Tải Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 29/2020/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 30/10/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO
THÔNG VẬN TẢI
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
29/2020/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày
30 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG
TƯ SỐ 23/2012/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ GIỮA CHÍNH
PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN
TRUNG HOA

Thực hiện Hiệp định
vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22 tháng 11 năm 1994, Nghị định
thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11
tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Hiệp định);

Thực hiện Nghị định
thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng
hòa nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa ký ngày 11 tháng 10 năm 2011 (sau đây gọi tắt là Nghị định thư);

Thực hiện Thỏa thuận
giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giao
thông vận tải nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về xây dựng chế độ giấy phép vận
tải đường bộ quốc tế ký ngày 30 tháng 5 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số
12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ
trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung
Hoa.

Điều
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng
6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định,
Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

1. Sửa
đổi tên Điều 5 như sau:

“Điều 5. Bến xe ô
tô khách, bến xe ô tô hàng, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ của Việt Nam, mẫu danh
sách hành khách phục vụ hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung”

2. Bổ
sung khoản 4 Điều 5 như sau:

“4. Mẫu danh sách hành
khách phục vụ cho vận tải hành khách định kỳ và vận tải hành khách không định kỳ
được quy định tại Phụ lục IVb và Phụ lục IVc của Thông tư này”.

3. Sửa
đổi điểm b khoản 2 Điều 6
như sau:

“b) Kiểm soát phương
tiện và xác nhận vào Giấy phép vận tải khi phương tiện Việt Nam và Trung Quốc
xuất nhập cảnh tại cửa khẩu ”.

4. Sửa
đổi điểm b, c khoản 1 Điều
8 như sau:

“b) Bản sao Giấy phép
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

c) Danh sách xe kèm
theo bản sao giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô;

Trường hợp phương tiện
không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, hợp tác xã thì xuất trình thêm bản
sao chụp một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với
tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng
hợp tác kinh doanh;”.

5. Sửa
đổi khoản 2 Điều 10 như sau:

“2. Sở Giao thông vận
tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng
Sơn, Quảng Ninh và Lào Cai cấp:

a) Giấy phép vận tải
loại A, B, C;

b) Giấy phép vận tải
loại F, G từ lần thứ 2 trở đi trong năm.”

6. Sửa
đổi Điều 11 như sau:

“1. Trình tự cấp giấy
giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D, giấy phép loại A, E hoặc B, C,
F, G lần đầu trong năm

a) Tổ chức, cá nhân nộp
01 (một) bộ hồ sơ cho cơ quan cấp phép. Cơ quan cấp phép tiếp nhận hồ sơ, kiểm
tra; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp phép thông báo trực tiếp
hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội
dung chưa đầy đủ hoặc cần sửa đổi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn
01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 02
ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan cấp phép cấp giấy
giới thiệu đề nghị cấp giấy phép vận tải loại D hoặc cấp giấy phép vận tải theo
thẩm quyền;

c) Sau khi cấp giấy
phép vận tải loại F, G lần đầu trong năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông báo
danh sách phương tiện vận tải đã được cấp phép đến Sở Giao thông vận tải, Sở
Giao thông vận tải – Xây dựng.

2. Trình tự cấp Giấy
phép vận tải loại B, C, F, G từ lần thứ hai trở đi trong năm

a) Người lái xe xuất
trình giấy đăng ký xe cho Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng;

b) Căn cứ vào danh
sách phương tiện vận tải đã được cấp giấy phép, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao
thông vận tải – Xây dựng đối chiếu giấy đăng ký xe và cấp Giấy phép vận tải
theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Thông tư này”.

6.
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản
1 Điều 12 như sau:                                                                                            

 “b) Đối với giấy
phép vận tải loại B, C, F, G: Mỗi năm một lần, vào thời gian đề nghị cấp phép lần
đầu của năm, doanh nghiệp, hợp tác xã lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận tải gồm
điểm a và điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư này gửi cơ quan cấp phép. Trong
năm nếu giấy phép vận tải cũ hết hạn, doanh nghiệp, hợp tác xã (thông qua lái
xe) xuất trình giấy đăng ký phương tiện với Sở Giao thông vận tải, Sở Giao
thông vận tải – Xây dựng để được cấp giấy phép vận tải cho chuyến đi mới”.

