Tải Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 162/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 15/06/2021
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN
PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 162/TB-VPCP


Nội, ngày 15
tháng 6
năm 2021

THÔNG BÁO

KẾT
LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU
LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 13 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở
Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại
nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Bộ, cơ quan:
Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; Xây dựng; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Tài
chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường. Sau khi
nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu
dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư
đã chủ động, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xây dựng
dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, cơ bản đáp ứng yêu
cầu đề ra.

2. Các Bộ: Lao động – Thương binh và
Xã hội, Giao thông vận tải, Y tế khẩn trương tham gia ý kiến đối với dự thảo
Báo cáo, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 16 tháng 6 năm 2021 để
tổng hợp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương
tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến tại cuộc họp và ý kiến của các cơ Bộ, cơ
quan tại điểm 2 nêu trên, hoàn thiện Tờ trình và Báo cáo về Kế hoạch cơ cấu lại
nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 19
tháng 6 năm 2021, trong đó lưu ý:

a) Hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo theo
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3251/VPCP-TH ngày 18
tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ; nghiên cứu lồng ghép các điểm mới so
với Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 vào phần nội dung quan
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

b) Nội dung Kế hoạch cơ cấu lại nền
kinh tế giai đoạn 2021-2025 cần bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11
năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một
số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đôi mới mô hình tăng trưởng, nâng
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế,
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết
có liên quan của Quốc hội, Chính phủ.

c) Quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ,
giải pháp cần bảo đảm mạch lạc, rõ ràng, bám sát việc triển khai thực hiện 03 đột
phá chiến lược và 06 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại các văn kiện và Nghị quyết Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai
đoạn 2016-2020 nhưng chưa đạt được cần có giải pháp để tiếp tục tổ chức thực hiện.
Nghiên cứu bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển hộ kinh doanh trong
nhóm nhiệm vụ phát triển lực lượng doanh nghiệp; rà soát, biên tập lại các nhiệm
vụ, giải pháp phát triển các loại thị trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyến đối số.

d) Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu,
nhiệm vụ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các báo cáo kế hoạch 5 năm giai đoạn
2021-2025 về phát triển kinh tế – xã hội; tài chính quốc
gia; đầu tư công trung hạn và vay, trả nợ công. Các mục tiêu chỉ tiêu định lượng cần rà soát, thống nhất với các Bộ, cơ quan liên quan bảo đảm tính
khả thi, hài hòa, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra tại các văn
kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các
Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– TTgCP, PTTg Lê Minh
Khái (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân;
– Lưu: VT, KTTH (2)

KT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file