GDQPLớp 12

Trắc nghiệm GDQP Bài: Đội ngũ đơn vị

Trắc nghiệm GDQP 12 Bài 1. Đội ngũ đơn vị

1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

Bạn đang xem: Trắc nghiệm GDQP Bài: Đội ngũ đơn vị

c. 3 bước

d. 1 bước

2. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

3. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

4. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

5. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

6. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm gì?

a. Nghiêng đầu để kiểm tra theo người làm chuẩn

b. Bước qua phải hoặc qua trái 5 bước để kiểm tra

c. Thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra

d. Đứng tại chỗ để kiểm tra toàn bộ đội hình

7. Đội hình tiểu đội có đội hình nào?

a. 3 hàng dọc; 3 hàng dọc

b. 2 hàng ngang, 2 hàng dọc

c. 3 hàng ngang, 2 hàng dọc

d. 3 hàng dọc, 2 hàng ngang

8. Đội hình nào sau đây thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc

c. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

9. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

c. Đội hình trung đội đội 3 hàng ngang

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

10. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

11. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang như thế nào?

a. “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

12. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội 1 khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X1 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội 1thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội 1 thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội 1chú ý: thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

13. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

14. Đội hình tiểu đội bao gồm các đội hình nào?

a. 1 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng ngang; 4 hàng dọc

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng dọc; 3 hàng ngang

d. 3 hàng dọc; 4 hàng dọc; 5 hàng dọc, 4 hàng ngang

15. Tiểu đội hàng ngang có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 2 hàng ngang

c. 3 hàng ngang

d. Không có đội hình hàng ngang

16. Tiểu đội hàng dọc có đội hình nào?

a. 3 hàng dọc

b. 4 hàng dọc

c. 2 hàng dọc

d. Không có đội hình hàng dọc

17. Đội hình nào phải thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 hàng dọc

d. Trung đội 2 hàng dọc

18. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội 1 hàng dọc?

a. Tiểu đội trưởng

b. Chiến sĩ đứng đầu hàng (số 1)

c. Chiến sĩ đứng cuối hàng

d. Chiến sĩ đứng giữa hàng

19. Đội hình tiểu đội nào không thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 1 hàng dọc

c. Trung đội 1 hàng dọc

d. Tiểu đội 2 hàng ngang

20. Trung đội hàng ngang không có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 3 hàng ngang

c. 2 hàng ngang

d. 1 hàng ngang

21. Đội hình trung đội gồm có những đội hình nào?

a. 1 hàng ngang; 2 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng ngang

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 1 hàng ngang

d. 1 hàng dọc; 2 hàng dọc; 4 hàng ngang

22. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội, trung đội hàng ngang?

a. Tiểu đội trưởng luôn là người làm chuẩn

b. Trung đội trưởng phải là người làm chuẩn

c. Tuỳ theo lệnh của chỉ huy, nhưng thường là người đứng đầu bên phải đội hình

d. Người có số thứ tự chẵn trong đội hình 

23. Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào?

a. Tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác báo cáo thừa, thiếu

b. Hết tiểu đội đến tiểu đội 2 điểm số

c. Điểm số từ 1 đến hết chiến sĩ trong trung đội

d. Không có tiểu đội nào điểm số

24. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

25. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

26. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

27. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

28. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

29. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

d. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

30. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

31. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

32. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

33. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

34. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

35. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

b. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

c. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

36. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

37. Khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 3 như thế nào?

a. “Toàn trung đội 3, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn trung đội 3, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Trung đội 3 thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Trung đội 3 chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

38. Khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 2 như thế nào?

a. “Trung đội 2 thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn trung đội 2, thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội 2, 2 hàng ngang- Tập hợp”

d. “Trung đội 2 chú ý: thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

39. Khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 1 như thế nào?

a. “Toàn trung đội 1, 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Trung đội 1 thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội 1, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Trung đội 1 chú ý: thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

40. Khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội X như thế nào?

a. “Toàn trung đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Trung đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Trung đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button