đối với các cơ sở bán
lẻ thuốc chưa bắt buộc thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc
theo lộ trình: 1.000.000đ/cơ sở

– Thẩm định điều
kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) đối với cơ sở bán lẻ tại các địa bàn thuộc vùng khó khăn,
miền núi, hải đảo: 500.000đ/cơ sở.

(Thông
tư số 277/2016/TT-BTC ngày 14-11-2016 của Bộ Tài chính)

1. Luật dược số
105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016.

2. Nghị định số
54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật dược.

3. Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 13/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế.

II. Lĩnh vực Mỹ phẩm

1

BYT-287037

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản
phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

 

– 03 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp lệ và phí công bố theo quy định (đối với
trường hợp cấp số tiếp nhận) *(1 ngày tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y tế);

– 05 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố và phí công bố theo quy định (đối với trường
hợp chưa cấp số tiếp nhận)(01 ngày tại TT HCC tỉnh, 4 ngày tại Sở Y tế).

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A,

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

500.000

– Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế; – Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về
điều kiện sản xuất mỹ phẩm, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016; –
Thông tư 277/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm; –
Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ
phẩm

III. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

1

BYT-287078

Điều chnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị
y tế

3 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Nghị định số 169/2018/NĐ ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản
lý trang thiết bị y tế.

2

BYT-287079

Điều chỉnh thông tin trong
hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang
thiết bị y tế loại B, C, D

3 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

 

Nghị định số 169/2018/NĐ
ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về
quản lý trang thiết bị y tế.

IV. Lĩnh vực khám chữa bệnh

1

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

45 ngày (02 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 43 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

4.300.000

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

2

BYT-287049

Cấp giấy chứng nhận người sở hữu
bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của
Sở Y tế

60 ngày (02 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 58 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

2.500.000

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

3

 

Cấp lại giấy chứng nhận người
người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

60 ngày (02 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 58 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

2.500.000

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi,
bổ sung

Stt

Số hồ
sơ TTHC

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thời
hạn giải quyết

Địa
điểm thực hiện

Cách
thức thực hiện

Phí,
lệ phí

(nếu
có)

Trang

A. Thủ thục hành chính cấp tỉnh

I. Lĩnh vực Dược

1

BYT-
286937

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao
gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược
bị bị thu hồi
theo quy định tại các
khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo hình thức xét hồ sơ

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

15 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 14 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

500.000
VNĐ/hồ sơ (Thông tư số
277/2016/TT-BTC)

 

2

BYT-
286938

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo
hình thức xét hồ sơ trong trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị ghi sai do lỗi
của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

5 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 04 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

 

3

BYT-
286939

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất)

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

5 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 04 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

 

4

BYT-
286940

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành
nghề dược theo hình thức xét hồ sơ

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

5 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 04 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

 

5

BYT-
286941

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc,
nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền)

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

– 20 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 19 ngày tại Sở Y tế));

– 30 ngày ngày kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở(01 ngày tiếp
nhận tại TT HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở Y tế).

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích


Thẩm
định điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP): 4.000.000đ/hồ

– Thẩm định
điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) hoặc tiêu chuẩn và điều kiện hành
nghề dược đối với các cơ sở bán lẻ thuốc chưa bắt buộc thực hiện nguyên tắc,
tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình: 1.000.000đ/cơ sở

 

 

6

BYT-
286942

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh
doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ
sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở
chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

– 20 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp không phải đi đánh giá cơ sở(01 ngày tiếp
nhận tại TT HCC tỉnh, 19 ngày tại Sở Y tế);

– 30 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ đối với trường hợp phải đi đánh giá cơ sở. (01 ngày tiếp
nhận tại TT HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích


Thẩm
định điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn (GDP): 4.000.000đ/hồ

– Thẩm định
điều kiện, tiêu chuẩn bán lẻ thuốc (GPP) hoặc tiêu chuẩn và điều kiện hành
nghề dược đối với các cơ sở bán lẻ thuốc chưa bắt buộc thực hiện nguyên tắc,
tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình: 1.000.000đ

 

 

7

BYT-
286943

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu
làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

– 15 ngày kể từ
ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng. (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 14
ngày tại Sở Y tế)

– 07
ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ đối với trường
hợp cấp lại do lỗi của cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 06 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện một trong các hành thức
sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

 

8

BYT-
286944

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc,
nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ
thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ
truyền)

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

15 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 14 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Không

 

9

BYT-
286945

Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc
lưu động

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

5 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 04 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Không

 

10

BYT-
286946

Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện,
dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

20 ngày (01 ngày tiếp nhận
tại TT HCC tỉnh, 19 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Không

 

11

BYT-
286949

Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến
điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

30 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Không

 

12

BYT-
286952

Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm
soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận
tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị
bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải nguyên liệu làm thuốc phải kiểm
soát đặc biệt

