Lớp 10Tiếng Anh

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 4

Unit 4: For A Better Community

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 4

– advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/ (n): quảng cáo, rao vặt

– announcement /əˈnaʊnsmənt/ (n): thông báo

– apply /əˈplaɪ/(v): nộp đơn xin việc

Bạn đang xem: Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 10 mới unit 4

– balance /ˈbæləns/ (v): làm cho cân bằng

– by chance /baɪ – tʃɑːns/ (np): tình cờ, ngẫu nhiên

– community /kəˈmjuːnəti/(n): cộng đồng

– concerned /kənˈsɜːnd/ (a): lo lắng, quan tâm

– creative /kriˈeɪtɪv/ (a): sáng tạo

– dedicated /ˈdedɪkeɪtɪd/ (a): tận tâm, tận tụy

– development /dɪˈveləpmənt/ (n): sự phát triển

– disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/(a): thiệt thòi

– donate /dəʊˈneɪt/ (v): cho, tặng

– employment /ɪmˈplɔɪmənt/ (n): việc tuyển dụng

– excited /ɪkˈsaɪtɪd/(a): phấn khởi, phấn khích

– facility /fəˈsɪləti/ (n): cơ sở vật chất, trang thiết bị

– fortunate /ˈfɔːtʃənət/ (a): may mắn

– handicapped /ˈhændikæpt/ (a): tàn tật, khuyết tật

– helpful /ˈhelpfl/(a): hữu ích

– hopeless /ˈhəʊpləs/ (a): vô vọng

– interact /ˌɪntərˈækt/ (v): tương tác

– interested /ˈɪntrəstɪd/ (a): quan tâm, hứng thú

– interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ (a): hay, thú vị

– invalid /ɪnˈvælɪd/ (n): người tàn tật, người khuyết tật

– leader /ˈliːdə(r)/ (n): người đứng đầu, nhà lãnh đạo

– martyr /ˈmɑːtə(r)/ (n): liệt sỹ

– meaningful /ˈmiːnɪŋfl/ (a): có ý nghĩa

– narrow-minded /ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd/(a): nông cạn, hẹp hòi

– non-profit /ˌnɒn ˈprɒfɪt/ (a): phi lợi nhuận

– obvious /ˈɒbviəs/ (a): rõ ràng, hiển nhiên

– opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n): cơ hội, dịp

– passionate /ˈpæʃənət/ (a): say mê, đam mê

– patient /ˈpeɪʃnt/ (a): kiên trì, kiên nhẫn

position /pəˈzɪʃn/ (n): vị trí, địa vị, chức vụ

post /pəʊst/ (n): vị trí, địa vị, chức vụ

priority /praɪˈɒrəti/(n): việc ưu tiên hàng đầu

public /ˈpʌblɪk/ (a): công cộng

remote /rɪˈməʊt/ (a): xa xôi, hẻo lánh

running water /ˈrʌnɪŋ ˈwɔːtə(r)/ (np): nước máy

Xem toàn bộ Soạn Anh 10: Unit 4. For A Better Community

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Tiếng Anh 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button