Lịch SửLớp 10

Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án)

Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại

  Câu 1. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?

  A. Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng của giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến lỗi thời

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 11 (có đáp án)

  B. Cố vũ, mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển

  C. Tạo ra sự phát triển vượt bậc của khoa học – kĩ thuật

  D. Tạo ra “những người khổng lồ”

  Đáp án: A

  Câu 2. Nguyên nhân khiến giai cấp tư sản chống lại Giáo hội thời hậu kì trung đại là

  A. Giáo hội chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội

  B. Giáo hội cũng là một thế lực phong kiến thực sự

  C. Giáo hội là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của chế độ phong kiến

  D. Giáo hội ngày càng có xu hướng ngăn cản, chống lại các phong trào của giai cấp tư sản

  Đáp án: D

  Câu 3. Các nước đi đầu trong phong trào cải cách tôn giáo là

  A. Đức, Thụy Sĩ

  B. Anh, Pháp

  C. Bỉ, Hà Lan

  D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

  Đáp án: A

  Câu 4. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của phong trào nông dân Đức là

  A. Báo hiệu sự khủng hoảng, suy vong của chế độ phong kiến

  B. Minh chứng cho khí phách anh hung của nông dân Đức

  C. Chứng tỏ nông dân là lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến ở Đức

  D. Phủ nhận vai trò của giai cấp tư sản trong cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến

  Đáp án: D

  Câu 5: Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa ở Tây Âu xuất hiện từ

  A. thế kỉ X.

  B. thế kỉ XI.       

  C. thế kỉ XII.      

  D. thế kỉ XIII.

  Đáp án : B

  Câu 6. Hậu quả của các cuộc phát kiến địa lí là

  A. Thúc đẩy quá trình tan rã của chế độ phong kiến tập quyền

  B. Bắt đầu thời kì đẩy mạnh xâm lược cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ da đen

  C. Nhiều người đã bỏ mạng trong các cuộc hành trình phát kiến địa lí

  D. Các nước châu Âu thời đó chỉ quan tâm đến phát kiến địa lí mà không quan tâm đến phát triển kinh tế trong nước, nền sản xuất bị kéo lùi đến mấy trục năm

  Đáp án: B

  Câu 7. Tầng lớp quý tộc, thương nhân châu Âu đã tích lũy số vốn ban đầu bằng nhiều thủ đoạn, ngoại trừ

  A. Dùng bạo lực cướp đoạt ruộng đất của nông dân, tước đoạt tư liệu sản xuất của thợ thủ công

  B. Cướp bóc thực dân đối với các nước Châu Mĩ, châu Phi và châu Á

  C. Đầu tư vốn vào các thuộc địa để phát triển sản xuất, thu lợi nhuận

  D. Bóc lột nhân dân lao động trong nước

  Đáp án: C

  Câu 8. Để tích lũy vốn, ở Anh đã diễn ra phong trào

  A. “Rào đất cướp ruộng”

  B. “cừu ăn thịt người”

  C. Cải cách tôn giáo

  D. Văn hóa Phục hung

  Đáp án: A

  Câu 9. Đến đầu thế kỉ XVI, nhiều hình thức tổ chức sản xuất mới xuất hiện ở Tây Âu, ngoại trừ

  A. Phường hội

  B. Công trường thủ công

  C. Công ti thương mại

  D. Đồn điện, trang trại

  Đáp án: A

  Câu 10. Nét mới trong phương thức bóc lột ở nông thôn thời hậu kì trung đại là

  A. Lãnh chúa giao đất cho nông nô cày cấy để thu tô, thuế

  B. Thợ thủ công lao động trong các xưởng thủ công của lãnh chúa và nộp hiện vật

  C. Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa phải nộp nhiều thứ thuế

  D. Nông nô bị biến thành công nhân nông nghiệp, làm việc cho chủ đất theo chế độ làm công ăn lương

  Đáp án: D

  Câu 11. Quan hệ sản xuất được xác lập ở Tây Âu thời hậu kì trung đại là

  A. Quan hệ giữa chủ đất và nông nô

  B. Quan hệ giữa lãnh chúa và nộp hiện vật

  C. Quan hệ “phong quân – bồi thần”

  D. Quan hệ giữa chủ và thợ, giữa chủ ruộng đất và công nhân nông nghiệp

  Đáp án: D

  Câu 12. Các giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại

  A. Lãnh chúa , nông nô

  B. Tư sản và vô sản

  C. Chủ nô và nô lệ

  D. Tư sản và chủ ruộng đất

  Đáp án: B

  Câu 13. Ý không phản ánh đúng điểm khác trong quan hệ sản xuất của công trường thủ công so với phường hội là

  A. Có quan hệ giữa thợ cả, thợ bạn và thợ học việc

  B. Có phân công lao đông

  C. Quy trình sản xuất được chuyên môn hóa

  D. Hình thành quan hệ sản xuất giữa chủ và thợ

  Đáp án: A

  Câu 14. Hãy kết nối nội dung ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp về nguồn gốc hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản

  1. Giai cấp vô sản

  2. Giai cấp tư sản

  a) Chủ xưởng

  b) Nông dân bị mất đất

  c) Chủ đất

  d) Thợ thủ công bị phá sản

  e) Thương nhân

  A. 1 – b, d; 2 – a, c, e.

  B. 1 – b, c; 2 – a, d, e

  C. 1 – b, b; 2 – c, d, e

  D. 1 – d, e; 2 – a, b, c

  Đáp án: A

  Câu 15. Trong giai đoạn đầu, giai cấp tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến bằng hình thức là

