Tải Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 46/2020/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 31/12/2020
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tóm tắt văn bản

Nội dung văn bản

Bạn đang xem: Tải Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành – Tải File Word, PDF [DownLoad]

Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 46/2020/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KHẢO SÁT ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Căn cứ Luật
Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật
Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17

tháng 6 năm 2020;

Căn cứ
Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề
nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính;

Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành Định mức khảo sát đầu
tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống
kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Định mức khảo
sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện quy định mức hao
phí trực tiếp về lao động, vật liệu, máy thi công sử dụng để làm căn cứ xác định
chi phí trong công tác khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô
tuyến điện.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Thông tư này
áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu
tư xây dựng các dự án kiểm soát tần số vô tuyến điện sử dụng vốn đầu tư công, vốn
nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu xây dựng theo hình thức đối tác công tư
(PPP).

Điều 4. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với trường hợp tổng mức đầu
tư hoặc dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt trước thời điểm có hiệu
lực của Thông tư này, phải được cập nhật định mức tại bước quản lý chi phí tiếp
theo như dự toán xây dựng theo thiết kế kỹ thuật hoặc dự toán theo bản vẽ thiết
kế thi công hoặc cập nhật giá gói thầu.

2. Đối với
các gói thầu xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu,
hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư
này, Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định tại
Thông tư này để thực hiện.

3. Trường hợp
gói thầu xây dựng đã đóng thầu, hoặc đã lựa chọn được nhà thầu, hoặc đã ký kết
hợp đồng trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì thực hiện theo nội
dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, nội dung hợp
đồng đã ký kết.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư
này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh
về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi
nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng TW Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Cơ quan TW của các đoàn thể;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dấn tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; cổng
TTĐT của Bộ;
– Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hùng

 

ĐỊNH MỨC

KHẢO SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Phần I

HƯỚNG DẪN
ÁP DỤNG

Định mức khảo
sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện là định mức kinh tế
– kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy sử dụng để hoàn
thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc
công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.

Định mức khảo
sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện được lập trên cơ sở
các quy chuẩn tần số vô tuyến điện và khảo sát xây dựng đang được áp dụng theo
quy định hiện nay có tính đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát
xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện.

1. Nội dung định mức khảo sát

Định mức
kinh tế – kỹ thuật này bao gồm các nội dung sau:

a) Mức hao
phí vật liệu trực tiếp: Là số lượng từng loại vật liệu để hoàn thành một đơn vị
khối lượng công tác khảo sát; tính theo đơn vị tính phù hợp đối với loại vật liệu;

b) Mức hao
phí lao động trực tiếp: Là số lượng ngày công lao động trực tiếp để hoàn thành
một đơn vị khối lượng công tác khảo sát, tính theo cấp bậc bình quân của lao động
trực tiếp thực hiện công tác khảo sát;

c) Mức hao
phí máy thi công trực tiếp: Là số ca sử dụng máy và thiết bị trực tiếp để hoàn
thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.

Mỗi định mức
để hoàn thành khối lượng công việc trong công tác khảo sát được trình bày gồm
các nội dung: Thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện
pháp thi công, thành phần hao phí và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để
thực hiện công tác khảo sát.

2. Kết cấu định
mức khảo sát

Định mức khảo
sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện được trình bày tại
Phần II, gồm 6 mục:

Mục 1: Công
tác khảo sát vật cản.

Mục 2: Công
tác khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm.

Mục 3: Công
tác khảo sát vị trí địa lý.

Mục 4: Công
tác thu thập số liệu môi trường xung quanh.

Mục 5: Công
tác khảo sát các nguồn phát xạ xung quanh vị trí đặt trạm.

Mục 6: Công
tác khảo sát cơ sở hạ tầng.

