Địa LýLớp 10

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 2 (có đáp án)

Bài 2: Một số phương pháp biểu diễn các đối tượng địa lí trên bản đồ

  Câu 1: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào?

  A. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 2 (có đáp án)

  B. Phương pháp đường đẳng trị.

  C. Phương pháp kí hiệu theo đường.

  D. Phương pháp nền chất lượng.

  Đáp án A.

  Câu 2: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện những đối tượng nào dưới đây?

  A. Các điểm dân cư, trung tâm công nghiệp, hải cảng.

  B. Phân bố dân cư, phân bố cây trồng.

  C. Dòng biển, hướng gió, luồng di dân, luồng hàng hóa.

  D. Các luồng di dân, điểm dân cư, các điểm công nghiệp.

  Đáp án C.

  Câu 3: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là

  A. Các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá.

  B. Các luồng di dân, các luồng vận tải.

  C. Biên giới, đường giao thông..

  D. Các nhà máy, đường giao thông..

  Đáp án B.

  Câu 4: Theo quy ước kí hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ?

  A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.

  B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.

  C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.

  D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.

  Đáp án A.

  Câu 5: Để thể hiện số lượng đàn bò, trâu, sản lượng thủy sản đánh bắt,… của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?

  A. Phương pháp kí hiệu.

  B. Phương pháp chấm điểm.

  C. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  D. Phương pháp vùng phân bố.

  Đáp án C.

  Câu 6: Để thể hiện các mỏ than trên lãnh thổ nước ta người ta thường dùng phương pháp thể hiện nào dưới đây?

  A. Vùng phân bố.

  B. Đường chuyển động.

  C. Kí hiệu.

  D. Chấm điểm.

  Đáp án C.

  Câu 7: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lí nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển, người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

  A. màu sắc.

  B. diện tích (độ to nhỏ).

  C. nét vẽ.

  D. Đường nét

  Đáp án C.

  Câu 8: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng/năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp biểu hiện bản đồ nào dưới đây?

  A. Phương pháp kí hiệu.

  B. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  C. Phương pháp nền chất lượng.

  D. Phương pháp chấm điểm.

  Đáp án C.

  Câu 9: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?

  A. Đường biên giới, đường bờ biển.

  B. Các dòng sông, các dãy núi.

  C. Hướng các dòng biển.

  D. Các thảm thực vật, động vật.

  Đáp án C. 

  Câu 10: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?

  A. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  B. Phương pháp kí hiệu.

  C. Phương pháp chấm điểm.

  D. Phương pháp nền chất lượng

  Đáp án D.

  Câu 11: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp đường chuyển động?

  A. Đường biên giới, đường bờ biển.

  B. Các dòng sông, các dãy núi.

  C. Hướng các dòng biển.

  D. Các thảm thực vật, động vật.

  Đáp án C.

  Câu 12: Để thể hiện sự phân bố lượng mưa trung bình năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?

  A. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  B. Phương pháp kí hiệu.

  C. Phương pháp chấm điểm.

  D. Phương pháp nền chất lượng

  Đáp án D.

  Câu 13: Để thể hiện các điểm dân cư, các mỏ khoáng sản, các trung tâm công nghiệp,… người ta dùng phương pháp nào?

  A. Phương pháp kí hiệu.

  B. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

  C. Phương pháp chấm điểm.

  D. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  Đáp án A.

  Câu 14: Trong phương pháp bản đồ biểu đồ để thể hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên các đơn vị lãnh thổ người ta dùng cách

  A. đặt các kí hiệu vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

  B. đặt các biểu đồ vào phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

  C. đặt các điểm chấm và phạm vi của các đơn vị lãnh thổ đó.

  D. khoanh vùng các đơn vị lãnh thổ đó.

  Đáp án B.

  Câu 15: Các đối tượng địa lí nào sau đây thuờng được biểu hiện bằng phương pháp kí hiệu?

