Hóa HọcLớp 12

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án hay nhất, chi tiết, đầy đủ, giúp bạn ôn tập tốt hơn.

Bộ trắc nghiệm Hóa học 12 tổng ôn học kì 2 

A. Hóa học vô cơ

Bài 1: Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 9,85     

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án

B. 20,4    

C. 19,7    

D. 15,2

Đáp án: A

Bài 2: Cho sơ đồ sau: Ca→X−H2O→ Y→Z−CO2+H2O→ G−to→H

Chất rắn H là:

A. CaCO3

B. CaO

C. Ca(OH)2

D. Ca(HCO3)2

Đáp án: A

Bài 3: Có 5 lọ đựng 5 dung dịch mất nhãn: AlCl3, NaNO3, K2CO3, NH4NO3, (NH4)2SO4. Thuốc thử dùng để nhận biết 5 dung dịch trên là:

A. Dung dịch NaOH

B. Dunh dịch Ba(OH)2

C. Quỳ tím

D. Dung dịch AgNO3

Đáp án: B

Bài 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Số mol NaOH tối thiểu phải dùng để lượng kết tủa lớn nhất và để kết tủa tan hết lần lượt là:

A. 0,01 và 0,02

B. 0,04 và 0,06

C. 0,03 và 0,04

D. 0,04 và 0,05

Đáp án: D

Bài 5: Cho hỗn hợp Fe và Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa 1 chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

A. Fe(NO3)3

B. Fe(NO3)2

C. HNO3

D. Cu(NO3)2

Đáp án: B

Bài 6: Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2Onung nóng. Sau một tời gian thu được 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m

A. 12     

B. 24    

C. 10,8    

D. 16

Đáp án: A

Bài 7: Cho chất X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hoà tan được Cu và làm mất màu dug dịch KMnO4. Vậy X là chất nào sau đây?

A. Fe3O4

B. Fe

C. FeO

D. Fe2O3

Đáp án: A

Bài 8: Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:

A. 6,50    

B. 9,75    

C. 7,80     

D. 8,75

Đáp án: B

Bài 9: Cho sơ đồ:

Chất Y và N lần lượt là:

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án hay nhất (ảnh 2)

Đáp án: D

Bài 10: Cho dung dịch chứa 0,5 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,2 mol CrClrồi để trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thì lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

A. 10,3 gam    

B. 20,6 gam    

C. 8,6 gam    

D. 17,2 gam

Đáp án: A

Bài 11: Có hỗn hợp gồm các loại sau: Al, Fe, Cu, Ag. Hoá chất có thể hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trên là dung dịch

A. NaOH

B. H2SO4 đặc, nguội

C. HCl đặc

D. HNO3 loãng

Đáp án: D

Bài 12: Cho các cặp kim loại nguyên chất tác dụng trực tiếp với nhau: Fe và Al, Fe và Zn, Fe và Sn, Fe và Ni. khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch HCl, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Đáp án: C

Bài 13: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X là 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Vậy giá trị của m tương ứng là:

A. 42,6

B. 45,5

C. 48,8

D. 47,1

Đáp án: D

Bài 14: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al và Zn vào dung dịch chứa lượng dư HCl và H2SO4, thoát ra 6,72 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với oxi dư thu được 1,6 gam oxit. Vậy giá trị của m tương ứng là

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Đáp án: C

Bài 15: Điện phân một dug dịch chứa anion NO3 và các cation kim loại có cùng nồng độ mol: Cu2+,Ag+,Pb2+,Zn2+. Trình tự xảy ra sự khử của các cation này trên bề mặt catot là:

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án hay nhất (ảnh 3)

Đáp án: D

Bài 16: Cho khí CO (dư) đi qua ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm: Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm:

A. MgO, Fe. Cu

B. Mg, Fe, Cu

C. MgO, Fe3O4, Cu

D. Mg, FeO, Cu

Đáp án: A

Bài 17: Điện phân (với điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l, sau một thời gian thu được dung dịch Y vẫn còn màu xanh, có khối lượng giảm 8 gam so với khối lượng ban đầu. Cho 16,8 gam bột sắt vào Y, sau khi các phản ứng xyar ra hoàn toàn, thu được 12,4 gam kim loại. giá trị của X là:

A. 1,25

B. 2,25

C. 1,50

D. 3,25

Đáp án: A

Bài 18: Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ đi qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với Hbằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích khí COtrong hỗn hợp sau phản ứng là:

A. FeO, 75%

B. Fe2O3, 75%

C. Fe2O3, 65%

D. Fe3O4, 75%

Đáp án: B

Bài 19: Cho 19,3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1:2 vào dung dịch chứa 0,2 mol Fe2(SO4)3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là:

A. 12,80

B. 12,00

C. 6,40

D. 16,53

Đáp án: C

Bài 20: Trong công nghiệp để điều chế NaOH người ta dùng phương pháp nào sau đây?

A. Cho Na tác dụng với H2O

B. Cho Na2CO3 tác dụng với Ca(OH)2

C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn

D. Cho Na2O tác dụng với H2O

Đáp án: C

B. Hóa học hữu cơ

Bài 21: Gạo chứa 80% tinh bột. Lên men 8,1 kg gạo sễ thu được bao nhiêu lít cồn 92° (có khối lượng riêng là 0,8g/ml)?