3. Hướng dẫn
áp dụng định mức

a) Định mức
khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện được áp dụng để
xác định đơn giá, làm cơ sở lập dự toán chi phí khảo sát, tổng mức đầu tư và quản
lý chi phí đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện. Khi lập đơn
giá dự toán ngoài việc xác định các chi phí trực tiếp theo định mức, cần tính bổ
sung các chi phí khác (nếu có);

b) Trường hợp
có nội dung của công tác khảo sát nhưng chưa được quy định định mức tại Định mức
khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện thì áp dụng
theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác;

c) Đối với
các công tác khảo sát mới chưa có trong tập định mức này thì chủ đầu tư và các
đơn vị có liên quan căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện khảo sát và phương
pháp xây dựng định mức theo quy định hiện hành để xây dựng định mức bổ sung và
trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Phần II

ĐỊNH MỨC
KHẢO SÁT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN

Mục 1. CÔNG TÁC KHẢO SÁT VẬT CẢN

1. Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát vật cản.

– Xác định
vi trí vật cản, điểm đo.

– Lựa chọn vị
trí thực hiện công tác khảo sát.

– Chuẩn bị,
triển khai các thiết bị đo khảo sát.

– Tiến hành
đo xác định độ cao vật cản bằng máy đo khoảng cách.

– Thao tác nội
nghiệp tính toán xác định độ cao vật cản, góc nghiêng, độ dốc, xác định khoảng
cách từ điểm dự kiến đặt trạm đến vật cản.

– Hoàn thiện,
báo cáo kết quả.

2. Các bảng
mức

a) Khảo sát
vật cản là công trình xây dựng:

– Vật cản là
công trình xây dựng bao gồm:

+ Công trình
xây dựng dân dụng: nhà ở, chung cư, văn phòng, trường học,…

+ Công trình
xây dựng công nghiệp: nhà máy, xí nghiệp sản xuất, khu công nghiệp,…

+ Công trình
xây dựng giao thông: cầu thép, cầu bê tông cốt thép, cáp treo,…

+ Công trình
xây dựng hạ tầng: cột điện, trạm điện, đường dây, tháp ăng-ten,…

+ Sân bay,
đường sắt,…

– Bảng mức:

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.11010

Khảo sát vật cản là công trình xây dựng

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,38

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,38

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy đo khoảng cách

Ca

0,083

b) Khảo sát
vật cản cản là rừng cây:

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.11020

Khảo sát vật cản là rừng cây

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,395

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,395

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy đo khoảng cách

Ca

0,09

c) Khảo sát
vật cản cản là đồi núi:

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.11030

Khảo sát vật cản là đồi núi

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,39

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

 

0,39

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy đo khoảng cách

Ca

0,096

d) Khảo sát vật
cản cản là sông ngòi, ao hồ:

Đơn vị tính: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.11040

Khảo sát vật cản là sông ngòi, ao hồ

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,325

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

 

0,325

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy đo khoảng cách

Ca

0,072

Ghi
chú:

– Đối với
công tác khảo sát để đặt ăng-ten định hướng sóng ngắn (HFDF), định mức khảo sát
vật cản được điều chỉnh với hệ số 1,3.

– Đối với công
tác khảo sát để đặt trạm vệ tinh, định mức khảo sát vật cản được điều chỉnh với
hệ số 1,5.

 

Mục 2. CÔNG TÁC KHẢO SÁT KHU VỰC XUNG QUANH VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM

1. Thành phần
công việc

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm.

– Xác định
bán kính khu vực cần khảo sát.

– Chuẩn bị,
triển khai các thiết bị tác nghiệp.

– Tiến hành
di chuyển, quan sát, chụp ảnh, khảo sát các thông tin liên quan như: diện tích
khu khảo sát, chụp ảnh các vật cản quan sát được, các trạm thu phát trên địa
bàn khảo sát, các kết cấu kim loại, mật độ dân cư, mật độ các phương tiện giao
thông, khảo sát cơ sở hạ tầng (đường điện, đường viễn thông, đường giao
thông…).

