GDQPLớp 12

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 3

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 3

Câu 1.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Một trong những nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên là: phải phát huy sức mạnh tổng hợp của?

Bạn đang xem: Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 3

 1. Mặt trận dân tộc thống nhất.
 2. Khối liên minh công nông và trí thức.
 3. Hệ thống chính trị.
 4. Khối đại đoàn kết toàn dân.

Câu 2.

Tìm câu trả lời sai. Lực lượng quân nhân dự bị gồm?

 1. Sĩ quan dự bị
 2. Dân quân tự vệ
 3. Quân nhân chuyên nghiệp dự bị
 4. Hạ sĩ quan

Câu 3.

Chọn câu trả lời sai. Vị trí của việc xây dựng lực lượng dự bị động viên?

 1. Là nhiệm vụ cơ bản nhất, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân.
 2. Là xây dựng lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 3. Là quán triệt quan điểm kết hợp hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 4. Là nhiệm vụ trung tâm của thời kì quá độ.

Câu 4.

Tìm câu trả lời sai. Những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên?

 1. Bảo đảm số lượng đông, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm trọng điểm.
 2. Là công việc của cơ sở
 3. Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị.
 4. Phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 5.

Tìm câu trả lời đúng. Dân quân, tự vệ là gì?

 1. Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác.
 2. Là lực lượng phòng thủ dân sự.
 3. Là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam.
 4. Là một bộ phận của lực lượng vũ trang không thoát ly sản xuất, công tác.

Câu 6.

Tìm câu trả lời sai. Vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

 1. Làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc tại địa bàn.
 2. Là lực lượng chỉ huy đánh giặc tại cơ sở.
 3. Là bộ phận cơ động nhanh nhất của lực lượng vũ trang
 4. Là bộ phận hùng hậu nhất của lực lượng vũ trang.

Câu 7.

Hãy tìm câu trả lời đúng. Những người nào có thể và phải tham gia dân quân, tự vệ?

 1. Nam từ 18 đến 45 tuổi, nữ từ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.
 2. Nam đủ 18 đến hết 45 tuổi, nữ đủ 18 đến hết 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.
 3. Nam đủ 18 đến 45 tuổi, nữ đủ 18 đến 40 tuổi, phẩm chất chính trị tốt.
 4. Mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 8.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Việc đăng ký dân quân, tự vệ được tiến hành như thế nào?

 1. Ngày 01 tháng 01 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.
 2. Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại Ban chỉ huy quân sự xã (phường).
 3. Ngày 01 tháng 12 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.
 4. Ngày 15 tháng 04 hằng năm, tại UBND xã (phường), cơ quan, doanh nghiệp.

Câu 9.

Tìm câu trả lời sai. Nhiệm vụ của dân quân, tự vệ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là gì?

 1. Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tiêu hao, tiêu diệt địch.
 2. Là lực lượng duy nhất đánh giặc tại địa bàn.
 3. Bảo vệ nhân dân trước các tác nhân gây hại.
 4. Phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ Tổ quốc tại cơ sở.

Câu 10.

Chọn câu trả lời đúng. Dân quân ở nông thôn mang bản chất giai cấp nào?

 1. Mang bản chất giai cấp công nông.
 2. Mang bản chất giai cấp nông dân.
 3. Mang bản chất giai cấp công nhân.
 4. Mang bản chất cách mạng

Câu 11.

Tìm câu trả lời đúng nhất. Điều kiện để doanh nghiệp thành lập lực lượng tự vệ khi nào?

 1. Khi doanh nghiệp thấy cần thiết phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ.
 2. Khi doanh nghiệp có tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam
 3. Mọi doanh nghiệp đều phải thành lập lực lượng dân quân, tự vệ.
 4. Khi doanh nghiệp đề nghị và được cơ quan quân sự cấp trên chuẩn y.

Câu 12.

Tìm câu trả lời đúng. Ai lãnh đạo lực lượng dân quân, tự vệ?

 1. Đảng bộ các cấp.
 2. Giám đốc các doanh nghiệp, thủ trưởng các cơ quan.
 3. Chỉ huy quân sự các cấp.
 4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp.

Câu 13.

Hãy tìm câu đúng. Trong chống chiến tranh công nghệ cao dân quân, tự vệ có vai trò gì không?

 1. Không còn tác dụng gì.
 2. Càng quan trọng hơn
 3. Để răn đe địch.
 4. Vẫn như trước.

Câu 14.

Chọn câu trả lời đúng. Thời hạn phục vụ dân quân, tự vệ là mấy năm?

 1. Hai năm.
 2. Ba năm.
 3. Bốn năm.
 4. Năm năm.

Câu 15.

Tìm câu trả lời đúng. Khi đánh địch xâm lược bằng vũ trang, dân quân, tự vệ trong lĩnh vực kinh tế do ai chỉ huy?

 1. Cơ quan quân sự các cấp.
 2. Thủ trưởng các ngành kinh tế.
 3. Uỷ ban nhân dân các cấp.
 4. Giám đốc doanh nghiệp.

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button