7. Sửa
đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

“Điều 17. Thu hồi
Giấy phép vận tải và văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách định
kỳ

1. Doanh nghiệp, hợp
tác xã bị thu hồi giấy phép vận tải khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

a) Không thực hiện
đúng các nội dung ghi trong giấy phép vận tải hoặc vi phạm các quy định về quản
lý hoạt động vận tải;

b) Phương tiện bị thu
hồi phù hiệu, biển hiệu;

c) Bị thu hồi giấy
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

d) Không thực hiện chế
độ báo cáo hoạt động vận tải đường bộ Việt Nam- Trung Quốc theo quy định.

2. Trình tự, thủ tục
thu hồi giấy phép vận tải

a) Cơ quan cấp phép
ban hành văn bản thu hồi giấy phép vận tải do mình cấp khi doanh nghiệp, hợp tác
xã vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép có văn bản thu hồi giấy phép vận tải,
doanh nghiệp, hợp tác xã nộp giấy phép vận tải bị thu hồi về cơ quan cấp phép;

c) Trong thời hạn quy
định, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không nộp giấy phép vận tải bị thu hồi về cơ
quan cấp phép, cơ quan cấp phép thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý theo
quy định.

3. Doanh nghiệp, hợp
tác xã kinh doanh vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc bị cơ
quan quản lý tuyến thu hồi văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành
khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc khi vi phạm một trong các trường hợp
sau đây:

a) Vi phạm điều kiện
kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải;

b) Khi bị phát hiện có
sự cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ đăng ký khai thác tuyến;

c) Không thực hiện
đúng một trong các nội dung của văn bản chấp thuận khai thác tuyến;

d) Không kinh doanh vận
tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời hạn 06 tháng, kể
từ ngày được chấp thuận khai thác tuyến hoặc ngừng kinh doanh vận tải hành
khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian 06 tháng liên tục;

đ) Kinh doanh không
đúng nội dung ghi trong giấy phép vận tải;

e) Bị thu hồi giấy
phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

4. Trình tự, thủ tục
thu hồi văn bản chấp thuận khai thác tuyến

a) Cơ quan cấp phép
ban hành văn bản thu hồi chấp thuận khai thác tuyến do mình cấp khi doanh nghiệp,
hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 điều này;

b) Trong vòng 05 ngày
làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép có văn bản thu hồi chấp thuận khai thác
tuyến, doanh nghiệp, hợp tác xã dừng hoạt động vận tải hành khách định kỳ trên
tuyến và nộp giấy phép vận tải bị thu hồi về cơ quan cấp phép;

c) Trong thời hạn quy
định, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã không dừng hoạt động vận tải hành khách định
kỳ trên tuyến và nộp giấy phép vận tải bị thu hồi về cơ quan cấp phép, cơ quan
cấp phép thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định”.

8. Sửa
đổi, bổ sung Điều 20 như sau:

“Điều 20. Chế độ
báo cáo

1. Sở Giao thông vận tải,
Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có
trách nhiệm báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tình hình hoạt động vận tải
đường bộ Việt – Trung của địa phương. Chi tiết báo cáo như sau:

a) Tên báo cáo: Báo
cáo kết quả hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung;

b) Nội dung yêu cầu
báo cáo: Kết quả hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung theo mẫu đề cương quy
định tại điểm g khoản này;

c) Phương thức gửi, nhận
báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.
Báo cáo được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện
tử hoặc qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần suất thực hiện
báo cáo: Định kỳ hàng năm;

đ) Thời hạn gửi báo
cáo: Trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo;

e) Thời gian chốt số
liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm báo cáo;

g) Mẫu đề cương báo
cáo: Theo Phụ lục XVII của Thông tư này.