– Tập hợp
thông tin, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

2. Các bảng
mức

a) Khảo sát
khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo sát ≤ 1 km:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

Cấp địa hình

I

II

III

TS.12010

Khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo
sát ≤ 1 km

 

 

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,54

0,58

0,59

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,54

0,58

0,59

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

 

 

Ô tô 7 chỗ

Ca

0,046

0,067

0,082

b) Khảo sát khu
vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo sát ≤ 2 km:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

Cấp địa hình

 

I

II

III

TS.12020

Khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo
sát <≤ 2 km

 

 

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,59

0,63

0,64

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,59

0,63

0,64

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

 

 

Ô tô 7 chỗ

Ca

0,088

0,102

0,121

c) Khảo sát khu
vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo sát ≤ 3 km:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

Cấp địa hình

I

II

III

TS.12030

Khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo
sát ≤ 3 km

 

 

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,63

0,68

0,69

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,63

0,68

0,69

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

 

 

Ô tô 7 chỗ

Ca

0,129

0,145

0,162

d) Khảo sát khu
vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo sát ≤ 4 km:

 Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

Cấp địa hình

I

II

III

TS.12040

Khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo
sát ≤ 4 km

 

 

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,68

0,73

0,75

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,68

0,73

0,75

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

 

 

Ô tô 7 chỗ

Ca

0,171

0,193

0,215

đ) Khảo sát khu
vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo sát ≤ 5 km:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

Cấp địa hình

I

II

III

TS.12050

Khảo sát khu vực xung quanh vị trí đặt trạm, bán kính khảo
sát ≤ 5 km

 

 

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,72

0,77

0,78

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,72

0,77

0,78

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

 

 

Ô tô 7 chỗ

Ca

0,229

0,247

0,265

Ghi chú:

– Đối với công
tác khảo sát để đặt ăng-ten định hướng sóng ngắn (HFDF), định mức khảo sát khu
vực xung quanh vị trí đặt trạm được điều chỉnh với hệ số 1,3.

– Đối với
công tác khảo sát để đặt trạm vệ tinh, định mức khảo sát khu vực xung quanh vị
trí đặt trạm được điều chỉnh với hệ số 1,5.

 

Mục 3. CÔNG TÁC KHẢO SÁT VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1. Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát vị trí địa lý tại vị trí khảo sát.

– Chuẩn bị,
triển khai các thiết bị tác nghiệp.

– Tiến hành đo
đạc, xác định, ghi lại số liệu về tọa độ, cao độ MSL.

– Kết hợp với
hệ quy chiếu, bản đồ sử dụng, kiểm tra số liệu, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

2. Bảng mức:

Đơn vị: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.13000

Khảo sát vị trí địa lý

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,14

 

 

Kỳ sư bậc 2/9

Công

0,14

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy thu tín hiệu GPS

Ca

0,04

 

 

Máy tính (cài đặt bản đồ số hóa)

Ca

0,06

Mục 4. CÔNG TÁC THU THẬP SỐ LIỆU MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

l. Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác thu thập số liệu môi trường xung quanh.

– Thu thập
các số liệu môi trường trên mạng Internet hoặc các đơn vị chức năng liên quan.

– Hoàn thiện
thông tin thu thập số liệu môi trường xung quanh, báo cáo kết quả.

2. Bảng mức:

Đơn vị: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.14000

Thu thập số liệu môi trường xung quanh

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,375

Mục 5. CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÁC NGUỒN PHÁT XẠ XUNG QUANH VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM

1. Khảo sát các phát xạ vô tuyến
điện xung quanh vị trí đặt trạm

a) Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát các yếu tố kỹ thuật về vô tuyến điện
tại vị trí đặt trạm

– Xác định
khu vực cần khảo sát.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
hệ thống kê kích ổn định, hệ thống ăng-ten trên xe kiểm soát tần số lưu động.

– Sử dụng kết
hợp xe kiểm soát tần số lưu động với các ăng-ten có dải tần và phân cực phù hợp
và máy phân tích phổ quét tổng quan các dải tần quan tâm để phát hiện các nguồn
phát xung quanh vị trí đặt trạm. Tiến hành đo xác định tần số, cường độ trường
từ các nguồn phát.

