Tải Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 976/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 28/06/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 976/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 28
tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
PHÊ DUYỆT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN
LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP
ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm
Hành chính công tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-TTHCC ngày 25/6/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 46 thủ tục hành
chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

 (kèm theo Danh mục TTHC, Quy
trình và sơ đồ từng TTHC
).

Điều 2. Quyết định này
có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các
cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Trung tâm Hành chính
công tỉnh; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
– Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
– Lưu: VT, KSTT, XDCB, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiến Nhường

 

DANH
MỤC

THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG
NGHIỆP TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm
theo Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
Bắc Ninh)

STT

Mã số

Tên thủ tục

 

 LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI
VIỆT NAM

1

QTT-KCN-01

Quyết định chủ trương
đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư)

2

QTT-KCN-02

Quyết định chủ trương
đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư)

3

QTT-KCN-03

Quyết định chủ trương
đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư)

4

QTT-KCN-04

Điều chỉnh quyết định
chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu
tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

5

QTT-KCN-05

Cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

QTT-KCN-06

Cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

7

QTT-KCN-07

Điều chỉnh tên dự án
đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8

QTT-KCN-08

Điều chỉnh nội dung dự
án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều
chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

9

QTT-KCN-09

Điều chỉnh Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

QTT-KCN-10

Điều chỉnh Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ
trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

11

QTT-KCN-11

Chuyển nhượng dự án
đầu tư

12

QTT-KCN-12

Điều chỉnh dự án đầu
tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ
chức kinh tế

13

QTT-KCN-13

Điều chỉnh dự án đầu
tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

14

QTT-KCN-14

Cấp lại Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư

15

QTT-KCN-15

Hiệu đính thông tin
trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16

QTT-KCN-16

Nộp lại Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư

17

QTT-KCN-17

Thành lập văn phòng
điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

18

QTT-KCN-18

Đổi Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu
tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

19

QTT-KCN-19

Cung cấp thông tin về
dự án đầu tư

20

QTT-KCN-20

Quyết định chủ trương
đầu tư của Ban quản lý

21

QTT-KCN-21

Điều chỉnh quyết định
chủ trương đầu tư của Ban quản lý

22

QTT-KCN-22

Giãn tiến độ đầu tư

23

QTT-KCN-23

Chấm dứt hoạt động của
dự án đầu tư

24

QTT-KCN-24

Tạm ngừng hoạt động
của dự án đầu tư

25

QTT-KCN-25

Bảo đảm đầu tư trong
trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

26

QTT-KCN-26

Chấm dứt hoạt động văn
phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ

27

QTT-KCN-27

Cấp Giấy phép thành
lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

28

QTT-KCN-28

Cấp lại Giấy
phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

29

QTT-KCN-29

Điều chỉnh
Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt
Nam

30

QTT-KCN-30

Gia hạn Giấy
phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

31

QTT-KCN-31

Chấm dứt hoạt động của
Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

32

QTT-KCN-32

Báo cáo giải trình nhu
cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

33

QTT-KCN-33

Cấp giấy phép lao động
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

34

QTT-KCN-34

Cấp lại giấy
phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

35

QTT-KCN-35

Xác nhận
người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

36

QTT-KCN-36

Đăng ký
Nội quy lao động của doanh nghiệp

37

QTT-KCN-37

Gửi Thỏa
ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

38

QTT-KCN-38

Đăng ký đưa
lao động Việt Nam đi thực tập nâng cao tay nghề tại nước ngoài dưới 90 ngày

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ
BẢN

39

QTT-KCN-39

Cung cấp thông tin quy
hoạch (Cấp Chứng chỉ quy hoạch)

40

QTT-KCN-40

Thẩm định án / dự án
điều chỉnh; Thẩm định thiết kế cơ sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều
chỉnh (Ban quản lý các KCN Bắc Ninh thực hiện thủ tục Thẩm định thiết kế cơ
sở / hoặc thẩm điện thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình trong KCN được quy định tại khoản 4, điều 1, Nghị
định 42/2017/NĐ-CP)

41

QTT-KCN-41

Thẩm định thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán xây dựng / Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
xây dựng điều chỉnh đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
trong khu công nghiệp được quy định tại khoản 11, điều 1, Nghị định
42/2017/NĐ-CP (ghi chú: Ban quản lý các KCN Bắc Ninh không thực hiện thẩm
định dự toán đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp)

42

QTT-KCN-42

Cấp giấy phép xây dựng
mới đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài/trong nước) thuộc dự án đầu
tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

43

QTT-KCN-43

Gia hạn Giấy phép xây
dựng đối với đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc
dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

44

QTT-KCN-44

Điều chỉnh Giấy phép
xây dựng đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc dự
án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

45

QTT-KCN-45

Cấp Giấy phép sửa
chữa, cải tạo công trình đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong
nước) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

46

QTT-KCN-46

Cấp Giấy phép xây dựng
có thời hạn đối với công trình (có vốn đầu tư nước ngoài / trong nước) thuộc
dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu công nghiệp

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file