  A. Không nộp thuế cho nhà vua

  B. Đấu tranh đòi các quyền lợi về kinh tế

  C. Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

  D. Làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến

  Đáp án: C

  Câu 16. Ý không phản ánh đúng nguyên nhân xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng là

  A. Nền tư tưởng của chế độ phong kiến là giáo lí đạo Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời

  B. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế xong lại chưa có địa vị xã hội tương ứng

  C. Con người bước đầu có những nhận thức khoa học về bản chất của thế giới

  D. Sự xuất hiện trào lưu Triết học Ánh sáng đã tạo tiền đề cho phong trào

  Đáp án: D

  Câu 17. Giai cấp tư sản khởi xướng phong trào Văn hóa Phục hưng với mục đích quan trọng nhất là

  A. Khôi phục tinh hoa văn hóa của Hi Lạp, Rôma cổ đại

  B. Lấy lại những giá trị văn hóa đã bị Giáo hội Kitô và chế độ phong kiến vùi lập

  C. Đề cao giá trị con người, quyền tự do cá nhân và tri thức khoa học – kĩ thuật

  D. Xây dựng nền văn hóa mới của giai cấp tư sản

  Đáp án: D

  Câu 18. Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là

  A. Hi Lạp      

  B. Italia

  C. Anh      

  D. Pháp

  Đáp án: B

  Câu 19. Các nhà Văn hóa Phục hưng tiêu biểu là

  A. Rabơle, Đêcáchính trịơ, Lêôna đơ Vanhxi, Sếchxpia

  B. Hôme, Talét, Pitago, Ơcơlít,..

  C. Vieecsghin, Lucrexơ, Bandắc, Vichsto Huygô,…

  D. La Phôngiá trịen, Bétư tưởngôven, Lép Tônxtôi,…

  Đáp án: A

  Câu 20. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hung?

  A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

  B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

  C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

  D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

  Đáp án: C

  Câu 21. Nguyên nhân sâu xa đưa đến các cuộc phát kiến địa lí là

  A. Sự bùng nổ về dân số

  B. Đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất phát triển

  C. Thỏa mãn nhu cầu muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của con người

  D. Con đường giao thương từ Tây Âu sang phương Đông qua Tây Á bị độc chiếm

  Đáp án: B

  Câu 22. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí là gì?

  A. Con đường giao thương từ Tây Âu qua Tây Á sang phương Đông bị người Thổ Nhĩ Kì độc chiếm

  B. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt là ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể,

  C. Thương nhân châu Âu có đủ kinh nghiệm cho các chuyến đi xa

  D. Do quyết định của các triều đình phong kiến Tây Âu

  Đáp án: A

  Câu 23. Việc tìm con đường thông thương giữa châu Âu và phương Đông đặt ra cấp thiết từ khi nào?

  A. Thế kỉ XI

  B. Thế kỉ XIV

  C. Thế kỉ XV

  D. Thế kỉ XVI

  Đáp án: C

  Câu 24. Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được là

  A. Sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu

  B. Ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người

  C. Khoa học – kĩ thuật, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ đáng kể

  D. Thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành trình sang phương Đông

  Đáp án: C

  Câu 25. Quốc gia nào đi tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lí?

  A. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha

  B. Hi Lạp, Italia

  C. Anh, Hà Lan

  D. Tây Ban Nha, Anh

  Đáp án: A

  Câu 26. Người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới là

  A. Ph.Magienlan

  B. C.Côlômbô

  C. B.Điaxơ

  D. Vaxco đơ Gama

  Đáp án: A

  Câu 27. Người tìm ra châu lục mới – Châu Mĩ là

  A. Vexpuchi

  B. Hoàng tử Henri

  C. Vaxco đơ Gama

  D. C.Côlômbô

  Đáp án: D

  Câu 28. Hướng đi của C.Côlômbô có điểm gì khác với các nhà phát kiến địa lí khác

  A. Đi xuống hướng nam

  B. Đi sang hướng đông

  C. Đi về hướng tây

  D. Ngược lên hướng bắc

  Đáp án: C

  Câu 29. Hãy kết nối tên nhà phát kiến địa lí ở cột bên trái với hành trình phát kiến địa lí ở cột bên phải cho phù hợp

  1. Điaxơ

  2. C.Côlômbô

  3. Vaxcođơ Gama

  4. Ph.Magienlan

  a) Đi sang hướng tây, đặt chân đến một số đảo thuộc vùng biển Caribê ngày nay

  b) Đi qua mũi Hảo Vọng, đền Calicut ở miền Nam Ấn Độ

  c) Đến cực Nam châu Phi (mũi Hảo Vọng)

  d) Lần đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển

  A. 1 – b, 2 – d, 3 – c, 4 – a

  B. 1 – c, 2 – b, 3 – a, 4 – d

  C. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d

  D. 1 – c, 2 – a, 3 – b, 4 – d

  Đáp án: D

  Câu 30. Hệ quả quan trọng nhất của phát kiến địa lí đối với Tây Âu thời hậu kì trung đại là

  A. Tìm được nguồn hương liệu và thị trường mới, đáp ứng nhu cầu của nền sản xuất

  B. Đem lại những hiểu biết về các vùng đất mới, dân tộc mới

  C. Mở mang nhận thức khoa học cho con người

  D. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ sản xuất phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

  Đáp án: D

  Đăng bởi: THPT Văn Hiến

  Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button