– Thu dọn
thiết bị khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.15010

Khảo sát các phát xạ vô tuyến điện xung quanh vị trí đặt trạm

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

1,43

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

1,43

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy phân tích phổ

Ca

0,48

 

 

Xe kiểm soát tần số lưu động

Ca

0,67

 

 

Các ăng ten dải tần và phân cực phù hợp

Ca

0,48

 

 

Bộ lưu điện

Ca

0,48

2. Khảo
sát các nguồn phát xạ vô tuyến điện công suất lớn xung quanh vị trí đặt trạm

a) Thành
phần công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát các yếu tố kỹ thuật về vô tuyến điện
tại vị trí đặt trạm.

– Xác định
khu vực cần khảo sát.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triến khai
hệ thống kê kích ổn định, hệ thống ăng-ten trên xe kiểm soát tần số lưu động.

– Sử dụng kết
hợp xe kiểm soát tần số lưu động với các ăng-ten có dải tần và phân cực phù hợp
và máy phân tích phổ quét phát hiện các nguồn phát công suất lớn xung quanh vị
trí đặt trạm. Tiến hành đo xác định tần số, công suất (giá trị tương đối nếu đo
qua không gian), cường độ trường từ các nguồn phát công suất lớn.

– Thu dọn
thiết bị khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.15020

Khảo sát các nguồn phát xạ vô tuyến điện công suất lớn
xung quanh vị trí đặt trạm

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

1

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

1

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy phân tích phổ

Ca

0,52

 

 

Xe kiểm soát tần số lưu động

Ca

0,71

 

 

Các ăng ten dải tần và phân cực phù hợp

Ca

0,52

 

 

Bộ lưu điện

Ca

0,52

3. Khảo sát các nguồn tạp nhiễu
vô tuyến điện

a) Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát các nguồn tạp nhiễu vô tuyến điện
(khảo sát nền nhiễu phổ tín hiệu và các nguồn tín hiệu gây nhiễu) ảnh hưởng tới
trạm kiểm soát tần số.

– Xác định
khu vực càn khảo sát.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
hệ thống kê kích ổn định, hệ thống ăng-ten trên xe kiểm soát tần số lưu động.

– Sử dụng kết
hợp xe kiểm soát tần số lưu động với các ăng-ten có dải tần
và phân cực phù hợp và máy phân tích phổ khảo sát nền nhiễu phổ tín hiệu và các
nguồn tín hiệu gây nhiễu, tiến hành đo xác định các thông số kỹ thuật theo yêu
cầu.

– Thu dọn
thiết bị khảo sát.

– Tập hợp. xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 điểm

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.15030

Khảo sát các nguồn tạp nhiễu

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,67

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,67

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy phân tích phổ

Ca

0,17

 

 

Xe kiểm soát tần số lưu động

Ca

0,36

 

 

Các ăng ten dải tần và phân cực phù hợp

Ca

0,17

 

 

Bộ lưu điện

Ca

0,17

Ghi
chú:

– Đối với
công tác khảo sát để đặt ăng-ten định hướng sóng ngắn (HFDF), định mức khảo sát
các yếu tố kỹ thuật vô tuyến điện được điều chỉnh với hệ số 1,3.

– Đôi với
công tác khảo sát để đặt trạm vệ tinh, định mức khảo sát các yếu tố kỹ thuật vô
tuyến điện được điều chỉnh với hệ số 1,5.

