Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 80 Lịch Sử 11 Bài 15

Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939)

Trả lời câu hỏi trang 80 Lịch Sử 11 Bài 15

Phong trào Ngũ tứ có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Trung Quốc?

Lời giải

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 80 Lịch Sử 11 Bài 15

* Ý nghĩa của phong trào Ngũ tứ đối với cách mạng Trung Quốc:

– Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc vào đầu thế kỉ XX.

– Đánh dấu thời kì giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị và trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá sâu rộng. Tháng 7-1921, Đảng Cộng sản được thành lập.

– Đánh dấu bước chuyển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 – 1939)

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button