Tải Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 978/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/08/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
978/QĐ-TTg


Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 TỪ NGUỒN DỰ
PHÒNG 10% VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày
19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18
tháng 6 năm 2014;

Căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội
khóa XIV: số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 về Kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, số 71/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về Điều
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội tại các văn bản: số 2167/TTKQH-TCNS ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Tổng
thư ký Quốc hội về thẩm quyền sử dụng dự phòng của các bộ, ngành, địa phương
trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; số 2712/TB-TTKQ
ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Tổng thư ký Quốc hội về kết luận của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 33;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch
và Đầu tư tại văn bản số 4573/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Điều chỉnh trong nội bộ kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu
Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho các dự án đã được giao
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn theo Phụ lục đính kèm.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách
nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm toán về
tính chính xác của các thông tin, số liệu và mức vốn điều chỉnh cho các dự án.

Điều 2. Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ danh mục dự án và kế hoạch đầu tư
trung hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 điều chỉnh tại Điều 1
Quyết định này thông báo cho các đơn vị danh mục và kế hoạch đầu tư công trung
hạn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020 điều chỉnh cho từng dự án
theo quy định; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng
8 năm 2019.

Điều 3.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.
Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:
– Như Điều
4;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
– Văn phòng Quốc hội;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– VPCP: BTCN, các PCN, Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, NN;
– Lưu: VT, KTTH (3b).

THỦ
TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc


Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

PHỤ LỤC

DANH MỤC
DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỪ NGUỒN
DỰ PHÒNG 10% VỐN TPCP TẠI BỘ, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 978/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ)

TT

Bộ/địa phương

Địa điểm
XD

Thời
gian  KC-HT

Quyết
định đầu tư

Kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được giao tại các Quyết định của
Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 sau khi điều chỉnh

Ghi
chú

Số
QĐ; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng
số

Trong
đó: TPCP

Tổng
số

Trong
đó: TPCP

Tổng
số

Trong
đó: TPCP

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

 

 

 

6.957.886

6.922.960

2.303.000

2.303.000

3.900.000

3.900.000

 

l

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi
và thủy sản

 

 

 

6.957.886

6.922.960

2.303.000

2303.000

3.900.000

3.900.000

 

(1)

HTTL Tà Pao

B.Thuận

2017-2021

2241,
25/7/2008;

5010,
21/12/2018;

653,
27/02/2019

2.536.650

2.501.724

998.000

998.000

1.168.000

1.168.000

 

(2)

Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
(Giai đoạn 1)

Đ.Lắc

2017-2021

1349,
15/5/2009;

4988,
20/12/2018

4.421.236

4.421.236

.1.305.000

1.305.000

2.732.000

2.732.000

 

Quyết định 978/QĐ-TTg năm 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file