  A. Ranh giới hành chính.

  B. Các hòn đảo.

  C. Các điểm dân cư.

  D. Các dãy núi.

  Đáp án C.

  Câu 16: Để thể hiện sự vận chuyển hàng hóa, hành khách,… lên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí nào?

  A. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

  B. Phương pháp đường đẳng trị.

  C. Phương pháp kí hiệu theo đường.

  D. Phương pháp nền chất lượng.

  Đáp án A.

  Câu 17: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện những đối tượng nào dưới đây?

  A. Các điểm dân cư, trung tâm công nghiệp, hải cảng.

  B. Phân bố dân cư, phân bố cây trồng.

  C. Dòng biển, hướng gió, luồng di dân, luồng hàng hóa.

  D. Các luồng di dân, điểm dân cư, các điểm công nghiệp.

  Đáp án C.

  Câu 18: Trên bản đồ kinh tế – xã hội, các đối tượng địa lí thường được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động là

  A. Các nhà máy, sự trao đổi hàng hoá.

  B. Các luồng di dân, các luồng vận tải.

  C. Biên giới, đường giao thông..

  D. Các nhà máy, đường giao thông..

  Đáp án B.

  Câu 19: Theo quy ước kí hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ?

  A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.

  B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.

  C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.

  D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.

  Đáp án A.

  Câu 20: Để thể hiện số lượng đàn bò, trâu, sản lượng thủy sản đánh bắt,… của các tỉnh ở nước ta người ta thường dùng phương pháp nào dưới đây?

  A. Phương pháp kí hiệu.

  B. Phương pháp chấm điểm.

  C. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  D. Phương pháp vùng phân bố.

  Đáp án C.

  Câu 21: Phương pháp kí hiệu dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

  A. phân bố theo luồng di chuyển.

  B. phân bố phân tán, lẻ tẻ.

  C. phân bố theo những điểm cụ thể.

  D. phân bố thanh từng vùng.

  Đáp án: C

  Câu 22: Trong các đối tượng địa lí dưới đây đối tượng nào được thể hiện bằng phương pháp kí hiệu trên bản đồ ?

  A. Đường giao thông.

  B. Mỏ khoáng sản.

  C. Sự phân bố dân cư.

  D. Lượng khách du lịch tới.

  Đáp án: B

  Câu 23: Theo quy ước ký hiệu dùng để thể hiện đối tượng địa lí sẽ được đặt ở vị trí như thế nào trên bản đồ

  A. Đặt vào đúng vị trí của đối tượng địa lí.

  B. Đặt phía dưới vị trí của đối tượng địa lí.

  C. Đặt bên trái vị trí của đối tượng địa lí.

  D. Đặt bên phải vị trí của đối tượng địa lí.

  Đáp án: A

  Câu 24: Phương pháp kí hiệu không chỉ xác định vị trí của đối tượng địa lý mà còn thể hiện được

  A. khối lượng cũng như tốc độ di chuyển của đối tượng địa lí.

  B. số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng hoặc động lực phát triển của đối tượng địa lí.

  C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.

  D. hướng di chuyển của đối tượng địa lí.

  Đáp án: B

  Câu 25: Trên bản đồ, khi thể hiện mỏ sắt người ta dùng kí hiệu Δ , đây là dạng ký hiệu nào?

  A. Kí hiệu tập thể.

  B. Kí hiệu chữ.

  C. Kí hiệu tượng hình.

  D. Kí hiệu hình học.

  Đáp án: D

  Câu 26: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

  A. màu sắc.

  B. diện tích (độ to nhỏ).

  C. nét vẽ.

  D. cả ba cách trên.

  Đáp án: B

  Câu 27: Trong phương pháp kí hiệu, để phân biệt cùng một loại đối tượng địa lý nhưng khác nhau về chất lượng hoặc động lực phát triển , người ta cùng sử dụng một loại kí hiệu nhưng khác nhau về

  A. màu sắc.

  B. diện tích (độ to nhỏ).

  C. nét vẽ.

  D. cả ba cách trên.

  Đáp án: A

  Câu 28: Phương pháp đường chuyển động được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm phân bố theo những điểm cụ thể

  A. phân bố theo những điểm cụ thể.

  B. phân bố theo luồng di chuyển.

  C. phân bố phân tán, lẻ tẻ.

  D. phân bố thành từng vùng.

  Đáp án: B

  Câu 29: Trên trên bản đồ kinh tế xã hội các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động ?

