Tải Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 161/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH
PHỦ

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 161/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ
VIỆC MUA VẮC – XIN AZD1222 DO ASTRAZENECA SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VIỆT NAM

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, tại trụ
sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực
Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do Công ty AstraZeneca sản xuất. Tham dự
cuộc họp có: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Phó Thủ
tướng Vũ Đức Đam; Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh
Long; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ
Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; và lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Tư pháp và Văn phòng
Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến của các đại biểu dự họp, ý
kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý
kiến kết luận như sau:

1. Thường trực Chính phủ thống nhất,
đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về chủ trương thực hiện phương án lựa chọn nhà
thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu
thầu đối với việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ
phần vắc xin Việt Nam (VNVC) với các điều kiện đặc thù đã được Bộ Kế hoạch và Đầu
tư thẩm định tại văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT ngày 25 tháng 5 năm 2021.

Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp,
ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm
định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3118/BKHĐT-QLĐT ngày 25 tháng 5
năm 2021 để hoàn thiện hồ sơ trình xin ý kiến thành viên
Chính phủ (Tờ trình, Phiếu xin ý kiến và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ); báo
cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Sau khi Nghị quyết của Chính phủ
được ban hành; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế dự thảo
Quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo
quy định tại Điều 26 của Luật đấu thầu, báo cáo Thủ tướng
Chính phủ.

3. Bộ Y tế khẩn trương cân đối, cấp bổ
sung vắc xin phòng Covid-19 cho các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh và thành phố Hồ
Chí Minh để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo quy định.

4. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan:

– Trong tháng 6 năm 2021, ban hành
văn bản bổ sung các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin
phòng dịch Covid-19 theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số
58/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2021 và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02
năm 2021.

– Báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam để
chỉ đạo và quyết định theo thẩm quyền về Đề án “Nhập khẩu, sản xuất, tổ chức
chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 và bố trí huy động nguồn lực để thực hiện”.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các
bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương
Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– VP TW Đảng, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, NC, TKBT, QHQT, TH,
TGĐ cổng TTĐT;
– Lưu: VT, KGVX (3).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file