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

07 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 06 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

Không

 

13

BYT-
286953

Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc
hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa
mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân
người nhập cảnh

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

07 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 06 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực tiếp

– Qua dịch vụ bưu chính công ích

Không

 

14

BYT-
286954

Cấp giấy xác nhận nội dung thông
tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

10 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 09 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

1.600.000/hồ

 

15

BYT-
286957

Kê khai lại giá thuốc sản xuất
trong nước

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

7 ngày (01 ngày
tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 06 ngày tại Sở Y tế)

Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm hành
chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan thực hiện: Sở Y tế;
địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

100.000/1
hồ sơ

 

II. Lĩnh vực Mỹ phẩm

1

B-BYT-286777-TT

Cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

30 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa,
tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

6.000.000

 

2

B-BYT-286778-TT

Cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

5 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 04 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

0

 

III. Lĩnh vực Y tế dự phòng

1

BYT-286959-TT

Công
bcơ sở đủ điều kiện tiêm chng

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

3 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

0

 

2

BYT-286958-TT

Công
bcơ sở xét nghiệm đạt tiêu
chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

3 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

 

 

IV. Lĩnh vực Trang thiết bị y tế

1

B-BYT-
286774-TT

Công
bố đđiều kiện sản xuất trang
thiết bị y tế

Nghị
định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

3 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

 

 

2

B-BYT-
286775-TT

Công
bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A

Nghị
định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

3 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

 

 

3

B-BYT-
286776-TT

Công
bố đủ điều kiện mua bán trang thiết
bị y tế thuộc loại B, C, D

Nghị
định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phsửa đổi bsung một số điu của Nghị định 36/2016/NĐ-CP

3 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 02 ngày tại Sở Y
tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

 

 

V. Lĩnh vực khám chữa bệnh

1

B-BYT-286845-TT

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

30 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 29 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

360.000

 

2

B-BYT-286850-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế
áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức,
chia tách, hợp nhất, sáp nhập

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

60 ngày (02 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 58 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

10.500.000

 

3

B-BYT-286851-TT

Cấp giấy
phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

45 ngày (02 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 43 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

5.700.000

 

4

B-BYT-286852-TT

Cấp giấy
phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

45 ngày (02 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 43 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

4.300.000

 

5

B-BYT-286855-TT

Cấp giấy
phép hoạt động đối với Nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

45 ngày (02 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 43 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

5.700.000

 

6

B-BYT-286867-TT

Công bố
đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm
quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

15 ngày (01 ngày tiếp nhận tại TT HCC tỉnh, 14 ngày tại Sở
Y tế)

Nơi
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công
ích đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý
Thái Tổ, phường Suối Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.


quan thực hiện
: Sở Y tế; địa chỉ: Số 03, đường Lý Thái Tổ, phường Suối
Hoa, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

0

 

B. Thủ tục hành chính cấp xã

I. Lĩnh vực Dân số

1

B-BYT-286790-TT

Xét hưởng
chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Thông tư
45/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên
tịch số 07/2016/TTLT-BYT-BTC ngày 15/4/2016 quy định chi tiết Nghị định số
39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ
nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân
số

10 ngày

UBND cấp
xã, phường, Thị trấn

Thực hiện
một trong các hành thức sau:

– Trực
tiếp

– Qua dịch
vụ bưu chính công ích

0

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị
bãi bỏ

Stt

Tên
thủ tục hành chính

Tên
VB quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính


quan thực hiện

I

Lĩnh vực Dược

 

 

1

Công bố cơ sở đào tạo, cập nhật kiến
thức chuyên môn về dược

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Sở Y tế

2

Điều chỉnh công bố đào tạo, cập nhật
kiến thức chuyên môn về dược

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc
tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần,
tiền chất dùng làm thuốc, thuốc phóng xạ; cơ sở sản xuất thuốc dạng phối hợp
có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần,
thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

4

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh dược cho các cơ sở kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất
gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp
có chứa tiền chất (trừ cơ sở sản xuất được quy định tại Điều 50 của Nghị định
54/2017/NĐ CP); cơ sở kinh doanh thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc,
dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng
trong một số ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

5

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung
thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

6

Điều chỉnh nội dung thông tin thuốc
đã được cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

II

Lĩnh vực khám chữa bệnh

 

 

1

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng chẩn trị YHCT thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

2

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

3

Cấp giấy phép hoạt động đối với
khám tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

4

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng khám điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

5

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp thuộc
thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số 155/2018/NĐ-CP
ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến
điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

Sở Y tế

6

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

7

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ kính thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

9

Cấp giấy phép hoạt động đối với
phòng chẩn đoán hình ảnh, X- quangthuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

10

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối
với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

11

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối
với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

12

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở dịch vụ làm răng giả

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

13

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia
truyền

Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định
liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Y tế

Sở Y tế

 

 

Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file