  A. Đường giao thông đường sắt đường ô tô đường hàng không.

  B. Các luồng di dân.

  C. Đường ranh giới giữa các vùng các địa phương.

  D. Tất cả đều đúng.

  Đáp án: B

  Câu 30: Trên bản đồ tự nhiên các đối tượng địa lí nào dưới đây được thể hiện bằng phương pháp điều chuyển động

  A. Đường biên giới , đường bờ biển.

  B. Các dòng sông, các dãy núi.

  C. Hướng gió dòng biển.

  D. Tất cả đều đúng.

  Đáp án: C

  Câu 31: Các đối tượng theo điểm cụ thể thường dùng phương pháp nào để thể hiện?

  A. Phương pháp kí hiệu.

  B. Phương pháp đường đẳng trị.

  C. Phương pháp bản đồ, biểu đồ.

  D. Phương pháp chấm điểm.

  Đáp án A.

  Câu 32: Các dạng kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu là

  A. Hình học, nền màu, chữ.

  B. Chữ, hình học, đường thẳng.

  C. Tượng hình, hình học, chữ.

  D. Đường thẳng, hình học, nền màu.

  Đáp án C.

  Câu 33: Ý nào dưới đây không phải là các kí hiệu thường được sử dụng trong phương pháp kí hiệu?

  A. Hình học.

  B. Chữ.

  C. Tượng hình.

  D. Đường thẳng.

  Đáp án D.

  Câu 34: Muốn thể hiện các sự vật di chuyển theo các tuyến, thường dùng

  A. phương pháp kí hiệu.

  B. phương pháp đường chuyển động.

  C. phương pháp bản đồ, biểu đồ.

  D. phương pháp đường đẳng trị.

  Đáp án B.

  Câu 35: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động thường được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm nào dưới đây?

  A. Có sự phân bố theo những điểm cụ thể

  B. Có sự di chuyển theo các tuyến

  C. Có sự phân bố theo tuyến

  D. Có sự phân bố rải rác

  Đáp án B.

  Câu 36: Phương pháp kí hiệu không có khả năng biểu hiện

  A. vị trí phân bố của đối tượng.

  B. số lượng (quy mô) của đối tượng địa lí.

  C. giá trị tổng cộng của đối tượng địa lí.

  D. chất lượng của đối tượng.

  Đáp án C.

  Câu 37: Để thể hiện các đối tượng phân bố phân tán lẻ tẻ, thường dùng

  A. phương pháp kí hiệu.

  B. phương pháp chấm điểm.

  C. phương pháp bản đồ, biểu đồ.

  D. phương pháp đường chuyển động.

  Đáp án B.

  Câu 38: Phương pháp chấm điểm được dùng để thể hiện các đối tượng địa lí có đặc điểm

  A. phân bố thành vùng.

  B. phân bố theo luồng di chuyển

  C. phân bố theo những điểm cụ thể.

  D. phân bố phân tán lẻ tẻ.

  Đáp án D.

  Câu 39: Để thể hiện sản lượng lúa, diện tích lúa lên trên bản đồ, người ta sử dụng phương pháp nào?

  A. Phương pháp khoan vùng.

  B. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

  C. Phương pháp chấm điểm.

  D. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.

  Đáp án D.

  Câu 40: Để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ, thường dùng phương pháp

  A. kí hiệu.

  B. đường chuyển động.

  C. chấm điểm.

  D. bản đồ, biểu đồ.

  Đáp án D.

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button