 

Mục 6. CÔNG TÁC KHẢO SÁT CƠ SỞ HẠ TẦNG

1. Khảo sát
lắp đặt hệ thống ăng-ten

a) Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát phục vụ công tác thiết kế, lắp đặt
hệ thống ăng-ten.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
các thiết bị tác nghiệp, kiểm tra, khảo sát các nội dung theo quy định bảo đảm
yêu cầu kỹ thuật của công tác lắp đặt hệ thống ăng-ten:

+ Khảo sát mức
độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hệ thống nền móng, cột, giằng để lắp đặt hệ thống
ăng-ten kiểm soát

+ Khảo sát
các điều kiện đảm bảo an toàn thiết bị, nguồn điện, đường truyền tín hiệu, điện
trở đất…

+ Sử dụng
thiết bị tác nghiệp ghi lại các thông tin thu thập khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.16010

Khảo sát lắp đặt hệ thống ăng ten

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,6

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,6

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Đồng hồ vạn năng

Ca

0,087

2. Khảo sát lắp đặt hệ thống bộ
thu

a) Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát phục vụ công tác thiết kế, lắp đặt
hệ thống bộ thu.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
các thiết bị tác nghiệp, kiểm tra, khảo sát các nội dung theo quy định bảo đảm
yêu cầu kỹ thuật của công tác lắp đặt hệ thống bộ thu:

+ Khảo sát mức
độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà trạm để lắp hệ thống bộ thu.

+ Đo xác định
các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) tại nhà trạm đặt hệ thống bộ thu.

+ Khảo sát
các điều kiện đảm bảo an toàn thiết bị, nguồn điện, đường truyền…

+ Sử dụng
thiết bị tác nghiệp ghi lại các thông tin thu thập khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.16020

Khảo sát lắp đặt hệ thống bộ thu

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,5

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,5

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Đồng hồ vạn năng

Ca

0,092

3. Khảo sát lắp đặt hệ thống chống
sét

a) Thành phần
công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát phục vụ công tác thiết kế, lắp đặt
hệ thống chống sét.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
các thiết bị tác nghiệp, kiểm tra, khảo sát các nội dung theo quy định bảo đảm yêu
cầu kỹ thuật của công tác lắp đặt hệ thống chống sét:

+ Khảo sát mức
độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của nhà trạm để lắp đặt chống sét

+ Khảo sát
các điều kiện đảm bảo an toàn thiết bị, nguồn điện, đường truyền…

+ Đo điện trở
suất của đất tại các điểm tiếp đất bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật.

+ Sử dụng
thiết bị tác nghiệp ghi lại các thông tin thu thập khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.16030

Khảo sát lắp đặt hệ thống chống sét

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,75

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,75

 

 

Máy thi công

 

 

 

 

Máy đo điện trở đất

Ca

0,23

 

 

Đồng hồ vạn năng

Ca

0,08

4. Khảo sát
hệ thống phòng cháy chữa cháy

a) Thành
phần công việc:

– Nghiên cứu
nhiệm vụ, lập đề cương cho công tác khảo sát hệ thống phòng cháy chữa cháy.

– Chuẩn bị
các thiết bị tác nghiệp.

– Triển khai
các thiết bị tác nghiệp, kiểm tra, khảo sát các nội dung an toàn chống cháy nổ
theo quy chuẩn an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm yêu cầu
kỹ thuật, an toàn của các công tác lắp đặt hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến
điện.

– Sử dụng
thiết bị tác nghiệp ghi lại các thông tin thu thập khảo sát.

– Tập hợp, xử
lý các số liệu khảo sát, hoàn thiện, báo cáo kết quả.

b) Bảng mức:

Đơn vị: 1 lần khảo sát

Mã hiệu

Tên công tác

Thành phần công việc

Đơn vị

Trị số mức

TS.16040

Khảo sát hệ thống phòng cháy chữa cháy

 

 

 

 

 

Nhân công

 

 

 

 

Kỹ sư bậc 4/9

Công

0,12

 

 

Kỹ sư bậc 2/9

Công

0,12

 

 

Thông tư 46/2020/TT-BTTTT về Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Tải văn bản file Word, PDF về máy

Chờ 30s để file Word hoặc PDF tự động tải về máy tính

Nếu tập tin bị lỗi, bạn đọc vui lòng liên hệ để được hỗ trợ download file