Lớp 12Sinh Học

Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là?

Câu hỏi: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là?

A. cá thể.

B. quần thể.

Bạn đang xem: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là?

C. loài

D. phân tử

Trả lời:

Đáp án đúng: B. quần thể.

– Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là quần thể, vì nó đảm bảo 3 điều kiện: toàn vẹn trong không gian, thời gian; biến đổi cấu trúc di truyền qua các thế hệ; tồn tại thực trong tự nhiên.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu về Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại nhé!

I. Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa 

1. Tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn

Vấn đề

Tiến hóa nhỏ

Tiến hóa lớn

Nội dung Là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới Là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.
Quy mô, thời gian Phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn Quy mô rộng lớn, thời gian địa chất rất dài
Phương thức nghiên cứu Có thể nghiên cứu bằng thực nghiệm Thường chỉ được nghiên cứu gián tiếp qua các bằng chứng.

2. Nguồn biến dị di truyền của quần thể 

– Mọi biến dị trong quần thể phát sinh do đột biến, giao phối tạo biến dị tổ hợp.

– Sự di chuyển của các cá thể hoặc giao tử từ các quần thể khác vào.

II. Các nhân tố tiến hóa 

1. Đột biến

– Đột biến gen làm thay đổi tần số alen 1 cách chậm chạp vì tần số đột biến gen của từng locut gen thường rất nhỏ 10-6 – 10-4, nhưng mỗi sinh vật có rất nhiều gen, quần thể có nhiều cá thể, nên đột biến gen lại giữ vai trò chủ yếu tạo nên nguồn biến di di truyền (nguyên liệu sơ cấp) cho quá trình tiến hoá.

– Vai trò của đột biến trong tiến hóa: Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của tiến hóa, trong đó đột biến gen là nguyên liệu chủ yếu.

2. Di – nhập gen

– Các quần thể thường không cách li hoàn toàn với nhau, do đó giữa các quần thể thường có sự trao đổi các cá thể: hiện tượng này gọi là di nhập gen hay dòng gen. Di nhập gen làm phong phú vốn gen của quần thể hoặc làm thay đổi tần số alen của quần thể Tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể bị thay đổi nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào sự chênh lệch giữa số cá thể vào và ra khỏi quần thể lớn hay nhỏ.

– Vai trò của di nhập gen: 

+ Làm thay đổi vốn gen của quần thể.

+ Làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng không theo một chiều hướng xác định.

+ Kích thước quần thể giảm mạnh thì tần số alen thay đổi nhanh chóng.

3. Giao phối không ngẫu nhiên

– Giao phối không ngẫu nhiên có đặc điểm là chỉ làm thay đổi tần số kiểu gen mà không lảm thay đổi tẩn số alen, làm giảm sự đa dạng di truyền của quần thể

– Giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguồn nguyên liệu thứ cấp là biến dị tổ hợp cho tiến hóa. 

4. Chọn lọc tự nhiên

– Thực chất của CLTN là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

– CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình qua nhiều thế hệ dẫn đến chọn lọc kiểu gen (duy trì những kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi và đào thải những kiểu gen qui định kiểu hình không thích nghi với môi trường)

– CLTN là nhân tố qui định chiều hướng và nhịp độ tiến hóa.

– CLTN làm thay đổi tần số alen theo 1 hướng xác định với mức độ nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố:

+ Alen chịu sự tác động của CLTN là trội hay lặn.

+ Quần thể sinh vật là đơn bội hay lưỡng bội.

+ Tốc độ sinh sản nhanh hay chậm.

5. Các yếu tố ngẫu nhiên

– Sự biến đổi về thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên (thiên tai, dịch bệnh…) còn được gọi là sự biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền.

– Quần thể có kích thước càng nhỏ càng dễ bị tác động. Sự tác động do các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm như sau:

+ Thay đổi tần số alen không theo 1 hước xác định.

+ Một alen dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ khỏi quần thể và alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

– Kết quả tác động của yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự đa dạng di truyền.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Sinh Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button