Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 43 Lịch Sử 11 Bài 7

Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Trả lời câu hỏi trang 43 Lịch Sử 11 Bài 7

– Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 43 Lịch Sử 11 Bài 7

– Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?

Lời giải

Những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hội không tưởng:

* Hoàn cảnh ra đời của CNXH không tưởng:

– Sự bóc lột tàn nhẫn người lao động của giai cấp tư sản.

– Những người tư sản tiến bộ thông cảm với nỗi khổ của người lao động. Xây dựng một xã hội không có tư hữu và sự bóc lột.

– Chủ nghĩa xã hội không tưởng ra đời đại diện là Xanhximông, Phuriê, Ooen.

– Những mặt tích của CNXH không tưởng

– Nhân thức được mặt trái của chế độ tư sản là bóc lột lao động.

– Lên án xã hội tư bản, dự đoán tương lai.

* Hạn chế:

– Không vạch ra được lối thoát, không giải thích được bản chất của chế độ đó.

– Không thấy được vai trò và sức mạnh của gia cấp công nhân.

* Ý nghĩa: Là tư tưởng tiến bộ trong XH lúc đó. Cổ vũ lực lượng lao động đấu tranh, là tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác.

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử nào và có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của xã hội?

– Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học là một hệ thống lý luận khoa học ra đời trong điều kiện lịch sử:

+ Chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

+ Sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản giai đoạn chủ nghĩa đế quốc.

+ Phong trào công nhân phát triển, cùng với học thuyết Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời do C.Mác và Ph. Ăngghen thành lập, được Lê-nin phát triển.

– Nội dung:

+ Kế thừa, phát triển có chọn lọc những thành tựu của khoa học xã hội và tự nhiên mà loài người đã đạt được, chủ yếu từ thế kỉ XIX (định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng, học thuyết tế bào, thuyết tiến hóa của các giống loài, các trào lưu triết học cổ điển Đức, học thuyết kinh tế Anh và lý luận về chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Pháp).

+ Học thuyết gồm bà bộ phận chính: triết học, kinh tế – chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học (Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử kết hợp chặt chẽ với nhau).

– Điểm khác: Xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, thực tiễn đấu tranh của phong trào cách mạng vô sản thế giới,hình thành hệ thống lý luận vừa mới khoa học vừa cách mạng

– Vai trò

+ Là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là cương lĩnh cách mạng cho cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội cộng sản.

+ Và mở ra kỷ nguyên mới cho sự phát triển của khoa học (tự nhiên và xã hội, nhân văn).

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 7. Những thành tựu văn hóa thời cận đại

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button