Tải Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 27/2019/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ban hành: 27/09/2019
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Hướng dẫn về cấp giấy chứng sinh cho trẻ sinh ngoài bệnh viện

Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Theo đó, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì:

Bạn đang xem: Tải Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

 – Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (hiện nay chỉ yêu cầu người thân thích của trẻ), nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ khai Trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ, nếu cần xác minh thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Lưu ý, Mẫu tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh đã được sửa đổi và ban hành kèm theo Thông tư 27.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 27/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.

Nội dung văn bản

Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ
Y TẾ
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2019

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 17/2012/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM
2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CẤP VÀ SỬ DỤNG GIẤY CHỨNG SINH

Căn cứ Điều 16 của
Luật Hộ tịch ngày 20 thá
ng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều 5 của
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 thá
ng 11
năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyề
n hạn
và cơ cấ
u tổ chức của Bộ
Y tế;

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt
Chương trình hành động quố
c gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức
khỏe Bà mẹ – Trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông
tư sửa đổi một số
điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT
ngày 24 thá
ng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy
định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

Điều 1. Sửa đổi một
số điều và
Phụ
lục số 02 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 2 như sau:

“b) Trường hợp trẻ được sinh ra ngoài
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô
đỡ thôn bản đỡ đẻ thì cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ
khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ
lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ
sinh ra để xin cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, Trạm y tế tuyến xã phải
làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ. Trong trường hợp cần phải xác minh,
thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc. Việc cấp Giấy chứng sinh
thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Việc báo cáo các nội dung quy định
tại Khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc
báo cáo thống kê y tế.”

3. Sửa đổi Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Điều khoản
thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.

2. Bãi bỏ điểm b khoản
2 Điều 2, khoản 2 Điều 5 và Phụ lục số
02 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y
tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

3. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ
em; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh
kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em) để được xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
– Ủy ban về các vấn đề
xã hội của Quốc hội (để giám sát);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐTCP);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp ch
đạo);
– Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ; Y tế các Bộ, ngành;
– Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ – BYT;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KHTC, QLKCB, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban
hành kèm theo Thông tư số 27
/2019/TT-BYT ngày
27
tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng
Bộ Y tế)

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

(Đối với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cá
n bộ y tế hoặc cô
đỡ thôn bản đỡ đẻ)

Kính gửi:
Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ……………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh
theo thông tin như sau:

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ……………………………………………………………………..

Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………..

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ……………………………………………………..

Ngày cấp:……/…./……. Nơi cấp: ………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm
trú: ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………..

Đã sinh con vào lúc:…….giờ…..phút, ngày…..tháng…..năm: …………………………………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………

Số con trong lần sinh này: ……………………………………………………………………………

Giới tính khi sinh của con:……………………………….Cân nặng:……………………………….

Dự định đặt tên con: ………………………………………………………………………………….

Người đỡ đẻ: ………………………………………………………………………………………….

……….(2), ngày…..tháng……năm 20……
Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

 

(1): Ghi tên xã/phường/thị trấn nơi trẻ sinh
ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy chứng sinh
cư trú

Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file