Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55. Quản lý doanh nghiệp có đáp án hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Công nghệ 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55

Câu 1: Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố nào sau đây?

A. Tài chính

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 có đáp án

B. Nhân lực

C. Trang thiết bị, máy móc

D. Nhu cầu bán hàng

Đáp án: D. Nhu cầu bán hàng

Giải thích: Các nguồn lực của doanh nghiệp không bao gồm yếu tố: Nhu cầu bán hàng – SGK trang 176

Câu 2: Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm mấy loại cấu trúc?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án: C. 3

Giải thích: Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp gồm 3 loại cấu trúc: đơn giản, chức năng và theo ngành hàng – SGK trang 174,175

Câu 3: Có mấy chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: B. 5

Giải thích: Có 5 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp – Hình 55.5 SGK trang 179

Câu 4: Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp ?

A. Tính tập trung

B. Tính tiêu chuẩn hóa

C. Tính tập thể

D. Tính chuyên môn hóa

Đáp án: B. Tính tiêu chuẩn hóa

Giải thích: Các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi, quy chế của doanh nghiệp là nội dung đặc trưng nào trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp: Tính tiêu chuẩn hóa – SGK trang 174

Câu 5: Hoạch toán kinh tế là

A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

B. việc điều chỉnh thu chi của doanh nghiệp.

C. việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp.

D. việc thu ngân và điều chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đáp án: A. đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Giải thích: Hoạch toán kinh tế là đơn vị tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp – SGK trang 177

Câu 6: Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực nào?

A. Vốn tự có

B. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng

C. Vốn vay

D. Tất cả phương án trên

Đáp án: D. Tất cả phương án trên

Giải thích: Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn lực: Vốn tự có. Vốn góp từ các thành viên, từ nhà cung ứng. Vốn vay – Hình 55.4 SGK trang 177

Câu 7: Công việc nào không có trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

B. Phân chia vốn kinh doanh

C. Phân công lao động

D. Đáp án B và C

Đáp án: A. Xác định lĩnh vực kinh doanh

Giải thích: Công việc không có trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Xác định lĩnh vực kinh doanh – SGK trang 176

Câu 8: Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này?

A. Vốn của chủ doanh nghiệp

B. Vốn của thành viên

C. Vốn vay

D. Vốn của nhà cung ứng

Đáp án: C. Vốn vay

Giải thích: Doanh nghiệp cần tính toán kĩ khi lựa chọn nguồn vốn này là: Vốn vay – SGK trang 176

Câu 9: Điều gì xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu?

A. Thiếu vốn kinh doanh

B. Tăng hiệu quả kinh doanh

C. Gây lãng phí

D. Tăng lợi nhuận kinh doanh

Đáp án: A. Thiếu vốn kinh doanh

Giải thích: Điều xảy ra khi xác định vốn kinh doanh thấp hơn so với yêu cầu là: Thiếu vốn kinh doanh – SGK trang 176

Câu 10: Để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc nào?

A. Tăng tiền thưởng

B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

C. Tuyển nhiều nhân sự

D. Tăng thời gian nghỉ cho nhân viên

Đáp án: B. Theo dõi thực hiện kế hoạch

Giải thích: Để đảm bảo các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện tốt thì doanh nghiệp cần làm công việc: Theo dõi thực hiện kế hoạch – SGK trang 176

Hệ thống kiến thức Công nghệ 10 Bài 55

I. Tổ chức hoạt động kinh doanh:

1. Xác lập cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

a. Đặc trưng của cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

– Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp gồm những bộ phận, cá nhân khác nhau, có mối quan hệ phụ thuộc nhau, được chuyên môn hoá để thực hiện mục tiêu xác định cua doanh nghiệp. 

– Có hai đặc trưng cơ bản là: Tính tập trung và tính tiêu chuẩn hóa

– Tính tập trung: Thể hiện quyền lực của tổ chức tập trung vào một cá nhân hay bộ phận.

– Tính tiêu chuẩn hóa: Đòi hỏi các bộ phận, các cá nhân trong doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi nội quy , quy chế của doanh nghiệp.

b. Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

Mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp có các đặc điểm sau:

– Giám đốc.

Các nhân viên bán hàng khác nhau.

– Nhân viên kế toán.

 

Cấu trúc đơn giản

Cấu trúc phức tạp

+ Số lượng nhân viên ít

+ Quyền quản lý nhân viên tập trung vào một người (giám đốc)

+ Số lượng nhân viên nhiều

+ Nhiều phòng ban

+ Quyền quản lý được phân bổ cho một số người: giám đốc, các trưởng bộ phận

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp 

Vai trò: Biến các kế hoạch của doanh nghiệp thành những kết quả thực tế, thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp 

a. Phân chia nguồn lực

– Nguồn lực của doanh nghiệp gồm:

– Tài chính (tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp  …)

– Nhân lực (sử dụng đúng người đúng công việc…)

– Các nguồn lực khác (trang thiết bị, máy móc…) sử dụng theo nguyên tắc có hiệu quả.

b. Theo dõi thực hiện kế hoạch

– Phân công người theo dõi từng công việc

– Kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch

3. Tìm kiếm nguồn vốn

– Vốn của chủ doanh nghiệp.

– Vốn của các thành viên.

– Vốn vay.

– Vốn của người cung ứng.

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 có đáp án (ảnh 2)

II. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hạch toán kinh tế 

a. Khái niệm

Là việc tính toán chi phí và doanh thu của doanh nghiệp bằng đơn vị tiền tệ

b. Ý nghĩa

Giúp chủ doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh kinh doanh cho phù hợp.

Doanh thu > chi phí → có lãi.

Doanh thu < chi phí → thua lỗ

c. Nội dung cơ bản

– Xác định doanh thu.

– Xác định chi phí.

– Xác định lợi nhuận kinh doanh.

d. Phương pháp hạch toán

– Phương pháp xác định danh thu:

Doanh thu của doanh nghiệp = số lượng sản phẩm bán được x giá bán một sản phẩm

– Phương pháp xác định chi phí kinh doanh:

+ Chi phí mua nguyên, vật liệu

+ Chi phí tiền lương.

+ Chi phí mua hàng hoá.

+ Chi phí cho quản lí doanh nghiệp.

2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 có đáp án (ảnh 3)

– Doanh thu và thị phần: phản ánh kết quả kinh doanh về quy mô

– Lợi nhuận: phản ánh hiệu quả kinh doanh

– Mức giảm chi phí là chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí

– Tỉ lệ sinh lời là sự so sánh giữa lợi nhuận thu được và vốn đầu tư, cho biết 1 đồng vốn ứng với bao nhiêu đống lời trong 1 thời gian nhất định

– Các chỉ tiêu khác :

+ Việc làm và thu nhập cho người lao động

+ Mức đóng góp cho ngân sách

+ Mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

III. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

– Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp

– Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực

– Đổi mới công nghệ kinh doanh

– Tiết kiệm chi phí

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button