2. Doanh nghiệp, hợp
tác xã kinh doanh vận tải đường bộ Việt – Trung có trách nhiệm báo cáo Tổng cục
Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng về
tình hình hoạt động vận tải đường bộ Việt – Trung của đơn vị. Chi tiết báo cáo
như sau:

a) Tên báo cáo: Báo
cáo kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ Việt – Trung;

b) Nội dung yêu cầu
báo cáo: Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ Việt – Trung
theo mẫu đề cương quy định tại điểm g khoản này;

c) Phương thức gửi, nhận
báo cáo: Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử.
Báo cáo được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống thư điện
tử hoặc qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

d) Tần suất thực hiện
báo cáo: Định kỳ 06 tháng;

đ) Thời hạn gửi báo
cáo: Trước ngày 10 tháng 7 của kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm
và trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng cuối
năm;

e) Thời gian chốt số
liệu báo cáo: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 của kỳ báo cáo đối với
báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm và từ ngày 01 tháng 07 đến ngày 31 tháng 12 của
kỳ báo cáo đối với báo cáo định kỳ 06 tháng cuối năm;

g) Mẫu đề cương báo
cáo: Báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hành khách của doanh nghiệp, hợp tác
xã theo quy định tại Phụ lục XV của
Thông tư này; báo cáo kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, hợp
tác xã theo quy định tại Phụ lục XVI của
Thông tư này”.

9.
Thay thế Phụ
lục số IVb và Phụ lục IVc ban hành kèm theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29
tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định,
Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tương ứng với Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều
2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu
lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2020.

2.
Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều
6, Điều 7, điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8, khoản 3 Điều 10, khoản 6 Điều
18 của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng
6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định,
Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

3.
Thay thế cụm từ “Sở Giao thông vận tải” tại
khoản 1 Điều 6, khoản 4 Điều 13, khoản 5 Điều 14 và khoản 1, 2
Điều 19 của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29
tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định,
Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành cụm từ “Sở Giao
thông vận tải, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng”

4. Đối với các Giấy
phép vận tải đã được Trạm quản lý vận tải cửa khẩu cấp trước ngày Thông tư này
có hiệu lực tiếp tục còn giá trị đến khi hết hiệu lực của Giấy phép vận tải.

Điều
3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ,
Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải – Xây dựng các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Ủy ban ATGTQG;
– Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
– Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
– Lưu: VT, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

 

PHỤ LỤC I

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN
TẢI HÀNH KHÁCH ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục IVb

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER
LIST)

(Sử dụng cho xe vận chuyển hành khách định kỳ tạm xuất-tái
nhập)

(For temporary export and re-import vehicle on scheduled
passenger transport)

Số (No.):

Số đăng ký phương tiện(Registration No.):………………………..

Tên Công ty (Name of company):………………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Address):……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (Tel No.): ………………………
Số fax
/Fax
No:…………………………………………….

Tuyến vận từ (from)……………….đến (to)………………..
và ngược lại (and vice versa)

Bến đi (Departure
terminal):……………………………………….
; Bến đến (Arrival
terminal): ………..

Giờ khởi hành từ bến
đi
(Departure
time):……………………………………. ,
ngày
(date)…./…./20…

1. Danh sách hành
khách khởi hành từ bến xe
(Passenger
departing from the terminal):

Số TT (No.)

Họ tên hành
khách (Passenger’s full name)

Số vé (Ticket
No.)

No.

Họ tên hành
khách (Passenger’s full name)

Số vé (Ticket
No.)

No.

Họ tên hành
khách (Passenger’s full name)

Số vé (Ticket
No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

17

 

 

33

 

 

2

 

 

18

 

 

34

 

 

3

 

 

19

 

 

35

 

 

4

 

 

20

 

 

36

 

 

5

 

 

21

 

 

37

 

 

6

 

 

22

 

 

38

 

 

7

 

 

23

 

 

39

 

 

8

 

 

24

 

 

40

 

 

9

 

 

25

 

 

41

 

 

10

 

 

26

 

 

42

 

 

11

 

 

27

 

 

43

 

 

12

 

 

28

 

 

44

 

 

13

 

 

29

 

 

45

 

 

14

 

 

30

 

 

46

 

 

15

 

 

31

 

 

47

 

 

16

 

 

32

 

 

48

 

 

Tổng cộng số
hành khách khởi hành từ bến xe: …người

(Total
passenger departing from the terminal)     
(persons)

 

Xác nhận của Bến
xe/Terminal

(Ký, đóng dấu/ Signature and seal)

Ngày (date) …/…/20…

2. Danh sách hành
khách mua vé dọc đường do lái xe khai báo
(Other
passengers declared by driver):

Số TT

Họ tên hành khách (Passenger’s full name)

Số vé (Ticket
No.)

