Lớp 10Ngữ Văn

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống cổ thành – Văn mẫu 10 hay nhất

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống cổ thành – Bài mẫu 1

Ba anh em kết nghĩa Lưu – Quan –Trương, sau khi thất thủ tại Từ Châu thì chia ra phiêu bạt mỗi người một hướng. Quan Vũ thua thế, đành phải tạm náu dưới trướng Tào Tháo với điều kiện hàng Hán chứ không hàng Tào, đợi biết tin anh là sẽ đi ngay. Tào Tháo thu phục Quan Vũ bằng nhiều cách nhưng Quan Vũ luôn kiên định “thân tại Tào doanh, tâm tại Hán”, kiên quyết không hàng Tào. Ngay khi biết tin Lưu Bị đang ở với Vân Thiệu, Quan Công bỏ đi, vượt qua năm ải, chém sáu tướng Tào cản đường, hộ tống hai chị dâu trở về. Trên đường trở lại, Quan Công gặp  Trương Phi ở Cổ Thành. Trái với sự mừng rỡ của Quan Công, Trương Phi hiểu nhầm Quan Công hàng Tào, phản bội anh em, toan đem quân ra của Bắc “hỏi tội” Vân Trường. Mặc cho lời can ngăn của hai chị dâu, Trương Phi vẫn khăng khăng tiến tới toan chém Quan Công. Trương Phi càng trở nên nóng nảy hơn khi thấy quân Sái Dương tìm đến. Để làm rõ đúng sai, Trương Phi thách thức Quan Công chém rơi đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Chỉ sau một hồi trống Sái Dương đã bị Quan Công chém, nghe tên lính cầm cờ hiệu kể lại việc Sái Dương theo Quan Công để trả thù việc ông giết Tần Kì, lúc này Trương Phi mới thực sự tin tưởng anh, mời hai chị dâu vào thành, rỏ nước mắt khóc, thụp lạy Vân Trường.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống cổ thành – Bài mẫu 2

Đoạn trích Hồi trống Cổ Thành thuộc hồi 28. Quan Công đưa hai chị sang Nhữ Nam. Kéo quân đến Cổ Thành thì nghe nói Trương Phi đang ở đó. Quan Công mừng rỡ sai Tôn Càn vào thành báo Trương Phi ra đón hai chị.

Bạn đang xem: Tóm tắt tác phẩm Hồi trống cổ thành – Văn mẫu 10 hay nhất

Trương Phi khi ấy đang tức giận, nghe tin báo liền sai quân lính mở cổng thành, rồi một mình một ngựa vác bát xà mâu lao đến đòi giết Quan Công. Quan Công bị bất ngờ nhưng rất may tránh kịp nên không mất mạng. Đang nóng giận, Trương Phi nhất quyết không chịu ghi nhận lòng trung của Quan Công dù cả hai vị phu nhân đã hết lời thanh minh sự thật.

Giữa lúc đang bối rối thì đột nhiên ở đằng xa, Sái Dương mang quân Tào đuổi tới. Trương Phi càng thêm tức giận, buộc Vân Trường phải lấy đầu ngay tên tướng đó để chứng thực lòng trung. Quan Công không nói một lời, múa long đao xô lại. Chưa đứt một hồi trống giục, đầu Sái Dương đã lăn dưới đất. Bấy giờ, Phi mới tin anh là thực. Phi mời hai chị vào thành rồi cúi đầu sụp lạy xin lỗi Quan Công.

Tóm tắt tác phẩm Hồi trống cổ thành – Bài mẫu 3

“Hồi trống Cổ Thành” được trích ở hồi 28 “Chém Sái Dương anh em hòa giải. Hồi Cổ Thành tôi chúa đoàn viên”.

Ở đoạn trích này, để minh oan cho mình, xua tan mối nghi ngờ, sự hiểu lầm của Trương Phi, Quan Công đã nhận ngay điều kiện mà Trương Phi đã đưa ra: Phải lấy đầu Sái Dương trong ba hồi trống. Không đợi đến hồi thứ ba, chỉ mới xong hồi trống thứ nhất, đầu Sái Dương đã lăn lóc dưới đất. Sở dĩ Quan Công hành động gấp như vậy là vì ông muốn tỏ rõ ngay tấm lòng trung thực của ông, để giải quyết ngay sự hiểu lầm của Trương Phi. Riêng Trương Phi, vì nghĩ rằng Quan Công ở với Tào Tháo mà Tào Tháo là giặc, nên Quan Công bội nghĩa. Khi nghe Tôn Càn báo tin Vân Trường đưa phu nhân từ Hứa Đô đến, Trương Phi nóng nảy định giết Quan Công. Cho đến khi thấy Quan Công lấy đầu Sái Dương (viên tướng của Tào Tháo), và nghe lời kể của một tên lính Tào Tháo thì Trương Phi mới hiểu được lòng dạ trung thực của Quan Công và nhất là khi nghe những việc Quan Công đã trải qua, Trương Phi đã rỏ nước mắt khóc, sụp xuống lạy Vân Trường.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10,Ngữ Văn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button