A. 5 lít    

B. 4,5 lít    

C. 4 lít    

D. 4,6 lít

Đáp án: A

Bài 22: Cho axit cacboxylic (X) tác dụng với amin (Y) thu được muối amoni (Z) có công thức phân tử là C3H9O2N. Hãy cho biết có bao nhiêu cặp X, Y thoả mãn?

A. 5    

B. 3     

C. 4     

D. 2

Đáp án: B

Bài 23: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin đơn chức X bằng không khí trong bình kín. Sau khi phanr ứng xảy ra hoàn toàn, cho hỗn hợp thu được qua dung dịch NaOH dư đun nóng, khối lượng dung dịch tăng 21,3 gam và thoát ra 48,16 lít khí nito (khí duy nhất thoát ra đo ở đktc). Vậy công thức của amin là:

A. C3H9N    

B. C2H7N    

C. C4H9N    

D. C3H7N

Đáp án: A

Bài 24: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Trắc nghiệm Hóa 12 Bài tổng ôn học kì 2 có đáp án hay nhất (ảnh 4)

Đáp án: C

Bài 25: Cho 15 gam glyxin vào 200 ml dung dịch KOH thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trog dung dịch X cần 400 ml dung dịch HCl 1,25M. Nồng độn mol của dung dịch KOH là:

A. 1,0M    

B. 1,5M    

C. 2,5M    

D. 2,0M

Đáp án: B

Bài 26: Đun nóng 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong ding dịch NaOH (lấy dư). Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu được là:

A. 37,7 gam    

B. 33,3 gam    

C. 35,5 gam    

D. 39,9 gam

Đáp án: D

Bài 27: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol hexapeptit X mạch hở thì thu được 3 mol glyxin, 2 mol alanin và 1 mol glutamin. Khi thuỷ phân không hoàn toàn X thì trong hỗn hợp sản phẩm thấy có các đipeptit là Gly-Gly; Ala-Ala và tripeptit là Gly-Glu-Gly và Gly-Ala-Ala. Số cấu trúc của X thoả mãn là:

A. 3    

B. 1     

C. 2     

D. 4

Đáp án: C

Bài 28: Nhóm các vật liệu đều được chế tạo từ polime trùng ngưng là:

A. Cao su, nilon-6,6; tơ nitron

B. Tơ axetat; nilon-6,6; nhựa novolac

C. Nilon-6,6; tơ lapsan, thuỷ tinh plexiglas

D. Nilon-6,6; tơ lapsan; nilon-6

Đáp án: D

Bài 29: Clo hoá PVC thu được 1 polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung binhg 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:

A. 3    

B. 4    

C. 5    

D. 6

Đáp án: A

Bài 30: Khi thuỷ phân este vinyl axetat trong môi trường axit thu được:

A. Axit axetic và ancol vinylic

B. Axit axetic và anđehit axetic

C. Axit axetic và ancol etylic

D. Axit axetic và ancol vimylic

Đáp án: B

Bài 31: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C2H8O2. Đun nóng 10 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thi thu được 4,7 gam muối cacboxylat. Vậy công thức cấu tạo của X là:

A. CH3COOC3H5

B. C3H5COOCH3

C. HCOOC4H7

D. C2H3COOC2H5

Đáp án: D

Bài 32: Cho một axit cacboxylic đơn chức tác dụng với etylen glicol, thu được 1 este duy nhất. Cho 0,1 mol este này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 14,6 gam muối. Axit đó là:

A. HCOOH

B. CH3COOH

C. C2H5COOH

D. C2H3COOH

Đáp án: B

Bài 33: Một este của ancol metylic tác dụng với nước Brom theo tỉ lệ 1:1. Sau phản ứng thu được sản phẩm trong đó brom chiếm 35,087% theo khối lượng. Este đó là:

A. Metyl propionat

B. Metyl panmitat

C. Metyl oleat

D. Metyl acrylat

Đáp án: C

Bài 34: Cho 40,3 gam trieste X (este 3 chức) của glyxerol (glixerin) với axit béo tác dụng vừa đủ với 6 gâm NaOH. Số gam muối thu được là:

A. 38,1    B. 41,7    C. 45,6    D. 45,9

Đáp án: B

Bài 35: Xà phòng hoá hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai triglixerit có tỉ lệ mol 1:1 thu được glyxerol và hỗn hợp hai muối của hai axit béo có số mol bằng nhau. Số cặp triglixerit thoả mãn là:

A. 3    B. 4    C. 5    D. 6

Đáp án: C

Bài 36: Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozo có nhiều nhóm hydroxyl?

A. Cho glucozo tác ụng với Na thấy giải phóng khí H2

B. Cho glucozo tác dụng với Ca(OH)2 ở nhiệt độ thường

C. Cho dung dịch glucozo tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

D. Cho dung dịch glucozo tác dụng với dung dịch Br2

Đáp án: B

Đăng bởi: THPT Văn Hiến

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button