(No.)

Họ tên hành khách (Passenger’s full name)

Số vé (Ticket
No.)

(No.)

Họ tên hành khách (Passenger’s
full name)

Số vé (Ticket
No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

6

 

 

11

 

 

2

 

 

7

 

 

12

 

 

3

 

 

8

 

 

13

 

 

4

 

 

9

 

 

14

 

 

5

 

 

10

 

 

15

 

 

Tổng cộng khách
chặng:……… người

(Total of stage
passenger)… (Persons)

Lái xe ký tên
xác nhận số lượng khách:

(Name of Driver
and signature)     ………..

(Ghi chú: Danh sách
này gồm 4 liên: Liên 1 (gốc) giao cơ quan Hải quan cửa khẩu; Liên 2 giao Chủ phương
tiện; Liên 3 giao Bến xe; Liên 4 giao Biên phòng cửa khẩu)/(Note: List of
passenger includes 04 copies; 01 copy for Customs; 01 copy for carrier; 01 copy
for the terminal; 01 copy for borderguard officer)./.

 

PHỤ LỤC II

MẪU DANH SÁCH HÀNH KHÁCH VẬN
TẢI HÀNH KHÁCH KHÔNG ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT
ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục IVc

DANH SÁCH HÀNH KHÁCH (PASSENGER
LIST)

(Sử dụng cho phương tiện vận chuyển hành khách không định kỳ
tạm xuất-tái nhập)

(For temporary export and re-import vehicle on tourist and
non-scheduledpassenger transport)

Số (No.):

Số đăng ký phương tiện (Registration number):…………………………

Tên người vận chuyển
(Carrier name):…………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address):……………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại (Tel No.):……………………………………..
;   Số Fax/Fax No.:……………………………

Phạm vi hoạt động của
chuyến đi
(Route of
itinerary):……………………………………………………

Thời hạn chuyến đi (Duration of the journey):…………………….. ngày (date)

Từ ngày (From date)………… /……. / 20……… đến ngày (to date)……………
/……. /
20…………..

Danh sách hành
khách
(Passenger list):

Số TT

Họ tên hành khách (Passenger’s
full name)

Số vé (Ticket No.)

(No.)

Họ tên hành khách (Passenger’s
full name)

Số vé (Ticket
No.)

(No.)

Họ tên hành khách (Passenger’s
full name)

Số vé (Ticket
No.)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

19

 

 

37

 

 

2

 

 

20

 

 

38

 

 

3

 

 

21

 

 

39

 

 

4

 

 

22

 

 

40

 

 

5

 

 

23

 

 

41

 

 

6

 

 

24

 

 

42

 

 

7

 

 

25

 

 

43

 

 

8

 

 

26

 

 

44

 

 

9

 

 

27

 

 

45

 

 

10

 

 

28

 

 

46

 

 

11

 

 

29

 

 

47

 

 

12

 

 

30

 

 

48

 

 

13

 

 

31

 

 

49

 

 

14

 

 

32

 

 

50

 

 

15

 

 

33

 

 

51

 

 

16

 

 

34

 

 

52

 

 

17

 

 

35

 

 

53

 

 

18

 

 

36

 

 

54

 

 

Tổng cộng số
hành khách: ………………………người

(Total
passenger departing from the terminal)   (persons)

Xác nhận của người vận tải/Carrier

(Ký tên, đóng dấu/ Signature and seal)

Ngày (date) …/…/20…

(Ghi chú: Danh sách
này gồm 3 liên: Liên 1 (gốc) giao cho cơ quan Hải quan cửa khẩu; Liên 2 giao
cho Chủ phương tiện; Liên 3 giao cho Biên phòng cửa khẩu)/(Note: list of
passenger includes 03 copies; 01 copy for customs; 01 copy for carrier; 01 copy
for borderguard officer)

Thông tư 29/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2012/TT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Việt Nam – Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file